Új Lexikon

...

Az „Uj Lexikon - a tudás és a gyakorlati élet egyetemes enciklopédiája” 6 kötete 1936-ban látott napvilágot a Dante—Pantheon kiadásában, Dormándi László és Juhász Vilmos szerkesztésében.Dormándi László a húszas évek óta volt jelen a magyar irodalomban, egyrészt mint regényíró, másrészt mind annak a Pantheon kiadónak az igazgatója, majd tulajdonosa, aki a két háború közötti fiatal magyar irodalom egyik terjesztője (többek között a Szép Szó kiadója) volt. Juhász Vilmos kultúrtörténész, író, újságíró, szerkesztő, műfordító, egyetemi tanár, összehasonlító vallástörténettel foglalkozott, valamint egy sor lexikon szerkesztésben is részt vett: Színészeti lexikon (1930), Irodalmi lexikon (1930), Új Lexikon (1936), Révai kétkötetes lexikona (1947).„Az UJ LEXIKON-nal évek sora óta az első olyan nagyobb arányú, egyetemes magyar lexikont adjuk a közönség kezébe, amely az első címszótól az utolsóig az élet mai képének megfelelően dolgozza fel az ismereteket és tudnivalókat. Kiváló szakférfiak és tudósok segítségével teljesen új címszóanyagot állítottunk össze az UJ LEXIKON számára. Célunk az volt, hogy az élő ismeretekről — akár a jelenre, akár a múltra vonatkoznak — átfogó, minden problémát felölelő tárgyilagos képet adjunk. Mellőztük az elavult s ma már értéktelen címszavak holt ballasztját, amelyet régebbi lexikonok évtizedek óta hurcolnak magukkal.Különös súlyt helyeztünk a tárgyi címszavakra s ezek közül is elsősorban azokra, amelyek a ma embere érdeklődésének előterében állanak. Az utolsó két évtizedben több történt, mint azelőtt emberöltőkön át. Arra törekedtünk, hogy a tudomány és politika kérdéseiben a legutolsó eseményekig bezárólag tájékoztathassuk a lexikon olvasóit. Bátran állíthatjuk, hogy az UJ LEXIKON a világ legújabb, legfrissebb egyetemes lexikona. A teljes munka egy év leforgása alatt jelenik meg és így elkerültük azt a veszélyt, hogy az utolsó kötet megjelenésekor az első kötet már elavult adatokat tartalmazzon.Az ismert anyagot lehetőleg nem tördeltük szét apró címszavakra; magunk végeztük el az egységes kép mozaikdarabokból való összerakásának fáradtságos munkáját s ezzel is igyekeztünk megkönnyíteni a keresést. A mai tudomány mindenben nagy összefüggésekre törekszik. Ennek megfelelően az UJ LEXIKON súlypontja a nagy összefoglaló cikkeken van. Ezek az összefoglaló cikkek átfogó, új szempontokban bővelkedő tanulmányokká szélesedtek. Különös gondot fordítottunk az utalásokra, amelyek az olvasót a megfelelő nagyobb összefoglaló cikkekhez kalauzolják, ami által minden kérdésre pontos és gyors feleletet nyerhet.A tárgyi címszavak mellett nagy súlyt helyeztünk arra is, hogy az olvasó megtalálja mindazon személyek adatait, akik a politika, művészet, tudomány stb. terén szerepet játszanak vagy a múltban maradandó szerepet játszottak.Mindenütt lehetőleg magyaros átírásra törekedtünk, csupán azokat az idegen címszavakat hagytuk meg eredeti alakjukban, amelyek nem mentek át a magyar köztudatba és így magyaros írásuk erőszakolt volna. Elfogadott nemzetközi megállapodás szerint az idegen helyneveket vagy tulajdonneveket, ha az illető ország írása latinbetűs, meghagytuk eredeti alakjukban, ha nem latinbetüs, így elsősorban a görög neveket, magyarosan irtuk át.Kérjük az olvasót, hogy azzal a szeretettel fogadja az UJ LEXIKONT, amellyel háromszáz tudós és szakember ennek az új magyar enciklopédiának megteremtésén fáradozott.A szerkesztőség nevében : DORMÁNDI LÁSZLÓ JUHÁSZ VILMOS”

Contents 4,270 pages