Apostagi Napló, 1996 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1996-01-01 / 1. szám

VÉVF. 1. SZÁM ÁRA: 25.- Ft /V/t *7 O/tz 1996. január APOSTAG KÖZSÉG IDŐSZAKI LAPJA Búcsú Hatházi Sándortól, az apostagi Nagy Lajos Általános Iskola igazgatójától Apostag község lakossága, az Önkormányzat Képviselőtestülete, a Nagy Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete, a tanulóifjúság, és a barátok nevében megrendült szívvel búcsúzom Hatházi Sán­dor barátunktól, munkatársunktól, iskolánk igazgatójától. Köszönjük a több mint 40 éves pedagó­gusi szolgálatát, amiből több mint 16 évet Apostagon, igazgatóként dolgozott le. Köszönjük hivatástudatát, igényességét, következetességét. Erényeit, munkája eredményességét meg­ismerhették korábbi munkahelyein is: Ál­lampusztán, Solt-Gyármajorban, Újsolton és Dunaegyházán. Élete — mindazok számára akik ismerték — példamutató volt. Felnövő generációk sora emlékezhet kö­vetelményeire, és hasznosíthatják felnőtt korukban a tanultakat. Neve kitöröl­hetetlenül összeforrt az apostagi iskola újkori történetével, jelenlegi iskolaépü­leteink megszületésével. Az iskola és önmaga környezetének kialakításával példaképe volt a jóra és szebbre vágyóknak. Közéleti érzékenységgel mindig részt vett az emberi közösségek életfeltéte­lei fejlesztésében, javításában. Szeretettel és tisztelettel részt vállalt barátai, munkatársai öröméből, bána­tából. Munkaidőn kívül barát volt munkatársaival, de határozott egyéniség és következetes vezető a munkában. Munkája elismeréseként 1975-ben miniszteri dicséretet, 1988-ban kiváló pedagógus kitüntetést kapott. Mindig sokat vállalt és teljesített. Élete utolsó pillanatáig megőrizte függetlenségét, környezete iránti megértő tiszteletét. Tudtuk — ő is tudta —, hogy végzetes kór emészti. Ennek ellenére harcolt, és reménykedett a felgyógyulásban. Veszített. Az igazi vesztesek azonban mi vagyunk, mert életünkből elveszítettük. Emlékét szívünkben megőrizzük. Az általa ültetett apostagi fákkal, a virá­gos, parkosított iskolaudvarral, a gondozott gyermeki lelkekkel, az együtt­­létünk számos kedves emlékével. Búcsúzunk tőle. Köszönjük életét, nyugodjon békével. (Szabó József polgármester búcsúbeszéde) Hatházi Sándor (1936—1995) Életének 59. évében, 1995. utol­só napján hunyt el az apostagi álta­lános iskola igazgatója, földrajz­rajz szakos általános iskolai tanár. Halálával nagy veszteség érte nem csak családját, az intézményt, annak nevelőtestületét, tanulóifjú­ságát, de a község lakosságát is. A család és a faluközösség gyászá­ban részvéttel osztozik szerkesztő­ségünk is. 1936. július 24-én született Úszódon. Tanítói oklevelét Kalo­csán, tanári diplomáját Szegeden szerezte. Állomáshelyei, munkahelyei: Ál­lampuszta, Solt-Gyármajor, Újsolt, Dunaegyháza, Apostag. Oktató-nevelő munkájának szak­mai elismerései: Miniszteri dicséret 1975-ben, Kiváló pedagógus ki­tüntetés 1988-ban. (Újsolti pedagó­gusként a dunavecsei járás rajz szakos nevelőit ellenőrizte, mint szakfelügyelő). Közéleti tevékeny­sége is jelentős — községi ta­nácstag. 1979. augusztus 15-én nevezték ki az apostagi általános iskola igaz­gatójává. E tisztségben elismerést érdemlően dolgozott, az új iskolát parkosította, pedáns rendet tartott, igényes követelményeket támasz­tott mind a vezetése alá tartozó in­tézmény, nevelőtestület, tanulóifjú­ság iránt. Eredményes tevékeny­sége biztosíték, hogy emlékét tisz­telettel megőrizzük.

Next

/
Thumbnails
Contents