Amerikai Magyar Világ, 1968. július-december (5. évfolyam, 27-41. szám)

1968-07-07 / 27. szám

PESTI KÉPESLAP "PIÁM KELLETT A DIA... A 31 éves foglalkozás nél­küli Horváth Aladár állandó tartózkodási helye egy ital­bolt volt. Ide futottak be tár­sai a lopott holmikkal, eseten­ként innen indultak el érté­kesíteni az árut. A héttagú társaság üzelmeit találóan jellemzi Horváth: “Piára kel­lett a dia . . .” Többnyire ugyanis diafilm­­vetítők eladásával foglalkoz­tak. A gépeket egy kereske­delmi szövetkezet raktárából lopták, ahol Horváth unoka­öccse, és annak barátja dol­gozott. Rendszerint csak ők ketten voltak a raktárban, és önállóságukat csakhamar megpróbálták saját zsebükre kamatoztatni. Elmondták Horváthnak, hol, milyen kö­rülmények között dolgoznak, és ő azt kérte tőlük: “Szerez­zetek egy diavetítőt a sráca­imnak . . .” Természetesen esze ágában sem volt, hogy az értékes és hasznos holmival gyerekeinek szerezzen örö­met, hanem pénzzé tette azt. Az első sikeres üzlet után kö­zölte a raktártolvajokkal, hogy továbbra is hajlandó bármilyen lopott holmit érté­kesíteni, és ők sem járnak rosszul. Az első két filmvetítőt újabbak követték, majd két törpenagyító árát itta el ha­marosan a társaság. Horváth Aladár és társait hamarosan a Pesti Központi Bíróság vonja felelősségre. Ismert temetkezési vállalat Hosszú évtizedek óta szol­gálja lelkiismeretesen North­­fork, W. Va. és környékét a Bennett Funeral Home. Sok, sok bevándorló család fordul hozzájuk, mikor a baj szomo­rú órája elkövetkezik és 38 év alatt a Bennett Funeral Home soha nem tagadta meg a szol­gálatot ha vlaaki rossz anya­­­gi h­elyzetben volt. Ők tulajdonosai a szép Mc­Dowell Floral virágüzletnek is Northfork, W. Va.-ban, hol bármily alkalomra leg­szebb virágot kaphat. Áraik mérsékeltek. Pártolja tovább­ra őket; a Bennett Funeral Home évek óta pártolja a ma­gyar sajtót. Pocahontas, Va. A környék magyarságának igaz barátja! Üzleteinkben mindig megkap­ja pénzének ellenértékét! Pocahontas Fuel Stores including Champion Stores operated by Pocahontas Fuel Company Division of Consolidation Coal Company AMERIKAI MAGYAR VILÁG ■ ■■■■■■■■•■■•■•■■a Bt Northfork, W. Va. 38 éve vagyunk az üzletben és soha sem tagad­tuk meg a szolgálatot, ha rossz anyagi helyzetben volt. Bennett Funeral Home Northfork, Vt. Va. — Telefon: 862-4515 Kimball, W. Va. — Telefon: 585-3315 McDowell Floral virágú m­el­lel: 862-4525 24 órai betegszállító service Portage, Pa. UNION MŰHELY! Modern hatalmas telepünkön több mint 170 union alkalmazottunk­­ áll rendelkezésre. Pick-up and delivery service — 30 mile körzetben! Szőn­yagtisztítás, szőrmetisztntás, albrmemegőrzés, ruhatiszk­lás, ingmosás 70 ' PORTAGI CLEANERS, Inc MUNSTER RD., PORTAGE, PA. Tel.: PO­S-3171 VÁMMENTES IKEA CSOMAGOK Különböző cikkek és szabad választás vagy készpénzfizetés magyarországi címzetteknek Csehszlovákiában lakók részére is felveszünk TÜZES csomagokra rendeléseket. MINDENFÉLE GYÓGYSZEREK IS RENDELHETŐK A S. RELIEF PARCEL SERVICE,i. 245 EAST 80th STREET, NEW YORK, N.Y. 10021 — Phone LEhigh 5-3535 BRACK MIKLÓS, igazgató BEJÁRAT A 2nd AVENUE-ről ...K­aimaMi MAGYAR HÍREK VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS A Kiállítások Nemzetközi Irodája legutóbbi, párisi köz­gyűlésén egyhangúlag jóvá­hagyta, hogy Magyarország rendezze meg az 1971—ik évi Vadászati Világkiálítást. A több mint egy hónapig nyit­va tartó kiállításon a kiállí­tók országonként és konti­nensenként mutatják majd be trófeáikat. MADÁRBARÁTOK Ornitológusok 40 főből álló csoportja — angol, holland, dán, svéd és más nemzetisé­gű tudósok — Csongrád me­gye híres rezervátumába, a ERŐS BANK Megbízható és erős pénzin­tézet Fairmont, W. Va.-ban a VITY NATIONAL BANK OF FAIRMONT; pénzügyi kimu­tatásuk évről-évre erősbödést mutat! Bármily pénzügyi problémája van a Fairmont és környékbeli magyarság nyugodtan fordulhat a City National Bankhoz. A City National Bank of Fairmont egy FULL SER­VICE BANK! Azt jelenti, hogy a banküzlet bármily ágában rendelkezésre állanak. Minden egyes betét a Federal Deposit Insurance Corpora­tion útján 15,000-ig van biz­tosítva. Mt. Hope, W. Va. Kiterjedt gondosságunk és kik­öl­te­­tés,a Lesun K. a rigiuacuu leSulfcier-re is a gyász óráiban. TYREE Funeral Homes, Inc. 435 Main Sl­ Oak Hill, W. Va. Telefon: 469-3351 ► —­o Mount Hope, W. Va. Telefon: 877-6454 Laserbe látogatott. A tudósok a Nemzetközi Madárvédelmi Szövetség európai tagozatá­nak Magyarországon tartott 9. konferenciáján vettek részt. TÖRTÉNÉSZ-TALÁLKOZÓ Magyar és osztrák történé­szek találkozót tartottak Pé­csett a Janus Pannonius Klubban. A találkozó témája a kiegyezés és az 1867 utáni időszak volt. A tudósok ta­nácskozása folytatása annak a történész-találkozónak, me­lyet az elmúlt év októberé­ben a gráci magyar heteken rendeztek a kiegyezés 100-ik évfordulója alkalmából. magyarország ÚJ CSÁRDA A BALATON PARTJÁN Balatonkenese népies jel­legű, a múlt században olasz tervek alapján épült emele­tes parasztházban nyitotta meg a Balatonpart legújabb A legfinomabb HENTESÁRU Mindeméi, kolbász. Jó hurka, szalámi, friss bus, stb. Igazi hazai sonka, hazai módra készítva, kapható. MERTL JÓZSEF 1508 Second Are 78-79 Sls. közölt New York, N. Y. — Tel.: RH 4-8292 csárdáját a Veszprém megyei Vendéglátóipari Vállalat. AMERIKA......... MILWAUKEE, Wis. — Az International Institute szo­ciális szolgálati igazgatóján­­ak nevezték ki Bognár Bé­lát, aki 58-as menekült volt. Belgiumban a louvaini kato­likus egyetemen a szociális tudományokat tanulta és dip­lomát kapott, tanulmányait 1964 után a wisconsini egye­temen folytatta. MEGJELENT! MEGJELENT! DR. FEHÉR M. JENŐ “A KÖZÉPKORI MAGYAR INKVIZÍCIÓ" c. munkája Bőrkötés, aranynyomás, 500 oldal. Transylvania (Argentina) kiadása. . A Magy. Történelmi Tanulmányok 2. könyve. Ára: $7.30 és portaköltség. EGYEDÁRUSÍTÓ: Az USA-BAN: BARANYAI B. PIROSKA: 200 Fountain St. Philadelphia, Pa. 19123.USA. KAPHATÓ MÉG: DR. PADÁNYI: “Deniumagyaria." ára: $6.30 KUR GÉZA:­­"Etruszk-magyar rokonság". __________________________$2.30 “Amit az etruszkok beszélnek: _______________________$1.25 "Zrínyi M. életrajzi adatai." _______________________ 51.00 "The Speaking Etruscan Inscripi." ___________________51.50 DR. CSERÉP J. :‘Magyarok őshazája Amerika". ________________ 50.70 DR. FEHÉR J.: "Sámán inkvizíciók" _____________________________ $2.00 MAGYAR. A.: "A Niebelung-ének." _________________________________$1.00 Megrendeléseket utánvéttel szállítok, Kanadába és az USA­-ba. FAIRMONT, W. V­: ÜDVÖZÖLJÜK A KÖRNYÉK MAGYARSÁG­ÁT . RECEPTKÉSZÍTÉS LEGFONTOSABB ÜZLETÁGUNK Bonns Prescription Shop 118 Adams St., Fairmont. W. Va. — Dial 366-440. Annan Pharmacy 322 Adams St., Fairmont. W. Va. — Dial 363-6200 City National Bank of Fairmont FAIRMONT. W. VA 3 ÚJ SPÓROLÁSI MÓDSZERÜNK VAN MOST: “THRIFT” módszerünk 4%-t fizet, minden nap. “INCOME” spórolási módszer $500.00-n felüli ta­karékbetét után havonta fizeti a kamatot. “INVESTMENT” spórolási terv elfogad $500.00-t (legalább 30 napra) és fizet 5%t, 24 hónapig. Minden betét $15,000-ig van biztosítva a FID.I.C. által. 5. OLDAL

Next