Aradi Ujság, 1923. július (22. évfolyam, 144-168. szám)

1923-07-02 / 144. szám

/Y!­k­h­6­O XXII. évfolyam 144. Ára 2 lej. TELEFON: 503.1 1923. július 2. Felrobbantották a duisburg—hochföldi Rajna-hidat. Ötvén—hatvan­ra lehető a halottak száma. A belgák német merényletet gyanítanak. Duisburg. (Havas.) A duisburg— friemnersheimi vonalon a Rajna hid­ján keresztülhaladó belga katona­vonaton, az egyik kocsi belsejében egy bomba felrobbant, mely a ko­csit elpusztította. Kilencen meghal­tak, huszonöten súlyosan meg­sebesültek. Berlini. Egy hivatalosan m­ég meg nem erősített jelentés szerint a duisburg hochfeldi Rajna-hidat mikor a belga katonavonat rajta áthaladt, levegőbe röpítették. Állí­tólag 50—60-ra tehető a halottak száma. A környéket elzárták, az ádozatokról pontos adat még nem tudható. A franciák álta­l Ruhr­­v­idéken lefoglalt szenet úgyszól­­ván kizárólag ezen a felrobbant hídon vezették át. Hivatalos jelen­tés szerint a­ hídrobbanást vélet­­lenségnek tartják, am­elynek elő­­idéjében a németek nem részesek, amit bizonyít az, hogy a hidat a megszálló csapatok őrzik.­­ Brüsszel A hídrobbanás miatt az izgalom rendkívüli. A robbanást német merényletnek tartják. A had­ü­gyminiszter szigorú megtorlást helyezett kilátásba. A németek tagadják, hogy részük volna a duisburgi robbantásban. Berlin. A W­C fr­ügynökség jelenti: Nincs ok feltenni, hogy a duisburgi robbanást német részről idézték elő. A h­avas­­jelentés azt mondja, hogy a­­ szerencsétlenséget vagy bom­­­barobbanás vagy, gázrobbanás­­ okozta, a hídpálya sértetlen­­ maradt. Határai a megszállott területek és Németország többi része között. Koblenz. A szövetségközi ú­j bizottság elhatározta, hogy jú­­­ lius 2-ikától kezdődőleg a meg­­­szállott terület és Németország­­ között határ­zárt léptet életbe. A bizottság ostromállapot élet­beléptetését is tervezi. Retoraciós rendszabályok a duisburgi merénylet miatt. Brüsszel. A duisburgi merénylet ügyét rendkívüli minisztertanács tárgyalta. A minisztertanács fog dönteni a szükséges rendszabá­­­lyokról. A brüsszeli német követ­követséget védelem alá helyezték, mert a merénylet miatt nyugtalan­­­­ágtól tartanak. ­­i . Anglia újból tárgyal Poincaréval.­­ Sikertelenség esetén közvetlen tárgyalnak az angolok­­ a németekkel. London. Illetékes hely szerint a kormány Poincaréval újra meg­kezdi a tárgyalásokat, mert az utóbbi angol előterje­stést a fran­cia miniszterelnök elutasította. Ha a mosta­­­i tárgyalási alapot is­­utasítanák, az antant felbomlása következik, mert Angliának elha­­­­tározott szándéka ebben az esetben­­ Németországgal közvetlenül tár­­­­gyalni.­­ Berlin. A Deutsche Allgemeine ] Zeitungnak jelentik Londonból: j Lord Curzon tegnap hosszas ki- ! rmi hallgatáson fogadta a francia nagy­követet. A hosszas tanácskozást politikai körökben úgy magyaráz­zák, hogy Franciaország és Anglia között ismét megindult a Ruhr­­kérdésről való tanácskozás. Csak Poincaré távozása oldhatja meg a problémát. Róma. Az Epoca arról szólva, hogy miként fogadták Franciaor­szágban a pápa levelét, megállapít­ja, hogy addig nem lehet megoldani a Ruhr-problémát, amíg Poin­caré és a nemzeti blokk ural­mon van Franciaországban és a következőket írja: „Csodáljuk hogy az európai kormányok enged­ték, hogy Franciaország birtokba vegye a Földközi-tengert és­ a kon­tinenst domináló összes taktikai és stratégiai pozíciókat“. Megjegy­zi ezután, hogy ha a francia impe­rializmus álma ma leküzdhetetlen akadályokra talál, úgy bizonyos, hogy holnap sem fog megvalósul­hatni és ezért vonakodik Francia­­ország kiüríteni a Ruhr-vidéket, ezér­t folytatja a tunisi olaszok de­­nacionalizálását és ezért törekszik M­arok­ko el­fogl­a­d­ásá­r­a. Paris. Mint a mai reggeli lapok közlik, a francia kormány ma fe­lel az angol kérdőívre. A választ azonban valószínűleg a londoni francia nagykövet útján szóbelileg hozza az angol kormány tudomá­sára. A budapesti bírák és ügyészek bűnvádi feljelentést tesznek Vázsonyi ellen. Budapest. Vázsonyi Vilmos a nemzetgyűlés egyik utolsó ülésén a szocialistákkal együtt sértő mó­don nyilatkozott a bírákról. A parlament komoly politiku­sai között a legteljesebb elíté­léssel nyilatkoznak arról a mo­dorról, amellyel a parlament elé vitték a magyar független bíróság ügyét. Küönösen Vázsonyi Vimosnak az a kijelentése kell érthető felháboro­dást, amely szerint „a képviselői immunitás védelme alatt kell le­­gazemberezni a bíróságot“. A bíró­ságot ért parlamenti támadással csütörtökön délután foglalkozott a Bírák és Ügyészek Egyesületének elnöki tanácsa. Ez alkalommal el­határozták, hogy az igazságügyminiszter védel­mét kérik és elégtételt kíván­nak különösen Vázsonyi tám­a­dásáért bűnvádi után.­­ Nagy Emil igazs­­ágü­­­g­y miniszter a következőket mondotta:­­ — A bírói és ügy­ézi egyesület­­ felterjesztését még nem kaptam meg. Addig, amíg hozzám inté­zett beadványt nem olvastam, a nyilvánosság előtt az üggyel fog­lalkozni nem kívánnék. Sokkal mé­lyebben járó dolognak tartom az az ügyet, semhogy egy utólagos nyilatkozattal ezt a kérdést elintéz­hetném. Ha majd a Bírói és Ügyé­szi Egyesület fölterjesztését meg­kaptam, megteendő intézkedéseim­el egyidejűen a nyilvánosságot részletesen is tájékoztatni fogom felfogásomról. Kézigránátot dobtak a budapesti Club-kávéházba, Budapest. Tegnap éjjel egy órakor a Club-kávéházba, a­mely a Lipót­ körúton van és amely tele volt közönséggel, ismeretlen tettesek az ablakon át kézigránátot dobtak be. A gránát nem robbant fel és semmiféle baj, az ijedtségen kívül, nem történt. A rendőr­ség széleskörű nyomozást in­dított meg. Emlékezetes, hogy három év előtt ugyancsak a Club-kávéh­ázat támadták meg a A felelőtlen elemek, akik a kávé­­­ház berendezésének egy részét elpu­sztítták.­­ A jóvátételi bizottságban ellenté­­­­tek vannak a Magyarországba­­ küldendő vizsgálóbizottság miatt. a Pak­s. A Magyarországba kül­dendő vizsgálóbizottság program­jának a megvitatását a jó­vá téteti bizottság folytatja, tekintettel ar­ra, hogy a közös alapon való meg­állapodás eddig nem vezetett si­kerre.

Next