Aradi Ujság, 1923. augusztus (22. évfolyam, 169-192. szám)

1923-08-01 / 169. szám

XXII. évfolyam 169. szám. TELEFON : 503. 1923. augusztus 1 Egyes szám­ára Hirdetéseket felvesz*. „Kelet“ hírlapíródó Str. Alexi (Salac-utca), „Wallinger“ hirdetési Iroda Str. Boranovici (Lázár Vilmos-utca) és a kiadóhivatal.ARADI IUSAG 1 leu. Vidéken 1*50 Sec. Duca tanácskozásai Nincsics jugoszláv külügyminiszterrel, Bucureşti: Duca külügyminiszter tegnap hosszas tanács­kozást folytatott Nincsics jugoszláv külügyminiszterrel, a timok-völgyi és a macedóniai románok ügyében. Duca rá­mutatott arra, hogy a szerb kormány megsértette az 1913. évi egyezmény rendelet rendelkezéseit, számos román isko­lát és templomot bezáratott. Nincsics biztosította Ducát, hogy haladéktalanul megteszi az intézkedéseket a felhozott sérelmek orvoslására. Távirati jelentések. A az angolok a moratóriumi törvény módosítását kívánják. Bucureşti, Bratianu Vintila pénzügyminiszter hívására Oromulu bankkormányzó is külföldre utazott. A külföldi hitelezőkkel a bankkormányzó folytatta a tárgyalásokat a pénzügyminiszter visszatérése után, Oromulu pár nappal ezelőtt tárt haza s külföldi útjáról beavatott helyről a követ­kezőket közölték. A londoni tárgyalások során Oromulunak sikerült azt elérnie, hogy az angol hitelezők megmaradnak a manches­teri egyezménynél azzal a feltétellel azonban, hogy a mora­tórium-törvény 12. szakaszát módosítsák. Ez a szakasz ki­mondja, hogy a törvényt abban az esetben is alkalmazni kell, ha bírói ítélet vagy a törvényt megelőző időpontban létrejött egyezmény a tartozások kiegyenlítését a moratórium törvény rendelkezéseitől eltérően rendezi. A szakasz külön­ben határozatban kimondja, hogy a moratórium-törvény kedvezményeiről való előzetes lemondás semmis. Az angol hitelezők szerint ennek a szakasznak a ren­delkezéseit nem vették fel a manchesteri megállapodásba, s ezért azt kívánják, hogy ezt az egyességet teljes egészé­ben úgy hajtsák végre, ahogy létrejött. A kormány már hozzájárult az angol állásponthoz s a moratórium-törvényt a jelzett irányban módosítani fogja. A többi hitelezőkkel a tárgyalások nem folytak ilyen simán. Az olasz, svájci, belga és cseh hitelezők képviselői Franciaországban összeültek ottani érdektársaikkal s amint azt már korábban jelentettük, azt kívánták, hogy az állam forgalom tárgyát képező kötvényekkel vállaljon kezességet a romániai a kereskedők tartozásaiért. A bankkormányzó kijelentette, hogy az állam garanciájáról szó sem lehet, mert az állam hitelét saját szükségletei annyira igénybe veszik, hogy magántartozások rendezésére nem áldozhat. Oromulu szerint legfeljebb arról lehet szó, hogy a kül­földi tartozások rendezésére feláll­ít­ott hivatal bocsásson ki olyan kezességi kötvényeket, melyek értékük 30 százalékáig az adózók biztosítékai által volnának fedezve. Oromulu bankkormányzó szerint a hitelezők legfeljebb azt kívánhatják a jelen viszonyok között, hogy ne kerülje­nek még a hátrányosabb helyzetbe adósaikkal szemben. Ha a hitelezőre hátrányos is a fizetési határidő eltolása, cse­rébe harminc százalékos olyan garanciát kap, ami felett ma nem rendelkezik. A külföldi tartozások rendezését ezek szerint még nem oldották meg teljesen. Duca külügyminiszter Zichy-Rubido gróf magyar követnél. Bucureşti. Duca külügyminiszter tegnap délelőtt meg­jelent Zichy­ Rubido gróf magyar követnél, akit informált a sinaiai konferencia határozatairól a magyar kölcsönre vo­natkozóan és ismertette vele a kisantantnak a jóvátételi bizottsághoz intézett jegyzékének tartalmát. Bucureşti: Duca külügyminiszter tegnap meglátogatta Franciaország, Olaszország és Anglia képviselőit és ismer­tette velük a sinaiai konferencia eredményeit. A magyar kölcsönre vonatkozó jegyzéket közvetlenül megküldik a szö­vetséges kormányoknak. Bucureşti: Pilz lengyel delegátust a király tegnap kihall­gatáson fogadta. A lengyel delegátus Bratianuval és­ Ducá­val tárgyalt és tegnap este hazautazott. Cluj. A közoktatásügyi miniszter egy rendeletével, ame­lyet néhány hét előtt adott ki, megváltoztatta a felekezeti középiskolák tantervét és lényeges változtatásokat eszközölt az évtizedes tanterven, amelyeknek egyezőknek kellett volna lenni az állami iskolák tantervével. Az egyházak ez ellen felterjesztéssel éltek, azt akarták, hogy a francia nyelv helyett továbbra is az angol nyelvet taníthassák. A minisz­ter most úgy döntött, hogy a gimnáziumi tagozatban az angol nyelv csak rendkívüli tantárgyként kötelezhető, ellen­ben a francia nyelv már az első osztálytól kezdve kötelező tantárgy, amit a nyolcadikig kell tanítani. A gimnáziumban az angol csak fakultatív nyelv lehet. A reáliskolákban ugyancsak a kötelező francia nyelv mellett az angol nyelv rendes tantárgyként tanítható. Letartóztatta az ügyészség a gázoló kisvonat vezetőit. Az ő gondatlanságuk okozta a szerencsétlenséget. A néhány nappal ezelőtt történt halálos kisvonatelgázo­­lás ügyében ma délelőtt döntő fordulat állott be. A rend­őrség az ügyben két nap előtt fejezte­­ be a nyomozást, azonban nem hozta meg a pozitív eredményt. Tiszta tény­állást nem lehetett szerezni­­Kotroczó Józsefné halálának kö­rülményeiről, mert bár nagyon sok szemtanúja volt az ese­ménynek, mindegyik másképpen mondta el a rendőrség előtt a baleset történetét. Sokan kijelentették, hogy a­ mozdony vezetője idejekorán csengetett a szerencsétlenül járt házas­párnak, mások úgy látták, hogy csak az utolsó pillanatban adták le a figyelmeztető jelzéseket, amikor már minden késő volt. Akadtak a tanúk között olyanok is, akik szerint egyál­talán nem csengettek a gázoló kismozdony vezetői. A tanú­­kihallgatásokról és a nyomozásról szóló iratok most kerültek át az aradi kir. ügyészségre, ahol Mundru Miklós királyi ügyész tanulmányozta át azokat. Ma délelőttre­ Mundru ügyész beidézte Horváth Mihály mozdonyvezetőt és Hajdú András fűtőt, akik a kisvonadori szolgálatot teljesítették és mindkettőjüket letartózta­tta. Az ügyész ugyanis azt látta va­lószínűnek az iratokból, hogy a szerencsétlenségért ők a felelősek, mert bár csengettek, de már az utolsó pillanat­ban, amikor a szerencsétlen házaspár már közvetlenül a kerekek előtt volt. A két vasutast holnap kihallgatja a vizs­gálóbíró és ő fog dönteni, hogy fogva maradnak-e vagy sem. Kotroczó állapota egyébként annyira megjavult a­ kór­házban, hogy egy-két nap múlva már gyógyultan fogják el­­bocsájtani. Két nappal az esküvő előtt­­ elszökött a vőlegény. A határon elcsípték a granicsárok. Egy aradi szép fiatal szőkehajú urileány füstbement házasságáról sokat beszélnek néhány hónappal ezelőtt az aradi társaságokban. A fiatal urileány csalódott szíve azon­ban nemsokára vigasztalásra talált,, mert megismerkedett egy komoly biztos felllépésű fiatalemberrel, aki Németországból jött Aradra és itt az utcán meglátta az urileányt. Az egyszeri meglátás elégséges volt ahhoz, hogy szerelmes legyen az urileányba. A csinos úr érdeklő­dése feltűnt a csalódott szivü úri­­leánynak is, aki szívesen ment bele­­ az ismeretségbe. A fiatalember,T­an­ki mint bankigazgató fiának mu­tatkozott be, az ismerkedés után azonnal bevallotta a leánynak nagy szerelmét és megkérte a kezét A leány először gondolkodási időt kért, azután kimondotta a boldo­gító igent. A vőlegény elhatározta, hogy állandóan Aradon marad, itt keres, egzisztenciát. Néhány hétig boldog tervezgetéssel töltötték idejüket a fiatalok. Már az esküvő napját is­­ kitűzték és minden előkészület meg­történt a polgári és egyházi eskü­vőhöz. Azonban az esküvő előtt két nappal a fiatalember nem je­lent meg a menyasszonyi házban,­­d­e menyassz­ony nem tudta megma­gyarázni a vőlegény távollétét. Más­nap sem kereste fel menyasszonyát, aki kétségbeesett és az­­aggodalma teljesen­ indokolt volt, mert a vőle­gény két nappal esküvő előtt át akart szökni éjjel a határon, de az éber granicsárok lefülelték és be­szállították Aradra. A menyasszony hozzátartozói kérdőre vonták a szökésben meg­csípett vőlegényt, ahol kijelentették,­­ hogy dehogyis akart a házasság elől kereket oldani, szereti imádj­­a a menyasszonyát és boldogan veszi el feleségül. Végül megállapodtak abban, hogy az esküvőt néhány nappal később tartják meg, mint ahogy eredetileg ki volt tűzve. A fiatalurat, ak­i útlevél nélküli határ­átlépés miatt őrizetben tartanak, őrizet mellett fogják az anyakönyv­­vezető elé vinni, ahol megtartják majd­­ egy kis Intermezzo után a házasságot. Bonyodalmak egy aradi színésznő ékszerei közül. Potom áron adta el egy szí­nész a reábízott értéktár­gyakat. Az aradi színtársulat tagjait és a színházhoz közelállókat érdekes ügy foglalkoztatja, amelynek szen­vedő hőse az operett-társulat egyik női tagja, másik női szereplője pe­dig egy ismert drámai színész. A szép szőke színésznő rövid idő előtt egy sürgős szabószámlát akar rendezni, azonban pillanatnyi pénz­zavara ezt a rendezést megnehe­zítette. Férjéhez, aki szintén első­rendű tagja az aradi társulatnak, nem akart fordulni, megkérte tehát a drámai színészt, tegye zálogba arany cigarettatárcáját és egyik nyakékét. A színésznő mindössze 1500 leüt akart az értéktárgyakra, nagy volt tehát a meglepetése, ami­kor kollegája két nap múlva nem 1500 de 3000 leüt hozott neki, bejelentve, hogy olyan előnyös megoldást létesített a hitelezővel, amely szerint a színésznőnek csak szeptember 1-én kell megfizetnie a pénzt. A művésznő ezt a felté­telt nem akceptálta, mire a színész kijelentette, hogy ő oly módon fogja a dolgot elintézni, amint a művésznő óhajtja. Két héttel ké­sőbb a művésznő pénzhez jutott, átadta a 3000 fent kollégájának és kérte, hogy hozza vissza a zálogba tett ékszereket. A drámai hős hí­mezett hámozott, napokig húz tő halasztotta a dolgot, végül amikor gyanús lett a dolog és megszólí­tották, kénytelen volt beismerni, hogy úgy a cigaretta tárcát, mint a nyakéket 8000 leuért eladta az egyik ismert aradi ékszerésznek. A művésznő megdöbbenése leírha­tatlan volt. Egyrészt emléktárgyak­ról volt szó, másrészt pedig ő mindössze 3000 leüt kapott a je­lentékenyen értékesebb tárgyakért. Nem titkolhatta a dolgot, elmon­dott mindent az urának, aki azon­nal ügyvédi közbejárást vett igénybe. Elsősorban az ékszerékhez mentek, aki azonban azzal védekezett, hogy ő teljes jóhiszeműséggel vásárolta meg az értékeket, amelyek felett azonban már nem rendelkezik, mert továbbadta azokat. Hajlandónak mutatkozott azonban a tárgyalások során hasonló tárgyakat visszaadni, természetesen csak úgy, ha a 8000 leüt visszakapja. A művésznő kény­telen volt ezt a megoldási módot elfogadni és így a legjobb esetben is 5000 leüt kell ráfizetnie a do­logra azért, mert a drámai szí­nészre bízta rá értékeit. Prefektus Moneatsan. Gheorgescu János prefektus hosz­­szabb időre a megye kis* fekvésű fürdőhelyiségbe Monseessa (Menyhá­s­zára) távozik, ahol nyarsalni fog* Szerkesztőség és ki­­adóhivatal Arad, Bule­vardul Regina Maria (Andrássy­ út 20.) ... Cenzurat: Dr. V. MARCOViri­ saa Felelős szerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ. ■ BH Kiadja : az Aradi Lap­kiadó Vállalat. Legújabb valutakurzusok. PAPIRSZALVETTA kapható Pléh­­er papirkereskedésében. Ruhás­­palota. ......- -----------* a . ©*• w­o wti *•» fii

Next