Amerikai Magyar Világ, 1969. április-május (17-21. szám)

1969-04-27 / 17. szám

AMERIKAI MAGYAR VILÁG HÍRES bűnügyek így gyilkolta meg a duskeblit, idegbeteg nőt az alvilági figura, aki "alig férfi" A Whisky Creek féle ket­tős gyilkossággal kapcsolat­ban az egész ország egy kü­lönös, harmadrendű alvilági figura nevétől visszhangzott. Aligha van Amerikában olyan gyerek, aki ne ismerné Jack (Murf the Surf) Mur­phy nevét. Ez a kettős gyilkosság olyan volt, akár csak egy si­keres színdarab a Broad­­wayn: beteges, különös jel­lemek sorakoztak fel a törté­netben, beteges szex, ellopott kötvények, a “hősnő” egy fia­tal, duskebli, idegbeteg nő, aki különleges, szinte végze­tes vonzódást érzett az alvi­lági figurához . . . maga a “hős” pedig a 31 éves Jack (Murf the Surf) Murphy. Murphy harmadrendű alvi­­világi figura, szinte bohóc a gangszterek között. Imádott női társaságban lenni és iga­zi férfias férfinek tartotta önmagát és igazi férfias fér­finek tartották a nők. Murphy kiváló atléta volt és a nők kegyeltje, ugyanek­kor azonban egy orvoscsoport megállapította felőle, hogy “90 százalékban nem tekint­hető férfinek.” Murf the Surf neve akkor merült fel először, amikor a fantasztikus, 400,000 dolláros “India Csillaga” ékszerlopás történt a new yorki Termé­szettudományi Múzeumból. A jelek arra mutattak, hogy a fantasztikus ékszerrablást Murphy tervezte és szervezte meg, a puszta gyanú azonban nem volt elegendő és bizonyí­tékok híjján szabadlábra ke­rült. Murr 1967-ben éppen a 23 éves duskebli Terry Rae Kent Frankot “bűvölte.” Ter­ry egy cincinnatis (6.) lát­­szerész lánya volt és egy pol­gári repülőoktató különváltan élő felesége. Terry a történ­tek idején egy los angelesi tőzsdebizományos irodájában dolgozott és az ékszerrablási ügyben, felajánlotta segítsé­gét Murphynek. Terry egyébként különle­gesen vonzódott az alvilági fi­gurához : serdülőkorú lány volt, amikor részt vett egy new­porti (Ky.) szerencse­já­tékos ügyének bírósági tár­gyalásán. A szerencsejáté­­kost 167,000 dolláros adócsa­lással vádolták. Terry azon­ban két brilliáns melltűt elc­s­opott édesanyjától és a mell­­tüket a vádlottnak ajándé­kozta, hogy letehesse a biz­­tosítékot, amelynek ellenében szabadlábon védekezhetett. Kétségtelenül különös pár volt Terry és Murf the Surf. Murphy így hencegett: — Én vagyok a modern Robin Hood. Elveszem a gaz­dagok pénzét és szétosztom a szegények között. ( De Murs azonban minden egyes eset­ben megtorpant az elvétel­nél.) Terry pedig így kommen­tálta viszonyukat: — Én vagyok a modern Robin Hood szerelmes asz­­szonya. Terry annyira akarta segí­teni Murphyt, a modern Ro­bin Hoodot, hogy ennek ér­dekében ellopott 488,732 dol­lár kötvényt abból a tőzsde­bizományos cégirodából, ahol dolgozott. A különös pár Mi­amiban társult egy másik párral, a 21 éves Amnelie Ma­ria Mohnnal és szeretőjével, egy Jack Ananias Griffith nevű, egykori fegyenccel, aki judo és karate-szakértőnek és oktatónak vallotta magát. Nem sokkal később, Murf the Surf, megismerkedett egy Connie Hope n­evű, 23 éves fodrásznővel, aki nyom­ban elfoglalta Terry helyét Murphy szívében. Ezután már gyorsan pereg­tek az események: Murphy december 6-odikán arra kér­te egyik alvilági barátját, a 21 éves Kenneth (Kenny the Cat) Roydent: az általa bé­relt autót egyelőre ne adja vissza. — Azt hiszem, elviszem a lányokat egy kis utazásra — jegyezte meg Murphy köny­­nyedén. A “lányok” Terry jelentet­ték és Amnelie Maria Mohnt. Az utazásra 1967 december 8-adikán került sor. Murphy előzőleg bérelt egy motorcsó­nakot és vásárolt vizisí-talpa­­kat, azután a bérelt autón el­vitte “kocsikázni” Terryt és Amnelie Mariát. Murphy néhány óra múlva visszatért az autóval — egye­dül. — Hogy mentek a dolgok? — kérdezte Kenny the Cat. — Elég rohadtul — felelte Murphy. Murr ezután levetette in­gét és odaadta Connienak, hogy mossa ki. A vérfoltos inget azonban a lány nem tudta tisztára mosni. Nem­sokkal később a Whisky Creek vizében megtalálták a két lány hulláját. A gyilkos mindkét nő fejét egy éles ke­mény tárggyal szétzúzta, az­után mindkét nő hasát hosz­­szában felvágta, nyilvánva­lóan azért, hogy a bomlási és rothadási folyamat következ­tében keletkezett gázok ne vessék felszínre a holtteste­ket. Ha Floridában valami tör­ténik, a rendőrök azonnal Murphyre, a modern Robin Hoodra gyanakszanak. Né­hány nappal a két nő hullájá­nak felfedezése után, az ügyészség vádat emelt Mur­phy és Griffith, judo és ka­rate-oktató ellen: a két nő meggyilkolásával vádolták őket. Az első bírói határozat el­­meb­e­t­e­g­n­e­k nyilvánította Murphyt, akit élete végéig, egy floridai állami kórházba utaltak. Az ügyész azonban ragaszkodott ahhoz, hogy Murphy ügyét ne Dade me­gyében tárgyalják, mivel a gyilkosságok ott történtek. S az érdekes az volt: A Da­de megyében elmebetegnek nyilvánított Murphyt épeszű­nek és felelősségre vonható­nak nyilvánították Broward megyében. A tárgyaláson az ügyész­ség egész női arzenált vonul­tatott fel, néhány nőt egye­nesen Londonból hozatott Floridába. A terhelő körülmények rendkívül súlyosak voltak mindkét vádlott ellen. A bí­róság ez alkalommal csak Terry meggyilkolásának ügyét tárgyalta. Több tanúvallomásból ki­derült, hogy Murphy épelmé­jű ugyan, azonban 90 száza­lékban nem férfi. A pszichi­áterek számos feminin vonást fedeztek fel jellemében és az is kitudódott, hogy egyidő­­ben, idősebb férfiakkal, pén­zért, homoszexuális kapcso­latot folytatott. Az esküdtek 13 óra hosszat tanácskoztak, azután előre megfontolt szándékkal elkö­vetett gyilkosságban találták bűnösnek Murphyt. Griffith­­et is bűnösnek találták, az ő esetében azonban nem látta bizonyosnak az esküdtszék az­t Kürthy Miklós: KRÓNIKA Luigi olasz, ennek ellené­re azonban nem énekes Ame­rikában és nem is gangszter. Luigi az olaszok harmadik foglalkozási lehetőségét vá­lasztotta : bor­bély. Ez a 60 éves férfi, aki sok évtizeddel ez­előtt vándo­rolt Ameriká­ba, ma is úgy beszél angolul. Kürthy Miklós mintha olaszul beszélne, a mély magánhang­zók szinte muzsikálva per­dülnek ajkáról. S Luigi, akinek unokái szá­mára Róma nem jelent egye­bet, mint az iskolás könyv adatait és a nagypapa külö­nös, ködös, zengő hangon el­mondott emlékezéseit... em­lékezik . . . Luigi a múltra emlékezik . . . fiatal korára . . . Rómára . . . miközben ha­jamat nyírja, olasz lányok emléke fénylik szemében és olasz dallamú női nevetések zengenek füle membránján... — Az olaszok másként tud­nak nevetni, mint mindenki más — szólt Luigi ,amikor legutóbb a hajamat nyírta és az olló a fülem körül csat­togott és én untam a dolgot és halálos irigységgel gondol­tam a kopaszokra. — Az ola­szok zengve nevetnek . . . ne­vetésükben a mélykék olasz ég színe izzik, előre megfontolt szándékot. Az esküdtek kegy­el­em­re ajánlották Murphyt, akit te­hát a biró nem ítélhetett ha­lálra és életfogytiglani fegy­házbüntetésre ítélte, Grif­fith 45 évet kapott. Június másodikén azonban, ugyancsak Broward megyé­ben, mindketten bíróság elé kerülnek, ezúttal Amnetie Mohn meggyilkolásának vád­jával terhelten. Luigi, az öreg borbély, szentimentális lesz és költő is lesz, ha Olaszországra gon­dol .. . költő lesz, ha a fiatal­ságára gondol ... az elmúlt női nevetésekre és a régi csó­kok megfakult izére gondol... — Még mindig emlékszem, rá — zengte fülembe dalla­mos angolsággal Luigi és az olló megállt kezében — még emlékszem rá . . . Fiamettá­nak hívták . . . fekete volt a haja . . . nem . . . nem is fe­kete . . . kék . . . sötétkék volt a haja, amely a vállára hul­lott ... a szavában firenzei hárfáik moll hangzatai zeng­tek . . . Fiamette firenzei volt ... a Via Appia köveire sugárzó fénnyel hullottak a napsugarak . . .és senki sem tudott úgy csókolni . . . mint , Fiametta . . . S miközben Luigi beszél, hirtelen ingerült leszek és irigy. Irigylem az emlékeit. . . irigylem azt, hogy van mire emlékeznie és irigylem azt, hogy emlékezni tud ... és emlékezni mer . . . — Itt van a 2 dollár 75 cent a haj vágásért — mond­tam keserűen, kegyetlenül és kemény bosszúállással. — Ez a valóság ... ez a jelen . . . ez az élet . . . nincs Fiametta . . . nincs Via Appia . . . haj­vágás van . . . adó van . . . csak a jelen van . . . Kegyetlen kárörömmel néz­tem Luigi szomorúra torzult arcát, azután kilépek a bor­bélyüzletből és megindulok hazafelé . . . fáradt vagyok . . . s a vállamra hullott évek­ súlya alatt már emlékezni sem merek önmagamra . . arra, aki a múltban voltam. . lassan lépegetek a szürke és poros utcán ... és halkan, ki­csit szégyenlősen dünnyögöm magam elé: — Fiametta . . . szép lehe­tett vállára hulló, kék haja, . . . szerettem volna hallani a beszédét, amelyben firen­zei hárfák moll hangzatai­ zengtek . . . 3. oldal ANGOL NYELV TANULÁSHOZ a legjobb segédeszköz a BIZON­Y SZÓTÁR ANGOL-MAGYAR és MAGYAR ANGOL Két szótár egy kötetben. — Közel 1000 oldal Ára keménykötésben csak $6.00 Kapható mindenhol, ahol a lapot árusítják. Megrendelhető készpénzt, Money Ordert vagy csekket mellékelve. AMERIKAI MAGYAR VILÁG 1736 East 22nd Street, Cleveland, Ohio 44114 vagy a vidéki képviselőknél.

Next