Aradi Ujság, 1923. június (22. évfolyam, 119-143. szám)

1923-06-01 / 119. szám

XXII. évfolyam 119. szám. Ára 2 lel. TELEFON: 503. 1923. junius 1. A francia kamara óriási többséggel bizalmat szavazott Poincarénak. Paris. A kamara tegnap éjjel Poincaré és Tardieu szónoki csa­tája után 484 szavazattal, 73 elle­nében bizalmat szavazott Poinca­rénak és efogadta a Ruhr-steleket. Poincaré a német pártokról szólva kifejtette, hogy vannak pártok, a­­­melyeknek véleménye az, hogy­­ Németországnak teljesítenie kell­­ kötelességét, de ezek a pártok­­ nem tudták nézetüket diadalra jut­tatni. Ezután kijelentette, hogy habár nem állítja, hogy Németország­nak rövid időn belül kapitu­lálnia kell, de Franciaország mindaddig kitart politikája mellett, amíg a Ruhr-kérdés­ben illetve a jóvátétel ügyében eredményt elér. A német kormány hajlandó felemelni a jóvátétel összegét. Berlin­ Cuno kancellár a teg­napi ülésen felvilágosítást adott a képviselőknek. Erre az ülésre kü­lön meghívták a bajor, szász és a többi miniszterelnököket. Feltű­nést keltett Hermes pénzügymi­niszter részvétele, aki eddig távol­tartotta magát a jóvátételi kér­désre vonatkozó ülésektől. Hírlik, hogy a három órai tanácskozás so­rán sikerült az egyes országok kö­zötti nézeteltéréseket a jóvátétel kérdésében kiküszöbölni. Berlin: A birodalmi kormány be­fejezte tanácskozásait az újabb jóvátételi kérdésben. A javaslatot hétfőn nyújtják át az antanthatal­mak berlini képviselőinek . Annyi bizonyos, hogy a kor­mány hajlandó a fizetendő összeg felső határának feleme­lésére és ezt az álláspontját a szocialisták is támogatják. Nem tisztázták még vég egésén a magángazdaságok által válla­landó biztosítékokat és azt, hogy a nagyipar milyen alakban nyújt­sa a garanciákat. Fontos tanúvallomások a rákosszentmihályi borzalmas bűnügyben. Három letartóztatás. — Négy rendbeli gyilkossággal gyanúsítják Tóthot és Kanozsayt. Legutóbbi számunkban már ré­sz­letesen beszámoltunk arról, a bor­ral­mas leletről, amelyet Rákos­­szentmihályon a János­ utca 52­ .számú há­zban Juhász József kő­művesmestert talált, amikor az egyik szobában gödröt ásott. A borzalmas lelet Köves Gyula 15 éves fiú holtteste, még most is ott fekszik a rákosszentmihályi ház házmesteri falvásának előszo­bájéiban, mellette a hatalmas lé­­cinkért pléhdoboz, amelyből a holt­test előkerült. Amikor tegnap a mesteri munkával légmentesen el­­zárt dobozból Köves Gyula holt­teste előkerült, olyan volt, mintha tegnap, vagy­ csak tegnapelőtt he­lyezték volna el oda. A fiatal fiú arca csaknem rózsás, csak a kézéig látszottak bizonyos szederjes fol­tok, s a kedves, szimpatikus arcú gyermek füle mellett tátong ha­talmas seb. .Mára azonban csaknem felismer­hetetlenségig eltorzult a halott ar­ca. A gyermeken egy téli szvetter rövid amerikai alsónadrág és­ ame­rikai ing van, úgyátszik, hogy lefeküdni készühetett éppen, amikor a halálos lövés érte. Az amerikai ruházatot a gyilkos­ság előtt alig két-három­ nappal küldte Amerikából Lachmann An­dr­ás, Lachmann Andrásné fia ré­szére. Mellette még mindig ott van a lecinkezett bádogdoboz, látszik. hogy az új pl­éhet akkor vásárol­ták a koporsó céljára, amikor arra szükség lett. A láda olyan hozzá­értéssel és szakértelemmel volt le­­cinkelve, hogy valószínű a lefor­­rasztá­s esetleg napokig tartó munkáját egy ember egyedül nem tudhatta elvégezni, vankinek min­den körülmények között segítsé­gére kellett lenni a gyilkossággal gyanúsított Mohlá­r-Tóth Józsefnek Tegnap délután és ma délelőtt komolyabb változás a bűnügyben nem történt. Pozitív bizonyíték még mindig nincs a rendőrség kezében, de vannak fontos valomások, egy elsősorban a szomszédoké. Kvácsné Eritzné és Komjátiné a következőket vallják: Télen, amikor Kanozsayék be­költöztek a házba, a szomszédság­ban hetekig hire járt, hogy bankó­prést vagy nyomdát állítanak fel a házban, annyira feltűnő volt az látandó dübörgés és kalapácsolás zaja. A­­pinceablakok télen éjszaka is világosak voltak és senki sem tudta, mi leh­et az, amit Kano­­zsayék oly titokban csinálnak a pincében. Bodánszkyné, amikor ilyen ál­landó kopácsolás és dübörgés hang­zott a házba, egy napon együtt érkezett villamoson, Molnár-Tóth Józseffel, aki egy papirosba cso­magolva két hatalmas bádog- vagy kartonlapot hozott magával. Mi­kor Adánszkyné hazaérkezett, mo­solyogva mesélgette: — Úgy látszik, újra bankó ké­szül Kanozsayéknál, mert Molnár Tóth már hozza újra a papiroso­kat a ban­kócsin­ál­ás­hoz. A tanuk azt mondják, hogy ez a munka a pincében hetekig tar­tott. Nem valószínű teh...­ hogy ez alatt egyetlen egy láda készült volna el, mert az nem vett volna olyan hosszú időt igénybe. Lehet­séges, hogy hiányzó három ember ládája is ekkor készült el. Hangsúlyozzuk, hogy három ember ládája forog szóban, mert a rendőrség ma már azt gyanítja, hogy nemcsak Kövess Gyula holt­teste feküdt a János­ utca 52. szá­mú há­z padlózata alatt, hanem minden jel arra mutat, hogy édes­anyját, özvegy Kövessnét, — aki­nek Molnár Tóth hónapokon ke­resztül udvarolt — Kövessnének édesanyját, Lachmann Andrásáét és magát Lachmann Andrást is el­tették láb alól. Ez egyelőre csak csak gyau, mert minden fáradozás melett sem sikerült megalapítani, hogy hova tűntek ezek az em­berek? A radőrség délben, bár csak köz­vetett bizonyítékok vannak, úgy Tóth Józsefet, mint Kano­­zsay Dezsőt és feleségét letar­tóztatta. Molnár rablógyilkos­sággal vádol­ják, Kanozsay Dezsőt és Kano­­zsay Dezsőté bűnrészességgel vá­­doltan került letartóztatásba. Gömbösék kilépnek az egységes pártból. A magyar ellenzék támogatja Bethlent a kölcsön ügyében. Budapest. Bethlen beszéde, a­melyben­ a középút politikáját hir­dette melléje sorakoztatta az el­lenzéki pártokat. Az ellentmondás csakcsak a Gömbös-féle töredék­ben maradt meg és most va­lszí­­­nű­leg szakít­sra kerül a sor Göm­bösk és Bethlen között. Az ellen­zék vezérei: Apponi, Ugrón, An­­drássy, Zichy, majd Vázsonyi, Rassay, Peidl, Peyer megbeszé­lést tartottak Bethlennel, aki a baloldal támogatását kérte a kül­földi köcsön sikerének biztosítá­sára. Az összes megjelent politiku­sok a szocialistákat is beleértve, biztosították a miniszterelnököt, hogy számíthat támogatásukra. A baloldali lapok Gömbös kivá­lási szándékairól írnak, Gömbös legutóbbi nyilatkozatában nyiltani állásta foglalt Bethlen elen. A fél­hivatalos kőnyomatásban kijerem­­ tette, hogy a miniszterel­ök nyilat­kozata határozott beszéd volt, a­melyhez azonban lényegében nem szólhat hozzá minaddig, amíg vele nem tárgyalt, mert a történtekből ő éppen az ellenkező konklúzióra jut, mint a miniszterelnök. — Mint Hifii, Sulsuartiul iBiina Maria 18. (Andrássy-tér is Salacz-n. sarok! 1 A leu nagyarányú emelkedése köve - ánjánj Tilópfplfjjprt pnfpjr Ezén áresés e­rnyös voltát éreztetni kéziében a textlgyartmenyok árai ÜHdM lUOi löHYöll üMöL óhajtom e vevőközö­nséggel, miért is mai naptól kezdve az előirt szabott árakat 15oír®i­ leszállítottam.

Next