Amerikai Magyar Világ, 1969. április-május (17-21. szám)

1969-04-27 / 17. szám

PESTI KÉPESLAP MARADT ÉVA AZ ALMÁVAL A 28 éves Árvai Adolf és a 23 éves Stranyovszki Sán­dor — gúnynevén: Stranyó — a múlt év végén a bör­tönben ismerkedtek meg. Sza­badulásuk után hamarosan csatlakozott hozzájuk a szin­tén foglalkozás nélküli, 19 éves Bartos László, s a három munkakerülő fiatalember at­tól kezdve kizárólag könnyű pénzszerzési lehetőségen tör­te a fejét. — Úgy kellene csinálni, mint a Bogyóék — javasolta Bartos, a több mint 200 bűn­cselekmény miatt perbe fo­gott Almássy téri galerire cé­lozva. Megegyeztek, hogy a gale­rihez hasonlóan ők is áruházi lopásokat követnek el: Bar­tos lop, a többiek pedig falaz­nak. A lopott holmik értékesí­tését Stranyóra bízták, mond­ván: “Neked már van praxi­sod ebben.” Január elején a műtárgy­­üzletbe látogattak el, miután kiszemeltek néhány értékes kristályvázát. A tervezett vá­zalopásból azonban nem lett semmi, mert az eladók a kö­zelben dolgoztak. A tolvajok végülis kénytelenek voltak megelégedni egy Évát almá­val ábrázoló bronzszoborral. A három fiatal bűnöző he­teken át fosztogatta az áru­házakat. Loptak hajszárító gépeket, dísztárgyakat, inge­ket, pulóvert, női ruhát — bármit, ami a kezük ügyébe került. Egy alkalommal éppen lo­pott pulóvert adtak el az egyik bizományi áruházban. Kevésnek találták a puló­verért kapott összeget, ezért — kárpótlásul — elloptak egy öltönyt. A bizományból lopott ru­hát néhány perccel később el­­adták egy másik bizományi­ban. Az Almássy téri galeritől példát vett tolvaj trió tagjai ugyanúgy végezték, mint elő­deik: hamarosan ők is a vád­lottak padjára kerülnek. NEMZETKÖZI MAGYAR HÍREK VIRÁGNÖVÉNY EXPORT Virágba borult a lánykökör­csin és a som a szarvasi ar­borétumban. Virít a fokföldi ibolya is. Az arborétumból megkezdték a törökmogyoró­­csemeték és a kárta-gumók szállítását Hollandiába és Nyugat-Németországba. MAGYAR­ ERDŐK NYUGAT-EURÓPÁBAN Magyar származású erdő­ket telepítenek az idei tava­szon Nyugat-Európa síksága­in. Az erdősítéshez szükséges tölgymakkot a Mecseki Erdő­­gazdaság exportálta Belgi­umba, Svájcba és Nyugat- Németországba. Az erdőgaz­daság Dráva-menti területein óriási makktermés volt ta­valy. A Dráva-menti síkság két erdészete 45 vagonnyi makkot takarított be. A te­hervonatb­a való termés egy­ MAGYAR—CSEH BARLANGVASUT Az aggteleki barlangvasút építési tervét dolgozta ki a Budapesti Műszaki Egyetem három fiatal mérnökjelöltje. A világhírű barlang domicai szakaszán a csehszlovák szak­emberek ugyancsak kisvasu­­tat akarnak építeni és java­solják, hogy az átaluk kidol­gozott műszaki megoldással a két kisvasutat együttesen készítsék el. Az újszerű barland vasút közös megvalósítására a Bor­sod megyei Idegenforgalmi Hivatal vezetői tárgyalásokat kezdtek az illetékes csehszlo­vákiai szervekkel. Northfork, W. Va. 33 éve vagyunk az üzletben és soha sem tagad­tuk meg a szolgálatot, ha rossz anyagi helyzetben volt. Bennett Funeral Home Northfork, W. Va. — Telefon: 862-4515 Kimball, W. Va. — Telefon: 585-3315 McDowell Floral virágüzlet­tel: 862-4525 24 órai betegszállító service Portage, Pa. UNION MŰHELY! Modern hatalmas telepünkön több mint 170 union alkalmazottunk áll rendelkezésre. Pick-up and delivery service — 30 mile körzetben! Szőnyegtisztítás, szőrmetisztitás, szőrmemegőrzés, ruhatisztítás, ingmosás PORTAGE CLEANERS, Inc. MUNSTER HD., PORTAGE, PA­ TEL: PO 6-3171 AMERIKAI MAGYAR VILÁG MŰVÉSZKÜLÖNÍTMÉNY Berek Katalin, Nagy Atti­la, Petress Zsuzsa, Hadics László és Biró Attila Párisba utaztak, ahol “Budapestről dalolunk” című­ műsorukat a párisi Magyar Házban fogják bemutatni. A TÁTRA TETEJÉN A cseh és a lengyel Tátra meghódítására készülnek a magyar hegymászók. Július­ban az Alpokba készülnek, s programjukon szerepel Bul­gária, Románia, Olaszország és a Szovjetunió legmagasabb hegyormainak leküzdése is. KÖNYVSIKER Nagy sikerük volt a ma­gyar könyveknek a brüsszeli nemzetközi köny­vkiállításon. Elsősorban a Corvina Kiadó művészeti albumai és úti­könyvei, valamint az Akadé­miai Kiadó tudományos mun­kái keltettek érdeklődést. Pocahontas, Va. A környék magyarságának igaz barátja! Üzleteinkben mindig megkap­ja pénzének ellenértékét) Pocahontas Fuel Stores Including Champion Stores operated by Pocahontas Fuel Company Division of Consolidation Coal Company Brownsville, Pa. Bármely építkezési, házjavítá­­si munkát ránk bíz, mi azt lel­kiismeretesen, szakértelemmel elkészítjük. Tetőzet, házburko­lat, fűtési készülékek, alumi­nium redőnyök Brownsville Siding and Roofing Co. D. I. COHEN, tulajdonos Old Route 20 West Brownsville, Pa. 15418 Telefon: STale 5-8680 MAGYARORSZÁG MEGSZÓLALT A KAKUKK Bár a télutói havazás nyo­mai m­ég fellelhetők voltak április elején a bükki erdők­ben, a napsütötte déli oldalak tölgyesei már benépesedtek. Fészekrakáshoz készülődnek az örvös és balkáni gerlék. Visszatértek téli szállásukra a fekete- és sárgarigók, vala­mint a cinkék is. Cserépfalu határában megszólalt a ka­kukk, ami az ottani lakóik megfigyelése szerint a tavasz végleges győzelmét jelenti. ŐSRÉGI KITT Újabb értékes régészeti le­letek kerültek elő Szombathe­lyen ,a híres Isis-szentély szomszédságában, a többi kö­zött egy II.­ századbeli Jupi­­ter-oltár maradványai. Az egyik felszínre hozott épület pincéjében csaknem kétezer éves kútra bukkantak, mely­ben ma is van víz. A város vezetői ezért úgy határoztak, hogy a területet teljesen át­engedik a régészeknek, to­vábbi kutatásokra. 5. oldal VÁMMENTES IKEA CSOMAGOK Különböző cikkek és szabad választás vagy készpénzfizetés magyarországi címzetteknek C­seh­szlovákiában lakók részére is felveszünk TÜZEX csomagokra rendeléseket. MINDENFÉLE GYÓGYSZEREK IS RENDELHETŐK U S. RELIEF PARCEL SERVICE,*: 245 EAST 80th STREET» NEW YORK, N.Y. 10021 — Phone LEhigh 5-3535 BRACK MIKLÓS, igazgató BEJÁRAT A 2nd AVENUE-ről harmadát az erdészetek kül­földre szállították. A magyar tölgyerdők jó minőségű makkja értékes cikk Nyugat-Európában; a belga, svájci és nyugatnémet erdőgazdaságok hat és fél dollárt fizettek mázsájáért. MAGYAR HAJÓJÁRATOK A FÖLDKÖZI-TENGEREN A magyar hajózás az el­múlt évben 3,2 millió tonna árut és 2,8 millió utast szál­lított. Rendszeres járatai közlekednek Budapest—Bécs valamint Esztergom—Sturo­­vo között. Négy új tengeri hajóval gazdagodott a ma­gyar flotta; az 5000 tonnás mélytengeri hajók részben a hagyományos közelkeleti tér­ségben, részben a Latakia— Hamburg—Antwerpen útvo­nalon folytattak áruszállí­tást. KUTYAKOSÁR KANADÁBA Eleken átadták rendelteté­sének a Békési Kosárfonó Vállalat új üzemét, ahol száz asszony és leány dolgozik. A vállalat jelenleg már ezerféle terméket exportál: Kanadá­ba kutyakosarakat, Svédor­szágba, Angliába és más or­szágokba festett, fonott gar­nitúrákat, bárszekrényeket. MOHÁCSI GONDOLÁK Mohácson bevezették a gondolaszerű csónakázást a Dunán. A halászati szövetke­zet új csárdájánál lesz az ál­lomás, itt szállnak majd ki a kirándulók. BORVERSENY Hatvan vörösbor vetélke­dője dőlt el a hagyományos szekszárdi borversenyen. A versenyt a zamatos kadarkák fölénye jellemezte: az 55 mi­nősített bor közül 31 szek­szárdi kadarka volt.

Next