Amerikai Magyar Világ, 1967. április-június (4. évfolyam, 15-26. szám)

1967-04-09 / 15. szám

No. 15. SZÁM Leolvadt lapok: A Jó Pantior (Cleveland), Bányászlap (Detroit). Kereszt, Egyetértés (Bridgeport), Philadelphiai Függetlenség. Buffaloi Híradó. Városi Élet (South Bend)). Amerikai Magyarság Vol. IV. évfolyam. KÜRTHY MIKLÓS: KRÓNIKA Meglehetősen érdekes és és jellemző volt az emberi termé­­szetre az, hogy a közelmúlt­ban egy angol képviselő nyíl­váltós interpel­láció alkalmá­val panaszt­­ emelt az angol­­ parlamentben és kijelentet­te: az utóbbi Kürthy Miklós időben szokás­­sá vált, hogy egyes képvise­lők a parlament társalgójá­­­ban, egyszerűen lerúgják ma­gukról a cipőt, hogy így ké­nyelmesebben érezzék ma­gukat. A panaszt tevő konzerva­tív képviselő mindenekelőtt azon siránkozott, hogy ez a magatartás nem egyeztethe­tő össze a képviselői méltó­sággal. Jellemző ez a panasz az em­beri természetre, jellemző ar­ra, hogy voltaképpen senkit sem akarunk olyannak látni amilyen a valóságban — mondhatnám azt is, hogy sen­kit sem merünk olyannak lát­ni, amilyen a valóságban. A hozzánk közelebb állókat és a tőlünk távolabb állókat is bizonyos ideális körülmények között szeretjük látni és eb­ből adódik a csalódás, vala­hányszor közelebbről megis­merjük egymást. Meggyőződésem, hogy csak­ akkor ismerünk valakit iga­zán, ha legszemélyesebb kö­rülményei és tettei között is­merük. Csak akkor ismerünk valakit igazán, ha olyan pil­lanatokban láthatjuk őt, ami­kor például felöltözni készül és még csak alsónadrág van rajta, amikor az orrát pisz­kálja, amikor böfög ... a fel­sorolást akár a végtelenségig folytathatnék. Egy nőt nem akkor isme­rünk igazán, amikor a ven­dégélőben elegánsan cigaret­tára gyújt és mélyen a sze­münkbe nézve, ezt mondja: Darling. Akkor ismerünk egy nőt igazán, amikor reggel lát­juk őt az ágyból felkelni, gyű­rött arccal, testéből az éjsza­ka állott illata árad, hangosan ásít és — miközben az egész világot utálja kora reggel — ezt mondja: — Oáá­ááh . . . Merjük hát megismerni egymást ilyenkor is! Merjük elképzelni a képviselőt, akit szörít a cipője és lerúgja lá­báról a cipőt, merjük elkép­zelni szerelmün­ket szájrúzs nélkül, unottan ásítozva . . . merjük elképzelni a minisz­tert, amint éppen az orrát piszkolja . . . merjük elképzel­ni a tábornokot, legendás csa­ták hadvezérét amint vacsora után böfög! Igazabb, őszintébb embe­rekké válunk majd, ha mind­ehhez lesz bátorságunk! HALÁL A GÁZFÜRDŐBEN LANDSTUHL, Nyugat-Né­­metország — A 27 éves Karl Renzt, N­yugat-Ném­etország “elsőszámú köte­­­lens­égét” , agyonlőtték a rendőrök, ami­kor egy gőzfürdőből menekül­ni akart. Renzt 12 rendbeli gyilkossági kísérletét és szá­mos fegyveres rablásért kö­rözték. Azt hiszik a kanadai diákok, hogy király van Párisban TORONTO — Alexandra, kenti hercegnő, aki az angol trón örökösödési sorrend­jé­v­ben a tizenharmadik, vala­mint Erzsébet, angol király­nő, első unokahúga, Torontó­ba látogat májusban, férjé­vel, Angus Ogilvy, pénzem­berrel együtt. Ebből az alkalomból az­ egyik itteni középiskola diák­jaihoz kérdést intézett az is­kola igazgatósága: kicsoda Alexandra hercegnő? A diá­kok átlagosan 14-15 eszten­dősek voltak és a feltett kér­désre írásban kellett válaszol­niuk. íme, néhány, nem minden­napi válasz: — Alexandra hercegnő a francia király felesége. — Alexandra hercegnő Charles herceg felesége. (Charles herceg az angol trónörökös. — Szerk.) — Alexandra hercegnő a Kent cigarettagyár­ egyik tu­lajdonosa. Akadtak azonban “jobban tájékozott” diákok is, akik már ennyit sejtettek. — Alexandra hercegnő az angol, vagy amerikai trón örököse. Cleveland, Ohio Vasárnap, 1967 április 9. Svetlana Allilujeva, a “kis veréb”­­ beszél kegyetlen apjáról, Sztálinról Svetlana Allilujeva nevét úgyszólván egy­általában nem ismerte a világ és a Szovjet­unióban sem sokan tudták, hogy kit takar ez a név. Most azonban az egész nyugati vi­lág visszhangzik ettől a névtől, amióta Sztá­lin leánya, Svetlana, Nyugatra szökött és je­lenleg Svájcban él. Svetlana Sztálin története — majdnem ro­mantikus. Brajesh Singh indiai kommunista, India egyik leggazdagabb családjának tagja, 1963-ban utazott Moszkvába, hogy szovjet kommunista röpiratokat segítsen lefordítani, hindi nyelvre. Egy alkalommal, egy szűkösskörű hallga­tóság előtt, Brajesh Singh, megjegyezte: — Nem értek egyet azzal a módszerrel, ahogyan a jelenlegi szovjet kormány igyek­szik minden érdemétől megfosztani Sztálint. Ekkor a csoportból előlépett egy kisterme­tű karcsú nő és így szólt az indiai kommu­nistához : — Nem tudom, meglepi-e magát az, ha elmondom, hogy én vagyok Sztálin leánya. A beszélgetést sok más beszélgetés követ­te és az “elvtárs” ismeretségből szerelem lett. Svetlana és Brajesh Singh, 1966-ban el­határozta, hogy házasságot köt. Ez azonban nem volt könnyű: Brajesh Singhnek már volt két felesége és egyiktől sem vált el. Ekkor az indiai kommunista, szerzett Indiából egy hivatalos igazolást ar­ra vonatkozóan, hogy mohamedán és mint Izlám­ hivőnek, négy feleséghez van joga. A szovjet hatóságok — vonakodva és bi­i­zalmatlanul — beleegyeztek a házasságba. A házasságkötés után azonban Svetlana moz­gási szabadsága teljes mértékben megszűnt a Szovjetunióban. Ötszobás lakását, amelybe új férje is be­költözött, autóját és nyaralóját megtarthat­ta, a szovjet titkos rendőrség azonban min­­­den lépését ellenőrizte. Brajesh Singh, nem egészen egyévi házas­ság után, meghalt. Moszkvában elhamvasz­tották és Svetlana ekkor határozta el, hogy elmenekül a Szovjetunióból. Sztálin leánya ekkor már üldözöttnek érezte magát és ke­serű, szótalan asszonyá vált. Svetlana engedélyt kért arra, hogy férje hamvait Indiába vihesse és ott, a hindu ha­gyományoknak megfelelően, a Ganges meg­szentelt vizébe szórja a hamvaikat. Kosygin, szovjet miniszterelnök, aki kez­dettől fogva bizalmatlan volt Svetlana iránt, meglehetősen habozva és vonakodva, egyhó­napi indiai tartózkodási engedélyt adott Svetlananak. Amikor Svetlana New Delhibe, India fő­városába érkezett, a szovjet nagykövetség nyomban elvette tőle útlevelét. Svetlana nyomban megérkezése után férje bátyjának, Dinesh Singh miniszternek a házában szállt meg. Svetlana először Dinesh Singh előtt vetet­te fel a menekülés gondolatát. Singh azon­ban kitérő választ adott. Svetlana Sztálin ekkor Balakankur falucskába költözött, fér­je öccsének, Suresh Singhnek az otthonába. Svetlana ott maradt tíz hétig, jóval több ideig, mint amennyit Kosggin miszterelnök engedélyezett számára. Svetlana olykor apjáról is beszélt és egy­szer ezeket mondotta: — Azt hiszem, én voltam az egyetlen, akit apám igazán szeretett. Ha nagyon ked­ves akart hozzám lenni, kis verébnek neve­zett. Egyébként azonban kegyetlen és kö­nyörtelen ember volt, akinek a szemébe milliók élete sem számított. A Singh család meglepődött azon, hogy Svetlana Sztálin mélyen vallásos és gyak­ran imádkozik. Amikor egyszer erre vonat­kozóan megkérdezték, Svetlana mosolyogva válaszolta: — Nem vagyok istentagadó. Meggyőző­désem, hogy kell valami emberfeletti és tér­mérsetfeletti erőnek léteznie. Svetlana elmondotta, hogy alapjában véve szerette Kruscsevet. — Nikita Sergejevics kedves, üreg fiú , rólam mindig tisztességesen gondoskodott Kosygin száraz és gyűlöletes és gyanakszik rám. Valahányszor az indiai kommunisták di­csérték a Szovjetuniót, Svetlana így felelt : A Szovjetunióban nincs szabadság és ti nem tudjátok, hogy valójában milyen a szovjet élet. Az úgynevezett választások nem egyebek rossz tréfánál. Amikor a kül­földiek a Szovjetunióba utaznak, mindig csak azt látják, amit a kormány látni enged nekik és ezért soha sem ismerhetik meg a valósá­gos szovjet életet. Svetlana Sztálin egy ízben elmondotta: amikor a szovjet asztronautaa visszaérke­zett azuljáról, a jelentések úgy szóltak, hogy nagyszerűen érzi magát. Az igazság azonban az volt, hogy űrutja következtében idegösz­­szeomlást kapott s hónapokon keresztül egy­­ moszkvai ideggyógyintézetben kezelték. A szovjet nagykövetség második titkára minden héten egyszer meglát­­n­ta Svetla­­nát Kalakankarben és minden alkalommal, hangsúlyozta: mielőbb vissza kell térnie a Szovjetunióba, mert tartózkodási ideje le­járt. Egy ízben a második titkár közölte vele: nyomban New Delh­ibe kell jönnie, mert Ko­nggin miniszterelnök akar vele telefonon be­szélni. Svetlana akkor sem ment New Delhi­be, hanem ehelyett levelet küldött. Levelé­ben közölte Kosyginnel: október 31-ig Indiá­ban akar maradni, hogy a szokásos hindu gyász­szertartást elvégezhesse férje halálá­nak egyéves évfordulóján. Egy ízben Kalakankarban Svetlana Sztá­lin személyesen beszélt az ott átutazó Mrs. Indira Gandhi, miniszterelnökkel, és közölte vele, hogy politikai menedékjogot szeretne kérni Indiától. Mrs. Gandhi válasza az volt, hogy ez túl­ságosan bonyolulttá tenné India és a Szov­jetunió kapcsolatát. Végülis, Svetlana, engedve, Kosggin sür­getésének, márciusi­­elején visszaköltözött New Delhibe és a szovjet nagykövet formá­lisan kényszerítette arra, hogy a nagykövet­ség épületében lakjék. Svetlana március ha­­todikán megígérte, hogy másnap hazautazik. A nagykövetség ekkor visszaadta útleve­lét. Svetlana március hatodiikán engedélyt kapott arra, hogy kimenjen a városba vásá­rolni. S akkor este, Svetlana, közölte a US nagy­­követség őrével, hogy politikai menedékjo­got kér Amerikától. S ugyanaznap éjjel 1 óra 15 perckor, Svet­lana Alliluyeva Sztálin, a “kis veréb”, egy jet repülőgépen útban volt Rómán keresztül — Svájc felé. Kétpártos nászutasok CHICAGO, 111. — John D. Rockefeller IV., West Virgi­nia álla­m demokrata törvény­hozója és felesége Sharon Percy, Charles Percy, illinoisi repu­blikánus szenátor leánya, esküvőjük után a Távolkelet­re utazott nászútra. Gustav Adolf svéd király, magán-audiencián VI. Pál pápánál a Vatikánban. A NŐI RUHA SZÍNE — A NŐ EGYÉNISÉGE UNIVERSITY PARK, Pa. — Az Associated Press nevű hírügynökség levelezője kö­zölte: A Pennsylvania State Uni­versity szociológiai fakultásá­nak munkatársai a közelmúlt­ban kutatásokat és megfigye­léseket folytattak arra vonat­­kozóan, hogy milyen fajta nő — milyen színű ruhát visel ? A vizsgálatok mindenek­előtt bebizonyították, hogy a női ruha szinte pontosan tük­rözi a ruha viselőjének egyé­niségét. Azok a nők, akik magabiz­­tosak és kiegyen­súlyoztattak általában a tompatonusú, semleges színeket kedvelik és szürke, vagy belge szinű­ ru­hákat viselnek és általában nem kedvelik sem a túlságo­san világos sem pedig a túlsá­gosan sötétszínű ruhákat. Azok a nők, akik állandó bi­zonytalanság-érzésben szen­vednek, általában az élénk színeket kedvelik és szívesen viselik a különböző színeknek vagy legvilágosabb, vagy leg­sötétebb árnyaltát. Szvettert általában a, ki­egyensúlyozott hők viselnek, kétrészes ruhát pedig a bi­zonytalanság-érzésben szen­vedők. A CUKORBETEG DELFIN SAN DIEGO, Calif. — Az Associated Press nevű hír­ügynökség itteni levelezője jelentette: A közelmúltban egy delfint találtak a parton. A delfin­ alig tudott mozogni és nyil­vánvalóan haldoklott. Amikor a delfint az itteni Városi Aquariumba szállították meg­figyelés végett, kiderült, hogy­­­ cukorbeteg. Az Aquarium igazgatója Dr. David W. Kenney, nyom­ban insulin injekciót adott a delfinnek. Az állat rövideset!­ magához tért és felélénkült. A delfin jelenleg is a Váro­si Aquariumban van és min­den reggel insulin injekciót kap és étrendjét is szigorúan ellenőrzik. Dr. Kennedy a következő­ket mondotta az újságírók­nak: Amennyiben a delfin rend­szeresen kap insulint és ét­rendjére vigyázunk, éppen úgy elélhet természetes élete határáig, akár egy cukorbe­teg emberi lény. — Annyit mindenesetre meg kell jegyeznem: ameny­­nyire én tudom, ez a világ eg­­tlen cukorbeteg delfinje, illetőleg, legalább is, eddig nem tudtunk cu­korbeteg del­finről. ELCSERÉLT ÜDVÖZLETEK HARRISBURG, III. — A United Press International nevű hírügynökség itteni munkatársa jelentette a kö­vetkezőket. Az egyik virágüzlet a közel­­múltban véletlenül felcserélte két üdvözletét és a nem meg­felelő virágcsokorral küldi f­ el a címzetthez. Az­­ egyik virágcsokrot egy huszonhetedik születésnapját ünneplő háziasszony kapta férjétől, a következő szöveg­gel: — Gratulálok! Remélem, a baby is jól érzi magát! A másik üdvözletét egy fia­talasszony kapta, aki éppen kórházban feküdt első gyer­mekének megszülése után. Ehhez a virágcsokorhoz a következő üdvözletét mellé­kelte a virágüzlet szállítója: — Huszonhét! Óh, Iste­nem.! Remélem, még sok ilyen alkalom lesz! A dolog külön érdekessége­­a háziasszony gyermektelen az első gyermekével kórház­ban fekvő nővel viszont kö­zölte orvosa, hogy nem lehet több gyermeke. VAD KERÉKPÁROSOK GRENOBLE, Franciaország Két rendőr megállított az országúton, két lámpa nélkül haladó kerékpárost. A kerék­párosok revolvert rántottak, az egyik rendőrt agyonlőtték, a másikat megsebesítették, majd elmenekültek. GUEVARA A SZÍNEN? LA PAZ, Bolivia — A bo­líviai rendőrség úgy véli, hogy a kormány ellen harco­ló guerilla csapatok parancs­noka a Kubából évekkel ez­­előtt nyomtalanul és titokza­tos módon eltűnt Ernesto (Che) Guevara. TILOS A CSOKOLÁDÉ SHANGHAI, Kommunista Kína.­­• Egy itt tartózkodó norvég teherhajó négy mat­róza a városban töltött né­hány órát és ezalatt csokolá­dét adott a kínai gyermelkek­­nek. A Vörös Gárda egységei nyilvános b­o­c­s­­á­natkérésre kényszerítették a norvég mat­rózokat. A FÖLDGÖMB KÖRÜL WASHINGTON — A John­son elnök által kijelölt három­tagú bizottság, amely a Cent­ral Intelligence Agency pénz­­gyi támogatásainak ügyé­ben folytatott vizsgálatot, el­juttatta jelentését a Fehér Házba. A jelentés nem tar­talmaz javaslatokat. A bizott­ság tagjai a következők vol­tak: Richard Helms, a CIA igazgatója, Nicholas Katzen­bach, helyettes külügyminiz­­ter és John Gardner, köz­egészségügyi, közoktatási és­­népjóléti miniszter. * * * HANOI, Észak-Vietnam — Innen származó magánérte­­ sülések szerint az északviet­­nami kormány arra kérte a Szovjetuniót, fokozza támo­gatását. ífc ❖ * MOSZKVA — A szovjet fővárosban tartózkodó ameri­kai politikai megfigyelők úgy vélekednek: egyes jelekből arra lehet következtet­ni, hogy a Szovjetunió esetleg hajlandó lenne olyan atom­­egyezményt kötni, amelynek értelmében külföldi szakem-­ berek ellenőriznék a Szovjet­­uunióban is, hogy nem tör-’ tént-e atomrobbantás. Az en­gedékenységnek két oka van: a “majdnem nukleáris” ha­­talmak elleneznének egy olyan szovjet-amerikai egyez­ményt, amely lehetetlenné tenné az atomfegyverek ter­jesztését. Másodszor: a Szov­­j­etunió Ny­u­gat-Németorszá-­­got is szeretné belevonni az­ esetleges új atom­egyezmény­­­­ be. I MONTREAL — Kanadai diplomaták felvetették az öt­letet: az “Expo 67” világki­állítás alkalmával nem lehet-* ne-e Montrealban létrehozni egy Johnson-Harold Wilson,­ és egy Johnson­ de Gaulle ta­lálkozót? , * str * UNITED NATIONS — U Thant, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára, ta­­nácskozott New Yorkban az amerikai szenátus külügyi bi­­zottságának néhány tagjával , kijelentette előttük: megs­győződése, hogy 1964-es 1955- legfőképpen Dean Rusk, ame­rikai külügyminiszter közöm­bössége és ellenséges maga­tartása hiúsította meg.­­ * ❖ * WASHINGTON — A de­mokrata kongresszusi képvi­­­selők egy része így vélekedik: amióta Adam Clayton Powell képviselőt leváltott újre és a kongresszusból is kizárták, a­­képviselőház közoktatási és munkaügyi bizottsága nem végez megfelelő munkát, mert* utóda, Cary Perkins, képvise­lő, nem megfelelő és Powell­­nek egyszerűen — meg kelle­ne bocsátani. * * * NEW YORK — A Republi­kánus Párt new yorki cso­portjának vezetői tudni vé­lik, hogy Nelson Rockefeller- kormányzó talán mégis indul a GDP 1968-as elnökj­elöltsé­­ géért. .

Next