Amerikai Magyar Világ, 1967. július-december (4. évfolyam, 27-53. szám)

1967-07-02 / 27. szám

2. OLDAL ♦♦mííYAKOKi XA(, V VI iA<;b\x»♦ Magyar Egyveleg írja: RIPORTER Ernster Dezső, a világszer­te ismert, ünnepelt operaéne­kes olyan elhatározásra ju­tott, amelyet nemzetközi kö­zönség aligha érthet meg: művészi erejének teljében, ragyogó karrierjének csúcs­pontján nyugalomba vonult mint énekművész és már hosszabb ideje csak közönsé­ge, hallgatója operaelőadások­nak, hangversenyeknek, Eu­rópa több országában és Ame­rikában. Álandó otthona Zü­richben van. Onnan indul el időnkint — nem művészi tú­rára, hanem színházak és hangversenytermek látogatá­sára. Nemrég Párisba kísérte el nagy­­ művészbarátját, Klemperert, aki a francia fő­városban koncertet vezényelt. * * * Itt Anda Géza beszél. A vi­lághírű zongoraművész és zongoratanító. Amit mond, arra jó felfigyelni mindenki­nek, aki zongorán játszik vagy zongorával játszadozik. Néhány bevezető szó. An­da Géza Magyarországon szü­letett, Svájcban él, 24 év óta először vendégszerepelt “ott­hon.” Erről az otthonról csak jót tud mondani. Azt mondja: “Sehol és soha olyan kiváló iskola nem volt és nem lesz, mint ami Zeneakadémiánk.” Mégis külföldre ment. És to­vább fejlesztette művésze­tét ? Erre a kérdésre az Erkel Színház öltözőjében megle­pő feleletet adott: — Kint rájöttem arra, hogy nem tudok zongorázni. Sem technikailag, sem lelki­leg. Huszonkét éves korom­ban élőbről kellett kezdenem. Mindent elölről kellett tanul­nom. Azóta világhíresség lett. Tehát jó eredménnyel ta­nult ? — Még nagyon sokat kell tanulnom. Nemrég Klemperer Londonban végighallgatta egyik próbámat és azt mond­ta: “Maga egyre jobban zon­gorázik.” Amire én ezt felel­tem: “Ha nem így volna, ak­kor fel kellene adnom maga­mat és a mesterségemet.” Anda Géza a svájci Lu­­zernben minden évben tanít néhány fiatal művészt. Vár­jon jobban zongoráznak a maiak, mint a régebbiek év­tizedekkel ezelőtt? — Rosszabbul zongoráz­nak. Rosszak az iskolák világ­szerte. Nálam a művészkép­zőben nemegyszer kiderül, hogy például nem tudnak ská­lázni. A gyors játék még nem minden, a technikának a ze­nei érzékkel együtt kell fej­lődnie. Az, hogy az öt ujj egyenletesen játsszon, az is zenei probléma, így a zongoristákról. És a zongora — arról mi a véle­ménye ? — Budapesti szóló hang­versenyem délelőttjén az Er­kel Színházban három órát töltöttem azzal, hogy kita­pasztaljam a zongorát. Az egyik hang úgy szól rajta, mint a fa, másik mint a réz. Meg kellett találnom a bil­­lentésnek azt a módját, hogy az egyes hangok úgy han­gozzanak, ahogy én elképze­lem. Nem a zongora rossz, ha­nem a karbantartása hibás. Újabban világszerte szo­kásba jött — a nürnbergi mesterdalnokok példájára — a zenei verseny. Mi Anda Gé­za véleménye erről? — Sem a győzelem, sem a bukás nem bizonyít semmit. Pár év előtt zsűritag voltam Leedsben, de elment a ked­vem ettől. Husz-huszonkét éves zongoristák ma, kevés kivétellel, fiatalnak álcázott öregek. Nincs bennük semmi merészség. Hiányzik a hang­szer iránti lelkesedés. Szépen a fal mellett . . . Akiben nem él ellenállhatatlan kényszer, hogy a kitűzött cél irányában továbbfejlessze magát, aki nem ellenőrzi lankadatlanul minden leütött hangját, ab­ból sohasem lesz igazi mű­vész. A tanulásnak nagy munka az ára. * * * Torontóban megjelent egy nagy angol szótár, amely az angol szókincs eredeteit is­merteti és elemzi. Hogy ilyen szótár nem Londonban, a nagy angol világcsalád cent­rumában, hanem a kanadai dominion egyik nagyvárosá­ban jelent meg, azon nem le­het csodálkozni, megesett, ilyesmi máskor másutt is. De azon lehet csodálkozni, hogy az angol nyelvnek ez a leg­újabb, legmélyebb elemzése nem angol nyelvkutató tudós­nak, hanem egy magyar szár­mazású kanadai polgárnak a műve. “Klein’s Comprehen­sive Etymological Dictiona­ry of the English Language” a kétkötetes, több mint 1500 terjedelmű mű címe. Szerző­je: Dr. Ernest Klein, egy to­rontói zsidó hitközség rabbi­ja­ Klein Ernő Magyarorszá­gon született, tudós apja nyomdokaiba lépve, filozó­fiát és nyelvtudományt tanult a bécsi egyetemen, ahol 10­25- ben avatták doktorrá. Egész életét a nyelvkutatásnak szentelte és mint a szemita nyelvek alapos ismerője, szakkörökben világhírre tett szert. Nyelvtudása bámula­tos, több mint 40 nyelvet tö­kéletesen megtanult, az ősi arameus, héber, szíriai, arab, toc­ari görög és latin nyel­vektől a modern nyugati nyelvekig. A most megjelent angol szótáron több mint 20 évig dolgozott. Egy angliai szaklap rámutat arra, hogy Klein szótára sok olyan szó­nak eredetét tárja fel, amely­ekre vonatkozólag az eddig megjelent nagy szótárak egy­szerűen azt jegyezték fel, hogy “eredetük ismeretlen..” Több szaktudós egyértelmű megállapítása szerint Klein szótára századunk legna­gyobb vívmánya az angol nyelvkutatás terén. A kétkötetes mű ára 78 dollár és ez az ár már egyma­gában utal arra, amit mélta­­tói mondanak, hogy nem a nagyközönségnek van szán­va, hanem közkönyvtáraknak és nyelvkutató tudósoknak, zengéssel. Zeneesztéták és hangmérnökök véleménye szerint a hanghatás szinte egyedülálló: e barlangterem tökéletes akusztikai adottsá­gaival nem versenyezhet sem az Operaház, sem semmilyen más mesterséges zenei stú­dió. A Borsod megyei Idegen­­forgalmi Hivatal az eddigi­nél gyakoribbá kívánja tenni itt a rendezvényeket. Terve­ik között szerepel egyebek kö­zött Bartók “A kékszakállú herceg vára” című művének előadása és neves külföldi karmesterek meghívása. RÉGI NYOMDA SÁRVÁR — Négyszázhar­minc évvel ezelőtt Sárvárott Nádasdy Tamás birtokán kezdte meg működését az el­ső magyar nyomdák egyike. Itt készült 1541-ben Sylves­ter János Uj­ Testamentum­­fordítása, az első magyar nyelvű nyomtatott könyv, majd később számos kiad­vány. A nyomda megalakulá­sának évfordulója alkalmá­ból Sárvárott kiállítás nyílt. názium tanulói az idén elő­ször érettségiznek olaszból is. BAJAI NAPOK BAJA — A Bajai Napokat június 29-én a dunai halá­szok hagyományos “Arany­ponty” ünnepe nyitotta meg. A halászok ősi szokás sze­rint feldíszített csónakokkal, ladikokkal vonultak fel a Su­­govicán, és virágkoszorúba font pontyokat engedtek szét a vizeken. A négynapos ün­nepség alatt számos kulturá­lis és sportrendezvény szín­helye volt a Duna-parti vá­ros. í.g = a = = aagaan3BBaBaaaBaaaaaBEiaiBBeascasBacssassgBBi Jack P. Russell City of Cleveland ski Cleveland városá­nak 25 éve tanácsosa, az Amerikaszerte hí­res "Night In Buda-i­est” estek rendező­­e, 8 éve vezeti a cso­portos hazalátogatókat MÉG KÉT CSOPORT UTAZÁSUNK LESZ EZEN A NYÁRON! BIZTOSÍTSA HELYÉT MIELŐBB! Donó András elnöke az öregameri­­kásoknak és az Egye­sült Magyar Egyletek­nek, a WJMO rádióál­lomás magyar bemon­dója, számos magyar­­országi csoportos uta­zás vezetője, Cleve­land város commlasso­­nerje. RÉSZLETES INFORMÁCIÓÉRT KÜLDJE AZ ALANTI SZELVÉNYT A KÖVETKEZŐ CÍMRE: JÖJJÖN VELÜNK MAGYARORSZÁGRA! Amikor legszebb Magyarország, akkor leszünk ott! REPÜLJÖN MI/TMLM LEGMODERNEBB JET GÉPEIVEL VITELDÍJ- CLEVELAND-BUDAPEST ÉS VISSZA 466.90 NEW YORK-BUDAPEST ÉS VISSZA $426.00 Csatlakozás Romániába, Csehszlovákiába és a Kárpátaljára UTAZZÉK TAPASZTALT VEZETŐKKEL: 2. számú csoport 1. számú csoport 3. számú csoport iul. 13-án indul jy|^r Betelfi 3 án indul VEZETI» * VEZETI» MUTÁLNÁ AIRLINES East Ohio Building, 1717 E. 9th Si., Cleveland. O. 44114 Kérek részletes felvilágosítást az 1967-ben Magyarországra, Csehszlovákiába, Romániába és a Kárpátaljára indítandó cso­portos utazásairól. (Kérjük kereszttel megjelölni azt a túrát, amely Önt elsősorban érdekli) |~­ Július 13 . Augusztus 3 Név: .......................................................................................................... Cím: ......................................................................................................... Város: ........................................................................................................ Állam:..............................................................Zip Code:.................... MAGYARORSZÁG KONCERT A BARLANGBAN MISKOLC • A Borsod megyei Idegenforgalmi Hiva­tal hangversenyt rendezett az aggteleki cseppkőbarlangban. Az aggteleki cseppkőbar­lang ezúttal nemcsak termé­­­­zeti szépségével hatott, ha­nem nem mindennapi attrak­ció színhelyévé is vált. A hét­száz főnyi közönséget ámu­latba ejtette a magas, csepp­kövekkel csipkézett óriási barlangterem csodálatos akusztikája. Különösen a mé­lyebb hangok és a forték, va­lamint a hangszerszólók ér­vényesültek páratlanul telt ­ MEGRENDELŐ IV AMERIKAI MAGYAR VILÁG 1736 East 22nd St., Cleveland, O. 44114 valamint 242 East 81st Street, New York, N. Y. 10028 Kérem a csatolt összeg ellenében indítsák ré­szemre az AMERIKAI MAGYAR VILÁG újságot. AMERIKAI MAGYAR VILÁG............................. Név.......................................................................... Cím (Utca, ház-szám, vagy Box):........................... Város és állam........................................................ Amerikai Magyar Világ előfizetési díja: egy évre $8.00, fél évre $5.00, külföldre $10.00 Betétet BIZTOSÍTVa vannak a környék magyarjainak küldjük üdvözletünket. 30?% KAMATOT FIZETÜNK BETÉTJE UTÁN AUTOMOBIL KÖLCSÖNÖK! McDowell County National Bank WELCH, W. VA. — Telefon: 436-4112 — Kölcsönök alacsony bank­ kamatra — A Federal Depos*­ Insurance Corporation tagja. BETÉTEI $15,000 EREJÉIG BIZTOSÍTVA VANNAK a Az El' t bvA-Ut ILAraAioK S4.UU-ToL feljebb DOUGLAS FUNERAL HOME, W. VA. SZÍVÉLYES ÜDVÖZLETÜNK welch ÉS VIDÉKE magyarjainak I THE O. ej. DOUGLAS MORTUARY R. E. L. DOUGLAS tulajdonún GYÖNYÖRŰ KÁPOLNA WYOMING SREET, WELCH. W. VA. Nappali és éjjeli telefon: 436-3186 Telefon: 875-3186 A legszebb ékszerek Welchen nálunk talál­hatók, mérsékelt árakkal! Ajándéktárgyakban minden alkalomra igen nagy választékot talál nálunk DAVIS Ékszer és ajándéküzlet jótállás mellett 103 McDowell Street Welch, W. Va. Telefon éjjel-nappal: 436-3549 A Norfolk and Western vasúttársaság alva-h­vatalos óra-felügyelője amerikai magyar világ GARIBALDI EZREDESE KÖRÖSLADÁNY. _ Tü­­köry Lajosnak, Garibaldi ma­gyar ezredesének szobrot ál­lá­tanak szülőföldjén, Körös­­ladányban, Garibaldi születé­sének 160. évfordulójára ren­dezendő ünnepségek alkalmá­ból. A helybeli Tüköry Gim­ VESZETT RÓKA ÁLDOZATA MISKOLC — A miskolci megyei kórház fertőző osztá­lyán veszettség következté­ben meghalt J. J. 48 éves er­­dőbényi lakos. Fertőződése két hónappal ezelőtt történt, amikor az erdőben sérültnek vélt rókát talált, amelyet ha­zavitt magával. Az állat azon­ban megmarta és vérző sebet ejtett a kezén. A róka rövide­sen kimúlt. A sérült ember nem for­dult orvoshoz, maga látta el a kezén levő sebet. Az első gyanús tünetek — a veszett­ségnél megszokott hosszú lappangási idő után — jelent­keztek. Kórházba szállították, ahol két nap múlva meghalt. Magyarországon 16 éve ez volt az első emberi veszettsé­­gi haláleset, bár veszett át- PALMISTRY ES GRAFOLÓGIA Mindenki számára a saját érdekében fontos és egyben érde­kes, hogy megismerje kezének titkait. A palmistry (tenyér­elemzés) ma­­ már modern tudomány. Esetlegesen felmerülő egyéni problémáinak megoldását adhatja meg­ egy jó kéz­­analízis, amely egyben jellemének rejtett értékeit hozhatja felszínre, érzelmi és egyéb problémáit leegyszerűsítheti. Küldje el nekem rúzzsal bekent tenyerének másolatát (mind a két tenyér lenyomatát). Írja le ugyanarra a lapra az arab számokat 1912-ig, adja meg születési dátumát, írjon egypár sort és tüntesse fel aláírását. A megküldött adatok alapján tenyéranalízist és grafológiai jellemzést készítek. Díjazás $10. Cím: Mrs. LefeSas grafológus, 14 West 29th Street, New York, N. Y. 100001. Telefon: 928-6973. MÉG MINDIG JELENTKEZHET! Csoportutazások Magyarországba 1967- ben az ALITALIA modern jet gépeivel Viteldij, CLEVELAND-BUDAPEST és vissza *466.90 CSATLAKOZÁS ROMÁNIÁBA, CSEH­SZLOVÁKIÁBA ÉS KÁRPÁTALJÁRA. Jöjjön be vagy telefonáljon további felvilágosításért VÁLASSZON 2 INDULÁS KÖZÜL: Július 13—Jack P. Russell vezetésével A Russel-túrára már csak néhány hely van! EGYNAPOS MEGÁLLÁS RÓMÁBAN — VA­TIKÁNI LÁTOGATÁS — ESTI SZÓRAKOZÁS Augusztus 3—Donó András vezetésével HOZASSA KI ÓHAZAI ROKONAIT AMERIKAI LÁTOGATÁSRA, VAGY ÁLLANDÓ LETELEPEDÉS!M­IKKA-TUZEX hivatalos képviselet GROCER TRAVEL BUREAU 152 The Old Arcade. 401 Euclid Ave.. Cleveland Ohio 44114 Telefon: 621-603S lattól minden évben számo­san szenvedtek kisebb-na­­gyobb sérülést, vagy más mó­don fertőződhettek. Az ország északi erdős, he­gyes területein már évek óta sok a veszett róka és egyéb erdei vad, az állatok közti ve­­szettségi járvány ezen a té­len már Pest megye területé­re is átterjedt. A megmart emberek közül mindeddig mégsem betegedett meg sen­ki más, mert a sérülés után adott védőoltás kivétel nél­kül megakadályozta a halálos kimenetelű betegség kitöré­sét. FIZETŐVENDÉGEKET VÁRNAK BUDAPEST • 7500 fize­tővendéghely áll a turisták rendelkezésére Budapesten az idegenforgalmi főidényben. A Fővárosi Idegenforgalmi Igazgatóság Roosevelt-téri irodája a főszezonban reggel 8-tól este 11-ig, a Bajcsy-Zsi­­linszky út 55. szám alatti iro­dája éjjel-nappal nyitva tart és gondoskodik, hogy a szo­bát igénylő vendégek taxin vagy idegenvezetővel juthas­sanak szálláshelyükre. SVÉDORSZÁG MAGYAR KIÁLLÍTÁS .. A Göteborgi vásáron, ame­lyet a­z idén 50-ik alkalommal rendeztek, Magyarország is képviselteti magát a hagyó­, mányos ipari és mezőgazda­­sági export-cikkekkel. A kiál­lítás megnyitását követően­ VI. Gusztáv Adolf svéd ki­rály látogatást tett a magyar pavilonban. LOGAN, W. Va. Bármilyen vízvezeték és csatornázási problémája van — bízza reánkl k* PLUMBING SERVICE ■ 6 Bwas annaBI fj t §■ I€ Deskins Add. UaaOSSf rtUil nss,* m­ísr­ *• **• EMERSON léghűtők és TEMCO Fűtőtestek képviselete. A híres NATIONAL Line egyedárusítói vagyunk a környéken! MI ELADJUK — MI FELSZERELJÜK - MI KARBAN TARTJUK Üdvözöljük Logan és környéke magyarságát! A gyász szomorú óráiban figyelmünk a legkisebb részletre is kiterjed. HONAKER-HARRIS FUNERAL HOME Nappali és éjjeli telefon: 752-1311 Betegszállító kocsi Logan, W. Va. THE NATIONAL DANK of LOGAN Alapítva: 1934 január 22-én A Federal Keserve System tagja. A Federal Deposit Insurance Corporation tagja. 4i 1 / M Automobil kölcsön /­ 1/L 1/f) után. Ingyenes 1 / & ' Lz életbiztosítás! BETÉTJE A FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORE ÍTTM, S15.000-IG VAN BIZTOSÍTVA lOGAN, WEST VIRGINIA Welch, W. Va. Az “Amerikai Magyar Világ útján küldjük meleg üdvözletünket! Szebbnél szebb virágok! Esküvői csokrok, temetési koszorúk, stb. ROMEO FLORISTS 21 BANK STREET. WELCH, W. VA.. Telefon: 436-2570 — Night telephone 436-4477 Joe E. Romeo es Tony j. xtomeo. tulajdonosok Kérdezze meg az orvosát és az megmondja önnek, hogy Flat Iron Drug Store egy megbízható gyógyszertár Welch, W. Va. Telefon: 436-3380 Több mint 52 év gyakorlat van mögöttünk. Magyar bányász,barátainknak McDowell, Wyoming, Raleigh, Fayette, Logan, Boone és Mingo megyékben kérje és használja mindig: Goodyear Tires — Shell Products A hires Shell heating oil-gas (X-100 mo­tor oil) Ezek a legjobbak, amiket pénzéért kaphat. N­. C. LEWIS OIL COMPANY Distributor — Tires — Gasoline — OU Tel.: 436-2148 — «. C. LEWIS és H. C. LEW:s. Jr. — Welch. W. Va.

Next