Amerikai Magyar Világ, 1968. július-december (5. évfolyam, 27-41. szám)

1968-07-07 / 27. szám

­ OLDAL AMERIKAI MAGYAR VILÁG Brownsville, Pa. Bármely építkezési, házjavítá­­si munkát ránk bíz, mi azt lel­kiismeretesen, szakértelemmel elkészítjük. Tetőzet, házburko­lat, fűtési készülékek, alumi­nium redőnyök- Brownsville Siding and Roofing Co. D. L COHEN, tulajdonon Old Route 40 West Brownsville, Pa. 15418 Telefon: STate 5-8660 * He * ♦♦MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN A Magyar Egyveleg írja: RIPORTER A Vietnamban harcban ál­ló katonaság­ második legna­gyobb kitüntetését kapta meg Juhász Pál és neje, Carroll Township, Pa.-i lakosok fia, Louis Yuhas őrnagy, aki si­kerrel­ hajtotta végre ennek a háborúnak egyik legnehe­zebb mentő szolgálatát. Egy floridai hadnagy jet repülő­gépét, amely az északvietna­mi katonaság beszivárgási út­ja, a Ho Chi Minh Trail kör­nyékén őrszolgálaton volt, az ellenség lelőtte. A hadnagy ejtőernyővel leszállt az ős­erdőben, oly helyen, amely minden oldalról ellenséggel volt körülzárva. Három na­pont át próbálkoztak repülő­gépek és helikopterek a had­nagy kimentésével őserdei “börtönéből.” 189 repülés eredménytelen maradt, há­rom amerikai repülőgép és egy pilóta odaveszett. Vesdil Yuhas őrnagy éjjeli mentőak­ciója sikerrel járt. A fák te­tejének magasságáig ereszke­dett le helikopterével, kötelet bocsátott le és beemelte a gé­pébe a hadnagyot, aki 39 órá­ig a dzsungel rabja volt. Louis Yuhas 1942-ben mindjárt a high school bevég­zése után önként jelentkezett a Légierőhöz. Először Euró­pába vezényelték, ahol bom­bázóként szolgált egy repülő­gépen. A háború után elvé­gezte a pittsburghi egyete­met és Bachelor of Science diplomát kapott. Következett a koreai háború, Yuhas őr­nagy 50 misszióban vett részt. A múlt évben újra je­lentkezett repülő szolgálatra, Vietnam után most Sziám­ban egy helikopter osztagnál teljesít szolgálatot. Július kö­zepén hazajön és a daytoni (Ohio) Wright Patterson légi bázison fog állomásozni.­­ Amerika vitéz magyar kato­nája a háborúk közti szünet­ben megnősült, felesége és két kislánya Carroll Town­­shipban élnek. “Kezedben a Bibliával” címmel a svéd televízió doku­mentumfilmet készít a Szent­földön. A film bibliai és tör­ténelmi jellegű lesz, figyel­men kívül hagyja a közel­múlt és a jelen eseményeit. A Szentföld képes útikalauzá­nak mondják a készülő fil­mért, amely a keresztény, a zsidó és a mohamedán szent­­helyekre vezeti el a nézőket. Ennek a filmnek eszméjét Hámori László, a Stockholm­ban élő magyar újságíró pen­dítette meg és az ő részvéte­lével folynak a szentföldi tá­jak és képek felvételei. Je­ruzsálem, Betlehem, Jerikó, Nazaret a szentföldi körséta fő állomásai. * * * Magyar származású költő, Avigdor Feuerstein — héber nevén Avigdor Hámméiri — nyerte meg Izráel ezévi Iro­dalmi Nagydíját. A 80-on túl állami nyugdíjon élő veterán magyar-héber költő első vers­kötete 1910-ben Magyaror­szágon jelent meg, a későbbi években héber nyelven írta verseit, regényeit, színdarab­jait, összesen 136 könyve je­lent meg. Kezdettől fogva ro­konságot tartott magyar anyanyelvével és a magyar irodalommal, a magyar köl­tőknek és íróknak avatott tol­mácsa volt a héber társada­lomban. Petőfi és Ady költé­­­szetét az ő fordításában is­meri az izraeli olvasóközön­ség. Az első világháborúban orosz hadifogságban, Szibé­riában fordította héberre Ma­dách Imre remekművét, Az Ember Tragédiáját. Szegény sorban született egy magyar faluban és hosz­­szú élete, sikerekben gazdag pályafutása alatt szegény ma­radt, azért, mert jól fizetett hivatali állásokat mindig el­utasított és csak írásai és for­dításai csekély anyagi jöve­delméből élt. “Erkölcsi” sike­rei páratlanok voltak: évtize­dek óta megkapta az összes héber dijakat, köztük az izra­eli magyar közösség Nordau díját, amelyet 1944-ben tör­tént megalapításakor első al­kalommal neki ítéltek oda. Egy amerikai egyetem dísz­­doktori címmel tüntette ki. Még van néhány hely az Augusztus 1-I CSOPORTUTAZÁSUNKRA! Ventetas IMPNY ANDRÁS MAGYARORSZÁGRA, csatlakozással ROMÁNIÁ­BA, CSEHSZLOVÁKIÁBA és KÁRPÁTALJÁRA Viseldij, Cleveland-Budapest és vissza $467.00 AZ Mimim AIRLINES MODERN JET GÉPJÉVEL HOZASSA KI ÓHAZAI ROKONAIT AMERIKAI LÁTOGATÁSRA, VAGY ÁLLANDÓ LETELEPEDÉSRE IKKA-TUZEX hivatalos képviselet GROGER TRAVEL BUREAU 152 Tbe Old Arcade, 401 Euclid Ave., Cleveland, Ohio 44114 Telefon: 621-603$ FIÓKIRODA: 11705 Buckeye Road, Cleveland, Ohio 44120 Telefon: 561-5680 REFORMÁTUS HITVALLÁS A Református Egyesület konvenciójának üzenete az amerikai magyarsághoz Testvérek! Mi, az immár 72 esztendős Amerikai Magyar Református Egyesület közössége szólunk Hozzátok, amerikai magya­rok amerikai magyarokhoz, ebben a gyakorta roskasztóan nehéz eleve elrendeltségben ■sorstársaitok. Mivel az Úr Isten világában véletlenül semmi sem törté­nik, valljuk, hogy ő rendelt bennünket ide­ — céllal — “eme jó és tágas földre”, “olyan földre, amelyen nem nyomorogva esszük kenyerün­ket és ahol semmiben sem szűkölködünk (5 Móz. 8. 9) s amely nekünk munkánk és tisztességünk után tisztessé­get adott és ad. Hogy ennek a földnek, a Washington és Lincoln orszá­gának szeretetében, hozzá va­ló fenntartás nélküli hűsé­günkben egyek vagyunk; hogy a szabadságot, rendet és törvényt, az igazságot az ő értelmezésük szerint értel­mezzük; magától értetődőnek tartjuk, mert mint akik a Bethlenek, Rákócziak és Kos­­suthok, a Fabriczi Kovács Mi­­hályok és Zágonyi Károlyok népéből valók vagyunk, ma­gyarságunk minket ezekre kö­telez. De fenntartás nélküli ame­­rikaiságunk mellett magyar hátterünk még másra is hit­levél. Arra, hogy egyek le­gyünk az egymásért való fe­lelősségben, az egymás terhe hordozásában első­sorban ka­nadai véreinkkel, mert hiszen két országunk földrajzi össze­függése s mindkét nyelvünk azonossága erre egyenesen kötelez. És mert politikai felépített­­ségében csaknem azonos eme két testvérország magyar hát­terű népe szellemi kincsek­ben, anyagi javakban soha gazdagabb nem volt, mint ép­pen napjainkban, — az pedig egyenesen atyánkfiai vérét a mi kezünkből számonvevő Isten parancsa, hogy egyesí­tett erőnkkel hóna alá nyúl­junk az ebben a pillanatban öt földrészen huszonhat or­szágban szétszórt népünknek. Hónuk alá nyúljunk imádsá­gunk mellett nemcsak jó szó­val, de anyagi erőnkkel, mert az ő megmaradásukban van a mi megmaradásunk is. S utoljára, de nem utolsó sorban szólunk az ötfelé szab­dalt régi földünk kereszthor­dozó magyarságához, a meg nem alkuvókhoz, a “babiloni állókép” előtt térdet, fejet nem hajtókhöz. Számon tart­juk őket. De nem ítélünk, mert nem akarunk ítéltetni. Nem von­juk kétségbe, hogy gyengék gyengesége, a kényszerű kül­ső máz alatt is Istenét félő, önvérét szerető magyar ma­radhat a szív. A történelem Ura az Isten, aki megcsúfolhatatlan. A hol­napot, az eseményeket ő for­málja. Mi csak eszközök aka­runk lenni az ő kezében; esz­közök, akiken keresztül a Ti megmaradásotokat, eljövendő szabadulásotokat munkálja. Ez az, amire mi az Amerikai Magyar Református Egyesü­let közössége elkötelezzük magunkat és ez az, amiben va­ló részestársakul óhajtunk látni minden emberséges ma­gyart a Szent Háromság egy Isten segítségével, jól tud­ván, hogy magyarságunk csak a kereszténységgel fémjelez­ve marad meg.

Next