Magyar Szemle 1888-1906

...

Katolikus társadalmi és irodalmi folyóirat.
„Íme átadom a Magyar Szemle első számát az olvasó közönségnek. És egyenest a fötisztelendő katholikus papsághoz fordulok: támogassa, kisérj e figyelemmel, ösmerj e meg a Magyar Szemlét, hogy nyugodtan és lelkesen ajánlhassa. Mert e lap czélja nemes, e lap föladata nagy: a katholikus vallásos köz-szellemet akarja költögetni, éleszteni; a katholikus egyháziaknak és világiaknak kiván magvasabb, szórakoztató olvasmányt nyújtani. … Engem ily magasabb szempontok indítottak arra, hogy a Magyar Szemlében az irodalmat összekössem a katholikus vallással.
A Magyar Szemle tehát foglalkozni fog társadalmi és irodalmi kérdésekkel; föladatául tűzi ki, hogy a katholikus vallásos közszellem kifejlesztését, megerősödését elősegítse, — hogy a katholikus irodalom immár végképen szétzülleni kezdő, kiváló tehetségeit ismét egy zászló alatt lelkes, kitartó munkásságra ösztönözze, — és hogy szigorúan katholikus szellemű, erkölcsös, mulattató, nemesebb ízlésű, hasznos és változatos olvasmányaival minden katholikus egyházi férfiú és minden katholikus család házibarátja legyen. … Fölemelem a zászlót; nem kételkedem abban, hogy a ki a katholikus vallás és irodalom ügyét szivén viseli, velem tart.” - írta Rudnyánszky Gyula szerkesztő az első számhoz írott Zászlóbontás c. vezércikkében.

Contents 11,253 pages