Aradi Ujság, 1923. augusztus (22. évfolyam, 169-192. szám)

1923-08-01 / 169. szám

A professzionistának élete végéig professzionistának kell maradnia. A nemzetközi atlétikai szövetség nagyfontosságú határozata: Paris. Még emlékezetesek a ró­mai olimpiai konferencia tanácsko­zásai. Pierre Coubertina báró, a nemzetközi olimpiai bizottság el­nöke napirendre tűzte a minden nap aktuálisabbá váló amatőrkér­dés megvitatását és legfelsőbb fo­kon történő szabályozását. A kon­ferencia azonban kibújt a döntés alól. A kérdéshez hozzászólók hangfogóval kezelték az amatőr szabály körül világszerte divó to­jástánkot, egyetlen őszinte és energikus nyilatkozat nem hang­zott el, annyira, hogy végül dol­guk végezetlen széledtek el a konferencia tagjai, a különböző nemzetek képviselői. Hat napja ülésezik a világ fővá­rosában a nemzetközi atlétikai szöv­­­vetség, de mintha csak nagy előd­­j­­ét, a római konferenciát követné, s semmiféle érdemleges határozatot , nem hozott. Hitelesítette Paddock,­­ Nurmi és Hoff világrekordjait, el­­­­rendelte, hogy az olimpiászon kö­­­­telek között fussák a 400 méteres verseny utolsó száz méterét, egye­­­­bekben azonban jobbára üres szál­­­­mat csépelt. Végre a hatodik na­pon, hogy valamelyes látszata le­­­­gyen munkájának, olyan határoza­­to­­ot hozott, amely bizonyára élénk­­ visszhangot fog kelteni az egész­­ világon.­­ A nemzetközi atlétikai szövet-­­­ség az amatőrkérdést gyökerében­­ ragadta meg nagyfontosságú hatá­­­­rozatában, amely szóról szóra így­­ hangzik : Ha valaki, egyesületi vezető, at­­­­léta vagy versenyző, bármely ok-­­ nál fogva professzionista lett, ab-­­ ból többet nem lehet amatőr. A nemzetközi atlétikai szövetség­­ ezzel a határozatával beteszi az­­ ajtót azok mögött a megtévelye- I­dett versenyzők mögött, akik az egyre nehezebbé váló gazdasági viszonyok ellenállhatatlan áradatá­ba kerülve, talán pillanatnyi han­gulatuknak is engedve professzio­nistákká lettek. Ismeretesek ezek a többnyire ízig-vérig sportágan professzionista versenyzők és fut-­­­balljátékosok. Sokan akadnak köz­­­zülük, akik hamarosan megbánják­­ elhamarkodott lépésüket és újra­­ amatőrök akarnak lenni. Ilyenek­­ voltak többek között e híressé vált­­ berlini magyar professzionisták,­­ Feldmann, Pataki, Platkó, Nyúl és­­ társaik, akiknek később a labda­rúgó szövetség, miután megbánták tettüket, amnesztiát adott és visz­szamatőrizált. Ezt a visszaamatő­­rizálási folyamatot most már lehe­tetlenné teszi a nemzetközi atléti­kai szövetség döntése, mert a többi nemzetközi szövetség is kénytelen lesz a példáját követni. Az amatőrkérdésben különösen Anglia képviselői exponálták ma­gukat a végletekig, a tiszta ama­tőrizmus mellett Az ő energikus állásfoglalásukra mondotta ki a nemzetközi szövetség a profesz­­szionistákra vonatkozó határozatot is. Anglia megbízottja, akit az AAA kötött marsrutával bocsátott útjára, ezzel a mondattal fejezte be nagy hatást keltett beszédét : — A professzionistának élete végéig professzionistának kell ma­radnia. Az angol felszólalók, akikhez ké­sőbb Amerika képviselői is csatla­koztak, különösen azt hangsúlyoz­ták, hogy a párisi olimpiászon már a legteljesebb mértékben kell érvé­nyesülni a tisztult amatőr felfogás­nak. Anglia a professzionistából újra amatőrré lett Vermeulent, a kiváló francia hosszútávo tót akarta félretolni az útból és tulajdonképpen ellene indított akciót. A francia meg­bízottak szabad folyást engedtek Anglia akciójának, részben mert Vermeulennél már jobb embert is találtak Duquesne személyében, részben pedig azért, mert az amatőr­szabály szigorú érvényesítése ked­vez a francia sportnak, amely nem nyögi a gazdasági helyzet súlyát úgy, mint a gyengébb valutájú or­szágok. Nem lehetetlen, hogy a nemzetközi atlétikai szövetség éles állásfoglalása kihat a nemzetközi futballszövetség (FIFA) sportpoliti­kájára is. Amerika atlétái Párizsban, Pá­rizsból jelenti Az Est alkalmi tudó­sítója, Colonel R. M. Thompson, az amerikai olimpiai bizottság el­­­nöke, az 1924. évi olimpiász hathavi­­ időtartamára kibérelte Murat herceg I rocquencourti kastélyát, a St. Cloud­­ Versailles útvonalon. Ebben a feje­­­­delmi kényelemmel berendezett kas­­­­télyban fognak Amerika olimpikon­­­­jai lakni. A kastély parkjában futó­­­pályát építenek, hogy a jenki atlé­­­­ták a világ szemétől elvonultan tre-­­­nirozhassanak. A párizsi táviratok­­­­ból kevés jót jövendölhetünk a­­ most épülő olimpiai falura, amely­­­­nek apró házaiba a különböző nem­­­­zetek olimpikonjait akarják elszállá- I­solni. Amerika úgy látszik nem kér­­ a tömeglakásból , amely a gyön- i­ge valutájú országok olimpikonjai­­j­nak ad majd szállást.­­ Oxfordi atléták délafrikai tu­­s­kája, Londonból táviratoztak . Az­­ oxfordi egyetem válogatott ver­­­­senyzői Natalban és Transvaalban­­ fognak augusztus havában verse­­t nyezni. A túrán Dickinson, Milligan,­­ Mc. Innés, Hahn, Miller, Kerr, He­­witson és Stapledon vesz részt.­­ Az UTE győzelemmel kezdte­­ németországi túráját, Hamburg­­­­ból táviratoztak. Az Újpesti Tor- I­na Egyesület csapata vasárnap a 25 éves fennállását ünneplő Union csapatával mérkőzött. A meccs küzdelemteljes volt, de végül az UTE 4:3 arányú győzelmével vég­ződött. A gólokat Schaffer, Rosa, Pluhon és Vogl K­. rúgta. Az új­pesti csapat Hamburgból Brémába­­ utazott.­­ Backmann is megverte Jensent,­­ Kopenhágából táviratozták. Az­­ Union Club vasárnapi nemzetközi­­ mitingjén súlyos vereség érte a dán­­ színeket, Jensent, aki csak a közel­­­­múltban javította meg 1 óra 6­0. 1 54 mp-re a 20 km-es futás világ­­i rekordját és Göteborgban második­­ lett a marathoni futásban (Loss­­­­mann győzött Jensen és Király Pál előtt), 10.000 méteren megverte a svéd Backmann. (32 perc 32 mp.) A versenyen starthoz állt az auszt­ráliai Carr is. 200 méteren 22.6 ráp-es idővel győzött. Jgy ez a többlet ami a vendéglősök javára mutatkozik. Ezen az áreme­lésen tehát a szerény, aradi vendég­lősök mindössze 200 lent keresnek hektóliterenként. Ha csak 50 lani­val emelték volna poharanként ak­kor sem fizettek volna rá, mert mert a 300 pohárnál ez az emelés is 150 lent jelentett volna. A derék urak azonban »kicsire nem nézünk!“ kiáltással és a számolás könnyebb­sége miatt is, no meg azért is, hogy miért a fizető vágja zsebre az esetleges 50 banikot mindjárt egy lettval rukkolnak feljebb. A maximális árak el vannak * ’­őrölve, senki sem törődik vele — gondol­ják a vend­églősö­k, — hogy m­enyi­­vel drágul a sör. A szerény aradi korcsmárosok megfeledkeznek az uzsoratörvényről, amelyet elsősor­ban éppen az ételek és italok árának ellenőrzésénél kellene alkal­mazni. Más városokban így is tesznek. Clujon például horribilis büntetésekkel sújtottak két árdrágító vendéglőst. Aradon is fokozottabb figyelmet kellene szentelniük a hatóságoknak a vendéglősökre. Arad ma a vendéglői árak tekin­­etében az egész országnak leg­drágább városa, és 20—40 száza­lékos differencia áll fenn a többi városokkal sőt egyes fürdőhelyek­kel szemben is a mi kárunkra. Mindez pedig azért mert hiányzik a hatóságok részéről az ellenőrzés­nek az a szigora, amely egy évvel ezelőtt még megvolt és ami annak idején azt eredményezte, hogy Arad nem drágább de ocsóbb volt mint Cluj. Ma éppen meg fordítva van. Amit annak idején megjósoltunk, bekövetkezett a­­ vendéglősök éppenugy mint a házi­­­­urak egyszere be akarják hozni azt amit a maximálás ideje a'att­­ „veszítettek.“ a'att / Miért emelték fel a vendég­lősök húsz százalékkal a sör árát? A vendéglőbe járó publikum meglepetéssel konstatálta, hogy néhány nap óta egy pohár sör az eddigi 5 leu helyett 6 leuba kerül, ugyancsak 20 százalékkal drágult meg a korsó sör ára is. Amikor ez irányban kérdést intéztek a ven­déglősökhöz ezek röviden azt felelték, hogy a sörraktárosok fel­emelték a sör árát, tehát nekik is fel kellett emelni. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. A közönség érdekében utánajártunk ennek az ügynek és a következőket tudtuk meg : Megfelel a valóságnak, hogy az aradi sörraktárosok a munkabérek és a nyersanyagok drágulása címén emelték az árakat. Azonban ez az emelés hektoliterenként mindössze 100 lent tesz ki. Egy hektó­­lerből azonban szűkösen számítva is 300 pohár sör kerül ki, ennélfogva 300 ARADI ÚJSÁG Zárgondnokságot rendeltek el a Mericskay-vagyonra A többmilliós Mericskay hagya­tékra tegnap elrendelték a zárgond­nokságot. A bíróság Mészáros Báláné ügyvédjének Zelner Gusz­­táv arnak előterjesztésére a teljes hagyatéki vagyonra elren­delte a zárgondnokságot és ideiglenes zár­gondnokul Mészáros Bélát, Merics­­kay Julianna férjét nevezték ki. Tegnap Csuponga bírósági végre­hajtó a kinevezett zárgondnokot be is vezette a hagyatéki vagyonba. NYÍLT-TÉR.*) Az ezen rovat alatt közlöttekért nem vállalunk felelősséget. Van szerencsénk tisztelt ügyfelein­ket arról értesíteni, , hogy Gruber Dezső nevű alkalmazottunk a mai napon tőlünk kilépett, érte semmi­féle felelősséget nem vállalunk. Kiváló tisztelettel Gruber és Marmorstein expeditor Arad, Str. Bratianu No. 1. Telefon 873- Az Erdélyi—Bánáti munkás rokkant szövetség a tüdővész el­leni egyesület javára nagyszabású park-ünnepélyt rendez, tombolával összekötve, augusztus hó 5-én . Parcul Eminescu-ban (Baross-park) . Menetrend változás miatt futárjaink ismét Tövis felé indulnak, kérjük az útleveleket ezért legké­sőbb délelőtt 12 óráig leadni. Kelet hirlapiroda. — A népszövetség delegátusai Clujon. Cluj: A népszövetség há­rom kiküldötte csütörtökön érkezik Clujra. — MINDEN ÓRÁBAN kitű­­nően lehet étkezni a pályaudvari étteremben. — LEGJOBBAN étkezhet a Vadász kür­t étteremben.­­ Nincs kegyelem címen meg­rázó ötfelvonásos kalandorfilmet mutat be szerdán este az Apolló. Az események központjában egy szívtelen, gőgös bankár áll, aki anya­gi előnyökért leghívebb alkalma­zottjait teszi tönkre. Egy főkönyve­ Nyomatott a CORVIN könyvnyomdái műintéz­etk­r. Aud, Sir. Fa­in­esc­u 20—22. 1923 augusztus 1. lő boszút esküszik ellene, embe­rekkel véteti magát körül, kik mind a bankár toretesesen törnek A ba­n­kár fia is ide kerül, de a bosszú műve nem sikerül teljesen, mert az nemcsak a bankárt, hanem a fő­könyvelőt is megsemmisíti. A nagy­szabású film szerdán, csütörtökön és pénteken marad műsoron. Apró hirdetések. Halászok figyelmébe! Cászbor, máslégy, angol horgok kapható Kochnál. KONFETTI, szerpentin és tom­bolajegy kapható PICHLER pa­­­pírkereskedésében, Bohus-palota. Női és férfi fürdőruhák Ízléses ki­vitelben, Reiner Györgynél, Str. Eminescu (Deák Fer­emc­ utca). Csomagoló papírok tekercsben és ivekben legolcsóbban kaphatók Knieszér papirkereskedőné 1. Str. Vladimir­escu (Dobó­ u.) 1. A BELVÁROSBAN, vagy annak közelében fizetek 2—3 szobás lakásért húszezer leiig terjedő lelépési dijat. Bővebbet a kiadó­­hivatalban. MINDENES azonnal felvétetik. Calea Saguna (Varjassy Lajos­ utca 34.) PÉNZTÁRNOKNŐT keresünk. Cim Kel®í hirlapiroda. SZOLGA félnapra felvétetik. Cim a kiadóban. ÜGYES detailleista segéd alkalma­zást nyer azonnal Guttman Samu cégnél. PÉNZBESZEDŐNEK ajánlkozik egy 27 éven át volt városi kézbesítő. Tökéletesen ismeri a város minden lakóját és kifogástalan referenciákkal rendelkezik. Szives érdeklődők adják le címüket a kiadóban. NYOLC REÁLT végzett fiatalember megfelelő állást keres azonnalra. Cí­meket a kiadóba kérem. GY1 HOLDAS SZŐLŐ terméssd, 3 szobás kol­ával, jól berendezett pin­­cével, teljes felszereléssel 150 hek­­toliter hordóval 350.000 lejért eladó Muszkán. Közelebbi felvilágosítást a kiadóhivatal nyújt. NÉMETÜL tudó tisztviselő vagy tisztviselőnő esetleg fél napra keres­te ik. Cim­kelet hirlapiroda. MUNKÁS LEÁNYOK jó fizetéssel felvétetnek az Első Aradi Ékszer­gyárba. Piaţa Avram láncú z­­rpé?! Ne az olcsó árra, hanem a minőségre ügyeljen, ha gummisarkot vásárol! Kérje cipészétől kifejezetten a valódi „Palm­a“ kaucsuk sarkot és kaucsuk talpat! (Rádió.) Szépségversenyen díjat nyer ha valódi WEIS­Z-f­éle „ELZA“-kámforkilmet használ Beszerezhető minden drogériában Egy tégely ára 20 lei. Házakat, szólókét megvételre keres, azonnali átvevőkkel rendelkezik. H­ALMAI forgalmi irodája Strada Emi­nescu (Deák Ferenc-utca) 5. Akinek kiadó lakása van, 000LÎ!0!ŸI000B0000H0B000000®000 0 B B B B B B B forduljon az „ARADI FRISS ÚJSÁG" (hatóságilag engedélyezett) o-o-o-o l lakásközvetítőjéhez ! U3 Bul. Regina Maria 20. (Andrássy-tér.) 0 Kiadandó lakások közvetítése és meg- ® gy o-o hirdetése teljesen díjtalan. o-o ® BBBBBB000000000000000000003 1 000 lejt fizetek Ma­iliesin Muni­an Címeket a kiadóhivatalba kérek „Elegáns szoba"* jeligére. Az „Aradi Friss Újság“ hatóságilag engedélyezett lakásközvetítője a hűveskezű helyiségek felett rendelkezik : Belvárosban 2 elegáns utcai szoba iro­dának, belvárosban 2 utcai szoba lakás­nak, előszobával, fürdőszoba használattal. Ügynökségi, vagy szállítási irodának alkalmas utcára nyiló kisebb helyiség. 0 0 Bl B 0 0 Bl 0 Színház. Ma, szerdán „KIS KADETT”.

Next