Herkules 1884-1914

...

A kiegyezést követően tömegesen alakulhattak meg a társadalmi egyesületek és ezek szövetségei, ez a sport szerveződésének adott szervezeti keretet. A mind számában, mind struktúrájában egyre terjedelmesebb sportélet a magyar sajtóban is megkövetelte a helyét. Az 1880-as évektől kezdődően – a sportágak fejlődésével párhuzamosan – egyre több sportlap jelent meg. A sport megosztottságát hűen tükrözve két jelentős lappal indul a sportújságok sora: 1883 őszén a Tornaügy (a tornamozgalom szócsöveként), 1884 tavaszán a Porzsolt fivérek (Jenő és Kálmán) kiadásában a Herkules testgyakorlati közlöny első száma jelenik meg (az atléták képviseletében).„Minden külön hirdetés, előfizetési felhívás és előleges ígérgetés nélkül adjuk a magyar olvasó közönség kezébe a kész lapot. Programmunkat kiolvashatják belőle. Czélunk a testgyakorlatokat ismertetni és terjeszteni s hogy a különböző testedzési módok kedvelőit közelebb hozzuk egymáshoz, fölkaroljuk a testgyakorlatok minden ágát. Küzdeni fogunk minden oly életveszélyes vagy káros gyakorlat ellen, mely az emberi test erősítésére nem szolgál, vagy arra nem szükséges, jelentkezzék ez akár a „sport“ avagy a „torna“ czége alatt; — viszont minden oly gyakorlat mellett küzdünk, mely testünket erősíti s kedélyünkre is éltető hatással van. Lapunk keretébe fog tartozni tehát; a torna, athletika, (járás, futás, ökölvívás, birkózás stb.) úszás, csónakozás, velocipédezés, vívás, korcsolyázás, kerékkorcsolyázás, labdázás, gerelyvetés, nyilazás stb. Természetesen foglalkoznunk kell bizonyos szempontból a lovaglással és a vadászattal is, a mennyiben ezek is erősítik az emberi testet.Mind e testgyakorlati nemekről közölni fogunk — a hiányzó szakkönyvek pótlásául — oly ismertető czikkeket, melyek után mester hiányában is kiki űzhesse a testgyakorlatokat. A törvény által kötelező iskolai tornázással oly módon fogunk foglalkozni, hogy a tornatanárok nélkülözhetetlen útmutatót találjanak lapunkban s viszont a serdültebb tanuló ifjúságnak is élvezetes olvasmányul szolgálhasson. A különböző testgyakorlati egyletek mozgalmaira kiváló figyelmet fordítunk s a fővároson és vidéken kívül a külföldre is annyira kiterjedünk, hogy nélkülözhetővé tesszük az idegen szaklapokat. Czikkeinkben törekedni fogunk a szakszerűség mellett az érdekességre s tudósításainkban az igazságra és gyorsaságra. — Tárczánkban ugyane czélokat szolgáljuk könnyebb szépirodalmi modorban. — A jelen mellett a múlt történetére is helyet szakítunk koronként, megírjuk a testgyakorlatok s a testgyakorló egyletek történetét s a kik a testgyakorlatok mivelésében vagy terjesztésében érdemeket szereztek, megörökítjük életrajzban és arczképben. S ezenkívül a szükséghez képest mindig közlünk egy-két érdekes képet.”

Contents 5,975 pages