Aradi Ujság, 1923. július (22. évfolyam, 144-168. szám)

1923-07-02 / 144. szám

2 A Temps Magyarország lojal­itásáról. A külföldi segítség szük­ségessége. ’Páizs. Le­o, a Temps budapesti levelezője, hosszabb levélben szá­mol be lapjának hasábjain a ma­stvar helyzetről. Különösen az el­len a vélemény ellen hadakozik, amit a külföldi sajtó egyes cik­kei terem­ztettek meg, kétségbe vonva Magyarország szándékai­nak tisztességét. Rámutat arra, hogy Magyarország más útra tért, mint Németország és lojális erőfeszítéseket tett, hogy külföldi segítség nélkül megmentse az or­szágot, de helyzete úgy alakult, hogy most kénytelen a külföld kölcsönéhez folyamodni. ..Kopinics urat a telefonhoz!“ A száznegyven milliós lopás hő­se nemhiába vitt magáival isme­retlen útjára olyan fantasztikus összeget tette és személye igen­­élénken foglalkoztatta az elmúlt héten a fantáziákat. Magyarorszá­gon, de a határon túl is akadtak sokan, akik találkoztak Kopinics Jenővel, amint híres táskáját vit­te, így Szabadkán is elterjedt a napokban a­­hír, hogy Kopinics ott tartózkodik. Mindenkit elfo­gott persze a láz, hogy Kopinicsot felfedeze­t és bő jutalom ellené­ben írendőri kézre juttassa. Az egyik szabadkai kávéház főpin­cére úgy okoskodott, hogyha Ko­pinics tényleg Szabadkán van, ak­kor a délutáni órákban bizonyára meg fog jelenni a kávéháziban. Be­tanította tehát a telefonos­ fiút, hogy a legforgalmasabb időpont­ban kiáltsa el magát a Kopinics urat a telefonhoz! A kiáltás elhangzott, a vendé­gek beugráltak és mindenki a tele­főműskéhez nézett. Ideges türel­metlenséggel várták, mikor megy be Kopinlics a fülkébe. Kopinics azonban egyre késett, úgy lát­­­szik, nem volt kiváncsi arra, ki hívja a telefonhoz. A vend­égek azt hitték, hogy Korinn­as azért nem megy, mert nem akarja el­árulni magát. Minden ismeretlen ká­véházlátogatót meggyanúsítot­tak, hogy ő a Kopinics. Már-már a gyanúsításokból tettlegessé­g lett, amikor a ravasz főpincér meg­vallotta, hogy Kopinics urat ő szerette volna léprecsalni. Csökkentik a magyarországi tiszt­viselők létszámát. Budapest. Kálk­ay pénzü­gymi­­niszter tegnap a nemzetgyűlésen beterjesztette a köztisztviselők újabb létszámcsökkentéséről szóló javaslatot. A­z elbocsájtottakat nyugdíjazzák vagy végki­elem­zik. A menekültek ugyanabban az arányban kacsáit­tatnak el, mint a többiek. Az egyes közigazgatási­­körzeteket kiegészítik és több me­gyét egyesítenek. Szabályozzák a ki- és bevándor­lást. Róma. (Havas.) Mussolini mi­niszterelnök lépéseiket tett az unió is ál a ki- és bevándorlásnak a szabályozására. A konferenciára Braziliát is meghívják. ARADI UJSA. Az aradi postautalvány csalás részletei. Egy postás segédkezett a csalás elkövetésében. Az aradi 2-es számú pályaudvari postahivatalnál néhány, hete egy nagyobbszabású csalásnak jöttek nyomára, melyet ismeretlen egyén követett el oly módon, hogy hami­sított postautalványokat csempé­szett be különböző postahivatalok­nál a postazsákba és Aradon kiér­tesítette magának az összeget. Fel is vett ilyen csalárd módon kisebb nagyobb tételekben több ezer lejt, a mélyüké a nyomára jöttek és várták a csalót, hogy újabb kísér­letnél megfoghassák. Tegnap, va­sárnap, jelentkezett is egy 25.000 lejes összeg felvétele céljából, me­lyet Lugoson, valószínűleg egy pos­tás segítségével adtak fel Steinberg Fehér Kereszt, Arad címére. Va­sárnap délelőtt, amikor a postahi­vatalnál a pénzért megjelent, azon­nal értesítették a vasútállomási rendőrséget, amely a mit sem sejtő elegáns, szürke ruhás 36—38 év körüli csalót letartóztatta. Megmo­ taxisakor egy Weinberger M. név­re kiállított útlevelet találtak nála, amelyből megállapították, hogy magyarországi alattvaló, békési illetőségű. A csaló azzal védekezik, hogy egy nőismerőse részére ér­kezett a pénz, aki őt kérte fel az összeg felvételére. Miután azonban az itteni postahivatal táviratilag érdeklődött a lugo.ii postahivatal­­nál, hogy valódi-e a postautalvány és onnan az a válasz érkezett, hogy ilyen cí­mű és szövegű pénzt nem adtak fék kétségtelen a csalás és most a régebbi csalások ügyében nyomoz a rendőrség, valamint azt a postást keresi, akinek segítségé­re a csalások történtek. A csalás lelepelzésében érdemei vannak Mihuica Anna hivatalnőnek aki először fogott gyanút, valamint Baumann János pénztárosnak is. Az ő éberségükön múlt, hogy a csaló kézrekerült. Megörült az ujaradi gyilkos fakereskedő. Ma délután temetik az agyonlőtt aradul-noui (ujaradi) fiatalembert. Az Aradi Friss Újság rövidesen beszámolt arról a gyilkosságról, a­mely szombatom este történt Uj­­aradon. Jancsi Vilmos földbirtokos és fakereskedő a Jancsi és Hamis cég tagja revolverrel agyonlőtte a fiát, Jancsi József 19 éves fiatal­embert. A fiú az udvaron mosako­dott este 9 óra tájban és a mulatság­ra készült. Az apja meg akarta til­tani neki a mulatozást. Ebből szó­váltás támadt közöttük s az öreg annyira dühbe jött, hogy berohant a szobájába, elővette a revolvert és rálőtt a mosakodó fiúra. A go­lyó a fia szívét találta. Jancsik Jó­zsef hang nélkü összesett és né­hány perc mú­va meghalt. Az apa kétségbeesése, amikor tettére rá­eszmélt, leirhatatlan volt. Egyetlen fiát­ lőtte agyon pillanatnyi felhe­­vítésében. A gyilkos fakereskedőt letartóztatták. A fiút tegnap bon­colták fel, a boncolás megálalpí­­totta, hogy a revo­lvergolyó éppen a szívén haladt át. Silber Ignác vizsgálóbíró letartóztatásba helyez­te Jancsi Vilmost. A fiút ma dél­után temetik el. A községben az öreg Jancsi közismert volt inger­lékenységéről, különösen azóta, hogy pár év előtt, amikor egyik favonatát kié­rte, egy alakásban fej­sérülést szenvedett. Ma reggelre szenzációs fordulat hírét kaptuk a gyilkos njaradi fa­kereskedő ügyében. Jancsi Vilmos fakereskedőn ugyanis az éjszaka folyamán kitört a téboly és a fog­ságban törni, zúzni kezdett, úgy hogy kénytelenek voltak rajta a kényszerzubbonyt alkalmazni Va­lószínű, hogy a timisoarai ügyész­ségi fogházból egyenesen egy elme kórházba fogják elhelyzni. Két halálos szerencsétlenség miatt abbamaradt a stájer automobil­­verseny. Welsből táviratoztak. A stájer au­tomobilklub távolsági versenye, amely csütörtökön éjfélkor kezdő­dött Óráéban s első állomáshelye Wels volt,ő abbamaradt, mert két halálos szerencsétlenség történt. Zank kocsijának egyik rugója el­törött s ennek következtében a kormány rosszul működött, a törött rugó leszakította sárhányót. Stöger József soffőr kihajolt, hogy segítsen a bajon. Ekkor a kocsi magától elkanyarodott, a soffőr fejjel beleütközött egy fába s olyan belső sérüléseket­ sznvedett hogy állapota reménytelen. Negyedórával később dr. Kre­­schneurek Hermann gráci orvos, az automobilklub igazgatósági tag­ja egy kanyarodónál gépével olyan éles fordulatot csinál, hogy a kocsi föborult s az orvos menten meg­hal. Felesége, aki mellett ült a kormánykeréknél, csak könnyeb­ben sebesült meg. 1923. július ? Legújabb valutakurzusok: Berlin — — — — — — 32 New-York — — — — 56750 London — — — — — 2595 Péris - - - - - 3430 Milano — — — — — 2495 Prága­ —■ — — — — — 17 Budapest — — — — —650 Belgrád — — — — — —615 Bukarest — — — — —290 Varsó — — — — — — 45 Bécs — —­­ — 00301250 ARAD! ÁRFOLYAMOK Piris — — — — — — 12 London — — — — — —90­0 Newyork— — — — — —200 ítéli« — — — —---------830 Své­c 3525 Prága — — — — — —600 Bécs — — — —---------355 Bu­lin — — — — — —014 Budapest belfö ár 70 — I UtfAtd­ 45 Egy nyugalmazott tanító öngyil­kossága Budapestről jelentik. Tegnap délelőtt fé­l tí­zkor a Me­tropol-szálló előtt a­ Baross­ tér felé robogó 53-asi­­villamoskocsi elé vetete ma­gát egy kopottas külsejű, közép­korú férfi. A kerekek rögtön el­kapták az öngyilkost. Tűzoltókat kellett segítségül ju­vni és csak azok tudták emelőik segítségével a mozdulatlan testet a kerekek alól kisz­edtii. Mire segítség érke­zett, az öngyilkos meghalt. Fejét teljesen összelapították a kerekek. A ruhájában­­találtak egy no­teszt, amelyből megállapították, hogy az öngyilkos valószínűleg Koczek Lajos nyugalmazott taní­tó. A tanító készülhetett az ön­­gyilkosságra, mert a noteszben szép gömbölyű betűkkel be van ír­va: „Lajos fiamnak“ és utána ott a pontos cím. Az 53-as kocsit az 568-as ko­csivezető­­vezette. A kocsivezető előadása szerint a taní­tó az egyik hirdetőosszlop mellett állott, úgy tett, mintha a hirdetéseket olvas­ta volna és csak mikor a kocsi közvetlen a­­hirdetőoszlop mellé ért, ugrott a kocsi elé. Arra már nem volt idő, hogy a kocsivezető fékezzen. Kétmillióval tévedett egy buda­pesti bank pénztárosa. Budapestről jelentik. Csütörtö­kön délelőtt, a Zsíró és­ Pénztár­­egyletnél a Fába­tik két altisztje három darab 9 milliós csekket vál­tott be. Uzony Árpád pénztáros tévedésből 27 millió helyett 29 mil­lió koronát fizetett ki a két al­tisztnek. Később észrevették a tévedést és feljelen­tést tettek a rendőrsgen. A rendőrség rövid nyomozás uan megkérhette a két milliót. A két altiszt azt vallotta hogy észrevették ugyan, hogy a pénztáros tévedett, de a pénzt szerették volna megtartani. Mi­után a kár megtérült, a két altisz- i­­ét elbocsátották a rendőrségtől.

Next