Adevěrul, iunie 1889 (Anul 1, nr. 237-261)

1889-06-01 / nr. 237

EDIțIA ANTEIA. ANUL L-No. 237. Numeral 10 Bani O ABONAMENTELE I.VCIP LA 1 Sl 16 ALE FIE­CIBEI LUlfl SI SE PLATESC TOT­DEAUNA ISAIKTE In Bucuresei la casa Administrate! Din andere §i Streinetate prin man­date postale. Un an in tarä 30 lel; ín streinótate 50 Séselunl „ 15 „ „ „ 25 Ire! luní ,, 8 „ „ „ 13 LA PARIS ziarul se gase^te de vinzare cu numSrul la kio$eul No. 141, Bou­levard deCapuennes;lakio§eul No. 117, Boulevard St.­Michel; la kio$­­eul No. 19, Boulevard St -Germain JOI 1 IUNIE 188S Numeral 10 Bani (ji AN^UIURILE DIN'liEEEBKSCI ^E PIUSESC LA ADMINIS­­Í'kA|IE.'|í;;>J,AqES’|lA EAVAS“ Din Judéte’-'dSMct.la administrate. Anünciurl, pSg-'iT.............0,30 b. linia ,. „ HI..........11. „ Inserturile §i Reclamele 2 lei randul Din Paris, la Agentia Havas, 8 Place de la Bourse, precum si sucursalele ei. Din Streinetate, anunciurile se pri­­mesc direct la administrate §i la toate oficiile de publicitate. MANUSCRISELE NU SE INAPOIAZA­V. Alexandri. UN NUMAR VECHI: 30 BANI. ADM1NISTRATIA : Strada IVouB, e. Director politic : ALEX. V. BELDIMANU I REDACTIA : Strada Noua, 6. A SCRANTIT’O CARP --------------------------------------—----------­Rege §i Rege INCkui­EREA ’JEREI --------------------­Mold­ovenism­u i Reparatisia -----------------------------------------­ Ei lovese §i tot ei tip -------------------—--------------------­ PRIETENUL COMISARIULUI Bucurefti 31 Maiu A scrintit’o Carp Acum cäte­va zile situa{iunea parlamentarä pärea a fi pe cale de a se imbunätä{i pentru guvern; se credea cä, votandu-se legile fi­­nanciare, opozi{iunea va päräsi sistemul seu obstructionist in ce prive§te budgetele §i cä ast­fel, nu va fi nevoe de o nouä prelungire a Camerei. Dar astäzi lucrurile stat­ tot in­­curcate. Pare cu neputinj­ä ca budgetele sä fie votate intr’un mod normal, chiar dacä s’ar prelungi sesiunea cu 8 zile. Cu toatä räbdarea pe care o aratä Lascar Catargiu fa{ä cu atitudiniea junimi§tilor, totu§i el va trebui sä ajungä prin a cere votarea en bloc. Junimi§tii nu mai discutä pen­tru a discuta, ci numai pentru a {ine Camera in loc. I-a cuprins o adeväratä turbare cä nu mai sunt la putere. §edin{a de alaltä­ieri ne-a dat o dovadä pipäitä de a­­ceasta. Se pusese la ordinea zilei legea modificärei sistemului monetar. A­­ceastä intervertire a ordinei zilei era privitä ca o concesiune fäcutä junimi§tilor cari de la inceputul sesiunei ceruserä ca legile finan­­ciare sä fie discutate §i votate inaintea budgetelor. Legea propusä fäcea parte din programul junimist §i forma chiar baza noului sistem financiar a ca­­rui paternitate o reclama D. Carp. Toata lumea se a§tepta clar ca §eful grupului constitutional sa pro­­nunje un discurs magistral spre a sus{ine o lege ce era opera sa. Care fu mirarea tuturor cand D. Carp, oratorul limpede §i corect de odinioarä, incepu sä in§ire tot fe­lul de ipoteze §i de crezuri finan­­ciare §i la urmä sfar§i prin a se incurca atät de rea in­cat Pre§e­­dintele fu nevoit a suspenda §e­­din{a zicend cä s’a adus o mare confuzie in spirite. In fa{a acestui fiasco al leaderu­­lui lor, junimiigri erau ploa{i §i n’au gäsit alt mijloc de a scäpa situa­­{ia de­cat de a se face neväzu{i unul cate unul, ca sä descom­­plecteze Camera. Dar §i aceastä manevrä cam copiläreascä nu le-a reu§it, cäci conservatorii §i libe­­ralii impreunä au rémas la pos­tul lor §i au votat in unanimi­­tate o lege de care junimi§tii se fäleau. A§a dar fiasco complect pentru junimi§ i §i pentru §eful lor. Ei au dovedit de astä-datä in­­tr’un mod neindoios cä toatä ati­­tudinea lor nu este provocatä de­cät de un sim{iment de rezbunare meschin §i nedemn de bärba{i po­­litici ce se respectä. §i nu se poate prevedea panä unde va merge situajiunea creatä prin acest simjament. In loc de a fi convin§i cä tot ce vor face de acum inainte pen­tru a paraliza lucrärile Camerei nu poate de­cat sä le facä rou in ochii opiniunei publice, junimi§tii vor voi de sigur sä respunä pe §eful lor de neizbända pe care a suferit’o in §edin{a de alaltä­ieri. Vor urma clar campania de ob­structionism spre a impiedeca pe cat se poate votarea budgetelor. Dacä sesiunea s’ar putea pre­lungi cu douä sau trei säptämäni, aceste toate n’ar fi o primejdie pentru Cabinet din moment cä dispune de o majoritate. Dar o asemenea prelungire este cu ne­­putintä, cäci cei mai multi mem­­bri ai majoritätei nu mai pot sta in Bucure§ti, pe cand minoritatea este in per. A§a­dar, cu toate amanärile §i prelungirile, guvernul totu§i va fi silit sä cearä votarea en bloc cel putin pentru unele budgete. Singurul rezultat pe care il va objine prin incercärile de a se discuta §i de a se vota budgetele in mod normal, va fi acela de a putea zice ’férei: am fäcut tot ce ’mi-a stat in putintfi ca budgetele sä fie discutate si votate pe calea regulatä­, dacä nu am putut, nu e vina mea. Nu e vorba, acest rezultat e cam platonic dar tot e bun din punctul de vedere moral §i va pu­tea servi de argument peremtoriu cänd va veni ziua disolvärei. Dunäreanul. . telegrame” COPENHAGA, 30 Mai. — Int’ un articol oficios, „Dagblat“ reca­­pituleazä rezultatele obtinute pan’ a­­cum §i märturisejte cu sinceritate cä sunt neindestulatoare. Autorul e de si­gur un militar distins care face expu­­nerea rolului Danemarcei intr’un cas de resbel §i staruejte asupra trebuintei de a transforma Copenhaga intr’un loc de resbel de vnteiul rang, pentru ca armata, liberä in mijeärile sale, sä poatä porni cu repeziciune in direcfia punctelor a­­menin{ate. Pentru a ajunge la acest scop e indispensabil sä se indoiascä lucrärile deja construite §i sä se stabileascä for­­tifica{iuni permanente. Autorul acestui articol face apel la generositatea §i la patriotismul concetäjenilor sei. El e con­­vins acum cä toatä lumea recunoajte interesul vital al cestiunei §i cä subscrie­­rile vor fi numeroase El terminä zicend cä fie­care fort nou ridicat spore§te serfii pentru Danemarca de a remäne neatinsä, de­oare­ce ziua se apropie repede cand un conflict european va izbueni. Articolul a pricinuit o sensajie adencä in public. Toatä lumea §tie cä totalita­­tea listei civile e intrebuintatä pentru apärarea­­erei. Opiniunea publica susfine pe guvern. Terenul e deci putin favo­­rabil opozitiei parlamentare pentru a in­­treprinde o apropiatä campanie electo­­ralä. Bunul simj­ popular nu in{elege sub­­tilitä{ile constitu{ionale. El vede mari ameninjäri pe orizont §i recunoajte cä guvernul se ocupä a se apera in contra furtunei. Noul Parlament va reflecta a­­ceastä impresie. BERLIN 30 Maiü. — Tresenja simul­­tana, la Paris, a Princip le de Gui­les §i a ministruluí de rtsbel rus, gene­ ralul Wannowski, precum §i a genera­­lului Annenkov, e foarte comentatä in rjfamie diplomatice. Se pretinde cä nu fi vorba de a determina basele unei co­oper­a­fiuii politice §i militare, franco­­anglo-rusefti §i cä s'ar incepe negocieri in privinta proiectului de cäsätorie a Principesei Maid, fica mai mare a Prin­­cipelui de Gattes cu f’areviciul. ROMA, 30 Main. — Studenfii au strä­­bätut dupä amiaza Corso in träsurä, im­­pärtind la trecerea lor flori $i fotografia lui Bruno. Intälnind pe regele, studen­­{ii au aruncat flori in träsura suvera­­nului §i l’au aclamat in picioare §i cu capul gol. Regele foarte mi§cat de aceasta ma­nifestarile le-a mullumit. ROMA, 20 Main. — Comisiunea ge­­nerala a bugetului a restabilit creditul de trei milioane cerut de ministerul de resbel pentru aperarea cuceririlor Ra­lien­e din Africa. LONDRA, 30 Main­.—Dupä „Times“ s’au primit ordine in Muntenegru pentru a reorganiza indatä intreaga fortä militarä in vederea unei repezi molimsäri eventuale. _ BRUXEL, 30 Main.— Liberalii ma­­nifesteazä un mare intusiasm in urma a­­legerii D-lui Janson ca deputat cu 10539 s voturi contra 8602 date D-lui Becker,­­ catolic. VIENA, 30 Mai. — Ieri Principele Muntenegrului a fost primit in audien{ä de cätre Impératul. Intrevederea aflnut 10 minute. Impératul a vizitat azi pe Principele [ care pleacä astä searä la Fiume. Ieri, Principele a avut de asemenea­­ o intrefinere cu D. de Kalnoky. BERLIN, 30 Mai.— Guvernul ger-­­ man a notificat guvernului din Berna­­ ruperea negociäriior diplomatice in­­ privinta afacerei Woh­gemuth, avi­­i­zänd Consiliul Federal cä va uza f de represalii. (Havas). j REGE §I REGE . ! Intr’o depeste care vorbeste de mis­­carea ce se produce in Danemarca, in favoarea fortificärilor, se adaogä fi cuvintele urmätoare: Toatä lumea §tie cä cea mai mare parte din lista civilä este intrebuintatä pentru apä­­rarea Terei. A§a inteleg fi eu, sä se poarte un­­ Suveran iubitor de Tara fi pätruns­­ de simtfimentul demnitätei Sale. Ce deosebire! La Copenhaga Re­gele isi jertfefte cea mai mare parte a listei civile, pentru a ugura sar­­cinele ce ’fi impune Tara, fi aci in Bucurefti s’a adäogat la lista civilä, färä fiirea Terei, venitul­ si esploa­­tarea a 12 din cele mai frumoase mofii die Statului, tocmai in mo­mentul cänd s’au inceput fortifi­­cärile. In Danemarca Regele se gändefie la Tarä ! In Románia, Carol I se gändefie la buzunar ! A V. E. Increderea Terei In{elesul cuvintelor de mai sus a devenit de ca{i­va ani incoace foarte elastic. Diferitele grupäri politice din {ara noasträ — fie mai numeroase sau mai restranse — au Intins a­­ceastä plapomä constitu{ionalä In toate direcjfiile §i astäzi mai n’a rémas un gr­up, care sä nu caute a dovedi cä se bucurä de „incre­derea Terei“. Colectivi§tii au intonat doi­spre­­zece ani de zile acest imn, ame­­{itor al con§tiin{elor slabe §i nu se sfiesc nici astäzi a striga pe toate tonurile, cä ei sunt un§ir lui D-zeu §i ai ’terei. Junimi§tii, cari au avut modes­­tia de a nu se aga{a de aceasta formula inainte de venirea lor la putere, au ajuns asta­zi scanda­­los de neru§ina{i pentru gälägia cu care trambi{a : noi suntem cei cu increderea... §i a§a, pe rand, toate injghebaturile mai vechi §i mai noi ale oamenilor cari au de pro­­fesie politica, ne canta aceiafi a­­rie cu diferite modula{iuni pe di­­ferite parti{iuni. Ar fi bine, credem, ca inainte de a ne pune sä cercetäm care din toate aceste grupäri are, §i care nu, dreptul de a vorbi in nu­­mele acestui factor constitutional, ar fi bine, zicem, ca sä ne in{ele­­gem asupra insemnätä{ei acestor doue cuvinte. Superficial §i din punct de ve­dere teoretic vorbind, increderea f érei o au aceia cari posedä un numär mai mare de aderen{i in Parlament. Aceasta din pricinä cä se pre­­supune cä membrii Parlamentului sunt adevära{ii §i legimei repre­­zentan{i ai­­ferei. Nu este de nevoe sä dove­­dim cä in practicä lucrurile stau cu totul alt­fel. Am amintit numai defini{iunea increderei Terei pen­tru ca ori­ce om luminat sä vazä cä nici colectivi§tii — mai cu seamä in anii din urmä—§i nici junimi§­­tii nu se bucurau §i nu se bucurä in fond de aceastä incredere. „Increderea fierei“, din cauza stärei intelectuale inapoiate a ma­joritätei populatiunei, din cauza virusului coruptor, introdus in po­­liticä de Marele Me§ter al sforilor, a ajuns sä se cäntäreascä prin cluburile politice din Capitalä §i sä se vinzä guvernului, ori­care ar fi, in schimbul unor concesiuni din partea sa. Faptul e atat de adeverat §i „increderea fiarei“ s’a depreciat intr’atata, in cat cei in curent cu lucrurile zimbesc ironic §i ridicä din umeri, cand se mai gäse§te vr’un naiv care sä pomeneascä numele ei. §i care sä fie cauza acestei ca­­lamitäti­? ifara noasträ e tenerä, in mers progresiv din punctul de vedere intelectual, spiritul public se de§teaptä §i ar trebui ca in mäsura inaintarei noastre, sä apli­­cäm cu sinceritate §i sä desvoltäm regimul constitutional.. poate sä-§i zicä oricine. A§a este, dar sä nu uitäm un lucru: Regimul constitutional a fost introdus la noi de oameni cu bune intentiuni, insä a intrat pe maini rele. Regele, factorul important care trebuia sä vegheze la sincera §i cinstita introducere in moravurile noastre a obiceiuriior parlamentaris­­■mului constitutional, Regele a a­­buzat de pozijia Sa §i, in loc de idei sänätoase,­ a introdus in oa­­menii no§tri politici virusul oträ­­vitor al imoralitatei. El singur e de vinä dacä astäzi romänii ascultä cu dispre{ §i ne­­dumerire frazele pompoase ale a­­celora care le cäntä parlamenta­­rismul §i constitutionalismul. Iar „increderea Terei“, purpura sfintä, e azi intinatä in mocirla Pa­­latului §i aruncatä pe rind de Rege in spinarea favoritilor Sei. Datoria adeveratilor patriot! este s’o smulgä din mainile nedemne in care se aflä, s’o curete de noroiu §i s’o pue ca drapel acelora ce vor aspira de aci inainte sä ajungä la carma ’f­éréi. Dán. Moldovenism nu e Separatism 0 foarte mare indispozifie coprinde pe cei din Bucure§ti, ori de cate ori este vorba de Ia§i §i imbunata{irile re­­clamate de el, spre a’§i putea {ine pre­­stigiul ce i-a mai remas ca cel Intern ora§ al Moldovei §i in acelaji timp de a face oare­care umbra ridicule! denu­­miri de a doua capitalä a {erei. Ideia ce urmäresc oamenii nojtri de la centru, §i care pe cat s’a dovedit panä acuma se aflä formulatä ca in un principiu pentru män{inerea echilibrului intre ambele {eri unite, este: ruinarea in un mod sistematic a acestui an­­, leagänul Unirel, care, In generozitatea lui, s’a despoiat pe sine'fi fi a abdicat de la demnitatea ce o avea pentru acest inait scop, ca nu cum­va mai In urmä sä’i fie prin putintfi de a sfdrama o­­pera realizatä! Potrivit acestui princi­­piu, incetul cu incetul Ia§ul fu adus la starea decäzutä in care se glse§te as­täzi, refuzandu-i-se mijloacele de ridi­­care, neimplinindu-i-se nici una din in­­naltele promisiuni ce i s-au fäcut §i a­­manandu-i-se cu precugetare pe acelea de interes 0b5te­ se, smulse Carnerilor §i pentru el dar de care e incä tot vaduv §i mahnit pe cand in alte ora§e sunt rea­­lizate deja. Se in{elege cä o asemenea persecu­­{iune indreptatä asupra acestui ora§, in loc de a stabili o perfecta armonie a sim{imintelor—cum le place a crede ce­lor din Bucure§ti— nu poate de­cat sa de§tepte nemulpimiri printre acei cari sunt jigni{i in sufletul lor prin o a$a résplata nemeritatä ce i se da jagului, iar gh­impele nedrepta{ei ce se impinge din ce in ce mai adanc in inima mul­­tora dintre Moldoveni, cu timpul va ridica numeroji aperatori al drepturilor mari ce le are el la solicitudinea na­­{iunei §i a guvernelor ei. Dacä s’a permis sä se facä ceva §i pentru Ia§i, dar care nu are nimic de comun cu ridicarea lui pe calea econo­­micä §i adjutorarea progresului intelec­tual, este restaurarea Mitropoliei?i res­­taurarile incepute la Trei-Erarhi §i Sf. Niculae, a acestor trei decoruri ce nu poate fi o abatere flagrantä de la ca­­drul ideelor nutrite in guvernament pen­tru orajul Iaji, dar care poate servi ca märturie cä s’a fäcut ceva, cu alte cu­vinte este o mänä de sperlä de aruncat in ochii Moldovenilor ! Dar chiar cu reimprospätarea acestor decoruri, incä n’a fost §i nici nu este o bunä credin{ä cäci, ne mai vorbind des­­pre neajunsurile arh­itectonice ca se pu­­teau indeplini la Mitropolia deja termi­­natä, vedem cä pentru Trei-Erarhi, mä­­car cä de bine de reu se dau banii ne­­cesari pentru continuarea restaurärei, lucrärile insä stau pe loc iar francezul Lecomte de Nouy, arhitectul restau­rator, nu se vede prin Ia§i de ani de zile! Se vorbejte chiar de­ sume chel­­tuite in veni, färä ca sä se intereseze cine­va sä vadä cum stau in realitate lucrurile. Cu Sf Nicolae s’a fäcut ji­ mai réu, ’1-a ras panä in adancul temelifior cu desävârjire, a§a cä ori­ce insemnätate istoricä ce avea acea bisericä pentru Moldova, acuma este stinsä. Se vede cä acesta era §i scopul guvernului din Bucurejti: de a sdrobi §i spulbera pe cät îi va fi posibil, ori­­ce amintire a faptelor Moldoven­ejti. — In{elegeam pentru biserica sf Nicolae, ca §i pentru ori­care monument istoric ne­­voia restaurärei, dar nu a unei totale dä­­rämäri. Au trecut barbari peste aceastä {arä, care au ucis, au ars §i au prädat, dar n’au ras §i scormolit pänä §i teme­­liile zidirilor de pre{ cu scopul ni­­micirei in mod sistematic a trecutului nostru precum se fäcea pänä astä­zi de gu­vernul din Bucurejti care, nu ne sfiim a declara, cä pentru Moldova era mai mult de­cät un guvern dujman näscut dintr’o infrä{ire nesincerä. — Dujmanul neil fizicejte, pradä ji ard, dar remäne speran{a de a mai gäsi ceva pe urma pojarului ori a rescumpera cu pre{ul singelui din cele räpite; guvernul #din Bu­cure§ti insä ucidea desmoralizand, §i aceasta este §i moartea cea mai rea, in fie­care zi ne räpejte odoarele is orice ce se gäsesc in Moldova, spre a le ajeza in Muzeul de acolo pentru cuventul cä trebue sä fie numai un Muzeu na{ional §i prin asemenea procedare Moldova le-a perdut §i le perde pentru tot-d’a-una. Guvernul din Bucurejti ’§i ave­ain pro­­­gramul sau: nimicirea jafului, cetatea unde se mai gasesc adapostite cate­va

Next