8 Órai Ujság, 1929. július (15. évfolyam, 147-171. szám)

1929-07-27 / 169. szám

( 1929 JULIUS 27 Nagy mértékben csökkent a külföldi készáru­­behozatal Megjelent a P. K. legújabb gazdasági jelentése (Saját tudósítónktól) A Pénzintézeti Köz­pont angol és magyar nyelven ma adta ki gazdasági jelentését az év első négy hónap­jának eredményeiről. A jelentés, mint egy hű tükör mutatja meg az ország gazdasági helyzetét, amely természetesen, miként min­den más állam gazdasági helyzete, siíhjos nehézségekkel küzd, de itt-ott sok vigasztaló momentum bukkan fel. A Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó pénzintézetek mérlegadatainak ismertetése • után rámutat arra, hogy a nagy hitelkercslét erősen befolyásolta a kamattételeket és az év folyamán szinte állandóan kellett számolni a pénz drágulásával. Érdekesek azok a számok, amelyek a Magyar. Nemzeti Bank tevékeny­ségét illusztrálják. Megállapítja a jelentés, hogy Magyarországot %em kímélte meg az amerikai pénzpiac tőkeelvonó ereje s a Nem­zeti Bank érc- és devizakészletével szemben is jelentős igényeket támasztottak. Végered­ményben az érckészlet összege 16.7 százalék­kal csökkent. A gabonapiacom az év elején történt ese­ményekben ma már jelentős változások tör­téntek. A jelentés azért beszámol a gabona­­tőzsde árzuhanásairól és igyekszik ehhez ma­gyarázatot keresni. Igen örvendetes a jelen­tésnek az a része, mely az év első negyedének külkereskedelmi forgalmáról számol be. Megállapítja, hogy ez a forgalom kedvező képet mutat, amíg ugyanis a múlt év első negyedében a forgalom passzív egyenlege 102.1 millió pengő volt, addig az idén ez már csak 66.3 millió pengő. A javuló eredmény azonban nem annyira a kivitel növeke­désének, mint inkább a behozattál csök­kenésének következése. A nyersanyagok im­portja növekedett, viszont a kész áruk beho­zatala csökkent. Ebből az következtetheti, hogy a belföldi fogyasztás fokozottabb mérték- Nen igyekszik készáruszükségletét a hazai ter­melés révén fedezni. Főképpen a -fa, a szén, a pamutszövetek, a nyersfém, vasáru és déli­gyümölcs behozatala csökkent, viszont nagy mennyiségben emelkedett a búza kivitele. Ör­vendetes és nagyobbmértékü emelkedést mu­tat az élőállatok exportja, amivel szemben visszaesett a lisztkivitel. Jelentősen növeke­dett a cukor, a leölt baromfi, a hús- és főzelék exportja, viszont a tojásexport 50 százalékkal visszaesett. Az ipari kivitel megizmosodását a vas-félgyártmányok, villamosgépek stb. exportjának észrevehető emelkedése bizinyítja. Érdekes a MÁV forgalmáról közölt kimu­tatás is. Április 1-ig három hónap alatt 19,367.729 személyt szállított a MÁV, az áru­­szállítás összege pedig: 5,889.517 tonna. Úgy a személy-, mint az áruforgalomban lényeges csökkenést állapít meg a jelentés. A P. K. gazdasági jelentés ezután még rész­letesen beszámol a kereskedelem helyzetéről, amely nem javul. Arra mutat rá, hogy az év első negyedében viszonylag a legkielégítőbb képet az ipar helyzete mutatja. Az Angol Magyar Bank tőkeemelése (Saját tudósítónktól.) Az Angol Magyar Bank tegnap tartotta tőkéemelő közgyűlését Károlyi Imre gróf elnöklésével, amelyen, mint az intézet közli, elfogadta az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslatát. A közgyűlés kimondotta, hogy százezer darab 50 pengő névértékű uj részvény kerül kibocsátásra, amelyeket a Kelbert, Wagg Co. Ltd. londoni cég vezetése alatt álló csoport vett át darabonként 88.50 pengő áron. Ez a cég megteszi a szükséges intézkedéseket a részvényeknek a londoni tőzs­dén való bevezetése iránt. Minthogy az uj rész­vények csak a jövő üzletévtől jogosultak oszta­lékra, viszont a londoni csoport már ez év au­gusztus elsején befizette a részvények árát, az intézet az átvételi árfolyam után a Jegybank kamatlábának megfelelő kamatot térit meg. Az uj részvények kibocsátásával az intézet saját tőkéi mintegy 40 millió pengőre emelkednek. A közgyűlés felhatalmazást adott további 40.000 darab részvény kibocsátására is és végül módo­sította az alapszabályoknak a nyereség felosz­tásra vonatkozó szakaszát. Értesülésünk szerint az igazatóság bejelen­tette a közgyűlésnek, hogy az uj részvényeket nem ajánlotta fel az eddigi részvényeseknek a budapesti tőzsde mai kedvezőtlen viszonyai miatt, de gondolkodás történt arról, hogy az uj részvényekre •igényt tartó régi részvényesek bizonyos feltételek mellett azokhoz hozzájussa­nak. . (—) A malomkép viselők nagygyűlése tár­gyalta a malomegyesületek válaszát arra a memorandumra, amelyben a jutalék felemelését és delcrederejük leszállítását kérték. A malom egyesületek hatáskörükön kívül esőnek mondják, hogy tagjaik üzleti érdekeit érintő kérdésekben határozatot hozzanak. Ezt a választ a malom­­képviselők sérelmesnek tartják, annál is inkább, mert ők nem kértek kötelező határozatot, csak támogatást. A nagygyűlés újból a malomegye­sületekhez fordul, s reméli, hogy kívánságaik elérésében a malomegyesületek nagy befolyásuk­kal támogatni fogják őket. ÓMiujsáG SZOMBAT 9* OLDAE A MAI TŐZSDÉK Újabb javulási hullám a tőzsdén (Saját tudósítónktól.) Ma rendezési nap volt, ami azonban tnera látszott meg az ér­téktőzsde külső képén. Szórványosan bonyo­lítottak le üzleteket jobbára tartott árakon. Később azonban, amikor kiderült, hogy a ma záródó üzleti héten, a kontremin sokkal merészebben bonyolította le üzleteit, mint ahogy azt a piac helyzete megengedte volna, megindult a fedezési vásárlás. A veteményes vásárlásokra a gabonatőzsdén előállt hossz adott alkalmat, az így támadt vásárlás' azon­ban nem emelte túlságosan az árakat, úgy hogy végeredményben csak a Kőszénnél volt számottevő a javulás. A néhány nap óta el­hanyagolt cukorrészvények is visszaszerezték veszteségüket, három pengőt. Egyébként egy­két pengős eltolódások voltak azoknál a részvényeknél, amelyek megszilárdultak és azoknak, amelyek csak árengedménnyel tud­tak elhelyeződést találni. A vásárlási kedv egyes papircsoportokkal szemben most már nem nyilvánult meg oly tö­megesen, mint az utóbbi hetekben, amelyet a jelenlegi teljes iizlettelenség magyaráz. Az építőipari részvények közül ma a . Drasehe gyengült el, míg a Magnezitnél 2 pengős javu­lás állott be. Az arbitrázs érdeklődés a tőzsde­idő második félében oly mértéket öltött, hogy a Salgó és Rima részvényeknél szokatlan ará­nyú áremelkedéssel cserélt gazdát. A Salgó 1, a Rima 1.5 pengővel drágult. Ismét az. érdek­lődés elővonalába került a GsehWindt, a Klein szappan és a Nasitzi. Az ntótőzsdén & prolongált üzletek száma jelentéktelen volt, a vásárlási kedv lfíányzott és a kontremin is befejezte már a fedezésre szükséges darabo­kat. Ezért is az utótőzsdén is változatlanul a zárlati árak maradtak érvényben. Holnap a tőzsdéi: szünetel a forgalom. A valutapiacon az irányzat egyenetlen, a dollár, a hollandi forint, norvég korona és az osztrák schilling olcsóbbodott, míg a spanyol pezeta drágult. Az eltolódások azonban jelentéktelenek. A fixkamatozású értékek piacán a fővárosi kölcsönkötvények irányzata kissé gyengült, a hadikölcsönkötvényeké viszont szilárdult. Ma is szilárd volt a gabonatőzsde Az áralakulás a liverpooli tőzsdét követte nálunk is — A kész­árupiacon megcsappant a forgalom — A malmok nem vásároltak (Saját tudósítónktól.) A gabonatőzsdén ma várakozó magatartással, tartott- irányzat­tal indult az üzlet, később azonban, mikor a liverpooli jelentés magáévá tette a esikágói drágulást, válunk is jobb vélemény kereke­dett felül és a spekulció az októberi búza iránt erősebb érdeklődést mutatott. A teg­napi zárlati árakkal szemben körülbelül 50 filléres árnyereségek mutatkoztak és a többi batáridőre szóló kötéseknél is ez az arány állott elő kezdetben. Később azonban a vá­sárlások szaporodtak és ugyanilyen mérték­ben drágult az áru. Egy órával a nyitás után már az októberi búzánál 58, a már­ciusinál 53, az októberi rozsnál 42, a már­ciusinál 46 fillér volt a nyereség. A realizációs eladások és az a körülmény, hogy Liverpool másodszor nem jelentett drá­gulást, .lemorzsolódást okoztak, de közvetlenül zárlat előtt ismét javuló árakat lehetett el­érni. Végeredményben a.~októberi búra 40, a mátreiusi 38 fillérrel drágult. Mo?Í ’rt pedig októberre 23, márciusra 26 fiUénvl fizették többet, mint tegnap. A tengeri áralakulása állandóan szilárd volt, csak közvetlenül a zár­lat előtt nyereség-biztosító eladások következ­tében veszett el a Júliusi tengerinél a teljes 25 filléres nyereség, a májusinál pedig a 60 fillér nyereség ötven fillérbe csökkent. A készárupiacon nagy a kínálat, a malmok azonban csak alacsony árakon hajlandók vá­sárolni, ezért nagyobb üzlet nem is jöt létre. Az export stagnált, ami szintén hozzájárult, hogy a készárupiacon jóval kisebb volt a for­galom, mint tegnap. Az óbúza 30, az újbúza 25, az újrozs 25 fillérrel drágult. A nagy szá­razság a hüvelyesek piacán is jelentős drágu­lást idézett elő. A határidöüzlet hívőidbe árfolyamai: Ma­gyar búza: októberre 26.20--25.92 (26.04), márciusra 28—28.24 (28.09). Magyar rozs: októberre 20.80—21.07 (20,88), márciusra' 23.09—22.80 (22.89). Tengeri júliusra 24.25 (24), májusra 21—20.77 (20.90). A mi kAszárupiac hivatalos árfolyamai: Búza: tiszai 77 kg 25.25—25.45, 78 kg 26.45 .—25.65, 79 kg 25.65—25.90, 80 kg 25.90— 26.15, feisőtiszai 77 kg 24.70—24.90, 78 kg 79 kg 25.10—2025,-80 kg .25.20—25.50, fejéi­­megvei, dunántúli, pes.tmegyei 77 kg 24.25— 24.55, 78 kg 24.50—24.75, 79 kg~ 24.70— 24.95, 80 kg 24.90—25.10, rozs pestv. 19— 19.25, takarmányárpa I. 19,50—90, II. 18.50 —'19. uj árpa 18.25—18.75, tengeri dunántúli 24—24.25, Zab I. 19—19.50. II. 18.75—19, .korpa 13.58—14. A készárupiac mai kötései: Búza: 600 q dunántúli 80 kg 25.20, 150 q túszai 78 kg 25.60. 150 q jázssági 8 0 kg 25.55, 300 q ftiszai 80 kg 25.25, 300’q ftiszai 79 kg 25.20, 300 q raktári 80 kg 24.50. Rozs 1350 q 19.25, 900 q 19.125, Tengeri 150 q 24.75, .150 q 25. Árpa 150 q 18.75. Zab 150 q új 18.50. Borsó 150 q 34 pengő ppar. 4 Magyar Leszámítoló és Pén valló Bank félévi mérlege A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank fel­éli mérlege az 1928. évi nyereségáthozat nélkül 1,210,674.53 pengő nyereséggel zárul-t, az 1928. év első félév 1,189.770.24 pengő összegű ered­ményével szemben. A félévi mérleg főbb adatai az 1928. december Sl-iki mérleggel összehasonlítva, a következők: A takarék- és folyószámlabetétek összege 75,608.631.10 pengő, az intézetre bízott idegen tőkék összessége pedig ezúttal 117,511.791.03 pengő, a jelzett időpontban kitüntetett 08,102.021 pengő 97 fillér, illetőleg 105,059.444.91 pengővel szemben. Ezen ( tételek emelkedésének megfele­lően, a váltóié rca 51,033.567.54 pengőre gyarapo­dott, amely tétel az elmúlt év végén 46,640.471.43 peng-ővel szerepelt, míg az adósok 49,540.526.17 pengőről 53,287.241.52 pengőre szaporodtak. Emelkedést tüntet fel a jelzálog- és községi köl­csönök állománya is, amennyiben ezek összege most 56,483.803,12 pengő, míg az év végén ugyan­ezen tétel 53,598.284.09 pengő volf, a forgalom­ban lévő címletek és engedményezett kölcsönök állománya pedig ezúttal 53,582.790.36 pengőt tesz ki. így az összes mérlegadatok, amelyek csupán a folyó üzlet eredményét tartalmazzák, az intézet rendelkezésére álló tőkék szaporulatáról és ennek megfelelően az üzletkör kiterjedéséről tanús­kodnak. Hivatalos valuta- és devizaárfolyamot? Angol font (1 font) 27.78—27.93, . Belga frank (100 frank) 79.60—80.00, Cseh korona (100 kor.) 16.90—17,Ó0, Dán korona (100 kor.) 152.50—153.10, Dinár (100 dinár) 9.99—10.07, Dollár (100 dojlár) 570.45—572.45, Francia frank (100 frank) 22.45—22.75, Hollandi forint (100 frt) 229.55—230.55, Lengyel zloty (100 zloty) 64.10—64.40, Lei (100 lei) 3.40—3.44, Lívu (100 líra) 29.95—30,25, Német márka *(100 márka) 136.65—137.25, Norvég korona (100 kor.) 152.50—153.10, Osztrák schilling (100 schilling) 80.62.5—81.02.5, Spanyol pezeta (100 pezeta) 83.40—84.10, Svájci frank (100 frank) 110.20—-110.70, Svéd korona (100 kor.) 153.45—154.05, Léva (100 leva 4.12—4.16. Amszterdam 229.57.5—230.27.5, Athén 7.38— 7.8, Belgrád 10.05.25—10.OS.25, Berlin 136.51.25 —136.91.25, Brüsszel 79.55—79.80, Bukarest 3.39—3.41, Konstantinápoly 273.05—275.05, Kopenhága 152.62.5—153.02.5, London 27.773.75 —27.853.75, Madrid 83.35—83.1)5, Milánó 29.93.5 —30.03.5, Newyork 572.50—574.10, Oslo 152.57.5 •—153.97.5, Paris 22.43.5—22.50.5, Prága 16.945 —16.99.5, Szófia 4.13.5—4.15.5, Stockholm 153.42.5—153.82.5, Varsó 64.20—64.40, Trien 80.66.25—80.91.25, Zürich 110.15—110.45. Javul a bécsi tőzsde Becs, július 26. (Saját tudósítónk iclefonjelmtése.) Az ér­téktőzsdén az üzlet nyugodt volt, az alaphan­gulat javulásra hajlott. Az érdeklődés előteré­ben a magyar és a cseh papírok álltak. A cseh részvények közül a Skoda újabb 4 schillinges javulást ért el. A magyar , értékek piacán a Rima és a Salgó vezettek a javulásban. A ku­­lisszban és az osztrák ipari értékek piacán az áralakulás egyenetlen volt. Az Alpesi 1.5 schil­linges javulást ért el, míg az AEG kissé lemor­zsolódott. A tőzsde nyugodtan zárult. A járadék­piac lanyhulásra hajlott. Osztrák Hitel 52.75, Magyr Hitel 98.75, Lander Bank 26, Állam­­vasút 31.25, Délivasut 8.25, Alpesi 40.80, Krupp 11, Földi 207.70, Rima 114.90, Skoda 386, AEG 35, Felsőmagyar Kohó 46.75, Salgó 62.75, Magyar Kőszén 868, Trifaili 56—60, Magyar Hofherr 14, Galíciai Kárpá­tok 7.62, Magyar Cukor 152, Semprit 12.50. Zürich, július 26. (Zárlat.) Paris 2037%, London 2521%, Newyork 51977%, Bruxelles 7223, Milano 2718%, Madrid 7585, Amszterdam 20850, Berlin 12391, Wien 7321%, Sofia 375%, Prága 1538%, Varsó 5830, Budapest 9062, Belgrád 912 hétnyolead, Bukarest 308%. (—) Erős kínálat külföldi kölcsönök* ben — Ausztriában. Becsből jelentik: .4 „Neue Freie Presse" jelentése szerint Ausztriában mintegy tíz nap óta erős kíná­lat észlelhető rövidlejáratú külföldi köl­­csönökben, ami abban is kifejezésre jut, hogy a Nemzeti Bankhoz sok devizát nyújtanak be. Igaz, hogy ennek a deviza­­szaporulatnak egy részét az idegenforga­lom okozza, de rengeteg a pénzajánlat, amelynél a feltételek könnyebbek. (—) Csökkent -a Nemzeti Bank jegyfnr­­galma. A Magyar Nemzeti Bank bankjegyfor­galma a július” 23-iki kimutatás szerint a július 15-iki állománnyal szemben 15.5 millió pengővel csökkent. E csökkenést a giróbefizetések, vala­mint a váltőtárcaállomány apadása idézték elő. Az állami számlákra 3.6 millió pengő, egyéb girószámlákra pedig 5.5 millió pengő folyt lm, úgyhogy végeredményben a giróállomány 9.1 .millió pengővel növekedett. A váltóesedékességek összege a váltóbenyujtások összegét 1Í.6 millió pengővel haladta meg. Mai hivatalos záró árfolyamok Államadósságig kötv. Cukor PtJ W/. 1916 ■ - Délcukor 103 „ 1917. *l. — Horvát cukor > • — 1918—192!' ... - SraCuk0.V" ,8 "adlkV1-ÍTni 6°»'r, 0-15 Mezai>egyes. ti—vii. sqrtia o-ih . :: IV. 5%“lo . 0-14 Sor es szesz .. V. M°l0 , — Részvényeör • ■ , . 194-0 .. vili. bv2»/0 ó i* remesj szesi , . , _ Nép«z kölcsön . u Fővárosi sör ,, , _ Kényszer kölcsön Gschwindt , , ,, , jöő Kankok • király Sör mii — bankok Polgári Sör . . . , . 176 Angol-Magyar ... 9) Krausz szesz . ; , 102-n Atlaotlca . . . > • Pannónia Sör ... 3o Bosuyik- Agrár > ~ Iparbank .... “ Takarékok Fabank .... S Földhitelbank Belvárosi -6 Hazai ...... _ l.ípótváros) .... 11 lierine, ..... _ Községi — Szlavón Jelz. . . _ Kőbányai Tkp. , Általános Bank _ Altaláno. Tkp. « 92 £ Magyar Hitel . 2 Moktár ­ngatlan ... jo... Pesti Hazai . .. SCO'* Cseh Bank .... is Forgalmi Bank bi-a Textilipar Jelzáloghitel . . . 14-t. r Keresk Hite! . • - Gyapjúmosö ■ . Leszámítoló .... e-J-u Szövökötő .............. — Nemzeti .Bank . .-.4-6 Goldberger ■, I, ®4 Olasz Bank ... .1 Győri textil . us Közp Jelzálog . - Karton _ í Mercur .... 0 juta ,b'.° Nemzeti ..... z7 pamut ....... „v Osztrák Hitel az Szegedi kender ­Keresk Bánk Unió textil . . , . 0 0 Wiener Bankver 1‘ 7 Olajműveh ® ’^önféte Marod petróleum Síf1 * ' 1 * * * ’ ~ Olajmüvek ... - Gyö“n óőV *. *. *. I ' 1 Bánya és tégla Brassói .>••»». 3U-b Bauxit-truszt .. idl - l Féltén ...••>•, — Beocsínl ... _ Hangya 37 Borsód) ..... _ "jstermelö , , . , , ■— Szentlórincl . . — Gumin! —-ement ...... — Vasút forgalmi . . 37*1 Kohó ...... — Nemzetközi Gép íö ürasche ..... 420 Star-fllm ...... ­Magnezit .... l«tí Telefon ...... 21-8 Aszfalt ..... 2.--J pálfalval , , , « 13*ő Alt. Kőszéubáaya bút; Mlrí“laa ------- 55 Szállodák Móri szón . • * . . — » Nagybatonyi b £gjs2 — áalgó ................... Lilgetszanatórium ~ Urikányi - . . . i,b Schwarzer .•* * ~ Faipar -.fürdő ... Mercuría . . / . Vas és gép 1.uQaharasztl • * » % ~ ” r Kgyes. Fa ..... - Bányagép ..... — Fournier ...... ~ Csáky ....... — üuttmann ..... ~ Bródl vagon . H*tí Hazai fa — jaídasagl gép . . lloul fa — Fé&keresk. .... ° Llgnum - Ganz-üanub’lu, . lü*'“ Amerikai fa ... — janz-vlllamosságl 6n,l Malomsoky ..... — pyörffy—Wolff .. 7 Nemzeti fa .... - Hofherr ....... 11 Lichtis ...... __ 4 Kaszab ....... 60'5 öfu.................. • . » . M7,c íühne 14-5 Rézbányái .............. - .áng 6í-Szlavóniai ..... U mAG B*tí Thék bátor ..... — Magyar Acél ... 4b Naslci ........................ Belga fém . . ,,. — Viktória bútor ö Lámpa , — Zabolái ....... — Jbaudolr _ Zentai ............... — Vegyipar ...... „ Közlekedés pX°yiy4r. . ‘ l.’;a7B Adria — lUmainurányl , , g-j Váró*! — KoespemanD , » , K — Búr . . # é . • n . — acLuJle; ..»*** — Délivasút » • * . . Ö*8 Teudloff 1í MFTIt . . . # » s , ő-b ,’ntras aut* », , — llelyiérdebű M ; Vulkán »».»*»» b ^evante •» Mi • 1•? Wörner t % % « « • • — Miskolci , , . . , s y°Va •••**>% le Vpd- * 'IP 4llamva?ii* •» .. 'e' ar rröszt ..............* Jhlnoln ................. 8*6 Nyomdák ................. • 1* . , Diana 115 Ubenaeum » . . it Flóra ................... 4 , 13.9 bővárosi » » > . . « Hung műtrágya 40*1 ^ranklln é •>»* . _ Keleti• Murányi 47 31óbug ••«»»«• 2S Klein szappan .4 , 10*5 Kunosay - Klotlld . „ . , . % ~ Pallap .;*«*»» — Szikra 1 . » » * » — Révai . » 1 « p » • % 15 Török . i -. * * » . +~ Rigler -■ » 1 1« • ■ . ' — ür. Wander » * . — Stephaneum m, 20 L jságüzem * . » * - ~ Wodianer = , , , 13-t Gáz villany Malmok izzó ..limit — k ma]om .. 31 2 • ’ • • « “g Rórsod-Miskolci 4-5 ' “0 oncordla ... 7 Békéscsabai . ­­Blztovilók i. Bpestl GŐZ' i; t'örökszentmlklóst* - Magyar Francia % ~~ Gizella . . . * Fonclére ..!«»• Hungária ~ Magvar Blzt x .. ~* Klrálymklom ' Jég — Pesti Viktória ' Pannónia «!■»»• ““ Transdanubla « < Pátria «««•■•» M

Next

/
Thumbnails
Contents