Amerikai Magyar Világ, 1969. november (6. évfolyam, 46. szám)

1969-11-16 / 46. szám

The largest Hungarian weekly in America Amerika legnagyobb magyar hetilapja AMERICAN HUNGARIAN WORLD ,____I_____i.­. • ■...............................................................................■ [UNK] ------------------v No. 46. SZÁM CLEVELAND. O. Vasárnap, 1969. nov. 16. Vol. VI fc £ S SZÁM­ÁRA 15 CENT --------------------■ [UNK] [UNK] [UNK] .­­...... .............................­............- ------------------...........­...­­." S? b -------" MEGKERGETETT EGY SZERELMESPÁRT AZ AGGRESSZÍV REPÜLŐ CSÉSZEAU Az Ontarioban levő Pem­broke az utóbbi időben a világ érdeklődésének középpont­j­á­­ba került, ami annál is csodá­latosabb, mivel Pembroke ko­rántsem a turisták paradicso­ma és semmi olyan jellegze­tessége nincs, ami a világ ér­deklődését magára vonhatná. Van azonban Pembrokenek egy különös jellegzetessége: A Repülő Csészealjak, vala­milyen megmagyarázhatatlan ok miatt ,alighanem “kedve­lik” ezt a kanadai kisvárost. Legalább is erre mutat az a körülmény, hogy az utóbbi hónapokban, egymást követő­en, annyi Csészealj jelent meg Pembroke felett, amire még soha, a világ egyetlen más táján sem volt példa. Alig néhány héttel ezelőtt, azután a Csészealjak feltet­ték korábbi látogatásaikra a koronát, azzal ,hogy Pembro­ke felett egy olyan Repülő Csészealj jelent meg, amely szokatlanul aggresszív volt. Az aggresszív Csészealjjal kapcsolatos kalandot így me­sélte el a kaland egyik részt­vevője, Edward Paquette, az újságíróknak: — Barátnőmmel együtt ép­pen a Pembrok és a Peta­­wawa közötti országúton haj­tottam autómmal. Az ország­út teljesen kihalt és néptelen volt. Amikor mindezek tör­téntek, hajnali 3 óra volt. — Egyszerre csak mind­ketten felfigyeltünk egy kü­lönös jelenségre, amely au­tónktól nem messzire lebegett az égen. A tárgy ovális ala­kú volt, átmérője hozzávető­legesen 8 láb lehetett. A kü­lönös jelenség, hirtelen le­ereszkedett az országútra, tő­lünk 60 lábnyi távolságra. Mi­előtt földet ért, két szilárd­­ lábat “nyújtott ki” és azután ezeken a lábakon állt mozdu­latlanul.­­ Néhány pillanat múlva a különös jelenség ismét a le­vegőbe emelkedett és egye­nesen felénk közeledett. Köz­vetlen közelünkben megállt a levegőben, egy helyben, moz­dulatlanul. — Barátnőmmel együtt mindketten megrémül­tünk a különös jelenségtől, amely szemmelláthatólag, ér­deklődött irántunk. — Először azt hittem, ta­lán az autó lámpái nyugtala­­nítják és ezért eloltottam a lámpákat. Koromsötétségben ültünk a kocsiban. A különös tárgy hirtelenül szembefor­dult velünk, közvetlenül az autó szélvédő üvege előtt állt meg a levegőben. A különös alkotmányból ebben a pilla­natban egy csáp­szerű kar nyúlt ki. — Barátnőm felsikoltott és megvallom őszintén, nekem is inamba szállt a bátorságom. Ráléptem a gázpedálra és el­indítottam a kocsit.­­ A különös jelenség köz­vetlenül a fejünk felett, alig néhány lábnyi magasságban, követett bennünket. Ha fo­koztam a sebességet, a jelen­ség is sebesebben repült. Igyekeztem a mellékösvé­nyeken össze-vissza kanya­rodni, a levegőben levő alkot­mány azonban mindenhová követett, velem együtt for­dult, bárhova is fordultam. — Ez a hajsza legalább 20-25 mérföldön keresztül tar­tott, az igazság az, hogy a Repülő Csészealj (mi másnak nevezhetnék ?) határozottan és kifejezetten, aggresszív volt. — Végülis, a Csészealj, ép­pen olyan váratlanul, mint ahogy nem sokkal azelőtt le­szállt az országútra, elha­gyott bennünket. Fokozato­san emelekedett fel a magas­ságba és láthatólag minden érdeklődését elvesztette irán­tunk. — A különös tárgy azután egyszerre csak eltűnt a le­vegőben, olyan volt az egész, mintha valamiképpen, szerte­foszlott volna. — Komolyan mondom: ilyen különleges, kísérdeties és izgalmas hajszát eddig csak a filmeken láttam. S ha ezek után valaki kérdi, hogy hiszek-e a Repülő Csészeal­jak létezésében, minden ha­bozás nélkül így válaszolok: — Yes, sir! Mr. Parquette elbeszélését kétségtelenül alátámasztja az a körülmény, hogy a kérdéses időpontban a Repülő Csésze­aljat Mr. és Mrs. Chartrand is látta lakásuk ablakából. Mr. Chartrand nyomban telefonon jelentette a rend­őrségnek az égen mutatkozó különös tárgyat. Jack McKay rendőr nyom­ban a helyszínre érkezett és azt még látta, hogy a Repü­lő Csészealj a levegőbe emel­kedett és azután eltűnt, mint azt Edward Paquette mond­ta: “szertefoszlott.” Izgatja a beteget az aprószoknya STOCKHOLM, Svédország. — A stockholmi Karolinska kórház igazgatóságának leg­újabb rendelkezése a követ­kező: A kórház ápolónői és orvos­női, amennyiben 50 eszten­dősnél fiatalabbak, kórházi szolgálatuk teljesítése köz­ben, nem viselhetnek apró­szoknyát és a rendelkezés át­hágása azonnali elbocsátással jár. A kórház igazgatósága a következőkkel indokolja a rendelkezést: — Az aprószoknya szaba­don és fedetlenül hagyja az ápolónők és az orvosnők tér­dét, lábszárát és combját és ezáltal könnyen előfordulhat, hogy veszélyes vegyi anyagok freccsennek az ápolónők és az orvosnők lábszárára és combjára.­­ Ezenkívül: a tapaszta­lat azt mutatja, hogy a fiatal és középkorú férfibetegeket izgatja és ingerli az apró­szoknya és gyógyulásuk, va­lamint lábadozásuk, rendkí­vül lassan halad, ha az ápo­lónők, vagy a fiatal orvosnők aprószoknyát viselnek. A FÖLDGÖMB KÖRÜL... ELGIN, Skócia — Elgin, Skócia egyik legtöbb whiskyt (és egyik legjobb whiskyt) termelő vidékén fekszik és Rev. Robert Henderson, skót lelkész, a közelmúltban, he­lyénvalónak találta, hogy az istentisztelet alkalmával, a szószékről, hálát adjon ezért az Úristennek. Rev. Hender­son hálaadó imája így hang­zott: — Köszönjük, Neked, Atyánk, hogy ezzel a külön­legesen jó whiskyvel meg­ajándékoztál bennünket. Kö­szönjük Neked a whisky nyo­mán bennünk szétáradó me­legséget és jóérzést. Kérjük, bocsáss meg azért, hogy túl­ságosan gyakran isszuk ezt a nagyszerű whiskyt. 3. * TENTERDEN, Anglia — Két héttel ezelőtt a 45 esz­tendős Mrs. Alice Hope, nyer­te el ezt a megtisztelő címet: Tenterden Legszebb Nagyma­mája. Néhány nappal később újabb díjat nyert: Tenterden Legformásabb Lábú Asszo­nya. * * * JAKARTA, Indonézia—Az indonéz kormány alighanem kénytelen lesz ócskavasként eladni a közeljövőben az “Iri­an” nevű hadihajót. A helyzet ugyanis a következő: Az Iri­­ant az indonéz kormány a Szovjetuniótól vásárolta. A Szovjetunió azonban már nem gyárt olyan alkatrészeket, amelyek ilyen típusú hadihaj­­jóhoz szükségesek és sehol a világon ilyen alkatrészeket nem gyártanak, ezért tehát,, a tönkrement, vagy elhaszná­lódott alkatrészeket lehetet­lenség pótolni. sj: * * NEW CUMBERLAND, W. Va. — Frank Daminger a kö­zelmúltban beperelte szom­szédait 150,000 dollár kárté­rítésre. Frank azt állítja, hogy a szomszédok boszor­kánynak híresztelték őt. A szomszédok tagadták a vádat. Daminger végülis viszavonta kártérítési keresetét és kibé­kült szomszédaival. ÍGY LÁTTA A JÓL A JÖVŐT CHICAGO — Joseph De Louise, chicagói női fodrász, aki az utóbbi időben néhány bevált jóslatával tette nevét országszerte ismertté, a kö­vetkezőket jövendöli a legkö­zelebbi jövőre vonatkozóan: — Edward (Ted) Kennedy szenátor néhány közelebbi ba­rátja és ismerőse ellen bíró­sági eljárás indul majd Ma­ry Jo Kopechne halála miatt. A vádak függetlenek lesznek Kennedy szenátortól.­­ Az Egyesült Államok rövidesen újabb ázsiai hábo­rúba bonyolódik, valószínű­leg még ebben az esztendő­ben. Az újabb ázsiai háború Vietnamhoz hasonlóan, "ame­rikai tanácsadókkal” indul majd és rövidesen vietnami méretű amerikai beavatko­zássá válik. — Egy amerikai hadihajó rövidesen, titokzatos körül­mények között elsüllyed és amikor vizsgálat indul az ügyben, széleskörű belső Ö3­­­szeesküvésre és korrupcióra derül majd fény. — Két-három hónapon be­lül, meglepetésszerűen kide­rül majd, hogy a rendőrség az első pillanattól fogva tud­ta, hogy kik gyilkolták meg Sharon Tate színésznőt és ba­rátait, különböző okok miatt azonban, nem akarta nyilvá­­nosságra hozni az erre vonat­­kozó bizonyítékokat.

Next