Amerikai Magyar Világ, 1967. április-június (4. évfolyam, 15-26. szám)

1967-04-09 / 15. szám

| HIRES BŰNÜGYEK I Kiszolgált prostituáltakat tartott rabszolgaként a “Három Női Ördög” Mexicoban két év óta börtönben ül három­ nővér, Delfina és Maria Gonzalest egyenként, negyven esztendei fegyházbüntetésre ítéltei a bíróság. Eva Gonzalest pedig 26 évi szabad­ságvesztésre. , , A három nővér — jelenleg 53, 51 és 39 esztendősek — most megfellebezte bünteté­sét és ügyük a mexicói Legfelsőbb Biróság előtt fekszik. A Legfelsőbb Bíróság még nem­ döntött az ügyben, San Juan de Los Lagos (Jalisco állam) lakásán azonban rettegnek attól, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntése kö­vetkeztében esetleg szabadlábra kerül a há­rom Gonzales nővér, akiket ebben a kisvá­rosban borzongva csak így emlegettek: A Három Női Ördög. S mivel a Gonzales nővérek ügye most a mexicói Legfelsőbb Biróság előtt fekszik, nem érdektelen, hogy egy rövid pillantást­ vetünk hihetetlen bűncselekményeik hihe­tetlen sorozatára. Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk: a Gonzales nővérek több bordélyházat tartot­tak fenn Mexico kisebb és nagyobb városai­ban, többek között, a fővárosban, Mexico Ci­tyben, is. Mexicoban nem tiltja törvény a prosti­túciót, valamint nem tiltja törvény a bor­délyházak fenntartását sem. A prostituált­nak azonban nagykorúnak (tehát 18 évesnél idősebbnek) kell lennie és ezenkívül­ önkén­tesen kell ezt a mesterséget folytatnia.­­S ezen a ponton ütközött a Gonzales nő­vérek magatartása a mexicói törvényekbe: kiskorú lányokat arra kényszerítettek, hogy­ hivatásos prostituáltak legyenek, ezzel te­hát “fehér rabszolgaságot” gyakoroltak. Egy nyomozás alkalmával, Jalisco állam rendőrsége kétségtelen jeleket talált arra­­vonat­kozóan, hogy a Három Női Ördög el­rabolt fehér kiskorú és nagykorú lányokat is és azokat akaratuk ellenére, hivatásos prostituáltakká tette. Amikor a nyomozás megindult, a három nővér éppen Loma del Angel (Az Angyal, Feltámadása) nevű birtokukon tartózkodott, amely Guanajuato mexicói államban van. A detektívek kimentek a birtokra és ami­kor a bejárati kapu elé érkeztek, két fel­­fegyverzett őr állta írtjukat. A detektívek bebocsátását követeltek az egyik őr, aki nyil­vánvalóan a másik feljebbvalója volt, bizo­nyos habozás után, beengedte őket. Ez az­ őr, Salvador Estrada, pontosan felmérte a körülményeket: kettejükkel szemben nyolc detektív állott, mindegyikük kézben tartott revolverrel. Amikor a detektívek körbejárták a birto­kot,, egy meglehetősen elnyűtt arcú, közép­korú nőre bukkantak. Azt hitték, hogy ő az­ egyik Gonzales nővér. Kiderült azonban, hogy ez a nő a 28 éves Lucile Martinez. A fiatal Lucile legalább 50 esztendősnek tűnt. A nő sírva fakadt és ezt mondta: — Én vagyok az itteni lányok felügye­lője. Elbeszéléséből hátborzongató történet bon­takozott ki. Az egyik Gonzales nővér elcsábította őt Mexik­óból, azzal az ígérettel, hogy egy elő­kelő házban szobalányi állást szerez neki. Az autón elindultak és az autó végü­lis befutott, a Gonzales nővérek birtokára. Itt levetkőztették őt és megszemlélték. Elég csinosnak találták ahhoz, hogy prosti­tuált legyen. Az első lépés az volt, hogy Sal­vador Estrada, az az őr, akivel a detektívek már találkoztak, erőszakot követett el rajta. Estrada minden egyes újonnan érkezett lá­nyon erőszakot követett el, hogy “betörje őket.” Amelyik lány nem akart prostituált lenni, azt a Gonzales nővérek kínozták, éheztették és Salvador Estrada véresre verte ostorral. A lányok legtöbbje beadta a derekát. Ame­­rikák a végsőkig ellenállt, azt addig éheztet­ték és kínozták, amíg meghalt. A holttes­teket a birtokon temették el, illetőleg, egy­szerűen, elásták a hullákat. Amelyik lány beteg lett terhes lett, vagy­ megcsúnyult, azt a Gonzales nővérek haza­hozatták a birtokra a bordélyházból, ahol “szolgált.” A birtokon egy bába megpróbál­ta elvetélni a gyereket, a legtöbb esetben azonban az áldozat belehalt. Amennyiben, egy lány olyan csúnya lett a “szolgálat” köz­ben, hogy már nem használhatták prostitu­­­cióra a Gonzales nővérek, ott akkor sem vet­ték igénybe a bábát, ha a lány terhes lett. Engedték, hogy a gyerek megszülessék, azután egyszerűen meggyilkolták és elásták. — Nem vagyunk jótékony célú intézmény — mondották a Gonzales nővérek. — Nem etetünk gyerekeket a birtokon. A detektívek 3 női és hét gyerek­ hullát találtak elásva a birtok “magántemetőjé­ben.” A beteg, vagy megcsúnyult lányokat különböző munkára használták fel a nővé­rek a birtokon: rabszolgamódra dolgoztatták őket, fizetés nélkül, szűkös ennivalóval. Lucile Martinez megmutatta a detektívek­­nek azt a közös szállást is, ahol a “lányok”, tehát a birtok rabszolgái, laktak. A látvány megdöbbentő volt: egy ablak­talan, penészes padlójú szobában, földre do­bott zsákokon hevert 15 lány. Mindegyikük csupán egy emberi lény karrikatúrája volt. Olyan soványok voltak, mintha csontvá­zak lettek volna, hasuk felduzzadt és valójá­ban nem lehetett tudni, hogy azért, mert ter­hesek, vagy pedig az állandó éheztetés okoz­ta-e a has felduzzadását. A lányok rettegtek a Gonzales nővérek­től. Még a detektívek jelenlétében is vona­kodtak beszélni először. A Gonzales nővérek ugyanis azzal fenyegették őket: ha bárme­lyikük érteszi a rendőrséget, megtalálják a módját annak, hogy megöljék , bárhová is megy. Ezenkívül­ a Gonzales nővérek gazdagok voltak és a lányok jól tudták: a helyi ren­dőrséget állandóan pénzelik, amely semmit sem tenne ellenük. A Gonzales nővérek közben megneszelték a dolgot és el akartak menekülni Mexicoból. Ezúttal azonban rajtavesztettek: éppen a ha­táron elfogták őket. Mindhárman a bíróság­ elé kerültek. Salvador Estrada, birtok­fel­ügyelővel együtt. A három nővéren kívül a bíróság Salvador, Estradát is elítélte: ő 18 esztendei szabad­ságvesztést kapott. S Jalisco és Guanajuato mexicói államok lakosai most azért imádkoznak az Úristen­hez: ne engedje meg, hogy a Legfelsőbb Bí­róság szabadlábra helyezze a bosszúálló Há­rom Női Ördögöt. — Mindnyájunkat megölnének!—mond­ják az emberek és reszketve vetnek keresz­tet. Mindig először a szemünkkel eszünk COLLEGE STATION, Tex,­­ A United Press Internatio­nal nevű hírügynökség mun­katársa közölte: A közelmúltban meghívott­ közönség előtt előadást tar­tott itt Dr. Edward E. Burns, az A&M University élelmi-­­szerkutató osztályának veze­tője. Dr. Burns előadásának egyik legérdekesebb részlete a következőképpen hangzott:­­— Az előítélet és pszicho-­­lógiai tényező sokkal fonto­sabb az evésnél, mint az étel íze. Mindig először a sze­münkkel “eszünk” voltakép­pen. — Az otthon készítetti fagylalt, vagy a házilag ter­mesztett görögdinnye, példá­ul, borzalmas. Ennek ellenére, szívesen esszük, mert belénk nevelték azt az előítéletet, hogy ez jobb, mintha az üzlet­ben vettük volna meg. .. Igaz, hogy az étel meg­ízlelésében fontos szerepe van a nyelvnek, hangsúlyoz­nom kell azonban: a nyelv azt az itt- ízleli szívesen, amelyet egyébként kedvelünk. Akinek a számára tehát a­ rántott csirke elviselhetetlen, annak izét a nyelv elviselhe­tetlennek fogja találni, bármi­lyen nagyszerűen is van elké­szítve. MEGBÜNTETTÉK A SZAMARITÁNUST LONG EATON, Anglia — A United Press International nevű­ hírügynökség itteni munkatársa jelentette: Nyilvánvalóan elmúlta­k azok az idők, amikor érdemes volt izgalmas szamaritánus­nak lenni. Egy Yorky Coles nevű te­­herautó-soffőr, megállította kocsiját az országúton, hogy segítsen egy női autóvezető­nek külső­ gumija kicserélésé­ben. A nő úgy meghatódott, hogy levelet intézett a válla­ AMERIKAI magyar VILÁG lathoz, amelynek Coles az al­kalmazottja és levelében kö­zölte : — Ez a rendes, udvarias, s­egítésre kész teherautó­­soffőr dicséretet és jutalmat érdemel.­­ A vállalat azonban 3 angol font (8,40 dollár) pénzbünte­tésre ítélte a szamaritánus­ Colest, ezzel az indokolással: — Yorki Coles fegyelmi vétséget követett el. Egyetlen soffőrünknek sem szabad ilyen esetben segítséget nyúj­tania, mert az országúti rab­lók általános módszere: egy­ nő segítségül hívja a soffőrt. — Coles válalatunk fegyel­mi szabályai ellen vétett és ezért büntetést érdemel. Quakerek Haiphongban HAIPHONG — .Nyolc ame­rikai quak­er hajón ideérke­zett és 8,400 dollár értékű or­vosságot adott át az észa­kviet­­namiaknak. A quakerek az amerikai k­ü­l­ü­gyminisztéri­­um tilalmával dacolva hajóz­tak Észak-Vietnamba. Fényszóró TOKIO — Április nyolca­dikén különös művészeti ki­állítás nyílt meg a japán fő­városban. A “Pompeii Ve­nus” szobrát, amelyet a ti­zennyolcadik században ás­tak­­ki az egykori Pompei romjai alól, 200 más pompeii képzőművészeti ritkasággal együtt, ideszállították és eze­ket a művészeti ritkaságokat állítják most ki. Pompeit a Vezúv lávája temette maga­ alá Kr. e. 79-ben. A különös művészeti kiállítás öt hóna­pon keresztül lesz nyitva a nagyközönség számára. sj: ❖ ❖ SAIGON, Dél-Vietnam — Phan Khac Suu, a délvietna­mi alkotmányozó nemzetgyű­lés 62 esztendős elnöke, kije­lentette: a szeptember elsejei választáson indulni fog Dél- Vietnam elnöki tisztségéért. # * / TORONTO — Az Associa­ted Press nevű amerikai hír­ügynökség itteni munkatársa jelentette: a napokban két nővér, akik 1913 óta nem lát­ták egymást, ismét találko­zott. A 76 éves Maria Loser­­ro Szicíliából Torontóba re­pült, hogy meglátogassa ott élő leányát. Nővére, a 81 éves Mrs. Bosé Impelliézeré, Det­­roitból szintén Torontóba re­pült, hogy annyi évtized után, ismét találkozzék régen látott húgával. ' ❖ * * MOSZKVA — A “Komso­mol­skaya Pravda”, a Fiatal Kommunisták Szövetségéne­k hivatalos lapja, írta egyik leg­utóbbi számában. Egy olyan moszkvai intézetben, ahol szel­lemileg visszamaradott gye­rekeket tartanak, a tanítók és a felügyelők embertelenül bánnak a gyerekekkel, bünte­tésképpen egy olyan ablak­­nélküli cellába zárják őket, amelyet toiletből alakítottak át erre a célra, napokig éhez­­tetik őket és vizet sem adnak nekik és, azonkívül, rendsze­resen verik a gyerekeket. A lap azonnali vizsgálatot sür­get az ügyben. * * * WASHINGTON — Wilbur D. Mills (D.­Ark.) a képvisel­­lőház pénzügyi és adóügyi bi­zottságának (Ways and Mears Committee) vezetője, kijelentette: Arra gyanak­­­szik, hogy annak idején John-­­son elnök kissé “átalakította” azt a számadatot, amennyiben szerinte a medicare kerül­ési 11 h A/3 IUI 1 U Y IC C KÁVÉ, KAKAÓ, TEA, SZÖVET, VÁSZON. V Alii Ili ESI I LU GYAPJÚFONAL, CIPŐ, AUTOMOBIL, KERÉKPÁR, RÁDIÓ, HÁZTARTÁSI és IPARCIKKEK megrendelhetők MAGYARORSZÁG és CSEHSZLOVÁKIA területén élő címzettek részére. A csehszlovákiai TÜZEX csomagok teljesen különböznek a magyar IKEA csomagoktól . MINDENFÉLE GYÓGYSZEREK IS RENDELHETŐK FŐÜGYNÖKSÉG AMERIKA TERÜLETÉRE U. S. RELIEF PARCEL SERVICE, Inc. 245 EAST 80ih STREET, NEW YORK 21, N. Y. — Telefon: LE 5-3535 BRACK MIKLÓS igazgató Bejárat a 2nd Ave.-röl HÁZASSÁGOT közvetít a családi élet minden problé­májában tanácsot ad, budapes­ti jogügyi irodája útján válá­sát és jogügyeit elintézi, ok­mányait beszerezni, a háza­­sí­­rok gondozását vállalja, gyor­san, diszkréten és utólagos du­­­szással .• FAMILY SERVICE CO. P. O. Box 6721 Cleveland 1, O. U.S.A. — Telefon: 251-4393 HÁZASSÁGOT KÖTNÉNEK: Titkárnő 19 — Budapesti lá­nyok 29, 21, 38—Párisi magyar lány 31 — Tanítónő 47 — Vil­lanyszerelő 33 — Vállalkozó 53 — Tanár 56 — Özvegyek, 48, 57, 63 — Mérnök 41 — General contractor 28 — Mé­hész 33 — Kozmetikusnő 39 — Nyugdíjasok 66, 67, 73 — Gyári munkás 33 — Fiatla nők az óhazából — Tanárnő 27 —­­Szakmunkások, özvegyek, el­váltak több százan. FORINT­ ért. 100 magyar bankjegyeket darabonként US $2.50 árban ajánlunk, plusz postaköltségre 1 dollárt külön kérünk. Árvál­tozás fenntartva. Forintot ve­szünk. "AGIMPEX", Box 65, Post Snowdon Montreal, Can. Magyarországon kötött HÁZASSÁGÁT 4 hét alatt felbontja a FAMILY SERVICE CO. Budapesti jogügyi irodája. P.O. Box 6721 Cleveland, Ohio 44101 U.S.A. Telefon: 251-4393 ezért a bizottság ebben az­ ügyben zárt ajtók mögötti meghallgatásokat folytat. * , ❖ * JAKARTA, Indonézia — Adam Manik, indonéz külügy­miniszter, kijelentette egy­ sajtóértekezleten: Biztos tu­domásunk van arról, hogy kommunista Kí­na odamene­kült kommunista indonéz pol­gárokat képez ki arra a célra, hogy azok visszatérjenek és fegyverrel űzzék el helyéről a­ jelenlegi indonéz kormányt. SpJOArvridy LOUISVILLE, Ky. — Az Associated Press nevű hír­ügynökség közölte: a “Natio­nal Basketball Committee’ olyan határozatot hozott, amelynek értelmében Ameri­kában és Kanadában a high schoolok és kollégiumok ko­sárlabda együtteseinek nem szabad a labdát felülről a ko­sárba ejteni. A nagyon magas játékosok ugyanis nem dob­ták a labdát, hanem felnyúl­tak és a labdát beleejtették a­ kosárba. ❖ * ❖ NEW YORK — Emile Grif­fith, a hivatásos középsúlyú ökölvívás világbajnoka, ápri­lis 17-ikén védi meg bajnoki címét a Madison Square Gar­­denben az olasz Nino Benve­­nuti ellen, aki súlycsoport­jának Európa-bajnoka. A mérkőzés 16 menetes lesz, New Yorkon kívül mindegyik amerikai nagyvárosban lát­ható lesz a televízión. Benve­­nuti jelenleg New Yorkban folytatja edzéseit. * * * JOHANNESBURG, South Africa — A délafrikai női egyes tenniszverseny győzte­se az amerikai Mrs. Billie Jean King (Long Beach, Ca­lif.) lett, miután legyőzte a brazil Maria Buenot. ❖ :­( * DUBLIN, Írország — A 23 esztendős Ann O’Brien 38 perc 6.4 másodperc alatt fu­totta meg a 10,00­0 métert és ezzel ezen a távon női világre­kordot javított. A helyzet azonban az, hogy ezt a világ­rekordot n­em lehet hitelesíte­ni egyszerűen azért, mert­ egy mérföldes távolságon túl nem tartanak hivatalosan nyilván női futó-világrekor­dot. ;J. .!­ NEW YORK — Május hó­napban rendezik meg Lancas­ter megyében a 16­ akadály­­versenyt. Erre az­­akadályver­senyre az amishek is elküldik versenylovaikat és a lovaikat ők maguk fogják lovagolni. A lószakértők már régóta tud­ják, hogy az amishe­k a vi­lág legjobb és szinte verhetet­len akadály­lovasai közé tar­toznak. A különleges aka­dályversenyről egyébként szí­nes filmfelvételt, is fognak ké­szíteni, amelyet majd a tele­vízió ernyőjén és a mozikban is láthatunk. 3UIE OLDAL James Hoff­a a szövetségi börtönben, Lewisburg, Pa.-ban Szappanos Ferenc a WDOK rádióállomás népszerű, magyar be­mondója, immár nyol­cadszor vezet éven­ként Magyarországra induló csoportot. Jack P. Russell City of Cleveland aki Cleveland városá­nak 25 éve tanácsosa, az Amerikaszerte hí­res “Night In Buda­pest” estek rendező­je, 8 éve vezeti a cso­portos hazalátogatókat Donó András elnöke az öregameri­­kásoknak és az Egye­sült Magyar Egyletek­nek, a WJMO rádióál­lomás magyar bemon­dója, számos magyar­­országi csoportos uta­zás vezetője, Cleve­land város commissio­ner­je. RÉSZLETES INFORMÁCIÓÉRT KÜLDJE AZ ALANTI SZELVÉNYT A KÖVETKEZŐ CÍMRE: JÖJJÖN VELÜNK M­AG­YARORS­ZÁG­R­A! Amikor legszebb Magyarország, akkor leszünk ott! REPÜLJÖN ALITALIA LEGMODERNEBB JET GÉPEIVEL V I T E L D I J : CLEVELAND-BUDAPEST ÉS VISSZA $480.50 NEW YORK-BUDAPEST ÉS VISSZA $426.00 Csatlakozás Romániába, Csehszlovákiába és a Kárpátaljára UTAZZÉK TAPASZTALT VEZETŐKKEL: 1. számú csoport 2. számú csoport 3. számú csoport Jun. 8-án indul Jut. 13-án indul Aug. 3 án indul VEZETI: VEZETI: VEZETI: AUTAim East Ohio Building, 1717 E. 9íh SI., Cleveland, O. 44114 Kérek részletes felvilágosítást az 1967-ben Magyarországra, Csehszlovákiába, Romániába és a Kárpátaljára indítandó cso­portos utazásairól. (Kérjük kereszttel megjelölni azt a túrát, amely önt elsősorban érdekli) ] Június 8 Július 13 . Augusztus 3 Név: .......................................................................................................... Cim: ........................................................................................................... Város: ........................................................................................................ Állam:.............................................................Zip Code:.....................

Next