Amerikai Magyar Világ, 1968. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1968-01-07 / 1. szám

2. OLDAL MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN* ♦ Magyar Egyveleg Írja: RIPORTER A mayerlingi kastély tit­ka még mindig kísért az ame­rikai filmvilágban. Miért dobta el magától az életet az oszták- magyar monarchia császári és királyi trónjának várományosa, Rudolf főher­ceg? A múlt évtizedekben több filmnek volt tárgya a mayerlingi dráma, mind­eegyik más-más verzióját ad­ta a tragédiának. Hol a Vet­­sera Mária szerelem és a csá­szár hajthatatlan magatartá­sa volt a filmmese tárgya, hol a trónörökös magyarbarát po­litikája köré szőttek holly­woodi stílusú intrikát. Most új Rudolf­-film van készülő­ben. Bécsben fogják forgatni hollywoodi filmesek. Az oszt­rák-magyar főherceget az egyiptomi származású Omar Shariff alakítja, a császári uniformisban James Masont fogjuk látni. “Mayerling” lesz a film címe, és ebben nincs sem hazugság, sem naiv vagy fantasztikus legenda . . . * * * A TV Guide legújabb szá­mában Cleveland Amory, az me­ikai társadalom és társa­­­i szigorú kritikusa, tör­vényt ül a TV felett és drákói szigorral ítélkezik. Elismeri, hogy a TV programok kezdik a B­oad Western­es detektív his­tóriákét elhagyni és helyük­be ink­ább tréfás, humoros mű­sorokat nyújtanak, de ezzel a TV közönsége csöbörből vö­dörbe esett, mert a TV emmé­ k­yilgati­­-filmek" lövörnakel. "persze nem minden TV prog­ram rossz, javulási tendencia Northfork, W. Va. mutatkozik: igazi látnivalót, nézni érdemest nyújtani a commercial-sújtotta közön­ségnek. Az ígérkező sikerért elismerés illeti Tors Ivánt, aki­nek állatfilmjei fiataloknak, felnőtteknek egyaránt érdeke­sek. Ezek a filmek — Flipper, Daktari, Cowboy in Afrika és legújabban Gentle Ben — szó­rakoztatók és tanítók. Csak az a baj, hogy míg a szelid vad­állatok méltóságteljesen hall­gatnak, a közbeiktatott dialó­gusok és epizódok gyerekesek. De ezen a bajon nem lehet se­gíteni, amíg a hollywoodi ha­gyományok ránehezednek még miamii filmstúdiókra is. Tors Iván és Africa, U. S. A. tevűi állatfarmján segítőtársa, Ralph Helfer, utat mutatnak a jobb TV felé. * * * Kertész István, a londoni filharmonikusok vezető kar­mestere az évad végével meg­válik állásától, mert vélemé­­ye szerint a zenekar konzer­vatív szabályzata megakadá­lyozza, az önálló irányítást, nincs döntő beleszólása a mű­sor összeállításába és a kor­­era módszerek alkalmazásá­ban is, megkötik a kezét. vész rem­je, amellyel a sereg­szemlét megnyitják, igazi mű­vészi szenzációt hoz majd. 36 éve vagyunk az üzletben és soha sem tagad­tuk meg a szolgálatot, ha rossz anyagi helyzetben volt. Bennett Funeral Home Northfork, W. Va. — Telefon: 862-4515 Kimball, W. Va. — Telefon: 585-3315 McDowell Flexal virágüzlet­tel: 862-4525 24 órai betegszálító service Portage, Pa. UNION MŰHELY! Modern hatalmas telepünkön több mint 170 union alkalmazottunk áll rendelkezésre Pick-up and delivery service — 30 mile körzetben! Szőnyegliszlitás, szőrmetiszlitás, szőrmemegőrzés, ruharisztitás, ingmosás PORTAGE CLEANERS, Inc MUNSTEH RD„ PORTAGE, PA. Tel.: PO 6­3171 Szakavatott gyógyszerész készíti el itt receptjeit Száz és száz hasznos gyógyszertári cikk HONS DRUG STORE 614. Main Street, Portage, Pa. Telefon: 736-3421 FAIRMONT, W. Va. ÜDVÖZÖLJÜK A KÖRNYÉK MAGYARSÁGÁT. Bonus Prescription Shop 118 Adams St. Fairmont, W. Va. — Dial 366-441 Annan Pharmacy 322 Adams St.. Fairmont, W. Va. — Dial 363-6200 City National Bank of Fairmont FAIRMONT, W. VA. Gondoljon jövőjére, takarítson meg jövedelméből és helyezze el nálunk kamatozásra. A bank tíz­en minden ágával foglalkozunk, figyelmes kiszolgálás­ban részesítjük üzletfeleinket. Új automobil vásárlásra kölcsönt nyújtunk 5% ka­mat mellett. — Pénzt küldünk törvényes uton az­­.,ha?.ába Intézetünk a Federal Reserve System tagja, beté­tek $15,000-ig biztosítva. BÉRELJEN NáLUNK SAFETY DEPOSIT BOXO­ l Igazi filmcsikinak nevezi fl Hk B ■ fl .. .. M Bk ~ ........... MAGYARORSZÁG ŐSI SÍROKAT ÁSNAK FEL DEBRECEN • Három év óta végez régészeti kutatáso­kat a debreceni Déri Múzeum Ártánd és Biharkeresztes ha­tárában. Hét lelőhelyre buk­kantak, amelyek közül eddig egynek a feltárását fejezték be. Ez a terület ma Nagy-Far­­kasdomb néven ismerik, ahol 177 Árpád-kori sir maradvá­nyait hozták felszínre. A töb­bi lelőhelyen is sok sirt bon­tottak fel. Eddig összesen 217 sirt tártak fel ezen a terüle­ten. ÚJ ÉPÍTÉS ŐSRÉGI UTCÁKON SZOMBATHELY — Har­minc helyen építenek jelenleg Szombathelyen. A római kor­ból, illetve a 17-19-ik század­ból örökölt, tekervényes utcá­­jú belváros átépítése új ar­culatot ad a városnak. Tető alá kerül a hétemelet­es Isis Szálloda, mellette a zeneisko­la. A Petőfi Sándor utcában épülő 15 emeletes ház alsó szintjein kap helyet az új megyei könyvtár. / ÖSSZEESKÜVŐK? BUDAPEST — A Népszava jelenti. A fővárosi bíróság öszeesküvésre irányuló elő­­ítélet miatt dr. Batiz Dé­­t 1­ért, Kovács Bálintot 6 h­ón­api, Bugárszky Mátyást 7 hónapi, Tisza Imre és Dobos Károly vádlottakat 6—6 hó-­i szabadságvesztésre ítél . (Tisza- Doobos­ bün­tetését , évi próbaidőre felfüggesz­tette. PEZSGŐ ÉS HULLÁMFÜRDŐ GYULA — Az Alföld egyik legszebb melegvízű strandjá­vá varázsolták a gyulai vár­­f­ürdőt. Elkészült a hároméves fejlesztési program is: pezs­gőfürdő és hullámfürdő épül is felépítik a tízemeletes, 400 ágyas SZOT-gyógyüdítlőt, amelynek alapozását már be­fejezték. BÖBE FEST VESZPRÉM — Új környe­zetben fogadta múlt vasár­nap “látogatóit” Böbe majom, a veszprémi állatkert híres csimpánza, aki maga öltözkö­dik, fésülködik, sőt, újabban festeni is megtanult. Az állat­kertben átadták az új pálma­­-és majomházat, ahol szubtro­­pikus körülmények között él a 16 tagú majomfamilia köz­tük Böbe is. GALAMBKIÁLLÍTÁS BÉKÉSCSABA — München S­onneberg, Prága és Arad vá­rosok részvételével nemzet­közi galambkiállítás nyílt Bé­késcsabán. A kiállításon 750 magyar, 50 müncheni, 20 sonnebergi, 15 prágai és 170 aradi galambot, közöttük sok különlegességet láthatnak az érdeklődők. A FIZIKA NAGYJAI BUDAPEST • Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat min­den évben világhírű magyar zikusok emlékére alapított Iirády Imre, Schmid Rezső, és Sselényi Pál-díjjal tünteti ki a fizikai tudományok műve­lésében jelentős eredménye­ket elért kutatókat. Az idei újakat Gyulai Zoltán akadé­mikus, a társulat elnöke csü­törtökön adta át. AMERIKAI MAGYAR VILÁG Virá­yt tart a kezében a katonai sorozás ellen tüntető, Okland, Calif­-ban. BÉCSI MAGYAR HÍRADÓ: CSODÁK CSODÁJA Csodák nemcsak a Bibliá­ban fordulnak elő, hanem a történelemben is. Hiába ráz­zák fejüket a kétkedők, csoda nélkül alig sikerült volna Nagy Lajos királyunknak a török felett győzelmet aratni, vi­szont, hogy hálából a kivívott e magyarok vé­­sz Istenanyának hitetett Mária­­n­em csodal­etes valóság. Lapozgatva a világhírűvé lett bucsujáróhely krónikájá­ban, sok érdekes adatra buk­kanunk, melyek fényt vetnek az akkori eseményekre. 600 év tábláiéból visszatekintve csodával határos, hogy éppen abban az időben — valószínű­leg a pannonhalmi apátság révén — hazánkban is elter­jedt a híre, hogy a stájeror­szágbeli Sankt Lambrechtben székelő bencések­­ kolostoruk egy részét Máriazellbe kíván­ják áttelepíteni. Mivel e ma­gas, és már messziről jól lát­ható hely kiválóan alkalmas­nak bizonyult Nagy Lajos ter­veinnek megvalósítására, egyezséget kötött a renddel. Az építkezési munkálatok el­lenőrzésére Nagy Lajos — hi­teles adatok szerint — 56 al­kalommal látogatott el Mária­zellbe, és mindig vagyonokat érő ajándékokat vitt magával. Ezeket az akkor újonnal léte­sült kincstárban helyezték el, ahol még ma is láthatók, így most is gyönyörködhetünk az immár 600 éves “kegykép”­­ben — így nevezik az Isten­anyának ikonszerű fára fes­tett képét, melynek glóriája ezüstből és nemes zománcból készült, továbbá Nagy Lajos arannyal átszőtt koronázási palástjában, pajzsában és kardjában. Ugyancsak az ak­kori időkből származik szín­­aranyból vert sarkantyúja, lo­vának kengyele és zabolája. A bazilika küszöbén átlépve az a jóleső érzés fog el, mint­ha magyar területen járnánk. A templom oldalhajójában el­helyezett kápolnák Szent Ist­ván, Szent László és Szent Im­re nevét viselik; a bennük elhelyezett oltárképek ma­gyar történelmi eseményeket ábrázolnak. A templom legna­gyobb látványossága a főol­tár közelében elhelyezett mű­vészi faragású, duplakereszt­­tel ellátott magyar szent ko­rona. Századok során Mariazell egyre nagyobb kedveltségű magyar bucsujáróhelye lett. Ugyancsak a krónikából ér­tesülünk, hogy 1857-ben Sci­­tovsky János hercegprímással az élükön 26 magyar püspök, 200 pap és 30,000 zarándok vett r­észt a nemzeti zarán­doklaton. Hogy érdemeiért Nagy Lajosnak szobrot emel­tek a bazilika főbejárata előtt, valóban nem csoda, hanem a legtermészetesebb dolog a vi­lágon. * * * Bauer erdész-főmérnökkel beszélgettünk. Ő egyúttal az itteni Vöröskereszt főembe­re. — 1956 decemberének köze­pén — meséli — értesítést kap­tunk Grazból, hogy helyszűke miatt az egyre növekvő szá­mú magyarok közül 160 sze­mélyt, akiknek továbbvándor­lása iránt az illetékes konzu­látusoknál már megtörténtek a szükséges lépések, átmene­tileg hozzánk küldenek, gon­doskodjunk ellátásukról. Azonnal rendbehozattuk a télen üresen álló ifjúsági ott­hont, kályhákat állítottunk be, stb. Fogadtatásukra élen a polgármesterrel és a pater superiorral küldöttség alakult ás ment elibük, és a csikorgó hidegben dideregve várta a magyarokat hozó autóbuszo­kat. Órák múlva jött az érte­sítés, hogy a busz a magas hó­ban elakadt, küldjünk minél előbb embereket ásóval és la­páttal, hogy kiszabadítsák a szerenc­sétleneket veszedel­mes helyzetükből.. Bár min­den lehetőt elkövettünk — magam is résztvettem a men­tési akcióban — mégis hajnal lett, mire sikerült­­Mariazellt elérnünk ... Ne kérdezze, mi­lyen állapotban voltak az gyanf­ázott, éhségtől elgyö­­tört, és fáradtságtól kimerült magyarok! Napokig tartott, míg félig-meddig összeszed­ték magukat és erőre kaptak. Abban az időben annyi szere­­tet­ adomány érkezett hoz­zánk a világ minden tájáról, hogy mindenkit tetőtől-talpig felruházhattunk és elláthat­tunk minden szükségessel. — “Wir helfen!’ — ez volt a címük azoknak az iskolai dol­gozatoknak, amelyeket Imma Waid tanítónő adott fel 1956- ban a harmadik elemistáknak. Büszkén mutatja a gondosan őrzött füzeteket, amelyekben gyermekes írással és primitív rajzokkal vannak megörökít­ve az alig 9 éves srácok el-­ gondolásai a magyar népfel-­­­kelésről. Bár mindegyikük más-más képet alkot magá­nak a­ hontalanság keservei­ről, egyben megegyeznek a vé­lemények, mégpedig abban, hogy azokon, akik hazájukkal együtt mindenüket elvesztet­ték, feltétlenül segíteni kell. Beszámolónk Mariazellről nem volna teljes, ha elhallgat­nánk, hogy ugyancsak 1956- ban Hunyadinak a törökön aratott győzelme emlékére “Magna Hungarorum Domi­na” körirattal magyar maria­­zelli tallért verettek, melyet a külföldön élő magyarok euró­pai zarándoklatuk alkalmá­ból természetesen az utolsó darabig elkapkodtak. Ma már ilyen tallér nincs forgalom­ban, egy példányt belőle, még­hozzá színaranyból, annak ide­jén. Mindszenty bíborosnak küldtek el. Mariazellben karácsonyra minden szoba ki van adva. A vendégek nagy része évtize­dek óta hagyományból láto­gat el ide, hogy hitében meg­erősödve további pártfogását kérje ki a csodatévő Isten­­anyának. Ha a magyarok Nagyasszonya kegyesen meg­hallgatná annak a sok ezerre menő tömegnek az imáját, amely a­z elnyomott népek füg­getlenségéért könyörög, ez volna a békére áhítozó világ számára a csodával határos, leggyönyörűbb karácsonyi ajándék. Vasváry Edith FRANCIAORSZÁG KODÁLY EMLÉKE Parisban a Théatre des Champs Elysées-ben decem­ber 20-án ünnepi esten emlé­keztek Kodály Zoltánra — születésének 85. évfordulója alkalmából. A francia rádió és televízió szimfonikus ze­nekarát Komor Vilmos vezé­nyelte. Közreműködött a Ma­gyar Rádió és Televízió ének­kara. Az est műsorán a Ga­­lántai és a Marosszéki táncok, a Háry János szvit és a Psal­mus Hungaricus szerepel. MAGYAR ZENESZERZŐ FRANCIA OPERÁJA Kozma József, a világhírű zeneszerző megbízást kapott a francia államtól vígopera komponálására. Új operáját jövő évben több francia vá­rosban mutatják be. JAPAN MADÁCH JAPÁNUL Az ember tragédiája japán kiadását megküldte a műfor­dító Lulich Albinné zalaeger­szegi nyugdíjas pedagógus­nak. A könyvgyűjtő birtoká­ba került ritkaságot Zichy Mi­hály illusztrációi díszítik. MÁR JELENTKEZHET AZ 1968-AS CSOPORTUTAZÁSAINKRA INDULÁSOK: JÚNIUS 6. JÚLIUS 11. AUGUSZTUS 1 MAGYARORSZÁGRA, csatlakozással ROMÁNIÁ­BA, CSEHSZLOVÁKIÁBA és KÁRPÁTALJÁRA Vilesdij, Cleveland-Budapest és vissza $480.50 AZ AUTAUA AIRLINES MODERN JET GÉPJÉVEL HOZASSA KI ŐHAZAI ROKONAIT AMERIKAI LÁTOGATÁSRA, VAGY ÁLLANDÓ LETELEPEDÉSRE IKKA-TUZEX hivatalos képviselet GROGER TRAVEL BUREAU 152 The Old Arcade, 401 Euclid Ave., Cleveland, Ohio 44114 Telelőn: 621-6036 FIÓKIRODA: 11705 Buckeye Road, Cleveland, Ohio 44120 Telefon: 561-5660 A CIGARETTA ES A LEVEGŐ WASHINGTON A ciga­­rettázók nemcsak saját egész­ségüket teszik tönkre, hanem ezenkívül még a levegőt is megfertőzik a bezárt ablakú lakásokban mondotta Dr. Philip A. Abelson, ismert ve­gyész és fizikus. PULI KÖLYKÖK Fekete. Törzskönyvezett (A. K.C.) Apaállat: 1967 világdíj nyertes, anyaállat, magyar származású bajnok. Rendelés­re számítuk. írjon: W. Pluim, 3541 Je-Ne-Be, Rockford, Mi­chigan 49341 vagy telefonál­jon: 616—866-6144. A legfinomabb hentesáru «mindenféle» kolbász, jó hurka, szalámi, friss hús, stb. Igazi hazai sonka, hazai módra készítve, kapható MERTL JÓZSEF 583 Second Ave. 71-73 St*, között, New York, If. Y. — Tel.» RK *­»23* I ii MEGRENDELŐiV I AMERIKAI MAGYAR VILÁG 1736 East 22nd St.. Cleveland. O. 44114 valamint­ 1579 Second Avenue, New York, N.Y. 10028I Kérem a csatolt összeg ellenében indítsák re- e szemre az AMERIKAI MAGYAR VILÁG újságot.­­ AMERIKAI MAGYAR VILÁG.............................. íi Név..............................­........................................—- Sit Cim (Utca, ház-szám, vagy Box)............­................­­ ---------------------------------------------------------------------------—. ia ' Város és állam............................................................­­ Amerikai Magyar Világ előfizetési díja: egy évre $8.00 fél évre $5.00, külföldre $10.00

Next