Amerikai Magyar Népszava, 1928. június (29. évfolyam, 131-156. szám)

1928-06-01 / 131. szám

Mai számunk 12 oldal. Kétszázezer dolláros hold-up tánc közben egy county klubban Banditák rohantak fegyve­resen a táncosok közé Zsákba kellett bedobni a gazdag vendégeknek minden érték­tárgyat INDIANAPOLIS, máj. 31. — Hat bandita az estebédnél, tánc közben hold-up támadást követett el a Broadmoor Coun­ty Clubban. Pénzben, ékszerek­ben és egyéb értéktárgyakban a kétszáz vendég kifosztása következtében eltűnt vagyon 150,000 és 200,000 ezer dol­lár közötti összegre becsül­hető. A város legnagyobb üzletem­berei, nagy department storok tulajdonosai szerepelnek az ál­dozatok között. Estebédet és táncot rendeztek a klubban az 500 mérföld­es autóverseny al­kalmából. Számos messzi vi­dékről érkezett vendég is a ki­fosztottak között van. Úgy a lábtagok, mint vendégeik nőh­ozzátartozói igen értékes ék­­zereket viseltek. Mikor javában folyt a tánc, négy ember rontott a terem­be s Lubell klubüzletvezetőt arra kényszerítették, hogy tartsa fel a kezét. Két ban­dita fegyvert tartva a kezé­ben, a táncosok csoportjába ment. A kijáratokat eláltot­­ták a banditák őrszemei. Mindenkinek a fallal szénbe kellett fordulni. Nagy zsák­ba kellett bedobni az éksze­reket, pénztárcákat, órákat, karkötőket, Ernest Fisher klubtagot fej­be­vágták, mert vonakodott ele­get tenni a felhívásnak. Ha va­lamelyik klubtag nyugtalan­kodni kezdett, a feje felett egy golyó fúródott a falba, a ban­diták ugyanis riasztás céljából lövöldöztek is. A rablók átku­tatták a folyosókat és mellék­termeket, hogy nem bújtak-e oda vendégek. A klub páncél­­szekrényében nem tartottak értéket, de azt is felnyitották a rablók. Harminc percig tar­tott a hold-up. Irvin Barker közlekedési rendőr gyermekeivel autón a klub előtt ment el. Figyel­meztették, hogy mi történik bent, telefonált azonnal a rendőrségre, de ugyanakkor hagyta el a klubházat a ban­diták autója. A rendőr űző­be vette, de nem tudta elérni az autót. A rendőrség az indianapolisi után hét gyanús embert­ tar­tóztatott le. Kihallgatták őket és további őrizetben tartják. Eddigi válaszaik nem voltak a nyomozás szempontjából kielé­gítők. _ ______ XI P­us pápa hetvenegy éves Nagy ünnepségek a Vatikánban és a katolikus iskolákban RÓMA, máj. 31. — XI. Pius pápa most lett hetvenegy éves és hetedik éve, hogy a világ ka­tolikusainak a fejedelme. A szent atya jó egészségben érte meg születésnapját és szokás szerint a Vatikánban misét mondott. Nagy ünnepség volt a pápai udvarban, a pápai őrség díszmenetben vonult fel, a ne­mesekből álló gárda pedig a Va­tikán nagy fogadóterme elé vo­nult fel. A szentatya megtartotta a szokásos kihallgatásokat a nap folyamán és számos jó kívánsá­got vett át a­z előtte tisztelgők­től. Sok ezer távirat érkezett a világ minden részéből. Este a St. Mamaskus dísztermében hangverseny volt. A katolikus iskolák szünetet tartottak az ünnepi esemény alkalmából. PUBLISHED IN TWO SECTIONS NEW YORK EDITION An A mtricin Newspaper, print'd in the Magyar Language, promulgating American ideas and princip­les to a liberty loving Magyar race. AMERICAN HUNGÄRIäUPEOPLES'VOICE PUBLISHED DAILY EXCEPT SUNDAY EDDTIKAI ÉS TÁRSADALMI NAPILAP Entered as Second CIaab Matter. Post Office, New York, N. Y. THE OLDEST HUNGARIAN IMY NEWSiftPEB A legrégibb és legelterjedtebb napilap az Egyesült Álla­mokban, amelynek minden sora az Amerikában élő magyarság érdekeit szolgálja. SUBSCRIPTION $7.00 PER ANNUM VOL. XXIX. Évf. No. 131. szám NEW YORK, PHILADELPHIA, PITTSBURGH, CLEVELAND, CHICAGO, PÉNTEK, 1928 JUNIUS 1 jjgä Egyes szám ára 5 cent Vörösmarty Margit egyik gyilkosát a bíróság halálra ítélte Prágában Mighalkó Jánosra mérték a halálos ítéletet.— Klestet írt élet&fogytiglan­ fegyház?a^Sikorsz­­kyt 15 évi fegyházra ítélték. — A tárgyalás a húsz napig tartott PRÁGA, május 31. — Húsz napos, szenzációkban és izgal­makban dúsan bővelkedő nyil­vános tárgyalás után az itteni bíróság kimondta az ítéletet a két évvel ezelőtt a Tátrában meggyilkolt magyar lány, Vö­rösmarty Margit gyilkosainak bűnperében. Az ítélet szigo­rúbb volt, mint várni lehetett volna, mert a három tettes kö­zül az egyiket, Michalkó Jánost, aki a vallo­mások szerint a gyilkosság értelmi szerzője és végre­hajtója volt, kötél általi ha­lálra, Dr. Klepetárt, a cseh irodalom egyik büszkeségét, neves drámaírót, újságírót, aki amellett végzett orvos is, életfogytiglani fegyházra és Sikorszkyt, a meggyilkolt lány sógorát, 15 évi fegyház­ra ítélte a bíróság. Vörösmarty Margit meggyil­kolásának az ügye nemcsak azért volt a világsajtó egyik szenzációja, mert a szerencsét­len magyar lányt a minden em­beriességükből kivetkőzött cseh gyilkosok a legkegyetlenebb módon és a legravaszabbul ki­­fundált utón tették el láb alól, hanem azért is,­mert a gyilkosság tettesei a cseh irodalmi és politikai élet leg­előkelőbb alakjai voltak. Az eset, amint arról már több ízben beszámoltunk a kö­vetkezőképpen történt. Vörösmarty Margit hosszú éveken át lakott New Yorkban, miután Kassáról kivándorolt Amerikába. Az intelligens ma­gyar úrilány New Yorkban a Wertheimer család társalkodó­nője volt és mint ilyen szép pénzt takarított meg. 1926-ban Kassára utazott, hogy ott élő anyját meglátogassa és kassai tartózkodása idején ismerke­dett meg Michalkó Jánossal, Vörösmarty Margit sógorának, Sikorszky Miklósnak a barátjá­val. Michalkó akkoriban már nagy politikai szerepet vitt. A Benes párt felvidéki titkára volt és magyarellenes viselke­désével sokszor fordította ma­ga felé a figyelmet. A magya­rok megvetették, a cseh kor­mány megbecsülte természete­sen. Michalkóra nagy politikai karrier várt volna, ha borzal­mas tettével el nem rontotta volna lehetőségeit. Michalkó, kinek felesége és gyerekei voltak, hamarosan Vörösmarty Margit vőlegé­nye lett, eltagadván a lány előtt azt, hogy már nős, Michalka Sikorszkyval együtt Prágába csalta Vörösmarty Margitot, ott elvették tőle min­den pénzét azon a címen, hogy házat vesznek. Majd amikor Vörösmarty Margit már sür­gette az esküvőt a cseh Színpadi Szerzők Egyesületének egyik szobá­ját átalakították anyakönyv­vezetői irodává és ebben le­játszották az esketési komé­diát, amelyben­ Klepetár dr. a híres cseh drámairó, az anya­könyvvezető szerepét töltöt­te be. A lánytól elvett pénzt Klepe­­tár dr., Michalkó és Sikorszky együtt mulatták el és amikor a lány már sürgette, hogy köl­tözzenek be a házukba, azon a címen, hogy nászútra viszik a Tátrába. Michalkó elcsalta a lányt a hegyek közé és ott egy kirándulás alkal­mával a Tátra egyik elhagya­tott helyén Michalkó, Klepe­­tár és Sikorszky segítségé­vel, akik szintén a Tátrába jöttek, megölte a lányt, a holttestet feldarabolták és elásták. A nagy sokára megindult nyomozás lassankint Sikorsz­­kyra terelte a gyanút, aki val­lott is. Vallomása alapján tar­tóztatták le Klepetárt és Mi­­chalkót is. ALÁÍRTÁK AZ ÖT ÉVRE SZÓLÓ OLASZ—TÖRÖK BARÁTI SZERZŐDÉST RÓMA, máj. 31. — Mussoli­ni miniszterelnök és Suadd bey török miniszter aláírták az olasz-török semlegességi, vá­lasztott bírósági, baráti szerző- i­dést a Chigi palotában. A szer­­­­ződés érvénye öt évre szól. A California—ausztráliai re­pülők felszálltak Honolulu felé Kingsford Smith és három tár­sa útjának kedvez az időjárás OAKLAND, Cal., máj. 31. — Charles Kingford-Smith ausz­tráliai kapitány három társá­val együtt elindult a régóta­ tervezett california-ausztráliai­­ repülő útjára, amelynek első állomása Honolulu lesz. King­­ford Smithen kívül hárman vannak a Southern Cross nevű repülőgépen, amely a jelen pil­lanatban kedvező időben repül a Csendes Óceán fölött. Ulm, a segédpilóta, Lyon, a navigá­tor és Warner a rádió­kezelő, Ulm is ausztráliai . Az utóbbi kettő azonban amerikai. A repülők tervezett útja 7788 mérföld. Legtöbbnyire tenger fölött. Az indulás reggel kilenc óra előtt volt néhány perccel, miu­tán az időjárási hivatal jelenté­se szerint kedvező időjárás volt az óceán fölött. COOLIDGE ELNÖK WISCON­­SINBAN FOGJA TÖLTENI A NYARAT WASHINGTON, máj. 31— Coolidge elnök kijelentette, hogy Henry Clay Pierce­ wis­­consini birtokán fogja tölteni a nyári vakációját. A Cedar Island Lodge, amelyben a nyá­ri Fehér Ház lesz, mintegy 35 mérföldnyire van a wisconisi Superiortól, a Brute River mel­lett. NOGUCHI AMERIKAI ASSZISZ­TENSE MEGHALT SÁRGA­LÁZBAN LONDON, máj. 31. — Egy ideérkezett jelentés arról adott hírt, hogy Dr. William Alexan­der Young, amerikai profesz­­szor, a­k­i Dr. Noguchival együtt kutatott a sárgaláz gyógyszere után az afrikai partokon, meghalt sárgaláz­ban, ugyanabban a betegség­ben, amely a japán tudóssal is végzett. Dr. Young 35 éves volt. SMITH GYŐZÖTT, HOOVER VERESÉGET SZENVEDETT A WEST VIRGINIAI ELŐ­VÁLASZTÁSON CHARLESTOWN, W. Va., máj. 31. — Az itteni előválasz­tások eddigi eredménye azt mutatja, hogy a demokrata pártiak Smith, a republikánu­sok pedig Goff szenátor jelölé­se mellett szavaztak. Smith Reed szenátorral szemben ma­radt többségben, míg Goffnak sikerült legyőznie Hoovert. Újabb expedíciók indultak az “Italia” felkutatására Elindult a Riisen-Larsen expedíció. — Száno­kon is indítanak kutató csapatokat. — A szov­jet két jégtörő hajót és repülőgépeket küldött a szibériai vizekbe. — Semmi hír az Italiáról OSLO, Norvégia, máj. 31. — A norvég kormány nagy mentő expedíciója, Nobile tábornok és társai felkeresésére elindult Bergenbe, ahol az “Ingefour” nevű gőzhajóval Kings-Bayba fog utazni. A hatezer kétszáz tonnás gőzhajót rendesen szénszállí­­tásra használják, igen erősen van építve és éppen ezért vá­lasztotta ki a kormány az ex­pedíció hajójának. Az Ingefpur először a Spitz­­bergák környékén fog kutat­ni, bázisul szolgálva egy vagy két repülőgépnek, amelyek a jégmezők felett nagyobb re­püléseket fognak tenni, ab-­ljon a reményben, hogy fel­találják az eltűnt Itáliát. Az expedíció vezetője Ri­sen- Larsen kapitány ismert északsarki utazó. A hajón szánokat és a szánok vontatására sarki kutyákat is visznek magukkal ,valamint skiket, hogy a jégínezőkön szánon és gyalogszerrel is vé­gezhessenek kutatásokat. A kormány expedíciójába bevon­ták Holm hadnagyot is, aki re­pülőgépjével már úton van Kings Bay felé a Hobby fedél­zetén. Holm hadnagy először Advent Bayban fog megállani a Hobbyval, ahol egy szánt és tíz kutyát vesz­nek fel két norvég vezetővel együtt, azután a hajó Kings Baybe siet, hogy az oda idő­közben visszatért Citta di Milanoval együtt induljon az északi Spitzbergák körül kutató útra. Ha a hajókat a j­é­g­z­a­jlás megakadályozza előhaladásukban a szánnal egy expedíció száll ki a jég­mezőkre az Itália nyomai után kutatni. Az expedíciók bázisa Kings Bay lesz. Először arról volt szó, hogy Advent Bayt teszik meg az expedíciók főhadiszállá­sának, de miután Kings Bayból északra és keletre alk­almasabb repülőutakat tenni, ennél a vá­rosnál határoztak. Docent Hoel északsarki uta­zó, aki különösen a Spitzbergák vidékének felkutatásáról isme­retes kijelentette, hogy egy jégtörő hajóval nagyobb re­mény volna Nobile tábornok és társai megmentésére. Hoel és­­ Sverdrup 1920-ban egy ilyen hajóval 100 halászt mentettek meg a Kara tengerben, akiket az áramlatok északra sodortak és akik már feladták a reményt hogy valaha is megmenekülje­nek. KINGS BAY, máj. 31. — Nyolc olasz vadász norvég ve­­­zetőkkel két csoportban szánok-­­­kal és skikkel felszerelve útnak indultak az északi Spitzbergák kikutatására. A két csapat több napi útra in­dult és nagy területet fog bejárni, úgy hogy­ a repülő­gépek megérkezéséig a szi­get egy részét, ahol az Itália esetleg leszállhatott felkutat­hatják. A városban nem tartják le­hetetlennek, hogy Nobilenak sikerült az Itáliát egész a Spitz­bergák közelébe hozni és annak legénysége talán már úton is van a sziget felé. MANILA, P. I., máj. 31. — A parti tüzérség rádióállomása üzenetet fogott fel, amely így szólt: “Nobile, hallottam jelzései­det 33 méternyi hosszúságon. Folytasd üzeneteidet”. Azt hiszik, hogy a rádió üze­­­­net, valószínűleg­ válasz Nobile­­ segélykéréseire, egy Vladivosz­­toki állomásról érkezett, bár az annyira gyenge volt, hogy nem tudták határozottan megállapí­tani az állomást. COPENHÁGA, máj. 31. — A szovjet két expedíciót indí­tott északra az eltűnt Itália fel­keresésére. Ideérkezett jelent­­tések szerint a szovjet a “Ledoff” és “Le­­j­nin” nevű jégtörő hajókat repülőgépekkel f­e­l­s­zerelve elindította a szibériai vizek-­­­ből északra, Nobile és társai­­ felkeresésére. A hírek szerint a szovjet még szárazföldi expedíciók szervezé­sét is tervbe vette. RÓMA, máj. 31. — A kor­mány rádió állomása, az egyet­­­len, amely közvetlen összeköt­tetésben áll a Citta di Milánó­val, az Itália táphajójával, kije­­­lentette, hogy semmilyen üze­netet nem kaptak, Nobile ne­vében. Rómában semmilyen új hírek az Itália helyzetéről nem érkeztek. Az arlingtoni temető látképe Memorial Daykor, amikor is az elhunyt hősi halottak rokonai elzarándokoltak az elesettek sírjaihoz. 12 Pages Statárium Belgrádban a zavargások miatt Valóságos utcai harcok folynak a jugoszláv fővárosban. —Polgárháború fenyeget. — Száz sebesült, két újabb halott. — A zavaros napo­kat a bolsevikiek is ki akarják használni BELGRÁD, máj. 31. — A nettunoi szerződés ratifikálása miatt kitört olaszellenes zavar­gások való­ságos polgárháborút idéztek elő az országban. Belgrád utcáin véres össze­ütközések voltak megint a rendőrök és a tömegek kö­zött és a helyzet annyira el­fajult, hogy ki kellett hir­detni a statáriumot. A rendőrség minden utcai felvonulást és gyülekezést be­tiltotta, de az egyetemi hallga­tók nem törődve a rendőrségi rendelettel, barrikádokat emeltek az ut­cákon és amögül akarták folytatni a harcot. A rendőr­ség szuronyrohamot rende­zett a tüntetők ellen. Százan­­ megsebesültek és két ember meghalt. A tömegből több­­ lövést adtak le a rendőrökre­­ A jugoszláv kormány a leg­­­­nagyobb zavarban van. Nem­­ tudja, hogy mit tegyen. Az el­­l­­enzék nagy mozgalmat indí­­í­tott meg a nettunoi szerződés­­ ratifikálása ellen, de a kor­­­­mány most már nem tud kitérü­­ ni az olaszoknak tett ígéret­­ elől. A nettunoi szerződés ratifi­­­­kálásának­ előzetes bejelentése­­ a kormány ellen tüzelte a la­kosságot és a legtöbb helyen, mint Zágrábban is, nemcsak az olaszok, hanem a kormány ellen is tüntettek. Zágrábban az egyetemi hallgatók az egye­temi könyvtárban barrikádoz­­ták el magukat a rendőrök elől,­­ de ezek megostromolták az épületet és szétkergették a diákokat. Az egyetemi épü­let valóságosan úgy nézett ki, mint egy harctér az ü­tkö­­zet után. Természetes, hogy a jugo­szláv bolsevikiek, akik mint ál­talában a bolsevikiek, szeret­nek halászni a zavarosban, a maguk céljaira akarják fel­használni a zavargásokat. A tömegben szítják a gyűlöletet és a haragot a kormány ellen is. Sándor szerb király a zavar­gások terjedésének hírére fél­beszakította nyári vakációját és visszatért a fővárosba és ki­hallgatáson fogadta a belgrádi olasz követet, akivel hosszasan tárgyalt a helyzetről. A tár­gyalások eredményét nem kö­zölték a nyilvánossággal. Az elmúlt napok eseményei bebizonyították, hogy a kor­mány tehetetlen a zavargókkal szemben. Ha az­ egyik helyen szétverik a tüntetőket, azok nyomban máshol gyülekeznek és folytatják a zavargásokat. A hangulat annyira kormány­­ellenes, hogy a kormány komolyan foglal­kozik a lemondás gondolatá­val, ám tudják, hogy a kor­mány lemondása sem oldaná meg a jugoszlávok problé­máját. Nem ok nélkül tartanak at­­tól, hogy a zavargások egyre tovább fognak fejlődni egé­szen a legveszedelmesebb pol­gárháborúig. A fontosabb he­lyeket máris katonasággal őriztetik a hatóságok, miután az bebizonyosodott, hogy a rendőrség tehetetlen a töme­gekkel szemben. AZ AMERIK­AI MAGYAR NÉPSZAVA Sa*~30 ESZTENDŐS MÚLTJA­*® alatt állandóan fejlődött. Fejlődött a hírszolgálata, emelkedett a nívója, növekedett olvasóinak hatalmas tábora-MIÉRT? MERT AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVÁNAK a világ min­den részében, Budapesten, Bécsben, Parisban, Berlinben, a na­gyobb délamerikai városokban külön szerkesztősége van, ame­lyektől táviratok útján első kézből kapja meg a lap szerkesztősé­ge a legfrissebb híreket. MERT A UNITED PRESS sok száz tudósítója Amerika minden kis és nagy városában és az európai városokban éppen úgy látja el hí­rekkel az Amerikai Magyar Népszavát, mint a legnagyobb ame­rikai világlapokat. MERT AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA kipróbált, izzig vérig magyar és magyar érzésű újságírókból álló szerkesztőségi gárdáján kívül, a legkiválóbb magyar publiciszták és írók imák a lapba. MERT AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA cikkei frissek, öt­letesek, elevenek. MERT AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA mindig és min­denkor az igazság harcosa volt. MERT AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA úgyszólván az egyetlen lap a nagy amerikai tengerben, amely IGAZI MEGDÖNTHETETLEN MAGYAR SZELLEMET KÉPVISELT A MÚLTBAN ÉS FOG KÉPVISELNI MIN­DIG A JÖVŐBEN IS. MERT AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA technikailag is a legjobban előállított magyar lapok közé tartozik, hiszen a hatal­mas vállalat minden munkása csakis a lap előállításával foglal­kozik. MERT AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA kiadóhivatala elő­zékenyen, pontosan, megbízhatóan működik. EZÉRT KÉRJÜK OLVASÓINKAT S ELŐFIZETŐINKET, HOGY MUTASSÁK MEG LAKUNKAT AZOKNAK, AKIK MÉG NEM ISMERIK. MERT AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVÁ­ból szerezhet tu­domást minden fontos amerikai, amerikai magyar és magyar­­országi eseményről. AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA ELŐFIZETÉSI ÁRAI A KÖVETKEZŐK: Az Egyesült Államokban, Canadában, Cubában, Dél Amerikában és Mexicóban egész évre 7 dollár, fél évre 3 dollár 50 cent. Külföldre az előfizetési ár: egész évre 10 dollár, félévre 5 dollár. New York városában: egész évre 9 dollár, félévre 4 dollár és 50 cent. Előfizetőink és olvasóink további jóindulatába ajánlva magunkat, vagyunk kiváló tisztelettel. AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA Szerkesztősége és Kiadóhivatala

Next

/
Thumbnails
Contents