Amerikai Magyar Népszava, 1927. augusztus (28. évfolyam, 182-208. szám)

1927-08-01 / 182. szám

Küszöbön a végleges­­ döntés a genfi három­­hatalmi konferencián ----------...­­ Amerika nagy légi flotta építés­sel felel a konferencia esetleges eredménytelenségére RAPID CITY, S. D., júl. 31.­­ — Az itt nyaraló elnökhöz köz­­­zelálló körök értesülése szerint Coolidge teljesen felkészült­ arra, hogy a genfi háromha­­talmi konferencia eredményte­lenül fog végződni és az elnök kijelentette, hogy a konferen­cia bukására avval fog felelni az amerikai kormány, hogy egy óriási légi flotta építé­sét kezdi el. Évi 85 millió dollár költségvetést tervez­nek a hatalmas légi flotta építésére. Úgy a hadsereg, mint a tenge­ j­­­részét légi osztagban részesülne ebből a költségvetésből. Főleg az Alaska felől jöhető esetle-­­ges idegen inváziót akarják megakadályozni evvel a légi flotta építési programmal. A genfi háromhatalmi kon­ferencia krízise a késői nap. Ezen a napon dől el, hogy lesz-e valami eredménye a kon­ferenciának. Igen kétséges, hogy bármilyen megállapodás­ra jussanak. Coolidge inkább hajlandó holtpontra juttatni a­­ konferenciát, mint engedelmes­kedni az angol feltételeknek. Ugyanakkor a Canadában tar­tózkodó angol miniszterelnök, Baldwin, kijelentette, hogy a­­ konferencia esetleges ered­ménytelenségéért nem lehet Angliát okolni. STEPHENSON ÖT ÓRÁN ÁT VALLOTT A GRAND JURY ELŐTT INDIANAPOLIS, júl. 31. — D. C. Stephenson, a gyilkosság miatt életfogytiglani fegyház­­ra ítélt volt indianai Ku Klux Klan vezér öt órán át vallott a Grand Jury előtt. Stephensont erős rendőri fedezet mellett hozták ki a börtönből. A hírek szerint Stephensonnak a rend­őrség előtt tett vallomása sok embert bemártott az indianai politikai panamákba. DROUHIN SZAKÍTOTT LEV­INÉN­EL? PÁRIS, júl. 31.—Levinenek, a Columbia repülőgép tulajdo­nosának úgy látszik még­is új pilótát kell keresnie, mert a legújabb hírek szerint megint és most véglegesen összeve­szett Drouhin francia pilótá­val, akinek a gépet New York­ba kellett volna hoznia. Drou­hin a hírek szerint kijelentet­te, hogy nem fog Levinenel együtt New Yorkba repülni a Columbián. KÉT GYERMEKET MEGÖLT A REPÜLŐGÉP PÁRIS, júl. 31. — Egy fran­cia postarepülőgép, amely Pá­­risból Bordeauxba akart re­pülni, Arcachon fürdőhelyen a strandon motorhiba miatt kénytelen volt leszállni. A für­dőben éppen nagy tömeg volt. A gép propellere két gyerme­ket megölt, kettőt könnyebben megsebesített. A pilótát majd­nem meglincselték. a , ami m­i­­ ÁRMiiiu­kAT KÜLFÖLDRE HELYEZI KI BUDAPEST Eddig 17,700,000 dollárt utaltak át az ame­­rikai bankok a magyar fővárosnak BUDAPEST, júl. 31. (Az Amerikai Magyar Népszava tudósítójának jelentése.) Bu­dapest főváros új költségveté­sét most állítják össze. A be­ruházási programot át kell dol­gozni, mert a főváros egymillió dollárral kevesebb kölcsönt vett fel, mint tervezték. Illeté­kes helyen a külföldi kölcsö­­nökről így nyilatkoztak: „ A Bankers Trust a köl­csön összegét már átutalta a főváros számára. A pénzt 15-én kapták meg és pontosan 17,000,000 dollárt fizettek ki nekünk. Először szó volt arról, hogy csak részletekben hívjuk le az összegeket, később azon­ban úgy határoztunk, hogy egy összegben vesszük ki és a Nemzeti Bank útján gondos­kodunk a fölösleges pénzek ki­helyezéséről. A fővárosnak 3 millió dollár függő kölcsöne volt, amelyet a nagy kölcsön terhére vett fel. Ma még a fővárosnak a külföldi kölcsönből 14.700,­­dollárja van, amelyet átutaltunk a Nemzeti Banknak. A bank a kezelésért 2 ez­relék levonást számít és a most megkötött megálla­podások értelmében a pénzt külföldön helyezi el és nekünk olyan kamatokat ad, ahogy ő a pénzt külföldön értékesíteni tudja. Szó volt arról is, hogy az ösz­­szes bankok garanciája mellett a kölcsönt itthon helyezzük el és ebben az esetben a 6 száza­lékos kamatozás biztosítva lett volna, minden valószínűség szerint semmiféle kamatvesz­teség nem érte volna a fővá­rost. Magasabb pénzügyi szem­pontok azonban más eljárást diktáltak nekünk. Attól féltek, hogy pénzbő­ség esetén a nagy infláció­ban megint a tőzsdejáték fog elharapózni, ami az­tán a drágaságot csak nö­velné. Ilyen módon elejtettük a ter­vet, hogy a pénzt itthon he­lyezzük ki és így fog kerülni a főváros külföldi kölcsöne egy­­időre külföldre. AMERICAN HUNGARIAN PEOPLES"VO»E THE OLDEST HUNGARIAN DAILY NEWSPAPER VOL. XXVIII. Évf. No. 182. szám NEW YORK, PHILADELPHIA. PITTSBURGH, CLEVELAND, CHICAGO, HÉTFŐ, 1927 AUGUSZTUS 1 Egyes szám ára 3 centi ­ HUNGARY’S PLACE IN THE SUN — I ROTHERMERE LORD angol nyelvű szenzációs cikkét, amellyel a DAILY MAIL-ben küzdelmet kezdett a magyar igazságért, TÍZEZER példányban­­ kinyomatta az Amerikai Magyar Népszava — az amerikai közvélemény tájékoztatására való kiosztás céljára. TELJESEN INGYEN ADJUK A ROTHERMERE CIKKÉT BÁRKINEK, amíg a készlet tart. Egyházak, egyletek és magá­nosok juttassák el a cikket az amerikaiakhoz, írjanak a lenyomatokért erre a címre: AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 24 UNION SQUARE, NEW YORK, N. Y. A NAP FOTOGRÁFIÁIBÓL A Federal Shipbuilding Yard most bocsátotta vízre a Dixie nevű­ itt bemutatott gőzhajót Kearny­ben, N. J. A Dixie a Morgan Line flottáj­ában fog szolgálatot teljesíteni. Detroitban hét évi kutatás után letartóztatták Marion A. Elliotte, más néven Thomas Marshall 25 éves fiatalembert, akit Henry T­­Pierce gazdag philadelphiai lakos 1920-ban történt meggyilkolá­sában bű­nrészességgel vádolnak. Elliotte mellett legújabb fele­sége látható.­ ­ Nathalia Crane, a 13 éves brooklyni gyermekköltőnő, aki az elmúlt év alatt­­— a Surrogate Courthoz terjesztett jelentés szerint — verseivel 2,224 dollár 48 centet keresett. Francois Kleinberger becsületrendet kapott Francois Kleinberger, a new yorki Kleinberger Gal­leries magyar származású tulajdonosa, aki a legismer­tebb amerikai műkereskedők közé tartozik, mint Parisból jelentik, megkapta a francia kormánytól a becsületrendet. A kitüntetést művészeti té­ren kifejtett értékes mun­kásságáért adta a francia kormány Francois Kleinber­­gernek. Rabszolganő az ausztrál­iai v­izeken ötszáz kínai kulit vittek fegy­veres őrökkel bányamunkára PÁRIS, júl. 31. — Queens­land hatóságai a melbournei kikötőben feltartóztattak egy hajót, amelyen felfegyverzett, szuronyos őrök ötszáz annami kulit őriztek. A kulikat mint rabszolgákat vitték a francia Új Hebridák ezüst- és ólom­bányáiba. A vizsgálat folya­mán kiderült, hogy három hatalom veszedel­mes és szégyenteljes rab­szolgakereskedést űz és az emberkereskedés magas állású tisztviselők tudtával tör­ténik. GENF, júl. 31. — A Népszö­vetség rabszolgaügyi bizottsá­gának megállapítása szerint húsz országban van még mindig r­a­b­s­z­o­lgakeres­kedés. Pontos számokat adni nem lehet, de legalább ötmillióra rúg azoknak az embereknek a száma, akik rabszolgák gyanánt, barmok módjára ki vannak szolgáltatva tu­lajdonosaiknak. Tanganyikában, Burmában és Nepálban Anglia nemrég megszüntette a rabszolga­ságot. Abesszíniában még vi­rágzik. Legtöbb rabszolga Kínában van, ahol a szülők el­adják gyermekeiket, akiket nem tudnak eltartani. HOUDINI TESTVÉRE MEGHALT COLUMBUS, O., júl. 31. — W. J. Weiss, Harry Houdini testvére, egy itteni kórházban tüdőgyuladásban meghalt. W. J. Weiss megtar­totta a családi nevet és megőrizte magyar származása e­m­l­­é­k­é­t. Eric Weiss testvérével (ez volt Hou­dini igazi neve) a wisconsini Appletonban magyar anyától született. A bostoni Blue Seal Supply Co. elnöke volt, New Yorkban fogják eltemetni. GYÁSZMISE ESZTERGOMBAN AZ EL­­HUNYT MAGYAR HERCEGPRÍMÁSÉRT Az amerikai magyarság koszorút küldött a régi Magyarország utolsó hercegprímásának, Csernoch Jánosnak ravatalára ESZTERGOM, július 31.—Csernoch János, Magyarország elhunyt bíboros hercegprímásának lelki üdvösségéért gyász­mise volt vasárnap az esztergomi Bazilikában. Ezrek vettek részt ezen a gyászünnepségen és a vallási ájtatosság olyan méreteket öltött, hogy a szertartások alatt sok nő elájult. Jelen volt Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, a Ma­gyarországon lakó Habsburg főhercegek, a kormány és a par­lament számos kiválósága pártállásra való tekintet nélkül. A zsidó templomokban is gyászistentiszteleteket tartottak meg­előző nap az egész országban a hercegprímásért. A koporsót a koszorúk roppant tömege borította be. Koszorút küldött Zita királyné és egy hatalmas koszorú ékeskedett a koporsón az amerikai magyarság nevében a régi történelmi Magyarország utolsó hercegprímásának dedikálva. Rothermere lord bízik a trianoni béke belátható időn belüli revíziójában Üzenetet küldött a magyar nemzetik Meleghangú köszönetet szavazott azért a fogadtatásért, amelyben cikkét részesítették és a magyar háládatosság rendkívül meg­kapó megnyilvánulásáért LONDON, július 31.—Lord Rothermere a következő nyi­latkozatot tette a Magyar Távirati Iroda londoni levelezője előtt: — Szivem mélyéig megindított a háládatosságnak az a számtalan megkapó jele és a nemzeti közvéleménynek ez a le­nyűgöző egysége, amely Magyarországon cikkem nyomán meg­nyilvánult. Alig hiszem, hogy egy újságcikk egyedül és önma­gában, valaha is bármely országban ilyen kitörésre lobbantotta volna a lelkesedést. Százával kapom Magyarországból a táv­iratokat, leveleket, hivatalos határozatokat, amelyek — ezernyi és ezernyi aláírással — mind friss reménységről tesznek tanúságot. Ezt a reménységet az az erőfeszítésem ébresztette, amely a ta­pasztalat alapján teljesen tarthatatlannak bizonyult békeszer­ződés revíziójának elérésére irányul. Üzenetek jönnek a nép valamennyi rétegéből — tekintet nélkül osztályra, vallásra vagy politikai pártállásra — és ezekből az üzenetekből olyan meg­­rendíthetetlen nemzeti összetartás csendül ki, amelynél nagyobb aligha volt valaha. Hasonló megnyilatkozásokat kapok azoktól a magya­roktól, akik az utódállamokban, egyéb­­európai álla­mokban, vagy Amerikában élnek és akik a lelkesedésnek és az egységnek ugyanilyen érzelmeiről tesznek bizonyságot.­­ A legtöbb üzenetre személyesen fogok válaszolni, lehe­tetlen azonban, hogy ezt minden egyes­ esetben megtegyem,, amikor több ezer üzenetről van szó. Ezért a magyar sajtó útján fordulok az egész nemzethez, hogy kifejezzem legőszintébb nagyrabecsülésemet cik­kem barátságos fogadtatásáért és a magyar háládatos­ságnak rendkívül megkapó megnyilvánulásáért.­­ Magyarország jövője tekintetében meg kívánom álla­pítani, hogy Magyarország történelmi hagyományai és ezer­éves, folytonos nemzeti élete szilárd társadalmi és politikai ala­pot nyújtanak az ország jövő fejlődésére. Erős meggyőződésem, hogy belátható időn belül nem csupán az igazságosság parancsa, hanem az európai béke fenntartásának érdeke is ki fogja kényszeríteni Trianon revízióját. Ha eljön ez a nap, akkor Magyarország megéri, hogy korább területének és nemzeti lakosságának vitás részei ismét vissza­kerülnek hozzá békéjükben biztosítva és megéri, hogy gazdag természeti kincseit modern alapon aknázhatja majd ki. Fel­téve, hogy az ország külső és belső békének fog örvendeni, hog lakossága szorgalmas lesz és hogy a közigazgatásban szigor takarékosság érvényesül, Magyarország helye a nap alatt ha látható időn belül teljesen biztosítva lesz. Carol arra vár, hogy haza hívják Pozitív kijelentéseket tett Párisban trón­igénylése ügyében. — Bukarestben nagy­ izga­tottságot keltett Carol nyilatkozata PÁRIS, júl. 31.—Ferdinánd király temetése óta most elő­ször lépett fel az itt tartózko­dó Carol trónörökös pozitív kijelentésekkel, amelyek trón­követelési igényeire vonatkoz­nak. A kijelentések világosan mutatják, hogy Carol semmi esetre sem mondott le véglegesen ar­ról a gondolatról, hogy a román trónt magának sze­rezze meg. Úgy nyilatkozott, hogy ha az országa hívni fogja és hazája érdeke úgy fog­ja megkívánni, hogy ő ve­gye át az uralmat, a hí­vásra felelni fog. Carol kijelentette, hogy a legjobb értesülései szerint, haldokló apjának utolsó kívánsága az volt, hogy a temetésén jelenjen meg. Evvel szemben a jelenleg ural­kodó politikai párt vezetői ha­tározottan kérték, hogy az ap­ja utolsó kívánsága értelmé­ben, ne jöjjön el a temetésre. Carol kijelentette továbbá, hogy a trónöröklésről való le­mondásra igen súlyos okok késztették. Ezekről az okokról nem akar nyilatkozni. Carol kijelentéseit érthető izgalommal fogadták Buka­restben. Emiben mindkét fél mögött erős politikai párt van, ame­lyek a múltban együtt­működ­tek, míg a verekedés esetleg szakítást idézhet elő a pártok között. Ökölharcot vívott egymással két jugoszláv diplomata Jovonovic, volt berni jugoszláv követet kórházba vitték BELGRÁD, júl. 31. — Az itteni külügyminisztérium épü­letében szóváltás majd vereke­dés támadt Jovonovic volt ber­ni jugoszláv követ és Bucic népszövetségi delegátus között. A verekedésre az adott okot, hogy Jovanovic szemrehányá­sokat tett Buciénak, mert azt hitte, hogy őmiatta hívták vissza őt berni posztjáról. Jo­­vanovic húzta a rövidebbet. Kórházba kellett őt vinni. Mindkét diplomatát felfüggesz­tették állásától addig, amíg a külügyi hivatal le nem folytat­ja az ügyben a vizsgálatot. A verekedésnek politikai követ­kezményei is lehetnek, ameny- TÖRVÉNY KÉSZÜL CSEH­­SZLOVÁKIÁBAN A CIGÁ­NYOK ELLEN PRÁGA, júl. 31. — Az itteni parlamentben törvényjavasla­tot nyújtottak be a vándoréte­­tet élő cigányok ellen. A javas­lat kényszeríteni akarja a ci­gányokat állandó letelepülésre. A javaslatot főleg szocialista részről ellenzik, mert szerintük a javaslat sérti a személyes szabadságot. A javaslat kezde­ményezőit valószínűleg befo­lyásolta a javaslat megtételé­ben az a múltkori rémes eset, amikor rájöttek arra, hogy a cigányok emberhúst ettek. liSimitiiB DEPORTÁL HAVONTA AMERIKA Igen sok törvénytelenül itt tartózkodó folyt módik amerikai állampolgárságért Nathaniel Phillips, az ame­rikai polgárosító liga elnöke, rendkívül érdekes kimutatást tett közzé azokról a törvényte­len bevándorlottakról, akik da­cára annak, hogy itt tartózko­dásuk a törvénybe ütközik, ál­lampolgárságért folyamodnak. A liga elnöke kimutatása sze­rint átlag ezer embert depor­tálnak havonta Ameriká­ból, akiket úgy fedeznek fel a bevándorlási ható­ságok, hogy azok polgár­ságért folyamodnak. A kimutatás szerint azokn az országoknak a polgárai­­­ról szöktek be legtöbben Af­rikába, amelyeknek a kvóta a legnagyobb. Tudvalévő, ha az angol kvóta a legnagyobb az összes törvénytelen bevá­dorlók 43 százaléka volt az azok közül, akik polgárság folyamodtak. A többi legnagyobb ará­számot a németek, olaszok oroszok teszik ki. A Marczinkó-féle szeretetcsomagokt a raktárházból mindenkinek kiadja BUDAPEST, július 31. (Az Amerikai Magyar Népszó tudósítójának kábeljelentése.)—A Marczinkó-féle szeret­csomagok kiadása Budapesten a nyugati pályaudvar rakt­házából napok óta zavartalanul folyik. A csomagokat mn­denkinek kiadják. .A legtöbb csomagot már elvitték. KUN ANDOR.

Next

/
Thumbnails
Contents