Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Balkán-kutatások

...

Az I. világháború során megszállt balkáni területek tudományos feltérképezésére a hadsereg felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia expedíciókat szervezett, amelyeknek részeredményeit a most közzétett kötetek tartalmazzák. A háború elvesztése miatt a munka nem fejeződhetett be teljesen, és az eredmények publikálása is töredékes maradt. A Gróf Teleki Pál és Csiki Ernő szerkesztésében megjelent kötetek Csiki Ernő albániai állattani kutatásait, Csíki Ernő, Jávorka Sándor és Kümmerle Jenő Béla szintén albániai növénygyűjtéseit, valamint Lóczy Lajos német nyelven írt nyugat-szerbiai geológiai tanulmányait tartalmazzák, mely kötetek 1923 és 1940 között jelentek meg.„Az a körülmény, hogy a régi Török Birodalom egyes területei, különösen pedig Albánia, úgyszólván teljesen ismeretlen volt, arra késztette a cs. és kir. Hadseregfőparancsnokságot, hogy amikor csapataink a világháborúban ezeket a területeket megszállották, azok tudományos szempontból is átkutathatók legyenek. Ebből a célból a Hadseregfőparancsnokság a bécsi és budapesti Tudományos Akadémiát kérte fel kutatóbizottságok összeállítására és kiküldésére.Az állattani kutatások elvégzésére kijelöltek közül csak magam jutottam el a keleti albán területekre, ahol 1916-ban késő ősszel, 1917. és 1918-ban pedig az egész tavasz-nyár folyamán végezhettem feladatomat. 1918 augusztusa végén felszerelésem kiegészítésére és az addig gyűjtött gazdag anyag elhozatala céljából visszatértem Budapestre. Albániába való visszatérésemet közben a balkáni arcvonal összeomlása hiúsította meg. A gyüjtőfelszerelés kiegészítésére elhatározott véletlen visszatérés így azzal a haszonnal járt, hogy a gyűjtött anyag teljes egészében és épségben került haza, megmentődött és nem pusztult el.Ennek a gyűjtött anyagnak a tudományos feldolgozását nyújtja ez a kötet. A közlemények nemcsak az albán fauna megismeréséhez szolgáltatnak anyagot, hanem számos, a tudományra nézve is újnak bizonyult fajnak a leírását is tartalmazzák. … Az 1918. év nyarán a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának megbizásából annak két tisztviselője, Dr Kümmerle J. Béla és Dr Jávorka Sándor igazgatóőrök Közép- és Észak-Albánia egyes vidékeinek botanikai felkutatását tűzték ki céljukul, felhasználva Albániának akkori katonai megszállását, mely bizonyára hosszú időre utolsó ízben nyitott ott alkalmat tudományos kutatásokra.” - írta Csiki Ernő a kötetek előszavában.

Contents 928 pages