Aradi Ujság, 1923. január (22. évfolyam, 5-22. szám)

1923-01-11 / 6. szám

XXII. évfolyam 6. szám TELEFON: 503. Egyes szám ára 1 Less. V­i­d­é­k­e it­t 50 lesi. hirdetéseket felvesz: „Kelet“ hírlapiroda Str. Alexi (Palac-utca), „Wallinger“ hirdetési Iroda Str. Boranovics (Lázár Vilmos­ utca) és a kiadóhivatal. *M­DI 113 SAG Távirati jelentések Hogyan megy végbe a Ruhr-terület megszállása? Zárlatot rendeltek el Kölnben. — Mérnököket is kirendelt a francia hadvezetőség­ , Paris. Valamennyi párisi lap kiemeli Poincaré miniszterelnök­nek azt a nyilatokzatát­ ,amelyet a tegnapi minisztertanács után mon­d.lott, hogy a kormány egyetlen francia katonát és­­egyetlen fran­cia mérnököt sem fog mozgósí­tani, de a Malin hozzáfűzi, hogy a tábori vasúti csapatok mű­szaki osztályának első cso­portja szombaton este paran­csot kapott, hogy szerelje fel az 5. hidászezredet, amely Versaillesben van helyőrsé­gen. Ez az ezred hétfőn este elindult a Ruhr-terü­letre. A Journal szerint hétfőn este 9 óra 45 perckor újab­b csapat fran­cia mérnök utazott el Parisból Düsseldorf felé. Malinztrál jelentik a Petit Pari­­sien-nek, hogy Dégoutte­­tábornok, a meg­szálló francia csapatok főpa­rancsnoka, tegnap egész törzskarával Düsseldorfba utazott. A vezérkari főnök közli, hogy minden intézkedés megtör­tént a Ruhr-terület megszál­lására. A megszállásra kizárólag fehér csapatokat rendeltek és a­­hadve­zetőség megfelelő nagy csapat tes­tük­et fog felhasználni hogy a szállítási eszkö­zö­ket és a hídfőket kell­ők­épp­en m­egszálhassa. Belga katonaság is lesz a megszálló csapattestek kö­zött, olasz azonban nem. A­­belga kormány tudatta, hogy katonaságon kívü­l mérnököket is hajlandó küldeni a német bányák és gyárak átvitelére. Köln: Egybehangzó jelentések állítják, hogy a Rajna-terület min­den nagyobb városában a francia katonai hatóságok megtették az előkészületeket a katonai előnyomulás vég­rehajtására Essen irányában. A francia csapatokat azokból a városokból­, ahol eddig helyőrsé­gen voltak, a megszállási terület perifériáira tolták előre Essen irá­nyában. Essen városában sem a német közigazgatási hatóságok, sem a szénbányák központi szer­vezete nem­­kapott hivatalos köz­lést a francia katonai parancsnok­ság intézkedéseiről. A Parisból küldött francia mérffölkök még Düsseldorfban vannak. A kölni francia megszálló parancsnokság zárlatot rendelt el a Kölnből dél felé vezető vasútvona­lakon a teherszállításra s így isok szén­­vonat és mss fehéráru nyílt pá­lyán rekedt meg. A megszálló­­te­rületeik vasútállomásaim szigorí­tották az útlevél vizsgálatot. A mainizi francia katonai pa­rancsnokság érintkezésibe lépett az angol megszálló parancsnok­sággal Kölnben, hogy az angolok által tartott zónán keresztül esetleg francia csa­patokat szállíthasson át.­tt azt híreszteli­k, hogy az angol parancsnokság kitérő választ adott és az engedélyt a brit kormány jóváhagyásá­tól tette függővé. Düsseldorfban tömegesen rekvi­­ráltak középületeket, köztü­k isko­lákat is a francia csapatok be­­kvártélyozására, a francia tisztek legnagyobrészt vendégfogadók­ban kaptak szállást, a­­város utcáin tankok dübörögnek végig, de a lakosság nyugodtan viselkedik. T­egnap 200 francia tiszt jelent meg S­cisseldorfban a főpostán és lefoglalta a telefonhi­vatalt. A francia tisztek a különböző parancsnokságoktól egész nap várták az utasításokat. Coblenzből jelentik, hogy a francia megszálló parancsnokság Coblenz és Köln, úgyszintén Cob­lenz és I­hier között beszüntette a teheráruszállítást, hogy a vonalai­­kat szabaddá tegye a csapatszáll­­­it­ások számára A francia kormány megkezdte a katonai akciót® Paris. A Journal értesülése sze­rint a francia kormány a mulasz­tás megállapítása után még a mai napon végrehajtja tervét. Hiteles értesülése szerint Mainz városából 30 vonat csapatokkal megrakva útban van a Ruhr-vidék fe­lé- De­­gou­­tt tábornok vezérkarával Düs­seldorfban állomásozik és innen in­tézi a szükséges katonai mozdula­tokat. Olaszország is részt akar venni a megszállásban, Róma. Az olasz közvélemény határozottan állást foglal Francia­­ország szankciós politikája mel­lett. Országszerte nagy mozga­lom indult meg annak kimondá­sára, hogy Olaszország támogas­sa Franciaországot a megszállás­ban. Biztosra veszik, hogy a hiva­talos körök magukévá teszik az új álláspontot. A német birodalom elnökének proklamációja a megszállandó területek lakosságához. Berlin. A birodalmi elnök az ujonna megszállandó területek la­kosságához falragaszokon felhí­vást intézett, és hogy nyomoruságtokat eny­hítsük. A görögök csapatokat vonnak össze Kelet-Tráciában. London. Hivatalosan megerősí­tik a hírt, hogy a görögök Kelet- Tráciában csapatokat vonnak össze. A hadműveleteket Anglia helyesli. Tartsatok ki a hűségben és maradjatok nyugod­tak. Hűséget, segítséget fogadunk nektek és semmit sem mulasztunk Frankfurtot nem szállják meg? Pak­s. Híre jár, hogy a meg­szabandó terület nem foglalja ma­gá­ban Frankfurtot, csak a Ruihr­­vidékre szorítkozik. 1923. január 11. Megál­l­apították N­émetország mulasztását. Az angol delegátus a határozat ellen szavazott. Paris. (Havas.) A jóvátételi bi­zottság tegnap ülést tartott. Az ülésen hivatalosan megállapítot­ták Németország mulasztását a szénszállításokban. A mulasztás megállapításának kimondása mel­lett három szavazat volt, ellene egy, az angol delegátusé. A lapok rendkívüli kiadásokban közölték a jóvátételi bizottság határozatát. Hogyan folyt le a jóvátételi bizottság ülése? Paris. (Havas) A jóvátételi bi­zottság ülésének lefolyása a követ­kező volt: A német­­ tanácsadó emlékeztet arra az átiratra, amely szerint a szénszállításoknál való mulasztások esetén Németország készpénzfizetésben ad kárpótlást. Bradbury angol delegátus megérti hogy Franciaország követeli a kárpótlást, mert a legtöbbet szen­vedett, de azt véli, hogy a mulasz­tás megállapítása túlságos követ­kezményekkel járhat. A belga de­legátus cáfolta a német szakértőt. Barthou felszólalásában megálla­,­pítja Németország makacs rossz­­indulatát és a mulaszt­ás megállap­­ pítlását ki­váltja. Az olasz delegá­tus csatlakozott Barthouhoz. Boy­­den amerikai megfigyelő szintén megállapítja­­Németország mulasz­tását, de azt kívánja, hogy a szö­vetségesek Németország teljesítő­képességéhez, Szabják követelései­ket. A szavazás három szavazattal az angol delegátus szavazata elle­nében megállpították Németország mulasztását. Két exaltait fiatalember öngyilkossága Budapesten, Budapestről jelenítik. Ma délben Savoy-sz­álló egyik első emeleti szobájában az egyik szobaasszony két fiatal­embert talált az ágyban holtan. A fiatalemberek egymást átölelve feküdtek. Előző este vet­ték ki a szobát "SS a bejelentőlap­­jokra Biró József húsz éves jog­hallgató és Kuchler Ferenc tizen­nyolc éves droglistasegédnek írta magát. A rendőrorvos megállapí­totta, hogy kokainnal mérgezték meg magukat. A két fiú gyermek­kori jóbarátok voltak és együtt is nevelkedtek. Mind a kettő rajongó exaltait volt. Kuchlernek az anyja vidéki színésznő volt, aki évekkel ezelőtt szintén öngyilkos lett. Kuch­­ler, aki festete magát és egy­­ ön­­gyilkosságot dicsőítő írónak volt a rajongója, egy király utcai drogé­riában volt segéd. Gyakran beszél­tek mindketten öngyilkosságról és arról is tettek említést, hogy mind­ketten szerelmesek gy lányba, aki színésznő és hogy , nem­ viszonozta szerelmüket. Nyolc nappal ezelőtt­­ eltűntek hazulról. Bir a múlt hét csütörtö­kén hazament és­ eladta egy új ru­háját. A másik szombaton járt utoljára otthon, de egyikü­k sem árulta el, hol bujkáltak egy hétig. Öngyilkosságuk előtt több levelet írtak amelyeket még nem bontot­tak fel. Kuchler zsebében egy női kéz irta néhány sort találtak. — Maga még gyerek, — olvas­­ható a papírlapon — eddig csen­des megadással mutattam, hogy szeretem, most már nem titkolom, gyűlölöm magát. — A szállodai szoba asztalán egy cédula heveri amelyre Kuchler ezeket irta. —■ Most vettem be kokaint. Nagynak érzem magam halálom előt. Kellemes zsibbadás járja át tagjaimat. objektív krietikáival érvényesítse felfogását. Ilyen értelemben való együtt­működésre külpolitikai és belpolitikai kérdésekben hajlandók vagyunk. Ha ők ezer nem hajlan­dók, akkor azt kell felelnem: Vele­tek, tie ha kell nélkületek is ! Bethlen magyar miniszterelnök nyilatkozata a reparációról és az ellenzékkel való együtt­működésről. Nem tud a kormány a kisantant demarsáról. Budapest- Az egységes párt teg­napi vacsoráján felszólalt Bethlen gróf miniszterelnök és a követke­zőket mondotta: A világpolitikai helyzet forduló­ponthoz jutott. A magyar repará­­ció kérdése rövidesen eldől­. Azon az állásponton vagyok, hogy a kormány egyed­ül nem hivatott eb­ben a kérdésben dönteni. A dön­tésre az egész nemzet jogosult. Érezzük, hogy létünk fenyegetve van. Támadó szándékot fognak ránk, amikor tudják, hogy a nem­zet lefegyverezve nem is gondolhat támadásra. Kötelességünk, hogy baráti jobbot nyújtsunk mindazon nemzeteknek, amelyek baráti job­bot kínálnak nekünk. Ezért tár­gyaltunk az osztrák kancellárral, hogy a súrlódási felületeket kikap­csoljuk. Egyes körök perfid mun­kát fejtenek ki pénzügyi frontunk­kal szemben. A kormány köteles­sége, hogy a legnagyobb szigorral járjon el a korona romlására spe­kulálók ellen. Ugyancsak skat beszélnek de­­marsokról, amelyeknek ma s­em vagyunk birtokában. Mikor lát­ták, hogy a magyar közönséget nem lehet félrevezetni, nekünk im­putál­tak háborús törekvéseket, fegyverkezésekről beszéltek, amik­ből egy­ szó sem igaz, így gyárt­ják egyesek a híreket, csak azért, hogy nagyobb haszonra tegyenek szert. Felhívom a­z egész társadal­mat, jelentse be a hamis hírek ter­jesztőit, hogy a törvény kímélet­len szigorával járhassunk el elle­nük. Bethlen ezután bejelentette, hogy a nézet érdekében szükséges tör­vényjavaslatot, a rendtörvényt, nem vonhatja vissza. Az ellenzék kötelessége, hogy a nehéz időkben felhagyjon a személyeskedéssel és MpeteM88*fiK­ét »•­adóhivatal Arad, Bele­­randa! Regina Maria (Andrássy­ út 20.) ne Cenzurat: Dr. g. MARCOVICS ama Felelős szerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ. en Kiadja : az Aradi Lap- O kiadó Vállalat. Károly trónörökös a Bánátban vadászott. Károly trónörökös három papig a volt W­ilmoffen gróf-féle urada­lom erdejében és­­év adatkertjében vadászott. A vadászaton a trón- ■ örökösön kívül résztvettek Mo­­csonyi Antal fővadászm­ester, Bi­bés, cu Valentin herceg, Poklevsky Koz feli volt bucureştii orosz nagy­követ, Spiess ezredes, udvari va­dászati igazgató, Lintia Valér fő­mérnök, a vadászerdei erdőőri szakiskola­­igazgatója. Joanovici Novtatélius mérnök-tanár, Gara­nten főmérnök, Dimtre­scu János mérnök­, erdőgondnok, Lintia Dé­nes tanár, Peten Par­then erdő­tiszt. A vadászat eredmé­nye négy fővad, 68 nyúl, 6 róka, egy vad­­macska és 2 fácán volt. Ebből három fővadat és a­­vad­macskát és számos nyulat a trónörökös lett. gajaáa£aaa^,iWiiBiaiiiiiiii i'iîihimihiiiihiii<iii"hh>i|i I"F'R i'igw^gca^stssBagifeaE^ Dr. Nagy Vincét nem enged­ték fellépni Zalaszentgróton­, Zalaegerszegről jelentik: Vass József népjóléti miniszter a most megürült zalasz­emtgrótti kerület­ben lépett fel s vele szemben Nagy Vince vette fel a küzdelmet, mint pártonkiivüli ellenzéki jelölt. Az ellenzéki képviselőik csoportja január 2-án jelölte csak Nagy Vin­cét s noha 5-én az ajánlási ívek beadásának határideje már le is járt, az ajánlásra szükséges 1107 aláírást Nagy Vincéért mégis be­nyújtották. A választási biztos azonban elutasította Nagy Vincét a következő határozattal, hogy „visszautasít különböző jogcíme­ken 519 aláírást, mint érvényte­lent", pótlására 24 órai határidőt kitűz, de fen­tartja a jogot magá­nak, hogy Vass Jó­zsef iveivel­­va­ló öss­zehasonlítás után az esetleg egyező aláírásokat törölhesse s ezek pótlására új határidőt nem fog adni.“ A határozat ellen Nagy Vince Il­ivel és a támogatására leutazott képviselőik tiltakozást jelentettek be, azonban hastalanul. Az egész hivatalos apparátussal meg kel­lett küzdeniök és a kitűzött hu­szonnégy óra eltelte előtt mégis benyújtották az új­­ajánlási ívet 1049 aláírással. A választási biz­tos még aznap kihirdette a hatá­rozatát,­ mely­­szerint az ajánlási ívből újabb 250 aláírást vissza­utasított s újabb határidőt nem engedélyez. Ezzel Nagy Vince a jelölésből kiesett és Vass József maradt az egyedüli jelölt. Hegymegi Kis­s Pál, Horváth Zoltán és Nagy Ernő interpellá­ciót jegyeznek be a zalaszentgróti választás miatt, Ru­eker Győző nemzetgyűlési­ képviselő pedig táviratban jelentette be a Ház el­nökének azt, hogy egy Gavallér ne­vű községi jegyző mentelmi jo­gát megsértette. Kedvező javulás Rasin állapo­tában. Prága: Rasin állapotában a ja­vulás kedvező. Az orvosök bíz­nak a tinénzügyi miiniszter felgyó­gyulásában. A Röntgen-vizsgálat megállapította, hogy a ger­incve­lőbe apróbb csontszilánkok hatol­tak be.

Next