Amerikai Magyar Világ, 1969. november (6. évfolyam, 46. szám)

1969-11-16 / 46. szám

2. oldal AMERIKAI MAGYAR VILÁG editorial and Circulation Office — Szerkesztőség és Kiadóhivatal 1736 East 22nd Street, Ohio 44114 Telefon: 241-5905 valamint Editor: Megjelenik minden pénteken Published every Friday Published by — Kiadó Associated Hungarian Press, Inc. ZOLTÁN GOMBOS Szerkesztő: GOMBOS ZOLTÁN 1579 Second Avenue, New York, N.Y. 10028 _______________Telefon: 737-9370 vagy 737-9371_________________ Attention Post Master: all POD Form 3579 copies should be delivered to 1736 East 22nd St., Cleveland, Ohio 44114 SUBSCRIPTION RATES: ELŐFIZETÉSI DIJAK: így évre ..................................$8.00 fél év­e................................ $5.00 One Year ..............................$8.00 Half Year ...............................**.00 lányaira fogadott egy angol "büki" BIRMINGHAM, Anglia — Köztudomású, hogy az ango­lok imádnak fogadni és ha két angol együtt van, nagyon ne­hezen képzelhető el olyan helyzet, hogy valamiféle fo­gadásra ne kerüljön sor. A legenda szerint, egyszer, két angol arra is fogadott, hogy szerda után csütörtök következik-e? Az, aki csütör­tök ellen fogadott, így indo­kolta fogadását: — Semmi sem bizonyos a világon. Mindenesetre, meg­kockáztatom a dolgot. Az angol fogadószellem bi­zonyítéka az, hogy egy Ar­chie Vincent nevű fogadóiro­da-tulajdonos a közelmúltban 4 leánya férjhezmenetelére fogadott és ajánlott fel foga­dást. Vincent ikitette a leányok fényképét fogadóirodája ki­rakatába és egyúttal meghir­dette esélyeiket is. Vincent az esélyeket annak figyelem­­bevételével számította ki, hogy a lányoknak milyen gyakran vannak udvarlóik és az udvarlók milyen komoly­nak tűnnek. Vincent értékelése: Pauli­ne és Jean a két közös favo­rit 5:4 ellenében, míg Diane és Christine a két “outsider” — esélyük 8 az 1-hez, a há­zasság ellen. A lányok viszont szemmel­­láthatólag határozottan há­zasság-ellenesek. íme, a lá­nyok kommentárja: Jean, 26 éves: — Szerelmi kalandjaim, legfeljebb három évig tarta­nak, képtelen vagyok egy fér­fit hosszabb ideig elviselni. Pauline, 20 éves: — Van egy állandó fiúm, de az “állandóságnál” nem akarok tovább menni. Diane, 22 éves: — Nagyszerűen érzem ma­gam egyedül. Kinek kell férj ? Christine, 25 éves: — Annyian udvarolnak, hogy nincs időm férjhez men­­ni. HIRDESSEN LAPUNKBAN MEGRENDELŐ-IV AMERIKAI MAGYAR VILÁG 1736 East 22nd Si„ Cleveland, O. 44114 valamint 1579 Second Avenue, New York. N.T. 10028 Kérem a csatolt összeg ellenében indítsák ré­szemre az AMERIKAI MAGYAR VILÁG újságot. AMERIKAI MAGYAR VILÁG............................. Név_______________________________________ Cím (Utca, ház-szám, vagy Box):______ Város és állam ........................................ Amerikai Magyar Világ előfizetési díja: egi évre $8.00, fél évre $5.00, külföldre $1000 INDIÁN-TEMETÉST KAPOTT AZ ÖREGÜK CANAAN, N.Y. — A kö­zelmúltban halt meg, 84 esz­tendős korában, Thomas Jo­seph Quinton, aki amerikai indiánok egyenesági leszár­mazottja volt. Fia, William, farmházuk kertjébe temette apját és tekintettel az ősök­re, igazi, és hamisítatlan in­dián temetést adott az öreg­­úrnak. Az indián temetés a követ­kező volt: Az öregúrral közös sírba temették vadászkutyáját, lő­szereket, pipáját, pipadohá­nyát és bagóját, elegendő mennyiségű gyufát, valamint kedvenc kalapját. A hullát lovaskocsi szállí­totta a sírhoz, a sírt az el­hunyt fia saját kezüleg ásta meg. Az öregúr kedvenc lo­vát agyonlőtték és a lovat is vele közös sírban temették el. William megj­egyzése: —Bizonyos vagyok abban, hogy apám, aki indián ősök­től származott, mindezeket a dolgokat, örömmel fogja majd használni a túlvilágon, az Örök és Boldog Vadász­mezőkön. fényszóró MAYVILLE, Wise. — A 16 esztendős Dale Boeck nem mindennapi vitába keveredett high schoolja igazgatójával. Az iskola igazgatósága kifo­gásolta, hogy Dale haja túl­ságosan hosszú és ez ellenke­zik az iskolai szabályzattal. Dale viszont arra hivatkozott: A hosszú haj feltétlenül szük­séges, mivel minden hét vé­gén egy rock ‘n’ roll zenekar egyik gitárosa és ez pénzt je­lent számára. Az iskola igaz­gatósága végülis­­ kompromis­­­szumos egyezményt kötött tanítványával: Dale rövidha­­jú parókát vásárolt és abban jár iskolába. Ilyen módon, hajviselete nem ellenkezik az iskolai szabályzattal, ezen­kívül, hosszú haja is megma­rad és nem veszti el állását, mint gitáros. GRAND RAPIDS. Mich. — Az itteni városháza torony­órája 81 esztendős és a váro­si tanács úgy határozott, hogy a kiérdemesült torony­órát le kell szerelni a falról és át kell adni a mindenkép­pen megérdemelt enyészet­nek. Amikor azonban a to­ronyóra leszerelésére került sor, két fiatal férfi megje­lent a városháza tornyában és kijelentette, hogy tiltako­zik a toronyóra leszerelése ellen. A két férfit letartóztat­ták, mindkettejüket a köz­rend megzavarásával vádol­­tan fogják bíróság elé állni.­­fi CHICAGO — A federális kormány 3 illinoisi útkarban­tartó ügynökséget kitünte­tett, a szakemberek ugyanis úgy találták, hogy a három ügynökség igazán igyekszik az országutakat “gyönyörű állapotban” tartani. .ii * * WASHINGTON — A new yorki Világkiállítás számára 1966-ban felépítették a new yorki Pavilont 1966-ban és most szeretnék lerombolni. A kongresszus azonban nem akar hozzájárulni a 350,000 dollár megsemmisítési költ­ségekhez. Lindsay, new yor­ki polgármester, megjegyzé­se: a Pavilont senki sem akarja megvásárolni és fo­galmam sincs, mi történjék az épülettel. FEKETE LETT EGY FEHÉR HÓ, HOGY NÉGERKÉNT ÉLHESSEN WASHINGTON­­ A kö­zelmúltban jelent meg egy könyv az amerikai könyvpia­con, amelynek címe: Soul Sis­ter. A könyv szerzője egy Grace H­a­l­s­e­ll nevű fehér nő, akinek ősei egyébként rab­­­szolgatartók voltak Texas ál­lamban. Miss Halsell életének kü­lönös 6 hónapját írja le köny­vében. ő maga erről a való­ban nem mindennapi 6 hó­napról, nemrégiben a követ­kezőket mondotta az újság­íróknak: —Forth Worthban újság­íróként dolgoztam és riporte­ri munkám során hosszú esz­tendőket töltöttem a Távol- Keleten és különböző dél­amerikai országokban. Ami­kor visszatértem az Egyesült Államokba, megdöbbentett az a körülmény, hogy az ameri­kai fehérek jelentős része még mindig alacsonyabbren­­dű teremtményeknek tartja a négereket. Jani ... és mindennek ellené­re, a toronyóra végzete betel­jesedett: leszerelték és meg­semmisítették. — Ezután három esztendőn keresztül Johnson elnök tit­kárságának egyik alkalma­zottja voltam a Fehér Ház­ban. Végülis elhatároztam, hogy néger leszek, a négerek között akarok élni négerként, mert sajnálom ő­ket, rokon­szenvezek velük és a fehérek bánásmódját igazságtalannak találom. — Vásároltam fekete kon­takt­lencsét s elkezdtem szed­ni a “psorlen” nevű tablettá­kat, amelynek jellegzetes sa­játsága az, hogy a fehér bőrt sötétbőrűvé változtatja. Ál­lásomat otthagytam a Fehér Házban és hetekig elrejtőz­tem az emberek elől. Amikor ismét kimentem az utcára, bőröm csokoládészínű volt. —Hat hónapon keresztül Harlemben éltem és azután Mississippi államban. Egy harlemi kórház egyik fehér orvosa, mikor kezelnie kellett kisebesedett és megdagadt lábamat, undorral nézett fe­kete lábszáramra és megje­gyezte: — Maguknak, négereknek, gyakrabban kellene fürdeni­­ük! — Mississippi állam egyik városában egy fehér bank­­tisztviselő szobalánya voltam. Egy délután, amikor felesége nem volt otthon, a férfi le akarta tépni rólam a ruhát, le akart dönteni a díványra és ezt lihegte arcomba: — Gyűlöllek benneteket, mocskos feketék, de tudom, hogy az ágyban nagyszerűek vagytok! — S a­­ kalandnak most vé­ge. Bőrömről lekopott a fe­keteség és ismét Washington­ban fogok élni, fehér nő mód­jára. Gyakran sírva fakadok. Gyűlöltem négerként élni és gyűlölök fehérként élni. — Javaslom, hogy egyet­len fehér ember se kövesse példámat, ne próbálkozzon néger lenni, mert az élmény megrendítő. ANGOL NYELV TANULÁSHOZ a legjobb segédeszköz a BIZON­Y SZÓTÁR ANGOL-MAGYAR és MAGYAR ANGOL Két szótár egy kötetben — Közel 1000 oldal Ára keménykötésben csak $6­ 00 kapható mindenhol, ahol a lapot árusítják. Megrendelhető készpénzt, Money Ordert vagy csekket mellékelve: AMERIKAI MAGYAR VILÁG 1736 East 22nd Street, Cleveland, Ohio 44114 vagy a vidéki képviselőknél.

Next