Amerikai Magyar Világ, 1969. április-május (17-21. szám)

1969-04-27 / 17. szám

The largest Hungarian weekly in America Amerika legnagyobb magyar hetilapja AMERICAN HUNGARIAN WORLD No. 17. SZÁM CLEVELAND, OHIO Vasárnap, 1969. április 27. SZÁM ÁRA 15 CENT Vol. VI. évf. R LEHET KERÜLNI AZ ADÓFIZETÉST, HA VALAKI ÜGYES­­ ÉS MILLIOMOS A legutóbbi április 15-ike, a­­kötelező adóbevallás utolsó napja, alighanem még a szo­kásosnál is borúsabb nap volt az amerikai polgárok jórésze számára. Az idei évben lénye­gesen kevesebb adófizető ka­pott visszatérítést az adóhi­vataltól és aki kapott, az is sokkal kevesebbet kapott vissza, mint általában. Ter­mészetes volt ez, mivel a 10 százalékos pótadót annak ide­jén a kongresszus olyan mó­don szavazta meg, hogy ha­tálya két és fél hónappal az­előtt kezdődött, visszamenő­en, mielőtt a többletet elkezd­ték levonni a fizetési csek­kekből. Meg kell azonban jegyez­nünk: nem minden amerikai polgár érzi az adóterhet, egy­szerűen azért, mert nem min­den amerikai polgár fizet adót. Az 1968-as évben 381 ame­rikai polgár egyetlen penny adót sem fizetett annak elle­nére, hogy mindegyikük jö­vedelme felülmúlta abban az esztendőben a 100,000 dol­lárt. S ehhez tegyük mindjárt hozzá: 21 személynek a 381 személy közül, a 1967-es esz­tendőben, nemcsak 100,000 dollárnál, hanem egymillió dollárnál is több volt a jö­vedelme, ennek ellenére, ők sem fizettek egyetlen penny adót sem az államkincstár­nak. S minden jel arra mutat, hogy a különböző adókedvez­mények következtében, ezek az amerikai polgárok, hasonló jövedelmük után, ebben az esztendőben sem fizettek egyetlen cent jövedelmi adót sem. Íme, még néhány érdekes adat: 1966-ban négy olyan amerikai polgár, akiknek mindegyike az előző eszten­dőben, 5 millió dollárnál ma­gasabb jövedelmet mondha­tott magáénak, ugyancsak nem fizetett jövedelmi adót, egyáltalában. Kétségtelen vi­szont, hogy ezt a teljesít­ményt is felülmúlta annak az úrnak a teljesítménye, aki néhány esztendővel ezelőtt, több mint 20 millió dollárt keresett, ebből azonban egy pennyt sem kellett megoszta­nia az Internal Revenue Ser­vice irodájával, tehát a szö­vetségi kormánnyal. A legutóbbi 12 év leforgá­sa alatt, azoknak az évi egy­millió dollárnál több jövede­lemmel rendelkezőknek a szá­ma, akik egyetlen penny adót sem fizetnek, ötszörösre emel­kedett, azoknak száma pedig, akik évi 200.000 dolláros jö­vedelem mellett és ellenére is teljesen adómentesek, hétsze­resre emelkedett. Mindezek után, talán nem egészen érdektelen megje­gyeznünk: az Egyesült Álla­mokban jelenleg 2,2 millió olyan személy él, akiket a szövetségi kormány hivatalo­san nyomorgóknak minősí­tett. (Nyomorgónak minősül az a házaspár, amelynek évi jövedelme nem éri el a 2.200 dollárt. ( Szerk.) A helyzet viszont az, hogy az adótör­vények értelmében, még ezek a hivatalosan “nyomorgók­nak” minősített személyek is fizetnek valamennyi adót. A különböző adókedvezmé­nyek következtében (amelyek azonban, különleges módon, minden esetben a magas jö­vedelműeknek kedveznek), az elmúlt évben több mint ezer, évi 200,000 dolláros jövede­lemmel rendelkező amerikai polgár fizetett ugyanolyan adószázalékot, mint azok, akik az évi 15,000-20,000 dol­láros adó­kategóriába tartoz­nak. Az évi 500,000 dolláros, vagy egymillió dolláros jöve­delemmel rendelkező ameri­kai polgárok zöme az elmúlt évben ugyanolyan adószáza­lékot fizetett, mint azok, akiknek évi jövedelme 20,000 vagy 50,000 dollár volt. S végezetül, a különös ada­tok között is talán a legkü­lönösebb a következő adat. Az elmúlt évben azok az ame­rikai polgárok, akiknek évi jövedelme meghaladta az öt­millió dollárt, személyenként­ csupán feleannyi adó­százalé­kot fizettek jövedelmükből, mint azok, akiknek évi jöve­delme az ő jövedelmüknek egytizede volt. Az adókedvezmények (a gazdagok és a magasjövedel­­műek számára) számos kibú­vót biztosítanak az adófizetés kötelezettsége alól. Minde­nek előtt: az ingatlan-eladás­ból, részvény-eladásból szár­mazó, úgynevezett “tőke-jö­vedelemnek” a fele teljes mértékben adómentes. Az ilyen módon keletkezett jö­vedelem másik felének adója soha nem múlja felül az 50 százalékot, ami annyit jelent, hogy voltaképpen a teljes jö­vedelem után a maximális adó csupán 25 százalék. Különleges kibúvót jelent az, ha valaki a jövedelmének 90 százalékát profitmentesen működő alapítványoknak ad­ja ajándékba. Ebben az eset­ben, megmaradó jövedelme után, egyetlen penny adót se kell fizetnie. Más kérdés az, hogy a “profitmentesen mű­ködő alapítványt” nagyon sok esetben maga a millio­mos adófizető létesítette, azért, hogy jövedelme nagy­részét “odaajándékozhassa” az alapítványnak és ilyen mó­don mentesüljön az adófize­téstől. Egyre világosabbá válik, hogy Amerikában el lehet ke­rülni az adófizetést, ha vala­ki ügyes — és ha valaki mil­liomos. S egyre világosabb az is, hogy mielőbb gyökeres adóreformokra van szükség. Az első női tőzsdés, Mrs. Venita W. Van Caspel, Houton, Tex.-ban az irodájában. A FÖLDGÖMB KÖRÜL... KARACHI, Pakistan — A Pakistanban életbe léptetett éjszakai kijárási tilalom alig­hanem Mohammad Luqmant érinti a legérzékenyebben, es­küvőjét ugyanis — az éjsza­kai kijárási tilalom miatt — el kellett halasztani. Az es­küvő után nem lehet foga­dást rendezni a vendégek szá­mára, mivel a fogadás után, éjszaka nem mehetnének ha­za. © ARSON CITY, Név. — A nevadai állami törvényhozás új törvényt hozott, amelyet Paul Laxalt, állami kormány­zó aláírt. Az új törvény lé­nyege: 1971 januárja után a nevadai gyors házasságkötési szertartásokat egy megyei megbízott fogja elvégezni, minimális díjazás ellenében. Ez érzékenyen érinti a béke­­birókat, mivel Las Vegasban például, az ilyen házasságkö­­tési szertartásokkal, egy-egy békebiró évi jövedelme eléri a 100,000 dollárt, Renoban pedig a 80,000 dollárt. PÁRIS — A “Le Monde” nevű párisi napilap, a közel­múltban, új kiadást vezetett be, minden héten egyszer, összefoglalót közöl a nemzet­közi eseményekről, angol nyelven. GRAND RAPIDS, Mich.— Jim Westra, állatkereskedő a közelmúltban szabadult a fog­házból, ahol öt napot töltött. Mr. Westra ugyanis talált egy mosómedvét és az állatot magához vezette és üzletében tartotta. Michiganban azon­ban nem szabad vadállatokat tartani s ezek közé sorolják a mosómedvét is. CUMMINS BÖRTÖNFARM, Ark.—Johnny Cash, énekest, jutalmul és jelképesen, élet­fogytiglani börtön­farmra “ítélte” Wintrop Rockefeller, állami kormányzó. Johnny “Folsom Prison Blues” kez­detű adala, több mint egymil­lió példányban fogyott el hanglemezen és ennek jutal­mául és elismeréséül Rocke­feller kormányzó “ítélte el” az énekest. Drágaköveket kutat a kalandos nő, és ezért három tevét vásárolt ALICE SPRINGS, Auszt­rália — Egy alice springsi asszony—akinek nevét azon­ban nem köztik a jelentések — a közelmúltban három te­vét vásárolt. Magyarázat: a nem mindennapian kalandos természetű nő, a három tevé­vel együtt mélyen be akar hatolni Ausztrália középső hegyvidékeire, ahol drágakö­veket és féldrágaköveket fog kutatni. Az egész vállalkozást az in­dította el, hogy egy Patrick Wolf nevű kereskedőnek van egy olyan üzlete Alice Springsen, ahol eredeti auszt­ráliai drágaköveket és féldrá­gaköveket árusít, természete­sen, főként, külföldi turisták számára. Mr. Wolf üzlete az utóbbi időben fellendült, drágakövei és féldrágakövei kifogyóban vannak. A kereskedő körül­nézett barátai között: ki vol­na hajlandó arra, hogy meg­felelő részesedés ellenében, Ausztrália középső hegyvidé­kein, drágaköveket és féldrá­gaköveket kutasson? Ismerősei között van egy 40 éves özvegy asszony, aki kijelentette: — Úgy sincs semmi dol­gom, én megteszem. A kijelentést tett követte, az özvegy más vásárolt há­rom tevét és a legközelebbi jövőben útnak indul.

Next