Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Helikoni kedvtöltés 1819-1820

...

A Helikoni Kedvtöltés című, rövid életű szépirodalmi lap 1819-1820-ban, összesen négy kötetben jelent meg.„Kis János superintendens már régen foglalkozott egy folyóirat megindításának tervével. Mikor azután 1819-ben az Erdélyi Muzeum befejezte pályafutását, hozzáfogott lapja kiadásához. Megegyezett Trattnerrel és 1819-ben megindult lapja, a «Helikoni Kedvtöltések a magyar literaturának némelly barátjai által». «E hónap elején, Pestem — írja Kazinczynak — «általadtam Trattnernak némelly részént magam, részént mások által fordított darabokat, mellyeket amint ígérte, négy füzetekben fog Thalia, Pihenő Órák, vagy más efféle tzím alatt közrebocsátani». A nyomdász azonban önhatalmúlag Helikoni Kedvtöltésnek nevezte. «Igen restellem,» — írja később Kis János — «hogy hírem nélkül illyen változtatásokat enged magának, s attól félek, hogy még több e féle szabadságokat is meg fog próbálni». Már a következő évben pártolás hijján megszűnt. (Csak 56 előfizetője volt.) Rövid eredeti és fordított beszélyeket, költeményeket, kis történeti cikkeket és könnyű életbölcseleti elmélkedéseket közölt. Kis Jánosnak, mint lelkésznek, kettős cél lebegett szeme előtt, mikor összeállította Kedvtöltése tartalmát. Nemesen akart gyönyörködtetni és egyúttal hasznosan tanítani. Az emelkedett szellemű közlemények nagy részét ő maga írta vagy fordította s rajta kívül csak Szentmiklóssy Aloyz van megnevezve munkatársai közül. A Helikoni Kedvtöltésnek minden kelléke megvolt, hogy igazi szépirodalmi folyóirat legyen belőle, de Kis János nem volt ügyes szerkesztő s lapjából ennélfogva «hibádzott az időszaki szellem» — írja igen találóan Toldy — «a kor értelmi és érzelmi mozgalmai s nemzeti ügyeink nem képviseltettek, eredeti cikk kevés; bizonyos egyhangúság mellett a több név érdeke s így összevéve bármely folyóirat leghathatósabb érdekemeltyűi nélkülöztettek». Gyakran ezért almanachnak is tartották, mert semmi külső jel nem vall arra, hogy folyóirat akart lenni.” /Budapesti Szemle, 1930. szeptember / ifj. Pongrácz Alajos: Szépirodalmi folyóirataink 1848-ig/

Contents 527 pages