Nyelvtudomány 1906-1919

...

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának megbízásából szerkesztette Asbóth Oszkár. „…serényen s mily sokféle irányban folyik a legújabb időben is az általános nyelvtudomány és az indogermán nyelvészet terén való kutató és rendszerező munkásság. S ez a belátás talán igazolni fogja azt a vállalkozásunkat is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia aegise alatt egy e tanulmányoknak szentelt új nyelvtudományi folyóiratnak megindítását kíséreljük meg. A külföldi nyelvtudomány mozgalmait és jelenségeit figyelemmel kísérve, ezentúl szélesebb útat akarunk nyitni minálunk is amaz áramlatoknak, melyek e téren amott észlelhetők, s ama vizsgálatokat tőlünk telhetőleg kiegészítve, teret akarunk adni az e tudománykörökbe tartozó önálló fejtegetéseknek is. Teszszük ezt abban a reményben, hogy mindennek hasznát fogja látni magyar nyelvészetünk is, és azzal az igyekezettel, hogy ekkép — szerény mertékben bár — mi is szolgálatába lépjünk azoknak a fontos feladatoknak, melyeket a nyelvtudományi kutatás maga elé tűzött.” – írta az első számhoz Petz Gedeon nyelvész, germanista, egyetemi tanár, az MTA tagja.

Contents 2,136 pages