Search returned 162 of 4,531 titles. (Show all)

1848-49-es szabadságharc, Kossuth és az emigráció Books
19-20. századi társadalomtörténet Books
Acta Antiqua 1951-1995
Acta Archaeologica 1951-1995
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 1965-2013
Acta Historica 1951-1989
Acta Musei Napocensis 1973-1993
Acta Orientalia 1950-2000
Aero História 1987-1991
Aetas 1985-2020
A' magyar magyar - politikai és társadalmi szemle 1870-1870
Anale de Istorie 1955-1989
Analele Universităţii din Timișoara - Ştiinţe Filologice 1963-2005
Analele Univesităţii Bucureşti - Istorie 1964-1995
Antaeus - A Régészeti Intézet közleményei 1958-2010
Antik Tanulmányok 1954-2004
Antiquitas Hungarica 1947-1949
Anuarul Institutului de Istorie Naţională 1925-1938
Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj 1959-1990
Archaeologiai Értesítő 1869-2009
Archaeologiai Közlemények 1859-1899
Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 1845-1930
Béke és szocializmus 1958-1989
Borsodi történelmi évkönyv Books
Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium 1977-1984
Buza Péter könyvei Books
Catastrum 2014-2022
Codices Hungarici Books
Codrul Cosminului - Buletinul „Institutului de Istorie şi Limbă“, Universitatea din Cernăuţi 1924-1935
Commentarii exegetici ad Scriptores Graecos et Romanos Books
Communicationes Archaeologicae Hungariae Books
A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1899-1899
Danubian historical studies 1987-1988
Deák Ferencz beszédei Books
Deák Ferencz emlékezete Books
Documente Privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei şi Ţârii-Româneşti Books
Dömölki János könyvgyűjteménye Books
Editiones criticae scriptorum Graecorum et Romanorum Books
Egyetemes történeti tanulmányok Books
Egyháztörténet 1943-1959
Életrajz Books
Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére Books
Erdővidéki Történeti és Természettudományi Tár Books
Az Érem 1922-2018
Éremtani lapok 1990-2016
Értekezések a történeti tudományok köréből 1867-1996
Etudes Historiques Hongroises 1990 publiées á l’occasion du XVIIe Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois 1-7. 1990-1990
A Föld felfedezői és meghódítói Books
Fons , Fons Könyvek 1994-2021
Háború-Krónika 1877-1877
A háborús felelősség - Diplomáciai és kortörténeti szemle 1928-1930
Hadi és más nevezetes történetek Books
Hadtörténelmi Közlemények 1888-2021
Hazánk 1858-1860
Hazánk. Történelmi Közlöny 1884-1889
Historia 1928-1932
História 1978-2012
Historia Ecclesiastica 2010-2021
Hóman-Szekfű: Magyar történet Books
Hon és Külföld 1841-1848
Honismeret 1972-2021
A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1880-1912
Iparrégészeti és archeometriai tájékoztatók, kiadványok 1952-2021
Irodalomtörténeti emlékek Books
Karriérek Books
Katona: Historia Critica Regum Hungariae Books
Kazinczy Ferencz levelezése Books
A Kis Akadémia könyvtára Books
Kossuth Lajos iratai Books
Közérdekű Levelek 1922-1932
Levéltári Közlemények 1923-2020
Levéltári Szemle 1951-2022
Magyar emléklapok 1848-1850
Magyar-görög tanulmányok Books
Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon
Magyar Katonai Közlöny 1908-1930
Magyar Könyvszemle 1876-2021
Magyar középkor Books
A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve Books
Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Közleményei - Történeti Múzeumi Közlemények 1964-1988
Magyar művelődéstörténet (Domanovszky) Books
A magyar nemzet története Books
A magyar nemzet története (Szilágyi Sándor szerk.) Books
A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve 1970-1981
Magyarország művészeti emlékei Books
Magyarország újabbkori történetének forrásai - Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris Books
Magyar őstörténet Books
Magyar Szemle 1927-2021
Magyar Tallózó - Magyar Hírmondó Books
Magyar Történelmi Tár 1855-1934
Magyar Történeti Életrajzok Books
Magyar Történeti Tanulmányok Books
A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve Books
Magyar Zsidó Lexikon
Magyar-Zsidó oklevéltár Books
Megyei monográfiák Books
Monumenta Hungariae Historica I. Diplomataria-Okmánytárak Books
Monumenta Hungariae Historica III. Comitalia-Országgyűlési Emlékek Books
Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores-Írók Books
Monumenta Hungariae Historica IV. Acta Extera-Diplomáciai emlékek Books
  • 1
  • 2

KBART: Books, Journals