Figyelő 1871-1876

...

Irodalmi és szépművészeti lap.
"A tudománynak már vannak nálunk közlönyei, melyek az egyes szakok érdekeit képviselik, de a szorosabb értelemben vett irodalom és szépmüvészetek időszaki vállalataink között még nem találtak kellő képviselőre. A „Figyelő“ e hiány pótlására vállalkozik. Szemmel tartjuk hazánk és a külföld jelentékenyebb közmívelődési mozgalmait s míg terjeszteni igyekszünk ama nemesebb eszméket, melyek a jobb szellemeket benn és künn foglalkoztatják, addig a visszaélések és káros kinövések ellen, melyek a legmíveltebb nemzetek fejlődésében sem maradhatnak el, a széptan, s ha kell, az irodalmi morál törvénykönyvének szigorát fogjuk alkalmazni. Tollunkat mellék érdek nem vezeti s mig minden nemes törekvést örömmel fölkarolunk, sohasem riadunk vissza az igaz szó kimondásától." (Szana Tamás: Törekvésünk, 1871. 1. szám)

Contents 3,392 pages