Neveléstudományi közlemények 1974-1978

...

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Kutató Csoportja által közzétett kiadványsorozat 1978 és 1978 között jelent meg. Az első szám előszavában fogalmazták meg a kiadványsorozat céljait:„Azt tekintjük célnak, hogy a jövőben egy rugalmasabb és dinamikusabb iskolarendszer jöjjön létre. Ennek lényeges jegye minden bizonnyal az egyéni képességekhez és hajlamokhoz való alkalmazkodás. … A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Kutató Csoportjának Neveléstudományi Közlemények címen megjelenő kiadványsorozata kettős célt szolgál. Egyrészt olyan tanulmányokat közöl, amelyek a hazai neveléstudomány életében nagy jelentőségű 6. országos kutatási főiránynak: A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatásoknak a megvalósítása érdekében jönnek létre. A Pedagógiai Kutató Csoport az országos főirány két részfeladatának koordinálására kapott megbízatást. Az első a Köznevelési rendszerünk távlati fejlesztésének alapvető rendszerbeli és neveléstudományi kérdései, a második A tanulóifjúság életkörülményeinek, közösségeinek és mozgalmi tevékenységének alapvető kérdései címet viseli.A Neveléstudományi Közleményekben tehát elsősorban olyan tudományos munkák jelennek meg, amelyek a fenti témakörökhöz kapcsolódnak. A kiadványsorozat azonkívül olyan tanulmányok közlését is tervezi, amelyek a főirány megvalósításához közvetve csatlakoznak.A Neveléstudományi Közlemények jelenlegi első száma a főirány megvalósításának bevezető időszakában készült. Az itt közölt tanulmányok a Köznevelési rendszerünk távlati fejlesztésének alapvető rendszerbeli és neveléstudományi kérdései c. részfeladat témáihoz kapcsolódnak. Sajátos megközelítéssel egyrészt az iskolai élet egészét, másrészt annak egy-egy lényeges problémáját elemzik; a mai helyzetből kiindulva keresik az iskolarendszer távlati fejlesztésének lehetőségeit.”

Contents 354 pages