Amerikai Magyar Népszava, 1928. december (29. évfolyam, 337-366. szám)

1928-12-01 / 337. szám

Metropolitan Edition An American Newspaper, printed in the Magyar Languages, promulgating American ideas and princip­les to a liberty loving i. Magyar race.A merikai AMERICAN HUNGARIAN PEOPLES'VOICE N épszava THE OLDEST HUNGARIAN DAILY NEV/SRAPEB Mai számunk 8 oldal A legrégibb s legelterjedtebb napilap az Egyesült Álla­mokban, amelynek minden sora az Amerikában élő magyarság érdekeit szolgálja. /OL. XXIX. Évf. No. 337. szám NEW YORK, PERTH AMBOY, NEW BRUNSWICK, TRENTON, BRIDGEPORT, SZOMBAT, 1928 DECEMBER 1 Egyes szám ára 3 cent A közvádló szerint McManus volt az, aki Rothsteint lelte Elsőfokú gyilkossággal vádolják a kártyást George McManus A Rothstein-gyilkosság ügyé­ben a Grand Jury előtt kizá­róan egy személy, McManus ellen emeltek elsőfokú gyil­kossági vádat. Az ügyészség­nek tanúi van­nak arra néz­ve, hogy a Rothstein­n­a­l való halálos le­­s­z­á­m­olás al­kalmával . Mc­­Manuson kívül még két ember, Jane Doe és Richard Roe volt a Park Cent­ral szálló 349-es számú szobá­jában, de a bizonyítékok nem elég erősek arra, hogy a másik két szereplőt is gyilkosság el­követésével vádolják, ők tehát valószínűleg kiesnek mint ter­heltek a bűnperből. McManus, aki a Tombs bör­tönben van elzárva, tudja, hogy az ügyészség vádja vele szemben az, hogy revolverrel lelőtte Rothsteint. Az ügyész Mansuco bíróval való tanács­kozása alkalmával készítette el ilyen értelemben a vád­levelet. Kiesik a tollapör szereplői közül Jane Doe is, a titokzatos nő, akiről sokáig nem tudták, hogy mi szerepe lehet McMa­nus körül. Utólag kiderült, hogy Jane Doe McManus hu­szonhárom napos bujdosására vonatkozóan­ lett kihallgatva és a vád a nővel szemben az volt, hogy ő rejtegette McManust a nyomozó közegek elől. Végül azonban­­ McManus megadta magát s ezáltal elesett az a le­hetőség, hogy valaki ellen, aki rejtegette, bűnvádi eljárást in­dítsanak. McManus elismerte, hogy a szállodai szobát ő foglalta le, de azt tagadja, hogy a gyil­kosság napján a szobában tartózkodott. McManus és Murray nevű ügyvédje nincsenek túlságosan lesújtva az elsőfokú gyilkos­sági vád miatt, mert arra szá­mítanak, hogy azt meg tudják dönteni. McManus tagadja, hogy ő ölte meg Rothsteint és azt állítja, hogy erre neki nem is lett volna oka. Ugyanakkor, amikor Rothstein 300.000 dol­lárt vesztett a kártyán, Mc­­Manusnak is 51.000 dolláros vesztesége volt, McManus te­hát nem léphetett fel, hogy Rothsteint fizetésre kénysze­rítse.­­ TUNNEY ÉS GOV. SMITH AZ ENCYCLOPEDIA BRITANNICA LEGÚJABB ÍRÓI Gene Tunney, a­­boxolás vi­lágbajnoka és Smith kormány­zó az Encyclopedia Britannica legújabb kiadásában szakcik­keket fognak írni. Tunney ter­mészetesen a boxolásról, Smith kormányzó pedig New Yorkról. ÖT ÉVET KAPOTT, MERT BE­­LEHARAPOTT A RENDŐR­FŐNÖK AJAKÁBA GEORGETOWN, Pa., nov. 30. — Robert Manuelt, aki az őt letartóztatni akaró rendőr­főnöknek ellentállt és az aj­kába harapott, a dologházban eltöltendő öt évi szabadság­­vesztésre ítélte a bíróság. HIMLŐ JÁRVÁNY­ TÖRT KI CONNECTICUT EGY VÁ­ROSÁBAN UNIONVILLE, Conn., nov. 30. — A városban himlőjár­vány tört ki. Egy családban öten is megkapták a himlőt. Több száz személy jelentkezett okásra. Az­ iskolás gyermekek hétfőig kötelesek újraoltatni magukat, különben nem mehet­nek előadásra. Nanette Guilford, a Metropoli­tan Opera House primadonná­ja, férjhez ment Max Rosen hí­res hegedűművészhez. Új szere­pében — mint háziasszonyt — mutatjuk be ezen a képen. Elias Calles mexicói elnöknek az örökébe Két napig tart az új elnök be­iktatási ceremóniája MEXICO CITY­, nov. 30. — Plutarco Elis. Calles mexicói köztársasági elnök székét most foglalja el Emilio Portes Gil, volt tamaulipsai kormányzó és belügyminiszter, aki ideigle­nesen lép Calles örökébe. Az ideiglenes elnö­k beikta­tási ceremóniája ma vette kez­detét és két napig fog tartani. Holnap a nagy nemzeti stá­diumban lesz a voltaképpeni be­iktatási ünnepély, amelyre 25 rak helyet. A lelépő és az új ideiglenes elnök előtt a katona­ság fog tisztelegni, hogy Cal­­lestől búcsút vegyen és az uj elnököt köszöntse a katonaság nevében. Ma és holnap minden közhi­vatalban és irodában szünetel a munka. A főváros ünnepi zászlódíszt öltött. . A lelépő kormány 540 ezer dollár kész­pénzt ad át az uj elnök kincs­tárnokának, miután december elsejéig a hivatalnokok és de­cember első hetére a katonaság felvette a fizetését. LENINGRÁDBAN SZOVJET EL­LENI RÖPIRATOKAT OSZTOGATTAK RIGA, nov. 30. — A szovjet­kormány ellen a leningrádi gyá­rakban röpiratokban ellenál­lásra hívták fel a népet. A mozgalom arra hivatkozik, hogy a kommunista rendszerre nincs­ szükség, mert a külföldi munkás viszonyok javultak. A röpirat szerzőjét nyomozzák. Szeretném azt tudni, van-e Santa Claus a meny­országban? Ez volt a kettős öngyilkosságban szereplő nő utolsó írása WEST HAVEN, Conn., nov. 30. — A Milford Turnpikeból kiágazó elhagyott utón egy fér­finak és egy nőnek holttestét találták egy autóban. Mind­kettőt halálos lőseb érte a fe­jén. A megejtett rendőrségi azo­nosítási eljárás megállapította, hogy a férfi a 31 éves William J. Brocar és a nő a 26 éves Mrs. Ordway D. Dudley. Mind­ketten new haveni lakosok voltak. Brocar atyjának nagy fű­­szerkereskedésében dolgozott, mint alkalmazott. Nős volt és két gyermek atyja. Mrs. Dud­ley egy gyermek anyja, férjé­től különváltan élt. A rendőrség kipuhatolta, hogy Brocart szerelmi szálak fűzték az asszonyhoz, akivel együtt holtan találták meg. A feltevés az, hogy közös elha­tározással mentek a halálba. Megerősíti ezt a véleményt az asszony kárahagyott írása is, amelyen ez olvasható: “Szeretném tudni , van-e Santa Claus a meny országban.” De várjon ezt a pár sort azért idézte-e, mert az egy dal­nak a kezdősora, vagy pedig az öngyilkossági szándékot akarta ezzel elárulni, azt nem tudják. HELEN MŰEMLÉKEKET HA­LÁSZTAK KI A TENGER MÉLYÉBŐL ATHÉN, nov. 30. —’ Cape Artemisios mellett a tengerből nagyértékű bronzszobrot ha­lásztak ki, amely egy nagyon régi hajótörés következtében kerülhetett a mélységbe. A gö­rög régészeti társaság búvá­rokkal vizsgáltatta át a ten­gerfenéket és több párját rit­kító műemléket hozott még a felszínre. *A szobrok és emlé­kek mind a görög Ó-korból valók. Tíz banditát öltek meg AUGUSZTUS ÓTA CHICA­GÓBAN CHICAGO, 111., nov. 30. — John Stege rendőrparancsnok kijelentése szerint augusztus óta a chicagói rendőrök 10 ban­ditát öltek meg azokban a harcokban, amelyeket az elfo­­gatásuk körül folytattak. TÍZ ÉVES LEÁNY EGY ANGOL VÁROS POLGÁRMESTERE KINGS FLYN, Norfolk, Anglia, nov. 30. — A tízéves Lady Elizabeth Townshed ma foglalta el állását mint a város polgármestere. MEGFENEKLETT ÉS SÜLTEMBEN EGY ANGOL HAJÓ A CSENDES TENGEREN Hét hajó mentési kísérletének eredményéről eddig­ biztos hír nem érkezett SEATTLE, Wash., nov. 30. — A. McKinley gőzös ma reg­gel rádió­jelentést adott le, amelyben közölte, hogy a Csendes Óceán keleti vizein a Chief Maquilla angol teher­­gőzös megfeneklett és az elsülyedésétől alaposan tar­tani lehet. A bajba jutott hajóhoz a leg­közelebbi távolságban a Mon­treal Maru japán hajó volt. A Montreal Maru éjfél után azt rádiózta, hogy a veszedelembe került hajótól 50 tengeri mért­föld távolságban van. A japán hajó rádió útján azt kérte a sülyedő hajótól, hogy kék fényű rakétákat bocsásson ki állandóan, hogy megtalálható legyen, ha elsülyedne, mielőtt segítség érkeznék. Amikor a Chief Maquilla a vészjeleket adta, körülbelül 2,000 mértföldnyire volt a canadai partoktól, tehát a Csendes Óceán kellős közepén, déli irányban az Aleut­a­­szigetektől. A hajó megmentése körül eddigi megállapítások szerint hét hajó működik közre, többek között az Atlantic City gőzös is. A megfeneklett és sülyedés veszedelmébe k­erült hajónak 9,500 tonna súlyú ra­kománya van, hat brit hajós­tiszt és harminckét kínai mat­róz van rajta. November 17-én indult el British Columbiából Kína felé a shanghaii kikötőbe. A hajó a Canadian-American Shipping Company tulajdona. A megfeneklés okáról bizo­nyosat még nem tudni. Csak az biztos, hogy víz szivárgott a hajóba és hogy mentő­csónakjai lekapcsolódtak, az­után elvesztek. ÖNGYILKOS LETT EGY HETVENÉVES PAP CHICAGO, nov. 30. — Az Illinois állami Everettbe való William J. Ryan 70 éves ka­tolikus pap, akit az Alexian Brothers Hospitalban kezel­tek, agyonlőtte magát. A re­volvergolyó azonnal végzett vele. Április óta kezelték a kórházban. Fájdalmai — az orvosok szerint — olykor olyan nagyok voltak, hogy eszétől fosztották meg ideig­lenesen. Ilyen állapotban volt akkor is, amikor végzetes tettét elkövette. Élve eltemették a cseti tanácsost az orvosnő utasítására Élve eltemetéssel akarták kúrálni és ezzel megölték PRÁGA, nov. 30. — Rako­­ván morva városkában nagy szenzáció történt. Kutolera vá­rosi tanácsot egy magasfeszült­ségű villanyáram leütötte és a tanácsos elvesztette eszméletét. Nem tudták megállapítani, hogy az áldozat meghalt-e. A városban egy női orvos van, aki azt ajánlotta, hogy Kutc­­lerat el kell rögtön temetni, még ab­ban az esetben is, ha csak tetszhalott lenne, mert egyetlen módon lehet meg­menteni: ha a teste érintke­zésbe kerül a földdel. A női orvos tanácsára Kutc­­lerat egy gödörbe betemették, frissen ásott földet dobtak reá,­ valósággal elföldelték. Az or­vosnő ugyanis azt állította, hogy az anyaföld ki fogja húz­ni az áldozat testéből a villa­mosságot. Félóra hosszáig a földben pihent a tanácsos és az embe­rek közben várták, hogy tény­leg olyan ereje van-e a földnek, hogy kiszívja belőle a villa­mosságot. A félóra elmúltával kibontot­ták a gödröt, de Kutcler a ta­nácsosban nem volt élet. Me­rev és mozdulatlan volt, vég­kép megölte a villanyáram, vagy pedig a tetszhalottból valóságos halót lett az eltemetés kö­vetkeztében. Másodszor is el fogják te­metni a tanácsost, de most már nem a kúra kedvéért, hogy hátha meggyógyulhat a föld­ben, hanem rászegzik a kopor­sót véglegesen. ÚJBÓL ELFOGTÁK PORTUGÁ­LIA VOLT MINISZTER­ELNÖKÉT LISZABON, nov. 30. — An­tonia Maria de Silva, Portugá­lia volt miniszterelnökét, aki 1920-tól 1926-ig vezette az or­szágot, a rendőrség összeeskü­vés címén újból letartóztatta. A volt államférfit a múlt év­ben egy ízben már néhány napra fogházba vetették. A PHILADELPHIAI MAGAS ÁL­LÁSÚ RENDŐRT­ISZTVISE­­LŐKET LEMONDATJÁK PHILADELPHIA, nov. 30. Holnap lép hivatalba Lemuel S. Schofield, az új közbizton­sági igazgató. Úgy tudják, hogy az összes magas állású rendőrtisztviselő l­e­m­ondását fogja követelni. INDIÁBAN AZ­ ANGOL REND­ŐRÖK MEGÖLTEK TÖBB ELŐ­KELŐ HINDU POLITIKUST LUCKNOW, nov. 30. — Az indiai angol rendőrség fegy­verrel akadályozott meg egy tüntetést, amelyen a hinduk Sir Simon indiai kormányzó rendeletei ellen akartak felvo­nulni a város utcáin. A rend­őrök több lövést adtak le a tö­megre és előkelő hindu politi­kusokat és parlamenti embere­ket öltek meg. Amerikai champion­ja is van már a trianoni revíziónak Pierrepont B. Noyes értékes publicisztikai tollával a rethermerei revízió szolgálatában A revízióról, a magyar-román optánspörről és a magyar jövőről nagyjelentőségű nyilatkozatot adott az Amerikai Magyar Népszavának A new­ yorki Silversmith palota huszadik emelete. A fo­lyosó végén hatalmas üvegajtó, rajta arany betűkkel: ONEIDA COMMUNITY LIMITED. Az arany betűk mögött csendes, nyugodt előkelőségű iroda, süppedő szőnyeg, nagy íróasztalok, kényelmes karosszékek. Elegáns, szőke fiatalember jön elém. — Mr. Noyes táviratilag értesített, hogy ma délután itt fog fogadni. — Mr. Noyes — mondja a szőke fiatalember és elmosolyo­dik — ebben a pillanatban Ön mögött áll. Megfordulok. A pillantásom egy sötét télikabát bolyhos szövetét éri, felszalad és egy meglepő, végtelenül vonzó és kisfiús mosolyon áll meg. Ez a mosoly az első impresszió, de két érdekes és értékes óra minden benyomása között is a leg­erősebb és legtartósabb marad. Mert ez a nyílt, barátságos, bátor, szerény és szíves mosoly jellemzi Magyarország amerikai championj­át, Pierrepont B. Noyes-t. Hat láb magas, nyúlánk, egyszerűen öltözött férfi. A haja már szürkül és kissé borzasan a homlokába lóg. A szemek élénkek, sok derű és életöröm fénylik bennük, az arc hosszúkás, simára borotvált és a meleg, kis­fiús mosoly ragyogásával végte­lenül megnyerő. Mintha a férfi­ben még erősen élne a gyermek­kor minden hite, bizalma és lel­kes bátorsága. Valami nehezen megfogható és mégis folyton megnyilatkozó kvalitása van a lényének és ebben nyugalom, megelégedettség és egy friss,­­ «'fouife.a yf -Ilpiyi, a főalkatrészek. Pedig ötvennyolc éves. Most érkeztem Kenwoodról — mondja mosolyogva — és úgy­­látszik együtt jöttünk fel a liften. Pierrepont B. Noyes Aztán bevezet szobájába, az elnöki irodába. Hatalmas maha­góni asztal, karosszék, a fal mellett zöld acélkazetták sora és az ablakon túl a pénzügyi negyed háztető labirintja átszúrva néhány roppant épülettömbbel, eget hasító tornyokkal és mi­­narettekkel. Pierrepont B. Noyes nevét két hónappal ezelőtt Magyar­­országon, sőt még az amerikai magyarság körében is csak ke­vesen ismerték. Holott a háborúban a tüzelőanyagok, szén, olaj, stb., teljhatalmú kormánybiztosa volt, a háború után egy évig a megszállott Rajnavidéken mint az Egyesült Államok biztosa töltött be nagyfontosságú szerepet, a lapok szinte na­ponta írtak róla, számtalan cikk számolt be munkásságáról, de mert Magyarországgal nem került összeköttetésbe, kívül maradt a magyarok érdeklődésének körén. Ma talán nincs magyar, aki ne ismerné a nevét. November 11-én, a világháború végét jelentő fegyver­­szünet tizedik évfordulóján a New York Worldban jelent meg hatalmas és óriási szenzációt keltő cikke, amelyben nyíltan, fenntartás nélkül és olyan igazságot követelő bátorsággal kelt a megcsonkított Magyar­­ország védelmére, mint azt Amerikában eddig még soha senki sem tette meg. A magyarság, de az ijedten felfigyelő románok, csehek és szerbek is ugyanazt akarták megtudni: Ki ez az ember? Fel­kerestem, hogy a kérdésre választ kapjak. Közben azonban sok mindent megtudtam róla, a személyéről, az életéről, a kar­rierjéről és az adatok mozaikjaiból egy rendkívüli, szinte bi­­zarran érdekes kép formálódott elém. Pierrepont Burt Noyes New York állam északi részében Oneida megyében született. Az apja J. H. Noyes nyolcvan évvel ezelőtt az akkor még gyéren lakott megyében telepedett le és egy új igazság, új hit zászlóját tűzte ki. Mint azt akko­riban Amerikában sokan tették, vallást alapított, amelynek alapja a Biblia és legfőbb törvénye a közösség volt. Innen a név is “Community,” amihez más közösségektől való megkü­lönböztetés céljából még hozzáadták a megye nevét. A vallás már régen megszűnt. Mint egyetlen vallási emlék csak Kenwood közelében az egykori templom és a közösség főépülete a hatalmas, vöröstégla falu “Mansion” maradt fenn. És a legfőbb törvény, a közösség önkénytelen érzése. Mert a “Mansion” körül idővel egész város és hatalmas gyártelep épült fel és a házakban a törzs tagjai laktak és a gyárakban a törzs tagjai dolgoztak, minden bajukra közösen kerestek megoldást és a bőségben amely az utolsó húsz évben osztályrészük­ lett közösen osztozkodtak. De ez már Pierrepont B. Noyes tör­ténete. Amikor Noyes 25 éves volt a Community két kis gyár fe­lett rendelkezett. Az egyikben láncokat, a másikban ezüstárut gyártottak. A két gyár évi forgalma körülbelül négyszázezer dollár volt. Noyes, aki már egyetemi évei alatt is maga kereste meg a kenyerét egy ideig a gyárak utazó ügynökeként szere­pelt, aztán­: hazament és forradalmat csinált. Kijelentette, hogy a két gyárat össze kell olvasztani és kizárólag ezüstáruk gyártására kell berendezkedni. A tervnek sok ellenzője volt, de Noyes győzött, megalakították­ a részvénytársaságot, amely­nek alapszabályaiban kimondták­, hogy a részvényekből három százaléknál több soha senki birtokában nem lehet. Az Oneida Community Limited forgalma 1927-ben 14 millió dollár volt és a gyár a világ legnagyobb ezüstáru gyára. De az alapszabályokon nem változtattak. A részvények ma is (Folytatása a 2-ik oldalon) A new yorki Szt. István róm. ut. magyar hitközség vasárnap fel­szentelendő új temploma. A hercegprímás és a magyar kormány követe Amarigban Csiszárik János püspök és meghatalmazott miniszter a new yorki Szt. István Hitközség új templomának fel­szentelésére csütörtök éjjel érkezett New Yorkba Dr. Csiszárik János püspök, a magyar külügyminisztérium­hoz beosztott rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, csütörtökön este a magyar kormány és Serédi Jusztinián bíbo­ros hercegprímás megbízólevelével amerikai partra lépett, hogy a Szt. István templom vasárnapi szentelési és avató ünnep­sége, úgyszintén a kapcsolatos társadalmi ünnepségek alkal­mából az amerikai magyarság körébe elhozza magas megbízói és a szülőföld üdvözletét. Csiszárik püspök Kiebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter külön képviseletében is meleg üdvözletet hozott az ünneplő magyaroknak. A püspök úr a Leviathan hajón tette meg az utat. Az Amerikai Magyar Népszava kiküldött munkatársa a Quaran­­tinig az előkelő hazai követ elé utazott, hogy átadja a magyar­ság valamint a szerkesztőség üdvözletét és hogy a kikötőig el­kísérje a magas vendéget. A pieren azalatt összegyűltek az itteni és a környéki magyarság képviselői, hogy Csiszárik pü­sz­pököt megérkezése alkalmából köszöntsék. Dr. Csiszárik János püspök mögött ragyogó papi és diplo­mata pálya áll. A magyar katolikus egyház egyik legkiválóbb és legnagyobb képzettségű főpapja, aki az óhazának nagyon sok szolgálatot tett. Mindig nagyszerűen töltötte be azt a he­lyet, ahova állították. Egyénisége rendkívül megnyerő és szimpatikusabb képviselőt a kormány, az egyház és az óhazai társadalom alig küldhetett volna. Magas kora dacára — a püspök úr 68 éves — örömmel vállalkozott a feladatra, mert az amerikai magyarságot nagyra becsüli, sok jót hallott róla, tudja, hogy az itteni magyarság az óhazával való vonatkozás­ban milyen fontos hivatást tölt be. . . Az itteni magyarság viszont nagyra értékeli azt az örven­detes eseményt, hogy az óhaza a templom, a társadalmi köz­pont és a magyar iskola new yorki avatásán hivatalosan képvi­selteti magát és felismerte az abban rejlő kulturális megmoz­dulásnak és az alkotó munka sikerének magyar nézőpontból való nagy horderejét. Csiszárik János pályafutása Csiszárik János dr. pályafu­tásának rövid jellemzéséül kö­zöljük, hogy egyházi rangra: almisszai választott püspök, apostoli protonetarius és pápai prelátus, a külügyminiszté­riumban pedig mint meghatal­mazott miniszter működik és az egyházpolitikai ügyek inté­zője. Csiszárik dr. 1860 novem­ber 16-án született Vörös­ klast­­romban, Szepes megyében. Aty­ja az eperjesi görög katolikus káptalan jószágfelügyelője volt. Iskoláit a Szepességben vé­gezte, a gimnázium utolsó két évét Kassán, mint az ottani papnevelő intézet növendéke. Onnan Bécsbe került, ahol a teológiát végezte. Egy ideig Kisszebenben volt káplán, majd a Szent Ágostonról elneve­zett híres felső papnö­veldébe került. Ennek elvég­zése után huszonegy évig ta­­nárkodott Kassán, egyben az Orsolya szüzek lánynevelő­in­(Folytatása a 6-ik oldalon) Nem ad pardont az ügyész a Ku Klux Klánnak WHITE PLAINS, N. Y., nov. 30. — Rowland kerületi ügyész hivatalosan felhívta Westchester Countyban a Ku Klux Klan szervezetet, hogy tagjairól és alapszabá­lyairól záros határidőn belül jelentést tegyen, amint azt a Walker-törvény rendeli. Ha a kötelezettségnek a szerve­zet eleget nem tesz, a tör­vénnyel való szembehelyez­­kedés miatt könyörtelenül el­járást indít az ügyész.

Next

/
Thumbnails
Contents