Adevěrul, noiembrie 1888 (Anul 1, nr. 67-89)

1888-11-02 / nr. 67

MiAC'ilv Sl ABalMOTKAJlA ST­RA­DA DOAMNEI No. 15 bis ,d asupra tipografii T^hxsit & Weiss. Director politic: ALEX. 'V. BELDIMANU. V. ALEXANDRI. ABONAMENTE ȘI ANUNCIURI pe 1 an . . I,n. 30 „ 6 luni . „ 16 „ 3 * . , 10 Streinul. Ln. 50 ItiSE­RȚIÎ S! RECLAME linia .... La. I ABOBCmfU RE PAG. linia .... 60 b. MESAGIUL DE DESCHIDEREA CAMERELOR NĂRAVUL CEL MARE JOS LABA! Ini re» le rupi tund vrei si te i«gi comunelFru­rale SPRE MERTICUL CU GRĂUNȚE ----------»—*--« ---------­ Procesul Prado ------.~cse>------­ Căsăto­ri­a Ocnaşului Serviciul telegrafic al ziarului ADEVÉRUL Viena 12 Noemvrie lerî şi azi, Con­siliul de administraţie al liniei Lemberg- Cernăuţi a ţinut şedinţă. Delegaţii au făcut un raport în privinţa călătoriei lor la Bu­­curesci. Se crede că e de trebuinţă de a se trimite un delegat, probabil consilierul de guvernament D. Kuhnelt, la Bucurescî, pen­tru a regula cestiunile de amănunt Poimâine va fi adunare generală a ac­ţionarilor. Berlin, 12 Noemvrie. „ „Gazeta Ger­maniei de Nord“ semnalează un articol al ziarului francez ,Le Rapel“ al cărui pro­prietar este ministrul instrucţiunii publice, D. Lockroy, şi în care se zice că regiunea străină co­rinde 8000 de Alsacieni-Loreni, care probează că nu sunt inamicii Franciei și că ar trebui să se înloc­iască numele de ,,legiune străină” prin acela de „regiment din A­lsacia-Lorenau. „ Gazeta Germaniei de Nord” adaogă că trebue să se conchidă de aci că guvernul francez aprobă aţîţările resboinice. „Ne mul­ţumim, adaogă foaia germană, a stabili faptul, pentru ca toată lumea să recunoască care ar fi vinovatul, dacă pacea nu sar putea menţine. Respunderea de a fi turburat pacea ar cădea numai asupra Franciei“. Berlin, 12 Noemvrie. — „ Gazeta Ger­maniei de Nord“ respunzând ziarelor fran­ceze cari văd în negocierile Rusiei cu Va­ticanul un semn de ostilitate contra Germa­niei, zice că aceste zictre n’ar­ de loc o ju­decată politică, pentru că o înțelegere între Rusia şi Vaticanul nar putea să fie de cât plăcută Germaniei, căci Prusia, care are interese comune cu Rusia, s ar folosi ase­menea de concesiunile făcute de Papa gu­vernului Ţarului. Munich, 12 Noemvrie. — Ducele Fax­­miliari, tatăl împărătesei Jiustină e bolnav. Starea sa inspiră nelinişte. Viena, 12 Noemvrie. — Comitetul Ca­meră a abordat discuţiunea proiectului mi­­litar. Toţi oratorii, chiar cei din opoziţii s’au declarat în favoarea proiectului. E- ai a cerut numai îndulcirea oare­căror dis­­poziţiuni ce le consideră ca prea aspre. Ministrul apărării a rostit un discurs care va fi publicat mâine într’un mod ofi­cia­l. Propunerea principelui de Lichtenstein Care cere să se ţină mâine o şedinţă secretă, a fost adoptată în unanimitate. Londra, 12 Noemvrie. — Camera Co­munelor. — Guvernul anunţă demisia D-lui de Varen, şef al poliţiei şi zice că nu va cruţa nici o osteneală pentru a descoperi pe asasinul de la Whitechapel. Paris, 12 Noemvrie — Un împrumut rusesc de 500 milioane s'a încheiat cu mai multe case din Paris și din Londra pen­tru conversiunea împrumutului Mendelsohn din 1877. Bucuresci, 1 Noemvrie Năravul cel Mai*e In momentul când aceste rîndurî vor eși de sub tipar, bubuitul tunu­rilor va vesti Capitalei că sesiunea Corpurilor legiuitoare s’a deschis prin citirea mesagiuluî de către Rege. De câţi­va ani Ţara a văzut tre­când multe solemnităţi de felul a­­cesta; ea a auzit multe mesagiurî pompoase­ şi pline de făgăduelî fru­moase, dar făgăduelile s’au evaporat ca şi fumul tunurilor care le însoţea. Fi-va de astă-dată alt­fel ? Se zice că în genere mătura nouă mătură bine; avem Camere noul, guvern nou­, şi ce e mai mult, avem şi mulţi oameni noul; ar putea dar crede cine­va într’o schimbare spre bine, mai ales că nu e greu de a face mai bine de­cât Camerele şi guver­nul colectivist. Dar în mijlocul a­­tâtor lucruri noul ne e teamă că a rămas ceva vechi şi care poate para­liza ori­ce avent de îndreptare. A­­cest ceva este năravul guvernului per­sonal. Din nenorocire vedem că, în acestă privință, nici o schimbare nu s’a fă­cut şi nici nu se va putea face până când toţi Românii nu se vor con­vinge că răul se va stârpi numai o dată cu dispariţiunea cauzei. La ce poate sluji Ţărel că Came­rele, guvernele şi oamenii dirigenţî să se schimbe, când toţi, Camere, guverne şi oameni, îndată ce vin la cârmă, sunt siliţi a începe prin a pune de o parte ideile şi programa lor spre a se supune voinţei unui singur om pe care nu î l leagă alt nimic de această ţară de­cât inte­rese materiale şi streine. Chiar situaţiunea de astăzi dove­deşte existenţa acestei anomalii. De la începutul legislaţiunei noul se va vedea că sistemul parlamen­tar nu mai există la noi de­cât în aparenţă şi că nu servă de­cât pen­tru a masca absolutismul cel mai rău-făcător, acela care fuge de răs­pundere şi corupe instituţiunile şi caracterele. Nu se poate tăgădui că marea ma­joritate a ambelor Camere este com­pusă de conservatori. Asemenea este constatat că con­servatorii s-au ales pe baza unei programe cu totul osebită de aceia a guvernului junimist. Urmarea firească a alegerilor ar fi fost clar, în ori­ce Țară constitu­­țională, retragerea cabinetului juni­mist. Dar aci la noi Ţara propune şi Regele dispune. Ţara a ales pe conservatori, Re­gele vrea pe junimişti, şi spre a putea ajunge la scopul Său­. El sin­gur intervine, menţinând cabinetul junimist precum menţinea odinioară pe Ioan Brătianu şi lăsându-l să în­trebuinţeze toată înrâurirea guver­­namentală pentru a’şi înzgheba o nouă colectivitate, junimistificând pe cât poate şi conservatori şi liberali fără distincţiune. Aşa dar sistemul e acelaşi, numai eticheta s’a schimbat. Colectiviştii erau prea deochiaţi, de aceia ei au fost înlocuiţi prin junimişti. Astăzi ori­cine vede că Ioan Bră­tianu n’a fost de­cât şeful nominal al colectivităţei iar sufletul ei a fost Regele. Tot aşa este învederat că junimiştii nu sunt de­cât unelta cu care Re­gele voeşte a depărta de la putere partidele independente pentru a urma politica sa personală sub firma con­servatoare. Iată auspiciile sub care să deschid Corpurile Legiuitoare. Ele sunt departe de a fi îmbucu­rătoare. Palatul va căuta a’şî întinde mreaja sa de corupţiune asupra ele­mentelor coruptibile cari, din ne­norocire, nu lipsesc. Lupta va fi între Ţara reprezen­tată de partidele neatârnate și Ca­marila înarmată cu bugetul. Avem dar dreptate zicând că în nouile Camere multe s’au schimbat iar năravul de căpetenie, adică în­­rîurirea răîi-făcătoare a Regelui, a rămas. Dunăreanul. •--------------------­ JOS LABA! Unul din miniștrii ar fi zis acum câte­va zile: Vom face lui Lascar Catargiu o înmor­­mîntare de clasa I Se înţelege că e vor­ba de o înmormântare politică. Regele a voit de mult ca junimiştii să moştenească direcţiunea partidului con­servator. Dar ei n'au avut răbdarea de a aştepta deschiderea succesiunea. Deja în 1880 să încercaseră a înlătura pe vechii şefi a­l partididui şi jucaseră o comedie a­­legând ca cap de partid pe principele A­­Ştirbey. Vezend că nu izbutesc, ei saut a­­dresat atunci D-lui Ion Brătianu. Dar a­­cesta na voit, să le deschiză porţile cetăţei colectiviste, temendu se că vor juca rolul ca­lului din Trotil. In fine Palatul a găsit momentul pentru al chema la putere şi al însărcina cu mi­siunea de a înlocui pe vechii şefi conser­vatori. Această misiune se încearcă astăzi juni­miştii a o îndeplini. Primul pas ar fi înlăturarea lui Lascar Catargiu de la direcţiunea partidului con­servator. Se înţelege că aceasta nu se poate face de­cât sub forma unei distincţiuni ono­rifice ca preşidenţia Camerei. Dar nu cre­dem ca Lascar Catargiu să cază în cursă. El nu va primi preşidenţia de­cât din mâna grupurilor independente unite şi într o situaţiune cu totul neatârnată de guvern. Aşa­dar, D-lor junimişti Laba jos! --------------333--------------------_ Ilii RED TI RUPI CÂND VREI SĂ TE DREGI! Este tot d’a­una primejdios pentru un guvern de a lua angajamente solemne în privinţa unor lucruri cari atârnă de împrejurările schimbătoare ale luptelor politice.­­ Când junimiştii au venit la putere prin singura voinţă a Regelui, el s’au crezut datori de a declara în faţa Camerelor că au venit impopulari dar că vor eşi po­pulari. Se înţelege că făcând o aseme­nea declaraţiune, ei se bizuiau pe efectul pe care îl vor produce proiectele coprinse în programa lor. Dovada este că, în ajunul alegerilor, guvernul a publicat în Monitorul oficial un şir de proiecte inaugurând prin a­­ceasta o nouă procedare. Dar el a per­­dut din vedere că faptul de a publica pe calea oficială nişte reforme cari au pretenţiunea de a constitui un întreg program, implică pentru un cabinet şi obligaţiunea de a le prezenta şi de a le susţine în faţa Parlamentului. Mai mult încă, organul oficios al ju­nimiştilor a întărit această obligaţiune declarând după alegeri că noua majori­tate a Camerelor s’a ales pe baza pro­gramei guvernamentale. Astăzi însă lucrurile s’au schimbat. Conservatorii cari făcuseră un fel de cartel electoral cu junimiştii, nu par dis­puşi a adopta partea cea mai principală a programei guvernului Vedem că ziarele cari reprezintă nu­anţele conservatoare, ca L'Indépendance Roumaine, România, Epoca, vorbind de lu­crările Camerelor, se mărginesc a indica numai acele din proiectele guvernului cari convin conservatorilor şi trec în tăcere peste reformele cari reprezintă miezul programului junimist. Toate aceste ziare ne vorbesc de pro­iectul reformei băncei naţionale, de legea vînzerei moşiilor Statului la săteni, de inamovibilitatea magistraturei, dar, nu pomenesc măcar de legea tocmelilor .-

Next