Aradi Ujság, 1923. április (22. évfolyam, 74-97. szám)

1923-04-01 / 74. szám

fe*'. XXII. évfolyam 74. szám, TELEFON: 503. Sfeyta stana ám 1 lett. Vidéken,. 1*50 i«ta. Sh­iint«4ie­ket felvesszs „X «• ) 1 31“ hírlapb­ól!» Sír, AiáKl (3alac-utca), »W«SUttg«r“ hirdetési írod* Sir. Boranovici QLÁiA( Vilmos-utca) és * . t«dólsipaf&.­.. • VSHEHSÍK* ««1 1 Távirati jelentések. Április közepén megnyitják az összes egyetemeket, Bucureşti. Az összes romániai­­ egyetemek rektorai tegnap érte- I­kezletet tartottak. A nyilvánosság­­ kizárásával tartott tanácskozás végén hivatalos közleményt adtak ki, amely a következőket tartal­mazza : Románia összes egyetemeit április 16-ától kezdve újból meg­nyitjá­k. Megteszik az összes in­kedéseket, hogy a zavartalan tanítást biztosítsák. Csakis ren­des hallgatókat vesznek fel. Elhatározták, hogy már most­­ előkészítik a szeptemberi beirat­kozás kérdését. Kimondották, hogy szeptembertől kezdve csakis az az egyetemi hallgató vehető fel, aki bemutatja mind­azokat az okmányokat, amelye­ket a rektorátus a beiratkozótól követel. Aki a követelt okmá­nyokat nem nyújtja be, azt nem veszik fel az egyetemre. A tur­bulens elemeket, azokat, akik a múltban zavargást inscenáltak, Románia összes egyetemeiről eg­y­szers min­denkorra kiü­l Szétzavarták a bucureşti háztulajdonosok gyűlését. Közgyűlés öt sebesülttel, Bucureşti. A bucureştii háztulaj­donosok tegnap nagyarányú gyű­lést tartottak a Dácia nagytermé­ben. A új lakbérrendelet ellen til­takoztak és a gyűlésen számos fel­szólaló hibáztatta az új törvény szemes intézkedéseit. Dél felé vá­ratlanul a rendőrség hatolt be a Dácia termébe és felszólította a háztulajdonosokat, hogy azonnal fejezzék be a közgyűlést és hagy­ják el a termet._ Állítólag azért kel­lett a termet sürgősen kiüríteni, mert a terem tulajdonosa délután kettőre másoknak adta ki a nagy­termet. A háztulajdonosok kijelent­tették, hogy nem hajlandók a gyű­lést feloszlatni, még ha arra kény­szerítik is. A rendőrség kiküldöttje erre a katonai parancsnokságot értes­ítet­te, majd másfél órán belül egy nepisztag katonaság jelent meg a Dácia nagytermében. A katonaság parancsnoka, egy tiszt, szintén fel­szólította a házfalai dobosokat a távozásra, de azok a katonaság­ előtt is fentartották tiltakozásukat Elmondották,­ hogy addig nem fejezik be a gyűlést­, amíg nem fe­jezték be tiltakozásukat. Erre a katonaság behatolt a teremre és kiürítette a termet. A kiürítés alatt többen ellemszegülek. Több ház­tulajdonos megsebesült. Fogságban maradnak a letartóztatott diákok, Bucureşti. A Jussiban tegnap le­zajlott büntetések ügyében a rend­őrség folytatja a vizsgálatot. A letartóztatott diákokat a rendőr­ség átadta az ügyészségnek, a­mely határoza­tot hozott, hogy a diákokat nem engedi szabadon, hanem továbbra is fogva tartja. A magyar—jugoszláv határkiigazitó bizottság Szegeden. „Kicövekelik" a magyar—jugoszláv határvonalat. Szegedről jelentik: A határki­igazitó bizottság magyar-jugo­­szláv elbizottsága e héten, való­színűleg szombaton érkezik Sze­gedre. A bizottság tagjai ugyan­­a­k lesznek akik a mutban vol­tak: elnöke egy francia ezredes, tagjai a magyar és jugoszláv ki­küldötteken kívül franciák, ola­szok, románok, japánok és ango­lok. A határkiigazító bizottság egyesi tagjai most jártak lel Sze­geden és a bi­zottság elhelyezésé­ről tárgyaltak a polgármesterei. A bizottság hivatalos helyisége, a ke­reskedők szövetségének épületé­ben lesz, a tagokat szállodákba szállásolják el. Ez idő szerint még kétséges, hogy a bizottság tagjai mennyi feléig tartózkodnak Szege­den azonban előreláthatólag ott tart­ózkodástok huzamosabb tarta­mú lesz, merte nemcsak a szegedmenti ha­tárvonalak hanem Szegedtől é­sz a román határig tejedő határvonalat fogják kijelölni. A bizottság tagjai naponként kiszállnak a helyszínre. Szegeden csak az adatokat dol­gozzák fel, amelyeket azután a legfelsőbb tanács elé terjesztenek. Újabb határkiigazításokra most nem lehet számítani, csak a ma­gyar jugoszláv határvonalak kicö­­vekelésére irányul a bizottság mun­kája. Ezt a kicövekelést a bizott­sággal együtt érkező mérnöki cso­port végzi. A bizottság jelenleg Nagykanizsán tartózkodik, ahol a drávamenti határt jelölik ki. Újabb zsidóellenes zavargásokat várnak Jassyban, Bucureşti. Egy Jassyból érke­zett távirat jelenti, hogy a város­ban még mindig a terrortól­­való félelem uralkodik. A lakosság kö­zött a­z a hír van elterjedve, hogy az antiszemiták vasárnap a tünte­téseket és zavargásokat meg fog­ják ismételni, s azt hih­esztielük, hogy vasárnap éjszakára véres pogrom készül. Jassy. Ma este nyolc órára újabb gyűlést hívtak egyibe a Be­­jan-terem­lble. A városiban óriási izgalom uralkodik, mert ma éj­szakára újból zavargá­sokat vár­nak. Este érkezett távirat jelenti,­­v'gy a tegnapi zavargások miatt letartóztatottak száma ötven. A letartóztatott líceumi hallagatókat­­ ma délután szabadlábra helyezték Bucureşti. Iassyból ideérkezett jelentések szerint a tegnap éj­szaka lefolyt zavargások nagyobb méretűek voltak, mint ahogy azt az első jelentésekből következ­tetni lehetett. Egy a délután fo­lyamán érkezett jelentés szerint a Strada Bratianu, a Ravecolta, a Strada Sft. Teodor és a Târgul Cucului összes üzletei romokiban hevernek. Az ezekben az utcák­ban lefolyt zavargásokról köze­lebbi adatok még nem érkeztek. Csak egy évre hosszabbították meg az üzlethelyiségek bér­szerződéseit. Bucureşti.. Este kilenc óraikor a szenátus elfogadta a k­alkib­értör­vén­yjavaslatot a következő módo­sítással. A raktárakra é­s üzlet­helyiségekre vonatkozó,­ szerződé­seiket csak egy évvel hosszabbít­ják meg és az értük járó it­ért az 1916. évben fizetett bérösszeg hét­szereséiben állapították ki­­meg. Az ipari műhelyeik után az 1916 ban fizetett bérösszeg négyszerese, a lakásokért a lakbérnek a három­szorosa fizetendő. Vissza ,a községi pótadóhoz. ^1­,ggylévig még községi adót szed Arad *Tegn­ap­­­j tegn­a­pelőtt a pén­z­­ü­gymlininisztiériumbani és «beJügÿnïi­­nisizítéiriiumban. tárgyalták Arad város költségvetését. Roibu János dr. polgármeister és Borzolván Já­nos lélszámvivő vitték le a város átdolgozott 1923. é­vi ökltsé­gveté­­sé­t, amely tudvalevőleg tizenhat­milliós deficitet tartalmaz. A pol­gármester útjának legfontosabb kérdése nem is a költségvetés jó­váhagyása, h­anem­ annak a kérdésnek az eldön­tése, a város miből fedezze ezt, a tizenhat milliót. Az­ új adótzérv­ény szerint a vá­ros nem vethet ki többé pótadót, hanem az állami adóikból a város­ra eső százalékjavedhete miből köte­les kiadásait fedezni. Az állami adókból várható hozzájárulás azonban oly kevés lesz, hogy ab­ból a tizenhat millió lejes defici­tet, egyötödét sem lehet fedezni, és ezért a költségvetéssell kapcso­latban a legfontosabbá vált az a kérdés, honnan fogják a sok-sok milliót előteremteni,­­hogy a­­köz­­igazgatás zavartalan menetét ibisz­t és­­­­ák. A polgármester azzal a tervvel utazott le­ Bu­curestiibe, hogy in­dítványozza illetékes helyen, adják vissza a városoknak ideiglenesen a pótadószedési jogot. .. Hatalmazzák fel a városokat, hogy legalább egy negyedévig még a régi adóalapon vethessék ki és szedhessék be a­­községi ter­heik hozzájárulását. Ezen átmeneti idő allatt tisztázódni fog a hely­zet, a közönség pedi­g semmi es­et­re sem fo­g károsodni, mert hisz egyszerű elszámolási műveletre lesz csak szükség, h­ogy a befize­tett összegeiket úgy könyveljék, ahogy azt majd’ utólag pontosan megállapítják. Április elseje után minden való­szí­nűség szerint a városi adóhiva­tal „fentartás“ mellett az ezelőtti adókat fogja még egy negyedév­re szedni, ha ugyan a polgármes­ter és a főszá­mve­vő nem érkez­nek vissza teljesen ellentétes kor­m­­ányhatá­roza­tokkal. Másfélmilliárdos tőzsdei fizetésképtelenség Budapesten. A nagybankok közbeléptek és rendezték az ügyet Budapest. Az értéktőzsdeüzlet hivatalos forgalma szünetelt ma: haszanap volt ma az ügynökök és bizományosok az üzletek lebonyo­lításával voltak elfoglalva, úgy h­ogy, az értékpapírpiacon a ban­kok és bizományosok egymásközti forgalmában sem fejlődhetett ki nagyobb a­rányú üzlet. A mai kass­zanap már tegnap különböző intézkedésekre adott al­­ka­­lmat, a piac jelentősebb ügy­nökei és bizományosai igyekeztek a bankokat rávenni arra, hogy minden lehető eszközzel támogas­sák a Girót, hogy a mai rendezési nap nagyobb bajok nélkül múljon el, ami nagyjában sikerült is. Ma mindössze két új fizetés­­képtelenségről beszéltek, köztük egy 300 milliós inzolvencia volt, a mai nap eseménye. Egy másik tőzsdeügynök szintén nem tudott eleget tenni kötelezettségé­nek, de ebben az ügyben is és a másikban is megkezdték a rende­zést. Ez a hét különben erősen próbá­ra tette a budapesti piac nagyobb intézeteit, mert a bankoknak egy másfél­­milliárdos fizetésképtelenséget kellett a hét folyamán ren­dezniük. Egy ismert nevű­ tőzsdebizomá­­nyos, Grasz Imre, akinek Bécsben is nagyarányú üzlete van, meg­akadt és másfélmilliárdot tevő kötelezettségeinek nem tudott ele­get tenni. A TÉBE-be tömörült bankok Éber Antal, a Magyar- Olasz Bank vezérigazgatójának kezdeményezésére magukra vál­lalták a tőzsdebizományos ügyei­nek rendezését, összegyűltek, a bankigazgatók, hogy felosszák egy 1923. április 1. a? nini Arad. Bat«. *srdal Regin« Mart* Cenzorai: O*. «ARCOVK» mmm felelni, «ouerkeaxtd J Dr. VOUCS J.ASZLO. mmm li -«u ,­v ** Arndl v' \ Ajándékokat a más közöt a rendezésre váró érték­papírállományt, elvül kimondták, hogy a rendezésben abban az arányban kell résztvenni a piac intézeteinek, amine arányt a TÉBE az egyes bankokra megállapított. Az értekezletnek nem volt sima a lefolyása, mert­ nem minden inte­­­zt akar belemenni abba, hogy meg­törjék a rendezés keresztülvitele céljából megállapított azt az elvet, hogy a TÉBE kvótájának­ arányá­ban vállalják a bankok a rende­zést. Ugyanis a fizetésképtelen tőzsdebizományias nagy kötele­zettségeire való tekintettel egyes intézetekre a TÉBE kvótájánál magasabb részesedést akartak ki­róni. Végre azután megegyeztek, átvették a másfélmilliárd értéket képviselő kötelezettséget, felosz­tó tett­ák egymás között az érték­­papírállomány angazsmánját, a­melyben többek között ilyen téte­lek szerepeltek: 700 Hazai Fa, 350 drb Cukor, 350 Georgia, 470 Magyar Ál­talános Kőszén, 360 Ganz- Danubius. Kétségtelen, hogy a bankok az­zal, hogy a megakadt tőzsdebizo­­mányos ügyét rendezték, nagy ve­szedelmet hárítottak el a piactól, mert egy ilyen nagy kötelezettség­nek egzekuciós úton való lebonyo­lítása rendkívül káros lett volna a tőzsdére. Ez a nagyarányú köte­lezettség is azt mutatja, hogy milyen beteges állapotok vannak a tőzsdén, hogy akárhány speku­láns anyagi erején felül bocsát­kozik üzletekbe és ha van is saját tőkéje, az papírokban van elhe­lyezve, könnyen népi mozdítható m­eg, aminek következtében az­után előálltatnak olyan fizetési za­varok, mint aminő ez is volt és a­melynek rendezésére azután a bankoknek kell összefogni. A ren­dezés sikerét elősegítette­­az is, hogy maga a tőzsdbizományos budapesti házát, meg egy ingatla­náét kötötte le a rendezés céljaira. A mai kasszanapot a­ tőzsde nagytermében bonyolították­­ le. Rendkívül érdekes és mozgalmas élet volt a teremben, a Giró hír szerint a mai fizetésekre a bankok szavatossága mel­lett a forgalmi adóból össze­gyűlt összegeket használta fel, amit csak pár hét múlva kell beszolgáltatni az állam­­­­pénztárba. Két óra tájban a kosztpénzüzletek is elcsendesedtek, délelőtt még 12 százalék volt a kosztpénz, a ban­kok meglehetős alacsony kamat­láb mellet bocsájtottak rendelke­zésére a piacnak hetipénzt, a baj csak az volt, hogy megint láncosok hajtották fel még azt a kosztpénzt is, ami a bankok révén a mai ren­dezési nap végett forgalomba ke­rült. A déli órákban azután­­2°/-­­ról lejebb szállt a kamat, bár még mindig erős keeslet mutatkozott, de a kosztpénz csökkenése min­denesetre előmozdította a fizetési nap sima lebonyolítását. álon Arti»11 «Querfi­ feen (Fischer Eliz-palota) vásároljon ítélet a tiroli szociáldemokrata tartományfőnökhelyettes merény­lői ellen. Innsbruckiból jelentlik : S­z­e­rdán délelőtt folyt le az i­lminssbru­cki türv­ényisz­ék előtt d­r. Grüner tar­­t­omá­nyi főnök­hel­y­ettes merénylői elleni tárgyalás. Ernst Mayr, Ernst Prokotpotyk­i és Malmsfried Schriller vádlottakat 4 hónapi, Richard J­ende é­s Hermann Dodi vádlottakat pedig három hónapi börtönre ítélték. Az összes vádlot­takat egyúttal­ a bűnvádi eljárás költsége­in­ek megtér­­ésére és ar­ra kötele­zték, hogy dr. Grüner­­nek 14 és fél millió korona fájda­lomdíjat fizessenek.. A védők az ítélet ellen fellebbezés, és semmi­­sé­gi panaszt jelentettek be.

Next