Amerikai Magyar Népszava, 1929. július (30. évfolyam, 182-212. szám)

1929-07-01 / 182. szám

Metropolitan Edition Mai számunk 6 oldal An American News paper, printed ln the Mapyat Language promulgating Americai# Ideas and princip­le« to a liberty loring Uagyar race. A terroiiibb és tesr elterjedtebbi n­­­p­i l­a­p a« Epr­­esült Áfla­­mokban, amelynek mindk­á tora as Amerikába« éli B»Kz»?»az áréfikalt asoigálja. AMERICAN HUNOARlANPEOPLESrVOICB THE OLDEST HUNGARIAN DAIDOIEWSWPE8 /fj /, VOL. XXX. Évf. No. 182. számm NEW YORK, PERTH AMBOY, NEW BRUNSWICK, TRENTON, HÉTFŐ, 1929 JULIUS 1 Egyes szám ára 3 cent NÉHÁNY SORBAN Amerikai újságírók küldöttségét fogadta Pek­­ingben a kínai köztársaság el­nöke. Az amerikai újságírók a Carnegie-alapítvány vendé­gei. A kínai elnök hosszasan elbeszélgetett velük angol nyelven. Kína reményeiről és céljairól tett nagyon érdekes kijelentésket. Az új német gőzös a North German Lloyd 46 ezer tonnás “Bréma” nevű , hajója­ tegnap először volt az óceánon. A brémai kikötőből Southamptonig tette meg a próbautat. A “Bréma” ezidő szerint a világ leggyorsabb tengerhaj­ója. Első nagy útját Amerikába július 16-án kezdi meg. Állítólag öt nap és öt éj­szaka alatt képes megtenni az utat és így megtöri majd az eddigi gyorsasági rekordot. A Zeppelin-repülés előkészítésének utolsó mun­kálatait végzik most a fried­­richshafeni kikötőben, ahová Dr. Eckener tegnap érkezett meg, hogy az előkészítő mun­kálatok befejezésére személye­sen adja meg az utasításokat. Eddigi tervek szerint július 15-ike és 20-ika között indul el második amerikai útjára. Amerikából folytatja az út­ját. Magát a világkörüli uta­zást augusztusban kezdi meg. Próbaházasságának megsemmisítését kérte az Oklahoma állami Muskogee­­ban Halfhill ügyvéd, aki pró­baként “feleségül alkalmazta” Flora S. Ferryt. A próbahá­zasságot annak idején Verner biró előtt kötötték meg és kö­zölték, hogy ez csupán felté­teles házasság. A házasság felbontása is Verner biró elé kerül és most mindenki kíván­csian várja, milyen lesz a döntés. Byrd új területet fedezett fel mostani kutató expedícióján. Maga értesítést küldött kutatásai újabb sike­réről és arról, hogy repülő útján 20 négyzetmérföldnyi olyan területet talált, amely­ről eddig a földrajztudósok sejtelemmel sem bírtak. A fel­fedezés hírét Amerika népével Adams tengerészet államtit­kár tegnap közölte hivatalos értesítés formájában. Indiai árvízről hoz riasztó híreket a leg­újabb kábeltudósítás, amely többek között arról számol be, hogy az Arakan-hegyek környékén, valamint Kyank­­tam és Myosoung városokban, amelyek a birmani kerületben vannak, borzalmas felhősza­kadás volt majd árvíz követ­kezett, amely többmillió dollár kárt okozott és legalább 15 ezer családot tett hajlékta­lanná. A U. S.-nek az idén 192 millió dollár feleslege maradt Mellon pénzügyminiszter deficit­től félt — de meg van elégedve WASHINGTON, jan. 30. —­­ Az államkincstár az elmúlt üz­­­­letév számadásait ma zárta le,­­ amely 190 millión felüli feles­leget tüntet fel. Ez a felesleg­­ azután mutatkozik, hogy a­­ vasúttársaságoknak 45 millió­­ dollárt utaltak ki a postai szál­­­­lítmányok díjazásaként. A számadások egyik legfon­tosabb adata az, hogy az állam­­­­adósságból az év folyamán 846 millió dollárt törlesztettek, ami az adósság összegét 16,758,­ 000,000 dollárra szállította le. Mellon pénzügyminiszter még hat hónappal azelőtt defi­citre számított és így nagyon meg van elégedve az évzárlat eredményével. Az eredmény nagyrészben annak köszönhető, hogy az év folyamán igen nagy összegű jö­vedelmi adókat fizettek be úgy magánosok, mint a korporá­ciók. A befizetett jövedelmi adók összege a tavalyihoz viszonyít­va több mint 155 millió dollá­ros emelkedést mutat. Az idei összes bevétel 4,042,000,000, a kiadás 3,848,­ 000,000 volt. Az állami adósságokon esz­közölt törlesztés az évi kamat­összeget 50 és fél millióval szál­lította le. MI TÖRTÉNT IS,h­OS? A SZERAJEVÓI gyilkos merénylet újabb fejleményei. Bilinski közös pénzügyminszter, aki Bosznia kormányzásáért felelős, megválik állásától. Utódjául Tisza István magyar mi­niszterelnököt emlegetik. A meggyilkolt Ferenc Ferdinánd és neje katafalkjait ágyutalpakon, sokezer katona sorfala közt szállítják a vasúti állomásra. Kihallgatták a letartóztatott összeesküvőket. Állítólag magasállású szerb kormányhivatal­nokok is résztvettek az összeesküvésben. Zágrábban a szerb­ellenes tüntetések folytatódnak. A német császár Ferenc Fer­dinánd árváihoz részvétátiratot intézett. A magyar főrendiház és képviselőház együttes ülést tartott, amelyen Tisza István miniszterelnök jelentést tett a történtekről. Az együttes ülés a szerajevói katasztrófa felett érzett mély részvétének adott kifejezést. A háborúban megsérült veteránok tiszteletére Hoover elnök és felesége a washingtoni Fehér Ház kertjében ünnepséget rendezett. A kép azt mutatja, amikor Hoover kezet fog egyik lábatlan vete­ránnal, Mrs. Hoover pedig a háttérben állva nézi a jelenetet. Az elnök és a kabinet többi tagjainak feleségei hűsítő italokat szolgáltak fel. Vakmerő gyermekek ve­szélyes kirándulása A new yorki alsó öbölben óriási volt az izgalom teg­nap délután. Négy kisleány és két kisfiú, akik közül a legfiatalabb kilenc, a legidő­sebb tizenhárom éves volt, egy egészen apró csónakon kirándulásra mentek. A kis csónak azonban egy hatal­mas hulláihegyre került, a­mely felfordította. A gyere­kek kétségbeesett sikolto­zással kapaszkodtak az al­kotmány szélébe, amely ide­­oda hánykolódott a hullá­mokon. Végre is két rendőr patrol-hajó sietett a segít­ségükre. A gyerekek telje­sen ki voltak merülve, mire partra értek s a rendőrök­nek nem sokat kellett figyel­meztetni őket, hogy ilyesmit többet ne csináljanak. BULGÁR IOáN AMNESZTIA KÉSZÜL A POLITIKAI ELÍTÉLTEK SZÁMÁRA A kormány törvényjavaslata a 12 évnél kisebb börtönbüntetésre ítélteknek szabadságot hoz SZÓFIA, jan. 30.—A bolgár parlamentnek viharos ülése volt a kormány amnesztia­javaslata tárgyalásánál. A kép­viselőház hangulata olyan vi­haros volt, hogy a kormány hívei és ellenzéki képviselők között majdnem tettelegeske­­désre került a sor. Most tárgyalták ugyanis má­sodik olvasásban a kormány­nak azt a javaslatát, amely amnesztiát adna a háborút megelőző korszak politikai bűnöseinek és megengedné nekik az ország területére való visszatérést. Amennyiben ez a javaslat törvénnyé válik, amire minden valószínűség meg­van, az el­űzött Ferdinánd cárnak is mód­jában állana egy időre vissza­térni Bulgáriába, hogy család­jának tagjaival együtt lehes­sen. Az ellenzék keményen harcol a javaslat ellen, mert attól tart, hogy a jelenleg külföldön szám­űzetésben élő volt államférfiak és politikusok visszatérése nagy zavarokat okozna a bol­gár politikai életben. Az amnesztia kiterjedne mindazokra a börtönben és a külföldön lévő politikai el­ítéltekre, akiknek büntetése nem haladja meg a 12 esz­tendőt és a kommunistákat is magában foglalja. Liaptschew miniszterelnök és Kulew igazságügyminiszter na­gyon hathatósan ajánlották el­fogadásra a javaslatot, azzal az indokolással, hogy annak em­berséges szelleme és a megbé­­külésre való törekvése nagyon megszilárdítaná az ország belső békéjét. KÉT BANDITA BEISMERTE A CLAYTONI BANK KI­RABLÁSÁT Eugene Bourton, Jefferson megye sheriff­je, kijelentette, hogy Carl Appel 25 éves em­ber, aki a claytoni First Na­tional Bank kirablásával vádol­va a megyei börtönben ül, szombaton éjszaka beismerte a rablást és megmutatta azt a helyet, ahol az autóját a rab­lás után parkolta és ahol a 3,133 dollárt elásta. Grigora Bata, Appel sógora és bandita­társa, szintén beismerte, hogy részt vett a rablásban. A BANDITA ELRABOLTA A BÁNYÁSZOK FIZETÉSÉT MIDDLESBORO, Kg., jun. 30. — George Veal, a Davis­­burg és Log Cabin Coal Co. felügyelőjét, amikor a vasútál­lomásról a bányák felé tartott, egy fegyveres ember hold­­upolta és a nála lévő 1,300 dol­lárt, a bányászok heti fizetését, elrabolta. Veal kénytelen volt a rabló parancsának engedel­meskedni, m­ert észrevette, hogy az út mellett lévő bokrok között a bandita több társa el volt rejtőzve. A POSTAREPÜLŐGÉP EL­ÉGETT, A PILÓTA MEG­SEBESÜLT TULSA, Okta., jun. 30. — Egy levélposta repülőgép, mely Ponca Cityből Tulsa felé tar­tott, kigyulladt és leszállásra kényszerült. Earl Rockwood pilóta súlyos égési sebeket szenvedett, a gép teljesen el­pusztult. HÁROM HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A HAMILTONI AUTÓ­­­BALESETNEK A katasztrófa halálos áldozatai között egy közszeretetben álló magyar fiatalember van HAMILTON, O., jún. 30. — Végzetes kimenetelű automo­bil katasztrófa történt itt, amelynek áldozatai között egy a városkában közszeretetnek örvendő, kitűnő képzettségű magyar fiú, a 20 éves Bozsár Gyula is elpusztult. A halált hozó autóban csupa életvidám fiatal nő és férfi ült, akik jókedvűen tértek vissza a táncból és hazafelé voltak út­ban, mikor éjjel 11 óra 40 perc­kor a Dearfield Pike és Grand Boulevard közelében az auto­mobil óriási erővel vágódott neki egy telefonpóznának és az összeütközés ereje három utast, Lila Dines 25 éves fiatal asz­­szonyt, Aloisus Schräge 19 éves­­fiatalembert és a 20 esz­tendős Bozsár Gyulát azonnal megölte, míg a kocsi másik há­rom utasa, Miss Mary Alexan­der 18 éves, Miss Romilda Russi 18 éves leányok és Paul Schneider 21 éves fiatalember súlyos sérülésekkel kerültek a kórházba. A katasztrófa úgy történt, hogy a fiatalok játékos kedvükben az autón is mulatni akartak és azt úgy hajtották, hogy Mrs. Dines kezében volt a kormánykerék, míg a gáz­­szabályozón Schneider tar­totta a lábát. A katasztrófa színhelye egy hirtelen forduló, ahol Schnei­der valószínűleg véletlenül túl­sok gázt adott a kocsinak, ami­től Mrs. Dines elveszítette a kocsi fölötti kontrolt és az ab­ban a pillanatban iszonyú erő­vel vágódott neki a szemben ál­ló telefon­póznának, amelyen valósággal darabokra zúzódott. A katasztrófa egyik áldoza­ta, a 20 éves Bozsár Gyula, a városka egyik legközkedvel­tebb fiatalembere volt. Papi iskolát végzett és igen jó ze­nész is volt, akit mindenki be­csült és szeretett a városban. Temetése óriási részvét mellett folyt le. Véget ért a volt lengyel pénzügyminiszter tárgyalása A bíróság az ügyet visszautalta a parlament elé VARSÓ, jan. 30. — Gabriel Czechowicznak, a volt pénz­ügyminiszternek a tárgyalása óriási izgalom mellett ért véget tegnap reggel — anélkül, hogy akár ítélet hangzott volna el, akár a kínos ügyben valami döntés történt volna. A volt lengyel pénzügymi­nisztériumot a parlament vád alá helyezte azon a címen, hogy az ország pénzéből túlságosan sokat költött el, teljesen indo­kolatlanul. Az ügy a bíróság elé került, amely az most visz­­szautalta a parlament elé, az­zal, hogy az terjesszen eléje kézzel fogható bizonyítékokat. A VOLT KIRÁLY REPÜLŐ­GÉPJÉT ELÁRVEREZTÉK BERLIN, jún. 30.—Amanul­­lah volt afgán király amikor legutoljára Berlinben tartóz­kodott, két repülőgépet vásá­rolt, amelyre csak igen csekély előleget adott. A két igen jó kiállítású repülőgépet, mely a király színeivel volt festve, el­­­­árverezték, mert a trónjától megfosztott uralkodó nem fi­­­zette meg a hátralékos vétel­árat. Megölték New York egyik legismertebb éjszakai alakját Titokzatos oldalon. A gyilkosság az East A fogva tartott fivér New York egyik legismer­tebb East oldali éjszakai mu­latóhelyén, a Montrose Plea­sure Clubban, titokzatos gyil­kosság történt tegnap éjszaka. John Kearns holtan találta bátyját, a harminc esztendős Thomas Kearnst, a night club tulajdonosát. Kearns fejében három revol­vergolyó volt. A detektívek megállapították, hogy a gyil­kosság a klubhelyiség egy első szobájában történt, amely dulakodás jeleit mu­tatta. A hullát azután be­hurcolták egy hátsóbb szo­bába, ahol baj volt felállítva és otthagyták. John Kearns, akit kihallgat­tak, kijelentette, hogy a fivé­rének, tudomása szerint, nem voltak ellenségei. A gyilkosság óriási módon felrázta az alvilágot New York­ban. Ez a Kearns ismert alak­ja volt azoknak a helyeknek, ahol az alvilági alakok megfor­dulnak. Egész biztosra lehet venni, hogy a gyilkosságnak bosszú volt a motívuma. Éppen ezért a fiatalabb Kearnst egyelőre még fogságban tartják, mint anyagi tanút, hogy tovább fag­gassák. Biztosra veszik, hogy el fog olyasvalamit árulni, ami nyomra vezeti a hatósági em­bereket. ­ Roosevelt kormányzó az erő­érdekeltség monopóliuma ellen A Niagara-Hudson Power Corpo­ration esetleges visszaélései ALBANY, N. Y„ jun. 30.A Roosevelt kormányzó tegnap reggel levelet intézett Hamil­ton Ward fő­államügyészhez, amelyben kijelenti, hogy na­gyon szeretné, ha közelebbről megvizsgálná azt a nagy üzle­ti egyesülést, amely az utóbbi időben olyan óriási szenzációt okozott New Yorkban. A Northeastern Power Cor­poration, a Buffalo, Niagara & Eastern Power Corporation és a Mohawk-Hudson Power ^Cor­poration egyesült egymással a Niagara-Hudson Power Cor­poration név alatt. Az uj cég ötszáz millió dollárt reprezen­tál. Roosevelt kormányzónak az a gyanúja, hogy ez az új, óriási business érdekeltség monopolizálja a helyzetet, más szóval, hogy kontrollí­­rozni akarja az árakat, ami természetesen törvénybe üt­köző dolog. Az állami főügyész, egész biztos, a vizsgálatot ebben az irányban haladéktalanul meg fogja indítani. A kormányzó, bár örömének adott kifejezést az új üzleti egyesülés felett, egyúttal azon­ban nem tagadta abbeli aggo­dalmát, hogy az esetleg magá­nak az államnak is diktálni akar majd. Óriási erdőtüzek pusztítanak Colorado északi részén Északkeletről a lakosok kény­telenek voltak elmenekülni DENVER, jan. 30. — A Ronti­ational Forestben és a Blue River mentén óriási erdő­tüzek pusztítanak az utolsó negyvennyolc óra alatt. Magá­nosok és hatósági emberek két­ségbeesett erőfeszítéssel dol­goznak azon, hogy a lángok to­vábbterjedése elé gátat vesse­nek, ez azonban eddig nem si­került nekik. Colorado észak­keleti részében legnagyobb a veszély s a vidék legnagyobb részéről a lakosok kénytelenek voltak elemenekülni. Az anyagi kár nagyságát egyelőre ter­mészetesen nem lehet megálla­pítani. A. P. MOORE VISSZAVONUL ÁLLÁSÁBÓL WASHINGTON, jan. 30. — Alexander P. Moore, az Egye­sült Államok perui követe visz­­szavonul hivatalától és már út­ban van Amerika felé. Mr. Moore visszavonulása gyenge egészségi állapotával van ösz­­szefüggésben. Utódja még nincs kiszemelve. KÉT FIÚ A VÍZBEFÚLT WASHINGTON, PA. KÖ­ZELÉBEN Két fiatalember fúlt bele az utolsó negyvennyolc óra alatt egy a városhoz­­ közel levő víz­medencébe. A két fiatal halott: Kenneth Pyle 16 éves, burge­tt­­stowni és Esan McCaskey 19 éves kickory lakos. MEGHÍVÓ AZ AUGUSZTUSBAN BUDAPESTEN MEGTARTANDÓ MAGYAR VILÁGKONGRESSZUSRA Augusztus 22, 23, 24 és 25-ik napjain Budapesten tart­ják a Magyarok Világkongresszusát. Ez a kongresszus az első szervezett találkozása lesz a világ összes magyarjainak. A rendezőség élén báró Perényi Zsigmond és Ripka Ferenc, Budapest székesfőváros főpolgármestere áll, akik az Ame­rikai Magyar Népszavához küldött kábeltáviratban hívták meg az amerikai magyarokat. A kábeltávirat így szól: “Augusztusi magyar világkongresszusra az amerikai magyarokat örömmel várjuk. Kérjük hazafias ak­ciónk erőteljes támogatását. Perényi és Ripka.” A meghívót készséggel továbbítjuk ezúton az amerikai ma­gyarsághoz. A világkongresszussal behatóan fogunk fog­lalkozni és már holnap hosszabb cikket közlünk lapunk ha­sábjain. Pénzt, vagy házasságot, mondja a sértett leány A new yorki társaságnak ismét pikáns szenzációja van. Miss Naomi Diement százezer dolláros kártérítési keresetet adott be volt vőle­génye, Dr. Hermann Ruch­­amkin ellen. Ez a kártérítési kereset tulajdonképen válasz a doktor keresetére, aki szin­tén a bírósághoz fordult a menyasszonya ellen, mert az nem volt hajlandó­ neki visz­­szaadni az ezerkétszáz dol­láros gyűrűjét, amelyet az eljegyzés alkalmával adott neki. A perek körül harc annál pikánsabb, mert úgy a kisasszony, mint a doktor igen jómódúak. Leszakította a gép a szállodai alkalmazott karját Borzalmas szerencsétlenség a brooklyni St. George Hotelben A brooklyni St. George Ho­telben borzalmas szerencsétlen­ség történt tegnap este. Egy gép, amely arra szolgál, hogy szenet szállítson a kamrákból a konyha­kályhákhoz, elkapta a szálloda egyik alkalmazottjá­nak, a huszonhat éves Rudolph Martinnak a jobb karját és azt tőből leszakította. A szerencsétlen fiatalember sikoltozására összeszaladtak a többi alkalmazottak és termé­szetesen azonnal értesítették a házi­orvosokat, akik kétségbe­esetten dolgoztak azon, hogy az elvérzést megakadályozzák. Az első segély után beszál­lították a kórházba, ahol kije­lentették, hogy bíznak a fel­épülésében. CURTIS ALELNÖK CHICA­GÓBA ÉRKEZETT CHICAGO, jún. 30.—Curtis alelnök szombaton Chicagóba érkezett és egyenesen régi barátjának, A. D. Laskernek farmjára utazott. A chicagói riporterek több kérdést intéz­tek az alelnökhöz, aki a leg­nagyobb elismerés hangján nyilatkozott Dawesről, Ame­rika londoni nagykövetéről. Száraz Mária! végre befejezte hírhedt szaglászi pályáját A bootleggerek üldözője ügyvé­di pályáját fogja újrakezdeni WASHINGTON, jan. 30.­­ A túlhangos szerepléséről is­mertté vált Mrs. Mabel Walker Willebrandt, akit az országban csak “száraz Mábel” néven em­legettek és aki arra tett siker­telen erőfeszítéseket, hogy­­ italtilalmat az országban egy kettőre keresztül erőszakolja, tegnap délben végleg befejezte hivatalos pályafutását. Amikor a déli órákban lezár­ta íróasztalát, éppen 8 éve bol­dogította az országot erősza­kos hivatalos ténykedésével. A híressé vált csempészüldö­ző azonban most sem fog ba­bérjain megpihenni, mert hétfőtől kezdődőleg ismét régi hivatását, az ügyvédsé­­get fogja gyakorolni. Mabelnek ugyanis Willebrandt és Horowitz név alatt Los An­gelesben van irodája, amely­nek most Washingtonban fió­kot létesít és azt fogja szemé­lyesen vezetni. Legfontosabb ügyfele a General Aviation Corporation lesz, amelynek az ügyésze. Ez a képviselet állí­tólag 30,000 dollár évi jövedel­met jelent az irodájának. A new yorki magyar főkon­­zul látogatása Kiss Emil bankházában Ghika György magyar főkon­­zul rövidesen Magyarországba­ utazik vakációra Kiss Emil new yorki bankár 30 éves bankházának állami bankká való átalakítása alkal­mából Ghika György new yorki magyar főkonzul, aki néhány nap múlva Magyarországba utazik rendes évi vakációjára és ezért az új állami bank ün­nepélyes megnyitásán nem je­lenhet meg, meglátogatta Kiss Emil bankárt és szívélyesen gratulált neki eddigi munkájá­hoz, újabb sikeréhez. Milyen lesz ezidén Amerika aratása? A sok esőzés miatt későn aratják a gabonát. — Jó termés-kilátások. — Szövetségi elhelyező aratómunkások számára Az Egyesült Államok nagy gabona-zónájában ezidén későn lesz az aratás, igy szól a kan­sasi földmivelésügyi állomás jelentése. Két hónapon át úgy­szólván állandóan esős idő volt és csak ritkán sütött a nap és ennek következtében a közép­nyugati gabonazónákon ebben az évben­­későn kezdik meg a gabona betakarítását. Általá­ban elmondhatjuk, hogy az idén a terméskilátások elég j­ó­k, dacára annak, hogy a farm­munkálatok sok késést szenved­tek. Június hónapban az idő­járás sokkal kedvezőbb volt legalább is erre vall a legújabb biztató jelentés: “A kedvező napsütésnek kö­szönhető, hogy a zöld gabona­mezők arany kalásszá értek. Oklahomában már lassan meg­indult az aratás. Dél és Kelet- Kansasban az aratási munkála­tokat már megkezdték és rövi­desen az egész vidék — min­den bizonnyal — hozzá fog a termés betakarításához”. OKLAHOMA Oklahomában az aratást több helyen megkezdték. Az állam északi felében munkás hiány mutatkozott, de az­ ara­tók elég nagy számban vonul­nak oda s igy az elhelyező iro­da nem tanácsolja az új embe­rek odautazását. Aki Oklaho­mában aratási munkát akar vállalni, előbb lépjen érintke­zésbe Mr. W. A. Pat Murphy­­vel, Federal Director of State Labor Commissioner, Oklaho­ma City, KANSAS Ez idén kevesebb külső mun­kást fognak foglalkoztatni, mindamellett több ezer segítő­­kézre lesz szükség ebben az év­ben is. A munkáselhelyező fő­iroda címe: 813 East Douglas Avenue Wichita, valamint Sa­­lina-ban is van egy elhelyező iroda aratómunkások számára, ennek címe: First floor, City Hall, Salina. Általában az ara­tómunkásoknak 3—4 dollárt fizetnek naponta, lakás és élel­mezésen felül. TEXAS Ebben az államban körülbe­lül 2,200,000 acre területet aratnak és aligha lesz munká­ra szükség az állam határain belül. A kansasi aratásokat követni fogják Colorado, Nebraska, az­után South Dakota, Minnesota, North Dakota, majd Montana, Idaho, Oregon és Washington. Farmmunkaügyi kiküldöttek figyelemmel fogják k­isérni az északra húzódó aratási munká­­lataokat és részletes jelentése­ket fognak annak idején­­kikül­deni.

Next

/
Thumbnails
Contents