A Munka Szemléje, 1907 (3. évfolyam, 1-40. szám)

As élet örömeit nem élvezi az, kinek idegrendszere a túlerőltető, izgató tevékenység, gond és bánat, az élet küzdelmei, a létfentartás versenygése folytán kimerült. Gyenge, félénk, fáradt, életunt és munkakedvtelen lesz az azelőtt friss, életvidor munkás egyén, annál inkább, mennél több hiábavaló kísérletet tett már egészsége, életkedve, munka­bírása visszaszerzésére.­­ Száz és száz ideggyenge, saját jövője iránt kétségbeesett panaszás fordult már az „Elektra Vitalizer“ intézethez , a teljesen felgyógyultak százai dicsérik ezen gyógyító mód kiváló előnyeit, mely őket évek óta fennálló szenvedéseik­től, tűrhetetlen állapotuktól szabadította meg. Akik tehát az említett gyengeség tüneteit észlelik önmagukon vagy hozzátartozói­kon, hozassák meg a „Modern Villamos Gyógymódról“ című könyvet. Ezen értekezést mindenki, aki a lapra való hivatkozással kéri, ingyen és bérmentve kapja meg. Ezen könyvünkben ismertetjük azon tudományos gyógyeljárást, melynek már igen sok remény­­vesztett beteg köszönheti azt, hogy életkedvét, életerejét visszanyerhette. Megismertetjük ezen könyvben az „Elektro-VHalizer“ szabadalmazott villamos gyógykészüléket is, mely naponta, szükség szerint hosszabb időn át alkalmazható a testen, ezalatt folyton erősítő, éltető áramot öntvén a gyengült idegközpontba és az elernyedt, elpuhult szervezetekbe és izmokba. A beteget nem izgatja, foglalkozásában nem hábor­gatja, napról-napra erősíti, fájdalmait enyhíti, jó kedélyét, vidámságát növeli, bajaitól megszabadítja. Ezen áldásos gyógyeljárásnak nagyon sok ember köszönheti teljes fel­­gyógyulását. Látogasson meg és ingyen fogjuk megmagyarázni gyógymódunkat. „ELEKTFO-VlTALIZER“ orvosi rendelő intézet Budapest, I­V., Kárály-körut 2. felem­. 47. _________Szelvény egy ingyen könyvre._____ Az „ELEKTIM-VlTALIZEH“ orvosi rendelő­ intézet Budapest, IV., Károly-körut 2., félemelet 47. sz. Kérem küldjék meg nékem a művet a „MODERN VILLAMOS GYÓGYMÓDRÓL“ ingyen és bérmentve zárt borítékban. Név : Cím: Turán András bortermelő, Kiskörön. A­mióta az önöktől megrendelt galvánáramú villamos övét használom, mintha újra éledtem volna. Igazán mondhatom, soha nem fogom elfelejteni, hogy ily rövid idő alatt oly kellemes átváltozáson mentem keresztül, éppen azért mély köszönetemet fejezem ki és embertársaimnak legmelegebben ajánlhatom az Elektro-Vitalizer készüléket. A nehéz járás, a fáradt­ság, amely rajtam azelőtt oly erőt vett, most teljesen megszűnt­, egészségi állapotom minden tekintetben kifogástalan, amit csak Önnek köszönhetek. MEGHÍVÓ. A Budapest-Isipótvá­rosi takarékpénztár részvénytáraaság I. részvényesei az intézet helyiségében (V., József­ tér 13.) folyó évi február hó 2-án délelőtt 11 órakor tartandó ezennel meghivatnak. XI. évi rendes közgyűlésre*) TÁRGYREND: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése. 2. A mérleg, valamint a nyereség- és veszteségszámla megállapítása. 3. A nyeremény hováfordítása iránti határozathozatal. 4. Az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak a felmentvény megadása. 5. A felügyelő-bizottság tiszteletdijának megállapitása az 1907. üzletévre. 6. 4 igazgatósági tag és 6 felügyelő-bizottsági tag megválasztása. 7. Esetleges indítványok tárgyalása. Budapest, 1907 január 19. Az Igazgatóság. MÉRLEGSZÁMLA. Vagyon: Készpénz 379,187-75 K. Váltótárca 7.474,143-46 K. Értékpapírok 757,22640 K. Előleg értékpapí­rokra 3.652,412-21 K. Folyószámla adósok fedezet mellett 710,373 46 K. Berendezés 32.000-8 K. Más intézeteknél elhelyezve 749,456-65 K. Különféle adósok 319,760-11 K. Összesen 14.074,560-04 K. Teher: Részvénytőke 6.000,000­— K. Tartalékalap 815,200.— K. Tisztviselők segélyalapja 26,686-41 K. Takarékpénztári betétek 7.091,682 64 K. Hitelegyleti biztosítéki alap 176,043-— K. Fel nem vett osztalék 2017-— K. Átmeneti kamatok 71,096-06 K. Tiszta nyereség 391,835 03 K. Összesen 14.074,560-04. NYERESÉG- ÉS VESZTESÉGSZÁMLA, Tartozik: Kifizetett és tőkésített kamatok 219,238­6 K. Tőkekamatadó 20,820-94 K. Felügyelőbizottság díjazása, tisztviselők fizetése és lakbére 91,56 -71 K. Adó 36,518-90 K. Részvénykamat 20,463-77 K. A berendezés felújítására, tartalékba helyezve 701,5­72 K. Házbér, nyomtatványok, üzleti költség stb. 61,114-83 K. Átmeneti kama­tok 71,096 06 K. Tiszta nyeremény 39 ,835-03 K. Összesen 919,655-12 K. Követel: Nyereségáthozat a múlt évről 18,069 30 K. Váltókamatok 503,557-86 K. Előleg, adómentes stb. kamatok 293,224-8 K. Jutalékok 92,523-20 K. Nyeremény ércpénzek, értékpapírok és külföldi váltókon 12,281-26 K. Összesen 919,655-12 K. A könyvelésért: Beer Béla s. k. Az igazgatóság: Hüttl s. k. Fáik s. k. Linzer s. k. Deutsch s. k. Sonnenberg s. k. Bródy s. k. Schwarz Armin s. к. Mezey s. к. Schulz s. к Schwarz Izidor s. к. Megvizsgáltuk, a fő- és mellékkönyvekkel megegyezőnek és helyesnek találtuk. A felügyelő-bizottság: Rieger György s. k. Gosperz Emil s. k. Seligmann Imre s. k. Freund Zsigmond a. k. Saagi Gregersen Nils a. k. *) Azon részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni óhajtanak, kötelesek a legkevesebb fió nap óta a társaság részvénykönyvében saját nevükre írott részvényeket, a hozzá tan­ozó, még le nem járt szelvényekkel együ­tt, legkésőbb három nappal a közgyűlés megtartása előtt folyó évi január hó 3­ig bezárólag az intézet pénztáránál letéteményezni.

Next

/
Thumbnails
Contents