Stella 1926-1931

...

A Stella 1926-1931 között negyedévenként megjelenő folyóirat volt, a csillagászati ismeretek terjesztését szolgálta. Kiadója a Stella-Csillagászati Egyesület (mint a Svábhegyi Csillagvizsgálóintézet barátainak társulata), szerkesztői Tass Antal és Wodetzky József voltak.Magas színvonalú ismeretterjesztő cikkeket közölt, gyakran a kor vezető magyar csillagászainak (mint például Tass Antal, Wodetzky József, Harkányi Béla, Lassovszky Károly, Dunst [Detre] László, Kulin György) tollából. Számos csillagászattörténeti írást is találhat benne az olvasó. A szaktudósok mellett a Stella-ban amatőr csillagászok is szerepeltek a szerzők között, pl. Komáromi Kacz Endre és Posztoczky Károly.„Költők és filozófusok már ősrégi időkben a tudományok királynéjának tekintették a csillagászatot. S még ma is a csillagászat szolgáltatja a legnagyobb kutatási lehetőségeket s nincsen tudomány, mely a teremtés csodáinak benső összefüggését annyira szemléltetné és mely a világnézetek kialakulásával annyira össze volna forrva, mint a csillagászat. Tanulmányozása elvezet egy fensőbb, egy magasabb, a végtelenséggel határos eszmekörbe, ahol a földi élet aprólékos küzdelmei, alantas tülekedései egy tisztább, tökéletesebb egységben enyésznek el. A vele való foglalkozás nemcsak szórakoztató, hanem megszabadítja szellemünket a kicsiny földi méretek lenyűgöző bilincseitől, kifejleszti bennünk a jog és igazság szeretet ét s felemel bennünket egy természettudományi világnézet magaslatára. És aki egy fizikai világnézet létezését felismeri, az egy erkölcsi világrend létezésében sem kételkedik.Az egyes korszakok csillagászati világnézete ezért nemcsak az általános világfelfogás külső keretét, hanem ennek benső tartalmát is meghatározza. Nevelés- és oktatásügyünk egész rendszere azonban egyáltalán nem számol a csillagászati világnézetek lélekemelő és erkölcsi hatásával. Belátható időn belül a helyzet gyökeres megoldása nem is várható, legfeljebb javulása remélhető, ha sikerül a köztudatba a csillagászati világfelfogás nevelő hatását átvinni.Ezt a célt akarja szolgálni a svábhegyi csillagvizsgáló-intézet barátai társulatának, a STELLA Csillagászati Egyesületnek most meginduló folyóirata a csillagászat és segédtudományainak ugrásszerű fejlődése és oktatásrendszerünk között tátongó ür áthidalásával.”

Contents 906 pages