Document access requires subscription

Log in Sign up

Pszichológia 1981-2007

...

A PSZICHOLÓGIA elsősorban alapkutatásokról közöl eredeti beszámolókat. Szívesen hoz nyilvánosságra olyan tanulmányokat is, amelyek — a kutatási területtől függetlenül — hozzájárulnak valamilyen átfogó pszichológiai alapkérdés megoldásához, pszichológiai jelenségeket helyezve új megvilágításba, vagy újakat tárva fel. Gyakran közöl továbbá a pszichológia egyes területeit érintő friss publikációkról készült összefoglaló-, értékelő, eredeti szempontokat érvényesítő szemléket, a hazai pszichológia helyzetét és fejlődését érintő elemzéseket, kritikai reflexiókat, önálló szempontokat érvényesítő recenziókat.„Mivel úgy látjuk, hogy a hazai pszichológiai gyakorlat és oktatás-kutatás létkérdése, hogy szervesen egybekapcsolódjék az alapkutatások mozgásával, vagyis a tudomány „centrumában” zajló folyamatokkal, elsősorban a pszichológia idevágó eredményeit, illetve átfogó kérdéseit kívánjuk bemutatni terjedelmesebb írásokban. Nagy figyelmet szándékozunk fordítani a tudományág időszerű szemléleti kérdéseinek felvázolására, a tudományon belüli integráció szorgalmazására, az érdemi és szakszerű vitákra. Erőfeszítésünk e tekintetben kétirányú lesz. Szeretnénk elérni, hogy a folyóiratban megjelenő mindegyik cikk követhető legyen minden pszichológus és az éppen érintett határterületek képviselői számára. De ez nem történhet azon az áron, hogy lemondanánk a részleteken elidőző egzakt dokumentálás és bizonyítás esetleges tévedésektől sem mentes, ám pótolhatatlan értékeiről.Folyóiratunk az MTA Pszichológiai Intézetének gondozásában jelenik meg. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az Intézet biztosítja a szerkesztés helyi, tárgyi és személyi feltételeit. Lényegesebb konzekvenciája, hogy a folyóirat az Intézet vitákban érlelődő tudományos célkitűzéseit, kutatási eredményeit, tudományos választásait és értéknormáit: a tudományra és ezen belül a pszichológiára irányuló attitűdjét tükrözi.Mindehhez szervesen tartozik hozzá, hogy az új folyóirat az egész magyar pszichológia szolgálatát tekinti feladatának. Az alkotómunkát ösztönző és szervező tényező kíván lenni. Ezért szeretnénk megnyerni minél több kollégánk aktív közreműködését. Munkahelyüktől függetlenül várjuk írásaikat, szívesen fogadjuk tanácsaikat, javaslataikat és észrevételeiket.”

Contents 15,000 pages