Amerikai Magyar Népszava, 1927. június (28. évfolyam, 152-181. szám)

1927-06-01 / 152. szám

Mai számunk 6 oldal. An American Newspaper, printed in the Magyar Language, promulgat­ing American ideas and principles to a liberty loving Magyar race. The DAILY AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA is the largest, oldest and only Hungarian A, B. C. audited Newspaper in the United States. PUBLISHED DAILY Nyoma veszett a New Yorkban megölt két fascista gyilkosának A Ku Klux Klán-verekedés­ből kifolyólag öt embert letartóztattak A fascisták és a Ku Klux Klan tagjai nem kapnak ezentúl felvonulási engedélyt? A Memorial Day ünnepi han­gulatát New Yorkban tragikus incidensek, zavarták meg. Long Islandon pedig csúnya vereke­dés. A Bronxban két new yorki olaszt, akik az amerikai fas­cista párt tagjai, politikai el­lenfeleik m megg­yilkolták. A gyilkosság olyan gyorsan tör-­­tént, hogy a szemtanúk még a gyilkosok személyleírását sem tudták pontosan megjegyezni. A kettős gyilkosság a 3-ik avenuei magas­vasút 184-ik utcai megállója mellett történt. Joseph Carisi, 39 éves new yorki lakos és Nicholas Amor­­roso, 22 éves ugyancsak new yorki lakos 15 társával együtt a taoista párt közelében levő főhadiszállásáról a magasvasú­­ti állomásra igyekezett. Carisi és Amorroso ezután néhány pillanatra lent maradtak az ut­cán, hogy újságot vásárolja­nak. Két olasz, akik rikítóan vörös nyakkendőket viseltek, mely az antifocista szövetség­­­­be való t­­rtozásuknak a jele, ólálkodott a környéken. Az egyik Carisi felé ment. A sze­rencsétlen ember már későn kiabált segítségért. Az egyik vörösnyakkendős ember hat­szor belészúrta tőrét. Carisi halva esett össze. Amorrosot egy másik ember közelítette meg. Először a szíve fölé szúrt egy hatalmas tőrrel, de amikor látta, hogy a megtámadott em­ber még nem halt meg, revol­verrel a szívébe lőtt. Mind a két gyilkos elmene­kült. A rendőrség szigorú nyo­mozást indított a kézrekeríté­­sükre. Long Islandon, a Ku Klux Klan zavarta meg az ünnepi felvonulást. Mintegy tízezer főnyi közönség vett részt a felvonulásban. Iskolák növen­dékei és hazafias egyesületek tagjai vettek részt a felvonu­­­­lásban, amelyhez mintegy 1500­0 fehér csuklyás Ku Klux Klan férfi és nő akart csatlakozni. A szolgálatot teljesítő rendőr­tisztviselő felszólította a Klan­ tagjait, hogy ne vegyenek részt a felvonulásban. Ezek azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy felvonuljanak. Összeütkö­zésre került a sor a rendőrök és a Klan tagjai között, amely összeütközés az egész felvonu­lás folyamán tartott és több ízben a közönség is beleavat­kozott. A verekedések követ­keztében öt embert letartóz­tattak. A Memorial Dayn történt incidensek miatt Warren new yorki rendőr commissioner ki­jelentette, hogy a new yorki olasz­­fascistáknak és a Ku Klux Klánnak nem szabadna többet engedélyt adni felvonu­lások tartására. A new yorki rendőrség attól tartott, hogy a két fascista meggyilkolása az olaszok kö­zött ellenségeskedést fog elő­idézni. Amitől tartottak be is következett. Kedden délután már kitört a verekedés a Broo­me és Mulberry Streetek sar­kán. A verekedés közben Joe Billair taxisoffőrt megszúrták és egy Giuseppe Esposito nevű olaszt letartóztattak. Az olasz negyedekbe erős rendőri fede­zetet állítanak fel. IDŐJÁRÁS. Derült, hűvösebb idő várható. CITY EDITION HOLDEST HUNGARIAN QAIEf NESSSHR AMERICAN HUNGÁRIÁM PEOPLEP/OICE POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI NAPILAP Intered as Second Claes Matter, Post Office, New York, N. Y. A legrégibb és legelterjedtebb napi­lap az Egyesült Államokban, amely­nek minden sora az Amerikában élő magyarság érdekeit szolgálja. The DAILY AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA is the largest, «v Jest and only Hungarian A. B. C audited Newspaper in the United States. SUBSCRIPTION $8.00 PER ANNUM VOL. XXVIII. Évf. No. 152. szám Ifi NEW YORK, N. Y., 24 UNION SQUARE, SZERDA, 1927 JUNIUS 1 Egyes szám ára 3 cent A NAP FOTOGRÁFIÁIBÓL A Ku Klux Klan zavargásra és két ember meggyilkolására vezetett new yorki Memorial Day felvonulás képeiből. Queens városnegyedben a felvonuló csuklyás klánok ösz­szetűztek a rendőrséggel és áttörték a rendőri kordont. A VATIKÁN MS PÁPA A SZÜ­LETÉSI ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE Szent Péter örökösének ez volt az 5-ik születési évfordulója, amelyet a Vatikánban ért meg RÓMA, máj. 31.—XI. Pius pápa ma ünnepelte születésé­nek 70-ik évfordulóját. Ez az ötödik születési évforduló, amelyet Szt. Péter örökében ünnepelt Őszentsége a Vati­kánban. A katolikus egyház legfőbb papja a legjobb egészségnek örvend és azok, akik ma látták, úgy találták, hogy inkább ha­sonlít 55 éves férfihez, mint bibliai korú emberhez. A svájci gárda teljes dísz­ben, amelynek mintázása még Michel Angelotól való, már a kora reggeli órákban vonult fel ünnepi szolgálattételre. Ugyan­csak ünnepi szolgálatot teljesí­tett a pápai karabinusok gár­dája, valamint az a pápai gár­da, amelynek tagjai azok közül az ősi családok közül valók, amelyek 1870-ben harcoltak a pápai jogok megvédéséért. Vé­gül felvonult az úgynevezett nemesi gárda, amelynek tag­jai az úgynevezett olasz fekete arisztokráciából kerülnek ki. Ez az utóbbi gárda a pápa elő­szobájában teljesített szolgá­latot a mai nap folyamán. Őszentsége a mai születési évforduló alkalmával először — mint rendesen — magán­kápolnájában csöndes misét mondott, majd udvari papja miséjét hallgatta. A misehall­gatás után a különböző üdvöz­lő küldöttségeket fogadta. Először Gasparri bíboros, pápai államtitkár, a pápai ud­vartartás élén járult a Szent­atya elé és tolmácsolta a pápai udvar üdvözletét. Majd a pápai udvar külföldi diplomatáit fo­gadta együttesen. Kora reggeltől késő estig a világ minden részéből érkeztek az üdvözlő táviratok a bíboro­soktól, érsekektől, püspököktől, magas egyházi méltóságot vi­selő p­relátusoktól, szerzetes­es apácarendektől. A Vatikánban a születésnap alkalmából munkaszünet volt, a katolikus iskolákban, kolos­torokban és zárdákban pedig ünnepet tartottak. XI. Pius pápa A LORRAINE SNYDER FÖLÖT­TI GYÁMSÁGI PORT EL­HALASZTOTTÁK A Queens countyi örökösö­dési bíróságon május 31-ikére kitűzött pert annak az eldön­tésére, hogy a kilenc éves Lor­raine Snydernek Warren Schneider, a meggyilkolt Al­bert Snyder bátyja, avagy Mrs. Brown, a halálraítélt Mrs. Snyder anyja legyen a gyámja, június 7-ikére halasztották. Mind a két fél beleegyezett a per tárgyalásának elhalasztá­sába. Prága és Budapest közt esetleg diplomáciai szakítás várható PÁRIS, máj. 31. — Cseh­szlovákia és Magyarország között olyan különös eset adódott, amely a két ország közt diplomáciai szakításra is vezethet. Bethlen István magyar miniszterelnök ugyanis ebédre hívta Palk­er cseh követet, utóbb azonban a meghívást telefonon visz­­szavonta azzal az indokolás­sal, hogy az ebéden a Slabs­­burg-család néhány tagja is jelen lesz és a cseh megha­talmazott miniszter esetleg feszélyezve érezné magát. A meghívásnak ezt a vissza­szívását Csehszlovákia ellen irányuló sértésnek minősítik Prágában és lehet, hogy ezért a csehszlovák külügyi kormány esetleg megszakít­ja a diplomáciai viszonyt Magyarországgal. Herrick a nyugati államok és Amerika egységes front­ját sürgeti a vörösök ellen Párisban Memorial Day alkal­mából tartott beszédében rá­mutatott a vörös veszedelemre PÁRIS, máj. 31. — Herrick, az Egyesült Államok párisi nagykövete, Memorial Day al­kalmából tegnap a suresnei ka­tonai temetőben a hősök emlé­kének kegyelettel áldozó ünnepi beszédet mondott. Herrick nagykövet felhasz­nálta az alkalmat, hogy a vi­lágpolitikát érdeklő fontos kér­déseket is érintse beszédében és többek között rámutatott a vörös veszedelemre, amely a nyugati kulturállamokat és Amerikát fenyegeti a bolse­­vikik részéről. A bolsevikikkel szemben a Nyugat és Amerika egységes frontbalépését sür­gette. Peking is veszélybe került az északiak döntő veresége miatt Japán, Anglia és Amerika polgá­rai újabb veszedelembe kerültek a cantoniak győzelme által PEKING, máj. 31. — Az északi sereg nagy vereséget szenvedett a cantoni radikális kormány csapataitól. A vere­ség következtében az északi kormány kénytelen volt fel­adni Honan tartományt, to­vábbá át kellett adni a Lung- Hai vasútvonalat. Japán és Nagy-Britannia már napokkal előbb készült arra, hogy a radikálisok győ­zelme esetén polgárai ismét ve­szedelembe juthatnak, aminek a megelőzésére Japán kétezer főnyi sereget küldött, Anglia pedig Shanghaiból vonta ki ka­tonáinak egy részét, hogy Tsiencsinben, a Pekingbe veze­tő vasútvonal mentén, az ide­genek megvédésére készen áll­janak. Smedley­ Butler, az Egyesült Államok tengerészei­nek parancsnoka, a napokban Pekingbe utazott, hogy az ame­rikai tengerészek irányítását megbeszélje, McMurray nagy­követ pedig Shanghaiban tájé­kozódott az általános helyzet­ről. Az északi csapatok Honan tartományban Chang Tsolin északi főparancsnok vezetése alatt nyomultak előre Hankow irányában, de nem tudták el­foglalni a radikális cantoniak fővárosát. TOKIÓ, máj. 31. — A ja­pánok attól félnek, hogy az újabb hadiakciók következté­ben polgáraik ismét nagy ve­szedelmeknek, rablásnak és kínzásnak lesznek kitéve. Pekingben sem tartják bizton­ságban az ottani külföldieket a japánok. Az újabban küldött kétezer japán katona együtt fog működni a többi hatalom védelmi hadseregével. SHANGHAI, máj. 31. — Ide­érkezett jelentések szerint az északi sereg teljes vereséget szenvedett május 26-án Honan tartományban. A radikális can­toniak szétverték az északi se­reget, mely a sárga folyó felé volt kénytelen visszavonulni. A radikálisok győzelme által most már a Pekingbe való elő­nyomulásnak az esélyei is növe­kedtek a cantoniak szempont­jából. MOSZKVA, máj. 31. — A Harmadik Internacionale felhí­vást intézett a kommunista munkássághoz, hogy a kínai forradalmat támogassák. A kommunisták vereségét Shang­haiban, Nankingban és Canton­­ban az imperialisták befolyásá­nak tulajdonítják, akik támo­gatásban részesítették a mér­sékelt kormányt. Trotzky éle­sen kritizálta a kommunista párt kínai tevékenységét és ki­fogásokat hangoztatott s azt kivánta, hogy Kínában szovje­teket létesítsenek. Trotzkyt a Harmadik Internationale meg­intette, mert azt mondta, hogy a jelenlegi kommunista rend­szer rosszabb, mint az impe­rializmus. FERDINÁND ROMÁN KIRÁLY ÁLLAPOTA ISMÉT ROSZ­­SZABBODOTT BUKAREST, máj. 31. — Ferdinánd román király egész­ségi állapota folytonosan rom­lik. A király arra hívta fel a pártokat, hogy halála bekövet­kezése esetén egyesüljenek az ország jövője érdekében. MÜNCHENBEN ELÉGETTÉK A KÖZTÁRSASÁGI ZÁSZLÓT MÜNCHEN, máj. 31. — A bajor fővárosban új zászlóaffér keletkezett. A kereskedelmi ka­mara épületéről letépték és el­­égették a köztársaság ellen­­s gégei a köztársasági zászlót. Az eset nagy feltűnést keltett, mert éppen demokrata nagy­gyűlés van a városban. 6 Pages Lindberghet audiencián fogadta és kitüntette V. György angol király A királyi légi rend nagykeresztjét kapta meg az angol királytól a fiatal amerikai pilóta.­­• Lindbergh szombaton indul Amerikába egy hadihajó fedélzetén -------------------------­ LONDON, máj. 31. — Lind­bergh kapitányt, a fiatal ame­rikai pilótát, amint azt már megírtuk, Londonban még na­gyobb tömeg és még nagyobb lelkesedés fogadta, mint Páris­ban. Lindbergh londoni ün­neplésének csúcspontja volt az a pillanat, amikor a fiatal pilóta kihallgatáson jelent meg a Buckingham Palaceban, V. György angol király előtt. A király kitüntető szívé­lyességgel fogadta a fiatal amerikai pilótát s a királyi légi rend nagy kereszt­jé­­­­vel tüntette ki. Az angol lapok hasábokat ír­nak Lindberghről. Szerdán fut­ják le a nagy angol derbyt Epsomban. Ilyenkor ez a leg­nagyobb esemény Angliában, de most Lindberghnek több he­lyet szánnak a lapok, mint a nagy lóversenynek, amelyre meghívták a new york—párisi repülés hősét is. A derbyn rendszerint meg szokott je­lenni a királyi család is. A lapok helyeslésüket fejez­ték afelett, hogy a király fo­gadta Lindberghet és örömmel írtak Lindbergh kitüntetésé­ről, amelyet h­átásál jobban — írják az angol lapok — kevesen érdemeltek meg. Bankett Lindbergh tiszteletére Az amerikai nagy lapok lon­doni tudósítóinak szövetsége bankettet rendezett Lindbergh tiszteletére, amelyen Hough­ton, Amerika londoni nagy­követe is megjelent. Mikor Lindbergh a Savoy Hotel elő­csarnokán keresztül ment, a hotel kis page-boyai egy tőrrel ajándékozták meg. Lindbergh mosolyogva fogadta az aján­dékot. De az étteremben egy újabb meglepetés várt rá. A számára kijelölt helyen egy tányéron négy sonkás szendvics és egy korsó víz állott. — Lindbergh elne­vette magát. Négy szend­vicset és egy korsó vizet vitt ugyanis magával a 33 és fél órás útra. A pincér azonban elvette előle a szenvicses tányért és rendes ebédet kapott a pilóta is. A “Spirit of St. Louis" útra készen Mielőtt Lindbergh megjelent volna a Buckingham Palace­ban, repülőgépével Gosportra repült. Gosport körülbelül hat­van mérföldnyire van a Croy­­done Aerodrome-tól, ahol Lind­bergh Londonba érkezett. A “Spirit of St. Louis”-t Gosporton fogják leszerel­ni és útra készíteni Ame­rika felé. Lindbergh egy angol gépen repült vissza a városba és útközben vakmerő mutatványokat végzett. Lindbergh az újságíróknak kijelentette, hogy siet már ha­za Amerikába. Valószínűleg Párison keresztül fog jönni. Az angol lapok tudósítói előtt Lindbergh ismételten kijelen­tette, hogy semmiféle ajánlat­ra még nem adott választ és kijelentette azt is, hogy sem moziban, sem színházban nem fog olyan szerződéseket vállal­ni, amelyek színészt akarnak belőle csinálni. Lehet, hogy egy olyan moziajánlatot, amely az aviatikát szolgálná, el fog fogadni. Lindberghnek különös ka­landja akadt az angol főváros­ban. Egy lelkes és csinos angol lady abban a pillanatban, mi­kor a fiatal pilóta az amerikai követség ajtaján kilépett, a nyakába ugrott és meg akarta csókolni. Lindbergh szörnyen elpirult. Elkapta a fejét, úgy hogy a fiatal nő kísérlete nem sikerült. LONDON, máj. 31. — Lind­bergh kapitány Lord és Lady Astor társaságában megjelent kedden délután az angol parla­ment alsóházában. Lindbergh körülbelül tíz percig időzött az előkelő idegenek számára fenn­tartott karzaton, majd a kép­viselőház nagytermében hiva­talosan fogadták. Lindbergh kíséretében volt Kenyon Joyce ezredes, az amerikai követség katonai attaséja, valamint John Buchan, az angol parla­ment tagja, neves angol író. Több képviselő volt jelen Lind­­­bergh fogadtatásán. PÁRIS, máj. 31. — Herrick, párisi amerikai követ értesülé­se szerint Lindbergh kapitány csütörtökön repül vissza Páris­­ba egy angol repülőgépen. Még két napig lesz a párisi amerikai nagykövet vendége Lindbergh kapitány és szombaton a BFed­Tar­­ amerikai hadihajó fedélze­tén indul vissza Ameriká­ba Havreből. Az itteni amerikai követség semmi hivatalos ünnepeltetést nem készít elő Lindbergh szá­mára a Párisban töltendő utolsó két napjára, mert azt akarják, hogy a fiatal pilóta minden feltűnés nélkül, nyugodtan és csöndben nézhessen meg min­dent, amit akar a francia fővá­rosban. REMÉNY VAN A MEGEGYE­­ZÉSRE A PUHASZÉN IPARBAN PHILADELPHIA, máj. 31. —Dacára annak, hogy a puha­szénbányászok és a munkaadók között most lefolyt öt napos konferencia e­r­edménytelenül zárult, a munkaadók kijelen­tették, hogy a jövő hónapban összeülő konferencia valószínű­leg eredményes lesz és meg fogja hozni a megegyezést. A jelenlegi megegyezés szerint a munka ideiglenesen a jackson­­villei szerződés pontjai szerint folyik, de abban az esetben, ha a júniusi konferencián nem tudnak megállapodni egy új bérskálában, a mostani megál­lapodás meg fog szűnni. A BOLGÁR VÁLASZTÁSOK A KORMÁNY GYŐZELMÉVEL VÉGZŐDTEK . SOFIA, máj. 31. — A bolgár képviselőválasztáson a kor­mánypárt, mely demokrata ele­mekből áll, nagy győzelmet aratott. Az ellenzék azt állítja, hogy a kormány nagy terrort fejtett ki a választáson. A VOLT BAJOR TRÓNÖRÖKÖS BÍZIK A MONARCHIA VISZ­­SZAÁLLÍTÁSÁBAN MÜNCHEN, máj. 31. — Rupprecht volt bajor trónörö­kös egy földmíves küldöttség előtt bizalmának adott kifeje­zést, hogy Bajorország lerázza magáról a reá erőszakolt köz­­társasági államformát és visz­­szaállítja a monarchiát. HIN­DEN­BURGOT mONARCH­IS­TA ZÁSZLÓKKAL FOGADTÁK KIELBEN KIEL. máj. 31. — Hindern­burg köztársasági elnököt Kiel­ben a holsteini nemesség mon­arch­ista zászlókkal fogadta. Az­­elnök szemlét tartott a ka­tonaság és a tengerészet felett,

Next

/
Thumbnails
Contents