Aradi Ujság, 1923. március (22. évfolyam, 47-73. szám)

1923-03-01 / 47. szám

XXII. évfolyam 47. szám. TELEFON: 503. Egyes Sato ára • 1 len. Vidéket! 1­50­0 eu. Hirdetéseket felvesz: „Edet“ hírlapíród( Str. Alex) (Salac-utca), „Wailinger“ hirdetési iroda Str. Boranovici (Lázár Vám­os-utca) és * kiadóhivatal, a Távirati jelentések Oroszország bábomra készül Litvánia ellen. Több hadosztályt vezényelt a határra. — Gőzerővel folyik a hadiszergyártás. Kovno. A Lengyelország és Litvánia közötti viszony kiéle­sedett. Erre való tekintettel a bolsevikiek Litvánia határára vezényelték a huszonnyolcadik gyaloghadosztályt és a k­rgszi lovashadosztályt. Újabb kom­munistákból alakult hadosztá­lyoknak a határra vezénylése a legrövidebb időn belül meg­történik. A Novoja Vremja jelenti, hogy a lulai fegyver­gyárban, a pernszki puskapor gyárban, a bogorodszki muníciógy­árban továbbá az összes hadianyag­­készítéssel foglalkozó gyárak­ban a lnkások létszámát a kétszeresére emelték. A muní­ció- és fegyvergyártás meg­feszített erővel halad előre. — Holnaptól kezdve nem csi­nálhatunk devizaüzleteket. Hogy ez a helyzet meddig tud tartani, nem tudjuk. Mindenesetre addig, amíg a helyi bizottságok meg­alakulnak és föler­jesztiü­k Bucu­res­t­be azokat az intézeteket, ame­lyeknek feljogosítására engedélyt kérnek. Reméljük, hogy ez­­mi­előbb meg fog történni, mert a késedelem nem csupán a pénzinté­zetekre nézve jár jelentős kárral, hanem a nagyközönségre is. Eddig ugyanis a szabadverseny érvénye­sült és a közönség, amely végig­járta az intézeteket, ott vásárolta a valutát, ahol a legolcsóbban kap­ta. Minél kisebb a verseny, annál rosszabbul járnak a valutat vásár­lók. Reméljük, hogy a helyi bizott­ság, amely ismeri a lokális viszo­nyokat, figyelmmel lesz azokra a pénzintézetekre, amelyek eddig is a devizaüzlettel foglalkoztak, úgy hogy rövidesen jogunk lesz ismét ezzel az üzletággal foglalkozni. A Polgári Takarékpénztár részé­ről Bánfi Sándor igazgató a követ­kezőket mondotta:­­- "A devizaközpont jogosítvá­nya napján valószínűleg áttérünk a devizaü­zletek­re. Eddig nem vol­tunk rá berendezve, nem is volt hozzá megfelelő szervezetünk, de most intenzíven fogunk foglalkozni a dologgal. A részlteket az igazga­tóság legközelebbi ü­lésén fogja megbeszélni. Nincs szó a Versailles­ szerződés kiegészítéséről. Bonar Law nyilatkozata az akóházban, London. Az alsóház tegnapi ülé­sén Steverus liberális azt kérdezte öésér­ vak­smelyikévéir­á’ jiZflafftsé-SZei ZU(Ji Ki­r., m­tó­dosítására. Bonar Lavw miniszter­elnök kijelentette, hogy ilyen tár­gyalások nem folytak és a jelen viszonyok között szó sem lehet arról, hogy a Versailles- szerződés­hez hozzányúljanak. Egy másik kérdésre kijelentette a miniszterel­­lök, hogy a megszálló Csapatok költségeinek elsőbbségük van a jó­­■paTk1 ‘stetb A.rr.a.a kérdésre, hogy v . cételi Aráru­l vagy pedigf­o "trade adófizetők fogják viselni, a minisz­terelnök kijelentette, hogy az El­mondottakhoz nincs hozzátenni valója. Holnaptól kezdve csak öt aradi pénzintézet foglalkozhat devizaüzletekkel. Három bank eddig nem csinált devizaüzleteket. A­ hi­va­los lap, a Monitorul Offi­cial tegnapi száma közli a deviza­­forgalom korátozásáról szóló kor­mányrendeletet és az utasítást a vidéki helyi bizottságok megalakí­tásáról. Amíg a vidéki bizottságu­k megalakulnak, öt központi deviza­­ellenőrző hivatal adott ideiglenesen egyes vidéki intézeteknek jogot a devizaü­zletek lebonyolítására. Ara­­dor öt intézet kapta meg az ideig­lenes jogosultságot, még­pedig a következők: Banca Romaneasca, Banca Marmorasch Blanc et Co., Victoria, Aradi Első Takarékpénz­tár és az Aradi Polgári Takarék­­pénztár. Holnaptól kezdve csupán ennél az öt pénzintézetnél lehet átutalá­sokat eszközölni. A Devizaközpont bizonyára nem volt kellőképpen tájékoztatva, mert különben nem választotta volna ki az aradi pénz­intézetek közül azokat, amelyeket éppen kiválasztott. Az öt pénzinté­zet közül három, a Banca Roma­neasca, a Victoria és a Polgár Takarékpénztár ugyanis eddig egyáltaán­ nem foglalkoztak dev­iaü­zletekkel és nem bonyolítottak le átutalásokat, csak kivételes ese­tekben. Viszont kihagyták azokat az intézeteket, amelyeknek évek óta legfontosabb üzletáguk a devi­za, így kimaradt az Aradi Általá­nos Takarékpénztár, a Pesti Ma­­gyar Kereskedelmi Bank aradi fiókja, az Aradi Központi Takarék­pénztár és az A­rad megyei Takarék­pénztár. Ezeknek, úgyszintén , Temesi Agrár Takarék aradi fiók­jának nagy szervezetük van kü­lön devizaosztályokkal és naponta sok százmilliós forgalmat bonyolí­tott­ le. Mit fognak ezek a pénz­intézetek csinálni a jövőben, ha megfosztják őket legkiterjedtebb és legjövedelmezőbb üzletáguktól? Kérdést in­téztünk Lakatos Aladár­hoz, az Általános Takarékpénztár devizaosztályának vezetőjéhez, aki a következőket mondotta. 1923. márci­us ]. Egymilliárdnál többet követel vissza a Wiener Kommerzial Bank négy volt igazgatójától, Budapest. Részletes tudósításban beszámoltunk arról a nagyarányú bűnvádi feljelentésről, amelyet a­ Wiener Misial Bank buda­ra s miután f­ürg, nem tudták iga­zolni, hogy valóban rendesen ke­zelték a bank budapesti fiókjának vagyonát, Bartha Gyula rendőr­tanácsos őrizetbe helyezte őket és egyelőre őrizetben is tartja őket. Mind a négy, igazgatónál ház­kutatást tartottak s ezek során mgálalpították, hogy a négy őri­zetben lévő bankigazgató 15 kü­lönböző budapesti cégnél játszott a tőzsdén, természetesen nem min­­­d­enü­tt saját nevükön. A redőrség ma délelőtt úgy intézkedett, hogy ennél a 15 bankbizománnyi cégnél a Márkus Sándor, Pogány Miklós, Gál László és Baron Ottó megbízá­sairól szóló könyveket foglalják le és a főkapitányság épületébe szál­lítsák. Déli 12 ór­áig a könyvek le­foglalásának legnagyobb része meg is történt. Ugyanebben az időben bűnügyi zárlat alá vették a négy igazgató vagyonát is. A Bécsből érkezett­­újabb adatokat valamint a budapesti igazgatóság­nál bűnjelként megtalált iratokat m­a délelőtt bemutatták dr. Bartha Gyula rendőrtanácsosnak, ki újabb házkutatásokat, könyvlefoglaláso­kat és újabb bűnügyi zárlato­k elren­delését kérte a vizsgálóbírótól. Ma délelőtt a rendőrség kihallgatta a négy igazgatót, hogy régi pontosan ismerje védekezésüket. Elsőnek Baron Ottót hallgatta ki a rendőrség, aki valomását azzal kezdte, hogy, ha az hűlni, hogy ők a saját számlájukra játszottak, akkor minden budapesti bankigazgatót fe­lelősségre ehetne vonni.­­A kihall­gatás során mind a négyen azzal védekeztek, hogy mindennap fel­­küldték Bécsbe a kimutatást a Bu­dapesten történt vásárlásokról és eladásokról, két esztendő alatt ki­fogásolhatták volna ezeket, de érte­hetetlennek tartják, hogy két év múlva szedik elő ezeket a régi ki­mutatásokat és állapítják meg azokból, hogy ők visszaéléseket és hűtlen ke­zelést követtek el. Legsúlyosabb a vád Márkus Sán­dor igazgató ellen, aki szintén ____ _ . nAcrv két teljes esztendőn keresztül naponként lát­ta a bécsi igazgatásig a budapesti vásárlásokat és azok elén nem emelt kifogást. Az őrizetben t­artott négy igaz­gató védekezésével szemben a fel­jelentők azt hangoztatják, hogy a két év alatt azért nem emelhettek kifogást a visszaélések ellen, mint­hogy azokra csak két év után jöttek rá, mikor az új tulajdonosok a köny­vek átvizsgálásánál megállapítot­ták a bank szenvedett kárát. Ezért tették csak két esztendő múltán a feljelentést. A négy igazgató ki­hallgatása körülbelül este nyolc óráig fog tartani. Akkor fognak majd dönteni, várjon őrizetben tart­ják-e őket továbbra is, vagy letartóztatják és átkísérik őket az­ ügyészségi fogházba? Vo­lt igazgn­igazgatóm fő­kapitányság . Nem változott a lei helyzete. Párisban 750 , Zürichben 245. A lei helyzete tegnapról mára nem rosszabbodott. Tegnapelőtt a lei 800-ról 755-re esett. Tartani lehetett attól, hogy a lei­ még job­ban esik. Ez azonban nem követ­kezett­ be, sőt a lei Parisban va­lamivel javult Nyitáskor­ 760, zár­latkor pedig 755 volt a lei, az utó­­tözisdéjbara azonban 750-re szállt alá a romáin vadusta jegyzése. A maii zürichi nyitásban felj­egyzés its vam, azonban változatlanul a 245-ös árfolyamot mutatja a lei mai kotk­ozása. A lei helyzetére vonatkozó helyzet t­eljesen bizony­talan. Aradion a külföldi értékek egyelőre szilárdak. Legújabb va­lutajegy­zése­ink a következők: (ZÜRICHI NYITÁS) február 28 ARADI MAGÁNPORGALOM Roboz Imre a rendőrségen, Budapest. Az Erdélyből kitolom­colt Rolboz Imrét féti öccsét, Ro­­boz Bélát, ma reggel detektívek hozták fel a fővárosba Debrecen­ből és a főkapitányság politikai ügyosztályán ma kezdték meg ki­­hallga­tá­sukat. Roboz Imre azt vallotta, hogy az utóbbi időben Erdélyben új lapot alapított, mely nem a magyar érdekeik­et v­édte és ezért törté­nt a kiutasításu­k. A rendőrség egy detektivc­soportot bízott meg annak kiiderü­lésével, milyem magatartásit hamisi­tottak Robozék Erdélyben. ----- 11 V Berlin — — — ~ — 00235 New-York — — — — 53250 London — — — — — 2507 Pária — — — — — 3265 Milano — — — — —­2565 Prags - --------------157750 Budapest — — — — — Belgrád— — — — — 51250 Bukarest— — — —-------245 Varsó — — ~ — — 00105 Béca — — — — 0007475 Pár is — — — — — 1330 London — — — — — 1035 Newyork— — — V- — —218 Itália — — — — — 1050 Svájc — — — — — 4125 Prága — — — — — —6fÍ5 Bécs - — — — ^M30 Bérli: — — — — V 1 Budapest belföldi 17 külföld! —A­­­t Újra érvényesek a magyar diplo­mák. Annak idején a­­bucurestii kor­mány­ elrendelte, hogy az 1916 augusztus '­28-ikia juttán­­magyar egyetemeken szerzett okt évietek Románia egész, területén, érvény­telenek. A közoktatásügyi minisz­ter ma érkezett átiratával ezen rendelete­i hatályon kívül helyez­te s elismerte a magyar egyete­meskért szerzett diplomák érvé­nyességét. Ezt a tilalmat annak­idején az okozta, hogy a Cl­ujról Szegedre költözött egyetem a leg­újabb ideiig úgy állította ki a ná­la nyert­tt diplomákat, mintha azo­kat a kolozsvári egyetemen nyer­ték volna a shailgat­­ik. Miután a szegeddi egyetem ezt, az eljárását beszüntette, a mimi­sztter is vissza­vonta a korlátozó rendeletét. TÖLTŐ TOLLSZÁRAK érkeztek PICHLER papírüzletébe. Bohus­­palota. sdán­tvmtai And. Bal» varrtus Regni« Mart. «Andras»v­ot 2SU Cenzurat: aX. w. MASCOVKa feleld» Szerkesztd : Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ. Kiadja: az Aradi U» v’ Vállalat. Az angol király és felesége meg­látogatja az olasz királyi párt. Londonból jelentik: Az angol királyi pár május 7-­én­ megláto­gatja az olasz kiiirá­lyi párt Rómá­iban, ahol május 12-éig fog időzni. .Vasúti katasztrófa Mexikóban, Parisból jeleníti tudósítóink . A mexikói Puebla tartományban nag­­ vasúti katasztrófa­­történt. Egy vonat mély szakadékba zu­hant. Rajta utazott a vasúttársa­ság elnöke is. Az utasok sorsáról még nincs hír. , Minden török tartozik megnő­sülni. Konstantinápolyból jelentik. A parlament vallásügyi bizottsága hozzájárult ahhoz a törvén­y­ja­vaslathoz, am­ely az összes nőt­len­­törökökre­­nézve kötelezővé teszi a nő­süllést. Perzsaszőnyeg, festmények, ze­nélő óra, gramofon, majolika áll­ványok, tea és kávéfőzők, nagy tükör antik trumeau 5-6 méter, szmirnaszőnyeg, férfi ütő-, és­­ női aranyórák, boternyő, háló- és úri szobák, szalon garnitúra eladók Comissio bizományi üzlet. Bulev, Reg. Maria (Anatrasy-tér) 20. sz. . tt" 3 a ff O­ ff m »­e­s * ■g fi­­fi­ A­B ■% ■ ff « « ff m “! m sail­a ja 3 fia' ■S o be­n o 3

Next