Apostagi Napló, 2004 (13. évfolyam, 1-6. szám)

2004-01-01 / 1. szám

­ni.ÉVF. 1. SZÁM APOSTAG KÖZSÉG IDŐSZAKI LAPJA Ára: 50 Ft 2004. január Újévi köszöntő Tisztelt Apostagi Polgárok ! Apostag Község Önkormányzata, választott tisztségviselői és a községünk közszolgálatá­ban dolgozó munkatársak nevében köszöntöm Önöket Krisztus születése után a 2004. évben. A magunk mögött hagyott esztendőre a vi­szonylagos csendesség volt jellemző, csak a tá­voli fővárosban zajló politikai villongások fé­nye villant időnként szeretett községünk légte­rébe, rövid időre megosztva a polgári kapcso­latokat, illetve a fennálló megosztottságot fo­kozva, attól függően, hogy kit milyen mérték­ben ért el a múlt század második feléből örök­lött gonosz, vagyis a népbutítás. A csendesség jelenthet áldást is, mert alkal­mas higgadt, tartalmas gondolkodásra és ter­vezésre, de kiválthat szomorúságot is, mert nélkülözni kell az alkotás zaját. Sajnos ránk többségében az utóbbi volt jellemző, mivel közismert terveink megvalósítását a pénzhiány alapvetően meghatározta. A 2003. évi ered­mények szerények, de alkalmasak a következő időszakban lehetséges gyarapodásunk mega­lapozására. Többségében pályázati támogatásból valósí­tottuk meg az útfelújítási programunk 50 %-át, az ingatlantulajdonosok, illetve a BÁCSVÍZ Rt. finanszírozásával épült meg a védgátőrházi zártkerti térség ivóvízhálózata. Elkészült a volt postaépület felújítási terve és az új ravatalozó építési terve. Érvényesítettük a belsőségi csapadékvíz ke­zelő rendszer létesítési engedélyét, és pénztá­mogatást nyertünk az M8 autópálya következ­tében várható vállalkozói érdeklődők fogadá­sát elősegítő szakmai tanulmány elkészítésére. Az év nagy feladata volt az M8 autópálya I. ütemének - benne a Duna-híddal - tervezése befolyásolása, vagyis a község érdekeinek ér­vényesítése. A feladat teljesült, a várva várt ál­lami nagyberuházás 2004-ben megkezdődik olyan programmal, amivel elégedettek lehe­tünk. Mindehhez kapcsolódik az európai uniós gazdasági és politikai közösséghez való csatla­kozás véglegesítése a parlamenti és a megtar­tott népszavazási döntés alapján. A csatlakozás rengeteg jótékony lehetőséget teremt meg, de számtalan veszélyt is jelenthet attól függően, hogy mz ilyen mértékben készül fel a Magyar Nép a közösségi életre. Sajnos a felkészültsé­günk jelentős hiányai jelentik most a legna­gyobb veszélyt, mivel hiányoznak a felkészült intézményrendszerek, amelyek elérik az ál­lampolgárok mindegyikét, és elmaradt a teljes körű működési és szakmai ismereteknek közérthető formában történő közzététele, ame­lyek 2004. május 1. után mindennapi életünk­ben érinthetnek bennünket. Újra magunkra maradtunk mi, a Magyar Nép többsége, mint annyiszor a történelmünk során, de biztos vagyok abban, hogy mint mindig, most is megtaláljuk a megoldást lét­­fenntartásunk és boldogulásunk biztosítására. Ehhez össze kell fognunk. Néven kell nevezni az élősködásiaszontesőket, a tömegeket félre­vezető népbutítókat, és a saját érdekünkben félre kell tenni a többségében valótlanságokból fakadó nézeteltéréseket Tudomásul kell venni azt is, hogy a gondoskodó á állam ideája hamis álom. Elsődlegesen magunknak kell gondos­­kod­nunnk az általunk választott életmódhoz szükséges javak előteremtéséről és csak az ön­hibájukon kívül hátrányos helyzetbe került polgártársaink számítsanak közösségi alapellá­tásra. Ezzel vissza kell adni a tartós értékteremtő munka tisztességét, még akkor is ez a megol­dás, ha napjaink „brókerei” és „bankárai” mást sugallnak szócsöveiken. " «. . ..."-----­Apostag község lakói 2004. május 1. utáni sorsát is elsősorban a tisztességes és törvényes munkával lehet javítani. Boldogulásunk zálo­ga, hogy minden apostagi lakos felkészült legyen arra, amivel foglalkozik, ami a hivatása, családi feladata. Ehhez sem kellenek anyagi javak, csak kötelességtudat és akarat. Rajtunk mindannyiónkon külön-külön múlik, hogy mi­lyen lesz életünk. A világ megnyitása hajnalán legfontosabb feladatunk, hogy megtanuljunk legalább egy világnyelven (német, angol) be­szélni, mert a tájékozódó képességnek ez az alapja. Kétségektől, aggodalmaktól és szerény ja­vaslatoktól terhes gondolatokkal kívánok min­den jóakaratú apostaginak sikereket, boldog örömteli napokat családi körben, apostagi ünnepi, közösségi rendezvényeinken, magya­rok nagy családja körében bárhol a világon. Kérem, egymás kezét fogva, összekapaszkod­va induljunk az új vitág felé, hogy felépítsük az igazi magyar polgári életet az európai népekkel összefogva. Polgári életnek ajánlom Joos Lips holland író XVII. századból származó minősítő meg­határozását az alábbiak szerint: „Polgári életnek mondom azt mellyel az emberi társaságban egymás hasznára, avagy javára elegyesleg élünk.”­­ Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szabó József polgármester egészséget és eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kiván minden kedves olvasójának a íjVjgoró szerkesztősége

Next

/
Thumbnails
Contents