Amerikai Magyar Népszava, 1928. január (29. évfolyam, 1-26. szám)

1928-01-02 / 1. szám

Mal számunk 6 oldak PUBLISHED DAILY EXCEPT SUNDAYAmerikái AMERICAN HÜHGÄIOTrPEOPLES'VOICE NEW YORK EDITION Eatorod as Second Class Matter. Post Office. New York, N. Y.Népszava EÖOTIKÄIÉSTÁRSÁDALMI NAPILAP THE OLDEST HUN®RfAN CfillY NEWSBWEB An American Newspaper, printed in the Magyar Language, promulgating American ideas and princip­les to a liberty loving Magyar race. VOL. XXIX. Évf. No. 1. szám ® NEW YORK, PHILADELPHIA, PITTSBURGH, CLEVELAND, CHICAGO, HÉTFŐ, 1928 JANUAR 2 A legrégibb és ; egei terjedtebb napilap a* Egyesült Álla­mokban, amelynek minden sora a> Amerikában élfi magyarság érdekeit szolgálja. SUBSCRIPTION ?6.00 PER ANNUM Egyes szám ára 3 cent Kettős szerződést akar kötni Amerika Franciaországga! Tizenöt oldalas jegyzéket kapott a francia kormány Franciaországnak nem nagyon tetszik, hogy Amerika más orszá­gokkal is szerződésre lépjen PÁRIS, jan. 1. — A francia külügyminisztérium t­i­z­e­n­öt gépírásos oldalból álló hosszú jegyzéket kapott Washington­ból a megkötendő francia­amerikai szerződés tárgyában. Úgy hírlik, hogy ez a jegyzék új fordulatot ad a tárgyalások­nak, mert egy szerződés he­lyett kettőt javasol. Az első szerződés külön szer­ződés lenne az 1908-i, február­ban lejáró egyezmény meg­hosszabbításáról, esetleges ki­­terjesztésekkel. A másik álta­lános szerződés, deklaráció a háború törvényen kívü­l való helyezéséről és a döntőbírásko­dás elvéhez való ragaszkodás­ról. Ez a szerződés nyitva álla­na aláírásra az összes európai hatalmak számára. Amennyire megállapítani lehet, a francia kívánságokat nem a legteljesebb mértékben elégíti ki ez a kettős propozí­­ció. Újabb tárgyalások várha­tók, amelyek tovább fognak ki­nyúlni, mint eredetileg remél­ték. Nemcsak a francia kül­ügyminisztérium, hanem a többi európai külügyminiszté­riumok is a legnagyobb figye­­j met­észérői, a helyzetet." Amerikának a világpolitikára igen nagy befolyása van, ezért minden nemzet érdekelve van azokban az egyezményekben, melyek Amerika magatartását megszabják. Nem titok, hogy sok európai államférfiú a legnagyobb óva­tosság híve, az amerikai pro­­pozíciók­kal szemben. A szerző­dések serege oda vezethet, hogy még jobban izolálja Ame­rikát egy esetleges európai há­ború esetére és erre nem min­den államférfi­ gondol szíve­sen. Nagy figyelmet kelt az a kérdés is, hogy az amerikai szerződések rendszere meny­nyire befolyásolja a Népszö­vetség tagjainak jogait és kö­telességeit. WASHINGTON, jan. 1. —­­ A külügyminisztérium nem­­ adta ki a nyilvánossága a Fran­ciaországhoz intézett jegyzék részleteit, kifejezésre juttatták azonban azt, hogy a kormány nem tart tanácsosnak olyan szerződést, amely egyszers min­­denkorra elkötelezné Amerikát abban az irányban, hogy soha­sem kezd Franciaország ellen háborút. Irah szenátor szerint Hoo­ver jelölésének nincs akadálya WASHINGTON, jan. L — Az a kampány, melyet Hoover kereskedelmi miniszter ellen­felei indítottak a miniszter esetleges jelöltetése ellen azon a címen, hogy Hoover nem le­het elnökjelölt, mert nem la­kott tizennégy évig egyhuzam­ban az Egyesült Államokban, erős visszaesést szenvedett az­zal a j­ogi véleménnyel, amelyet Borah szenátor adott a kérdés­ről. William Hard politikai író memorandumban Borah szená­tor elé bocsátotta Hoover ittla­­kásának adatait. A szenátor levelet írt Hardhoz, amelyben kijelentette, hogy szerinte semmi kétség nem foroghat fenn abban az irányban, hogy Hoover eleget tett az ittlakási követelményeknek. Hangsú­lyozza azonban a szenátor azt is, hogy ezt a véleményt nem mint a Hoover-akció híve, vagy ellenfele adja meg, hanem tisz­tán mint jogász. A NAP FOTOGRÁFIÁIBÓL Kép a coverdalei, s.a., sztrájkvidékről, ahol a rendőrök géppuskákat helyeztek készenlétbe a sztrájkoló és jobb megélhetésért harcoló bányászok ellen. — Sztrájk­­­örök elhagyják a No. 8. bánya száját a napi munka után. John Usnick coverdalei sztrájkoló bányász háza előtt, amelynek tetejét leszedette a bányatársaság. Smith kormányzó (jobb szélen ülve) december 30-án töltötte be ötvennegyedik születésnapját. A képen a kormányzó családjának tagjai körében látható. RÉMSÉGEK AZ ÖTSZÁZ EMBER­ELŐ OROSZLÁN BIRODALMÁBÓL Az afrikai Kenyában nem az ember vadássza az oroszlánt, hanem az oroszlán az embert LONDON, jan. 1. — Kenya afrikai angol kolóniából borzal­mas híreket jelentenek az em­berevő oroszlánok új fajtájá­ról. — Ezek az oroszlánok állatok helyett emberekre va­dásznak rendes préda gyanánt és az emberi hús előszeretetét öröklik tőlük az utódaik. Éjjel­­ről-éjjelre egy-két tucat orosz­lán támadja meg egyszerre a bennszülött falvakat, keresz­tültör a gyékénytetőkön és fa­lakon és magával hurcolja a si­koltozó prédákat. Lányokat és asszonyokat támadnak meg a folyóparton és elviszik a csor­dát őrző fiukat, amellett, hogy százával pusztítják el a szarvas­marhát is. Több száz négyzetmérföld­­nyi területet ötszáz oroszlán korlátlan hatalma alatt tart. Az ember megszűnt uralkodó lény lenni. Üldözött vadként kénytelen menedéket keresni a állatok királyai elől. Eddig is ismertek emberhússal táp­lálkozó oroszlánokat, ezek azon­ban kiöregedett, nyomorékká vált oroszlánok voltak, akik azért vetemedtek az emberhús­ra, mert könnyebben volt meg­szerezhető. Az új emberevő oroszlán azonban fiatal és épp úgy vadássza az embert, mint az antilopokat azelőtt Az oroszlánok elszaporodá­sát különösen az a körülmény tette lehetővé, hogy a Masai törzs tagjaitól elvették a dár­dákat és pajzsokat, hogy a tör­zsi háborúságot elkerüljék. A Masai törzs tagjai nagyon vi­téz emberek voltak, akik nem tekintették magukat addig fér­fiaknak, amíg vagy­ egy orosz­lánt, vagy egy ellenséget meg nem öltek fair küzdelemben egyedül. Az oroszlánok respek­tálták ezeket az ellenfeleket. Amint azonban az ellenfelek megszűntek vadászni rájuk, eg­y­r­e vakmerőbbek lettek. Most már visszaadták a Masai törzs tagjainak a dárdát és a pajzsot és fehér vadászokat küldtek ki a bestiák ellen. Egy J. A. Hunter nevű fehér vadász három hónap alatt egyedül Nicaraguai felkelők meg­öltek öt amerikai tengerészt MANAGUA, Nicaragua, jan. 1. — Amerikai tengeré­szek és felkelők között Oco­­tal hegységeiben véres harc folyt. Öt amerikai tengerész meghalt, huszonhárom meg­sebesült. A felkelők veszte­sége ismeretlen. nyolcvan oroszlánt lőtt le. Ugandában és Tanganyiká­­ban sem ismeretlen az ember­evő oroszlán. Ugandában azon­ban a marhapestis miatt fa­nyalodtak az emberhúsra más táplálék híján. Tanganyikában azért szaporodtak el, mert az antunsimba varázslók elhitet­ték magukról, hogy oroszlá­nokká tudnak változni. A ha­lálra rémült bennszülöttek ez­ért úgyszólván ellentállást sem tanúsítottak az oroszánok tá­madásával szemben. LINDBERGH EZREDES SAN SALVADORBAN ESPINOSA. San Salvador, dec. 1. — Lindbergh ezredes a british hondurasi Belizeből ma délelőtt ideérkezett. Nagy ün­nepléssel fogadták. Útjának következő állomása Costa Rica lesz. 1 Az újév fokozódó javulás útján találja­­a középeurópai és a balkáni államokat Csökkent az ausztriai és magyarországi mun­kanélküliség. - - Rohamos konszolidáció mutatkozik Magyarországon. — Pénzügyi bajok Romániában BÉCS, jan. 1. — A közép­európai államokban lényeges javulás jelei mutatkoztak az elmúlt évben úgy a pénzügyi helyzetben, mint a munkások elhelyezkedése terén. Az év­záró statisztikai adatok szerint lényegesen enyhült a legtöbb államban a munkanélküliség, amire jellemző adat-­ hogy Ausztriában 157.000-ről 127.00- re, Csehoszlovákiában 65.000- ről 35,000-re szállt le a munkanélküliek száma. Kilenc év alatt fokozatosan javult a háború óta a helyzet­­ Magyarországon is és a múlt évi 20,000 munkanél­külivel szemben a most zá­rult évben már csak 11,000 embert tüntetnek fel a mun­kanélküliek statisztikájában. Javultak a megélhetési viszo­nyok annyiban is, hogy ruha­neműjét, élelmét és lakását mindenki olcsóbban tudta meg­szerezni. A középeuópai ál­lamok között a ki- és beviteli kereskedelem is nagyobb élénk­ségre kapott. A gazdasági talpraállásnak és megerősödésnek a jele, hogy a külföldi tőke szívesen keres­te fel kölcsönökkel azokat az államokat, melyeknek a hely­zete a háború után oly remény­telennek látszott. Erre jellem­ző, hogy a bécsi kormány har­minc millió dolláros kölcsönt tudott kapni és hogy a magyar kormány és Budapest főváros is több ízben tudott külföldi kölcsönt szerezni ipari és épít­kezési célokra. Ausztria gaz­dasági talpraállása főleg annak köszönhető, hogy az osztrák és német ipari körök szoros kap­csolatba kerültek. Seipel kan­cellár kormánya állandóan a­­ gazdasági megerősödés útját­­ egyengeti és munkájában a Népszövetség támogatását is­­ megkapta. Magyarország pénzügyei is­­ rohamosan fejlődtek és a pengő­­ stabilitása megkönnyítette a­­ külkereskedelmi érintkzést is. Magyarország behozatala és ki­vitele még nem áll arányban, de a behozatalban mutatkozott­­az elmúlt évben bizonyos csök­kenés. A Balkán államok kö­zül legkevésbbé rózsás Romá­nia anyagi helyzete. Visszama­radt és fejlődésre képtelen ipara miatt Románia nagy be­hozatalra szorul. Bulgária, Al­bánia és Görögország stagnáló állapotban vannak és nehezen tudnak talpraállani. A trianoni határok már a londoni Times szerint sem szükségszerű­en véglegesek A lap elismeri, hogy Közép-Európában is kevés az olyan józaneszű ember, aki a mai állapotokat m­­eg­vált­oz­­hatatlanoknak tartaná Annak idején részletesen be­számoltunk az angol kormány félhivatalos lapjának, a Times­­nek, arról a cikkéről, amelyben feleletül a Rothermere lord által indított mozgalomra, rö­vid uton igyekezett lehetetlen­nek tüntetni fel minden olyan mozgalmat, amely a trianoni határok megváltoztatását tűzi ki céljául és a nemzeti kisebb­ségeknek a revíziós mozgalom csalóka ábrándjai helyett a bé­kés beolvadást ajánlotta, mint az egyedül lehetséges megol­dást. A híres angol lap most újból foglalkozik a Duna medencéjé­nek problémájával és R. H. Bruce Lockhart tollából hosz­­szabb cikket közölt, amelyben Középeurópa és elsősorban a monarchia volt államainak gazdasági helyzetét­­akarja is­mertetni. A cikk részben a népszövet­ségi szanálási politika enyhe dicsérete, részben azonban őszinte beismerése annak, hogy a Monarchia szétdarabolása­­ gazdasági őrültség (economic­s folly) volt és olyan károkat okozott, amelyeket csak sok esztendő fáradságos munkája tehet jóvá. Egyébként pedig lényegesen változott a Times hangja a lec­kéztető hangú vezércikk óta. Elismeri már, hogy a főbűnö­­sök nem az elnyomó népfajok, a németek és magyarok voltak, hanem sokkal inkább a hir­telen kapott szabadságtól megrészegedett szláv fajok és még inkább a zsákmány­ból maguknak minél nagyobb részt kikerekítő kis nemze­tek, amelyek tudatos rossz­akarattal forgattak fel min­dent, hogy a régi rendhez való visszatérés egyszers min­denkorra lehetetlen legyen. Igaz, hogy a gazdasági szük­ségszerűség vastörvénye ha­marosan kijózanítóan hatott a győzelmi mámortól részeg győztesekre, de azért a Duna­me­dence gazdasági viszonyai még mindig a­ legutóbbi időkig, igen messze voltak attól, hogy azokat kielégítőknek lehetőb'' volna nevezni- Csak az utó pár esztendő alatt változó­k meg a viszonyok s a monarc legyőzött és szétdarabolt á­l­maiban, Magyarországon , Ausztriában s az utódában i4 ban egyaránt feltűnő gye­t kezdtek konszolidálódni az a­dig fejtetőre álitott és katf­­s rófával fenyegető gazdaság­i­lapotok. Ezért fáj a Ti­­s cikkírójának, hogy a gazdai é­s politikai stabilizálódást ír.i­s egyszerre felborította a ha­­rok kiigazításáért indított mo­­galom. A Times cikkírója a világért sem venné magának azt a fá­radságot, hogy Rothermere lordot és a Daily Mail-t név sze­­rint megnevezze, de azért vilá­gosan kiolvasható Mr. Bruce Lockhart szavaiból, hogy a lord által indított revíziós moz­galmat most már a Times is sokkal komolyabbnak tartja, mint néhány hónappal azelőtt az ugyanezek­:- •: er- hu-sábo-kon megjelent cikkekben. Ami pe­dig a legfontosabb, most már a Times is elismeri, hogy még Középeurópában is ke­vés az olyan józaneszű em­ber, aki az utódállamok je­lenlegi határait szükségsze­rűen véglegesnek­­neces­sarily permanent tartaná és senki sent akarja állítani, hogy a békeszerződések sé­relmeit adandó alkalommal ne lessen orvosolni. Végül a cikkíró a revízió nyomban való végrehajtásának kiszámíthatatlan veszedelmei­ről ír és mivel, szerinte, az utódállamok jelenlegi nemze­déke aligha fog belenyugodni a határok megváltoztatásába, a gazdasági rekonstrukció továb­bi megszilárdításában látja a legtöbb reményt a határok bé­kés revíziójának megvalósítá­sára. Mindenki megkapta és meg­kapja 1928 évi remekszép Nagy Képes Naptárunkat aki előfizetését és a naptár szállítási és cso­magolási költségének diját, az 50 centet be­küldte. Még most sem késő! Aki hátralékban van, az küldje be előfizetését és az 50 centet azon­nal és nyomban megkapja ezidei gyönyörű naptárunkat. Új előfizetők, ha legalább fél évre előfizet­nek az Amerikai Magyar Népszavára és be­­küldenek 50 centet is a szállítási és csomago­lási költségre, szintén megkapják a naptárt.­­A­New yorki és New York környékbeli olva­sóink pedig megvehetik STA­NDESEIKNÉL továbbá KIADÓHIVATALUNKBAN 24 Union Square és UP-TOWNI FIÓKIRODÁNKBAN 1541—Isi Avenue. Ára — úgy, mint tavaly — 75 cent! Kiváló tisztelettel Amerikai Magyar Népszava Szerkesztősége és Kiadóhivatala 24 UNION SQUARE, NEW YORK, N. Y. 6 Pages Hickmannak női látogatója volt a gyilkosság előtt A védő azt ajánlja, hogy Hick­man vallja bűnösnek magát a bíróság előtt LOS ANGELES, jan. 1. — . Az ügyészség megállapította­­ azt, hogy a 12 éves Marian­­ Parker elrablója és gyilkosa, William Hickman,, a Bellevue Arms apartmentben levő laká­sán egy elegáns hölgy látoga­­t­­ását fogadta, mielőtt a meg­gyilkolt kisleányt atyjának visszavitte volna. A nő valami­vel idősebb lehet, mint Hick­man és erősen ki volt festve. A szomszédok hallották, mikor Hickmant a nő figyelmeztette, hogy jó lesz, ha idejekorán el­költözik a lakásából. Ebből kö­­­­vetkeztetik, hogy a nő be volt avatva a gyilkosságba Jerome Walsh kansas cityi ügyvédnek az a szándéka, hogy mint védő, Hickmant arra fog­ja szorítani, hogy vallja bűnös­nek magáát és mint Leopold ,­s Loeb­ bízza magát a bíróság irgalmára.

Next

/
Thumbnails
Contents