Amerikai Magyar Világ, 1969. április-május (17-21. szám)

1969-04-27 / 17. szám

4. oldal AMERIKAI MAGYAR VILÁG ♦♦MAGYAROK A N­AGY VILÁGBA A ♦♦ Magyar Egyveleg írja: RIPORTER Zsigmondy Dénes hegedű­művész a feleségével, Anne­liese Nissennel, Schumann- Beethoven - Bartók hangver­senyt adott a Caspary Audi­tóriumban, a Rockefeller Uni­versity koncert műsorán. Zsigmondy részben felesé­ge zongorakíséretével, rész­ben egyedül játszott és a kri­tika szerint a szóló Bartók­­szonáta volt a koncert fény­pontja. Nem csoda, hiszen őt Bartók-specialistaként tart­ják számon zenei körökben, nyáron Bartók-zenét fog taní­tani a Dartmouth Collegeban, a Hopkins Center fesztiválja alkalmával.* * * Az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteménye a nagyvilágban élő magyar írók és költők külföldön megjelent műveivel gyarapodott legu­tóbb.. A könyvtár ugyanis a Hungarica gyűjteménye szá­mára lehetőség szerint mind­azokat a­ könyveket, folyóira­tokat, hírlapokat, kézirato­kat, kottákat, térképeket, nyomtatványokat, metszete­ket és egyéb dokumentumo­kat, 7/., megszerzi, amelyeket szerzőik Magyarország hatá­rain kívül alkottak, magyar vagy más nyelven, s vagy a szerző magyar származású, vagy a mű magyar vonatko­zású. A külföldi szépirodalmi termésből így került a könyv­tár gyűjteményébe legutóbb Bárdos Artúrnak, az egykori neves budapesti színházigaz­gatónak “Alkonyat” c. me­moár-kötete, amely Buffalo­­ban jelent meg. Kaczér Illés­nek, a harmincas évek “Toll” című szépirodalmi folyóirata szerkesztőjének “Az álomte­lepes” című regénye, amelyet Tel Avivban 1987-ben adtak ki; Fáy Ferencnek “Magam­sirató” című verseskötete, mely Torontóban, 1967-ben került ki a nyomdából. E­z a három mű magyar nyelven­ jelent meg. Az idegen nyelveken meg­jelent kötetek közül említés­re méltó Grosz József angol nyelvű műfordításában Ma­dách “Az ember tragédiája” című drámai költeményének kiadása (Portland, 1985), Thinsz Géza irodalomtörté­nész “Hat magyar költő” cí­mű svéd nyelven megjelent tanulmánykötete (Stockholm 1968), Eugene Bencze olasz nyelven publikált “Magyar elbeszélések és legendák” cí­mű kötete (Torino, 1960). A humort és szatírát Mikes Györgynek, az “Anglia pa­pucsban” című korábbi nagy­sikerű írás szerzőjének újabb műve, a “Hogyan él a gaz­dag( London, 1966) és Kelen Imrének, a neves grafikus­művésznek rajzos-szöveges kötete (New York, 1936) képviselik az új szerzemé­nyek között. | | ' , INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE | | \7 AIT | |\C\ (NEMZETKÖZI UTAZÁSI IRODA) | ||| || V /_\ * ,\ 81—08 BROADWAY-ELMHURST (Queens) | ||\V T |jLAJkJ New York 11373 (Földalatti vasútállomásnál)­­ Telefonok: 651-2494, 651-2830. | 4 útján rendelje meg 4 repülőjegyeit, hajójegyeit. | OLCSÓ MEGBÍZHATÓ GROUP UTAK £ gyakori indulásokkal Budapestig, Bécsig, Frankfurtig. | Az összes repülőtársaságok hivatalos képviselője. | ROKONOK KIHOZATALA. Díjtalan tanácsadás levélben is.­­£ | Jegyezze fel a címünket, mert nem mindig hirdetünk. FAIRMONT, W. Va. ÜDVÖZÖLJÜK A KÖRNYÉK MAGYARSAGÁT RECEPTKÉSZITÉS LEGFONTOSABB ÜZLETÁGUNK Bonns Prescription Shop 118 Adams Si., Fairmont. W. Va. — Dial 366-440 Annan Pharmacy 322 Adams St., Fairmont, W. Va. — Dial 363-6200 City National Bank of Fairmont FAIRMONT. W. VA. 3 ÚJ SPÓROLÁSI MÓDSZERÜNK VAN MOST: “THRIFT” módszerünk 4%-t fizet, minden nap. “INCOME” spórolási módszer $560.00-n felüli ta­karékbetét után havonta fizeti a kamatot. “INVESTMENT” spórolási terv elfogad $500.00-t (legalább 30 napra) és fizet 5%t, 24 hónapig. Minden betét $15,000-ig van biztosítva a F.D.I.C. által. Mt. Hope, W. Va Kiterjedt gondosságunk és körül­tekintésünk a legkisebb részletek­re is a gyász óráiban. TYREE Funeral Homes, Inc. 435 Main St., Oak Hill, W. Va. Telefon: 469-3351 - - o---­Mount Hope, W. Va. Telefon: 877-6454 FOGLALJA LE HELYET EZ ÉVI CSOPORTUTAZÁSAINKRA VÁLASSZON 3 INDULÁS KÖZÜL: JÚNIUS 5: vezeti SZAPPANOS FERENC JULIUS 10: vezeti JACK P. RUSSELL JULIUS 29: vezeti VINCE ANDRÁS MAGYARORSZÁGRA, csatlakozással ROMÁNIÁ­BA, ERDÉLYBE, CSEHSZLOVÁKIÁBA és KÁRPÁTALJÁRA — Viseldij: Cleveland-Budapest és vissza $470.00 Detroit-Budapest és vissza $477.00 AZ MUTMUM AIRLINES MODERN JET GÉPJÉVEL HOZASSA KI ÓHAZAI ROKONAIT AMERIKAI LÁTOGATÁSRA, VAGY ÁLLANDÓ LETELEPEDÉSRE IKKA-TUZEX hivatalos képviselet GROGER TRAVEL BUREAU 152 Tb« Old Ai-cmd«. 401 Euclid Av*., Cleveland, Ohio 44114 Telefon: 621-6036 FIÓKIRODA: 11705 Buckeye Road. Cleveland, Ohio 44120 Telefon: 561-5660 VÁGJA KI ÉS KÜLDJE BE AZ ALÁBBI SZELVÉNYT Grogéi Travel Bureau, 152 The Old Arcade 401 Euclid Ave.. Cleveland. Ohio 44114 Kérem küldjenek kötelezettség nélküli felvilágosítást az alábbjelzett csoportutazásról: □ Junius 5 □ Julius 10 □ Julius 29 Név ............................................................................................................ Cím .................................................................................................... Város ..................... ............... Állam ........... ... Zipa.............. * * * Munkácsy Mihály ‘Ecce ho­mo’ hatalmas festményét, amely világkörüli útja után Magyarországon megsérült, Sárdy Lóránt, a debreceni Déri Múzeum restaurátora most rendbehozta. Székely Bertalan ‘Zrinyi kirohanását’ is restaurálja Sárdy Lóránt. * * * A Salzburger Mozartspie­ler kamaraegyüttes április 16-án a budapesti Zeneaka­démián Mozart-, Haydn- és Schubert-műveket játszott. sj. Jelentkezett Ady Endre egykori soff­őr­je, Dancsházi András, aki Berettyóújfalu­ban lakik. A 84 esztendős ember 1916-ban az egyetlen soffőr volt Nagyváradon, s a megyénél teljesített szolgá­latot. Adynak sokszor odaad­ták használatra a gépkocsit, és Dancsházi András a köl­tővel kapcsolatban még ma is számos történetre, esemény­re emlékezik. * * sjc Tornyai János festőmű­vész születésének 100. évfor­dulója alkalmából Hódmező­vásárhely tanácsa országos pályázatot hirdetett: “Az Al­föld­­ ma” címmel. A pályá­zatra meghívták mindazokat a művészeiket, akik az eddi­gi vásárhelyi őszi tárlatokon részt vettek műveikkel. RÓKAIRTÓ HADJÁRAT Nemrégiben rókairtó had­járat volt Magyarországon. Tavaly ugyanis veszettség­járvány tört ki a ragadozóik között, s az akkori rókairtás során mintegy százezer álla­tot pusztítottak el. Ezzel lé­nyegében elejét vették az em­berre is veszedelmes beteg­ség továbbterjedésének, amit az is bizonyít, hogy a tava­lyi 330 esettel szemben az idén mindössze 60 veszettsé­get jelentettek az év első két hónapjában. Minthogy azon­ban a veszettséget csak kö­vetkezetes munkával lehet felszámolni, a rókairtó akciót az idén is folytatják. A va­dásztársaságok országosan mintegy 44.000 “rókavár” lakóit pusztították el köd­­gyertyával. MALOMCSÁRDA Romantikus környezetben újították fel, modernizálták a csopaki­­malomcsárdát, mely többször volt a magyar és koprodukciós filmek for­gatásának színhelye. A nád­tetős csárda a legmodernebb igényeket is kielégíti. NÁDSIP MŰVÉSZ Kádár Ferenc, a népművé­szet mestere, 70 éve tolmác­­csol­ja a pásztorok, az alföldi szegényparasztok mélabús dalait, s a híres magyar nó­tákat Dévaványán *— nádsi­­pon. A sokoldalú művész tá­rogatón, bürökszárból készült dudán, furulyán, citerán és hegedűn is játszik. Híresek fafaragványai és tájképei. ELFOGTÁK A RABLÓGYILKOST Kiss Tibor 25 éves vontató­ve­z­e­t­ő megfojtotta kun­szentmártoni lakásán özv. Talmácsi Andrásné 70 éves eszerest. A gyilkos a lakás­ban talált készpénzt és külön­böző értékeket magához vet­te, meggyújtotta az asszony ruháját és elmenekült. A rendőrség már másnap hajnalban elfogta Kiss Tibort aki beismerte a bűncselek­ményt.

Next