Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Ügyvédi Kamarai Közlöny 1904-1941

...

„Kamaránk választmánya dr. Bihari Mór választmányi tag indítványára egyhangúlag elhatározta, hogy 1904. évi januártól kezdve havonként, a nyári hónapok kivételével, hivatalos lapot fog kiadni. Közlönyünket a budapesti ügyvédi kamarának minden ügyvéd tagja díjtalanul kapja meg. Ezen közlöny feladata: tájékoztatni az ügyvédi kart a kamara működéséről az administráció, a törvény-előkészítés, valamint a fegyelmi bíráskodás terén. E közlöny tájékoztatni kívánja a kar minden egyes tagját a fontosabb igazságügyi kérdésekről és a kamarának ezekkel szemben elfoglalt álláspontjáról. Közölni fogjuk a jogszolgáltatás és ügyvédség terén czélba vett reform-munkálatok megvitatásánál a kiküldött előadók, illetve bizottságok véleményes jelentéseit és a választmánynak határozatait. A közlöny tehát ismertetni fogja az igazságügyi kormány terveit és friss, életerős, rugékony kapocs lesz a székes főváros ügyvédi kara s az igazságügyi kormány között. Közlönyünk útján fogják megismerni a kartársak az igazságügyi miniszter úrhoz, a biróságokhoz, vagy bármely más hatósághoz, az administrativ tevékenység bármely irányában intézett felterjesztéseinket és az azokra hozott határozatokat, érintkezéseinket a biróságokkal, társkamarákkal stb. Lapunknak fontos feladata lesz a kar tagjait a fegyelmi bíróság felfogásáról, döntvényeiről stb. tájékoztatni.” - írta az első megjelent lapszám "Tájékoztatójában" a felelős szerkesztő dr. Pap József, a Budapesti Ügyvédi Kamara titkára.

Contents 8,413 pages