Aradi Ujság, 1923. augusztus (22. évfolyam, 169-192. szám)

1923-08-03 / 170. szám

Ara 2 lei. TELEFON: 503 1923» augusztus 3* XXII. évfolyam 170. szám» OBÊtÊÊÊBttÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/ÊÊÊÊSBÊÊÊKUÊÊIÊÊÊttÊIÊÊÊÊltlÊKBÊÊBKIÊBttKÊtÊ/KUlKKÊÊKBÊlÊKKÊ A CFR vezérigazgatója a vasúti katasztrófákról. — Szigorú intézkedések. — Bucureşti. A CFR vezérigazgatósága elhatározta, hogy szigorúan megtiltja a vonatok tetején és a lépcsőjén való való utazást, továbbá teherpodgyászoknak személykocsikban­­ való szállítását. Kimondja a rendelet, hogy mindazok az­­ utasok, akik ez ellen vétenek, a vonatról azonnal leszállí­­tandók és súlyos pénzbírsággal büntetendők. Bucureşti: Constantinescu Tancred, CFR vezérigazgató nyilatkozott a Lupta tudósítója előtt, az újabban előforduló vasúti szerencsétlenségekről. Kijelentete, hogy a vasutak elérték teljesítőképességük maximumát. A hihetetlen mér­tékben megnövekedett forgalmat jóval több kocsival sem lehetne zavartalanul lebonyolítani, mivel a román vasúti pályák legnagyobb része egyvágányú. A hírlapoknak a töme­ges vasúti katasztrófák ügyében elhangzott vádjaira vonat­kozólag megemlítette a vezérigazgató, hogy a vasúti szeren­csétlenségek legfőbb okát abban látja, hogy az államvas­utak nem rendelkeznek megfelelő számú képzett személy­­személyzettel és ennek hiányában kénytelen a vezérigazga­tóság fiatal, kevésbé gyakorlott elemeket is alkalmazni. Nem jön vonat Budapestről a magyarországi mozdonyvezetők sztrájkja miatt. A magyar kormány erélyes intézkedésekkel akarja letörni a sztrájkot. — Rendkívüli intézkedések. Budapest. A mozdonyvezetők és fűtők sztrájkjának előz­ménye a tegnap délelőtti közgyűlés volt, amelyben azt kö­vetelték, hogy békebeli fizetésük ötven százalékát aranypa­ritásban kapják meg. Már a gyűlésen szenvedelmes közbe­kiáltások hangzottak el . — Megállunk, megállunk ! — zúgták mindenfelől. Ezután tíztagú küldöttséget küldtek a parlamentbe, a­mely átadta a határozatot Valkó kereskedelmi miniszternek. A miniszter azt válaszolta, hogy a fizetések további emelése nem áll módjában. A küldöttség ezzel a válasszal visszament a gyűlésre, ahol izgalmas jelenetek közt kimond­ták a sztrájkot és elhatározták, hogy tegnap délután négy órától kezdve Budapestről vonatot nem indítanak. A moz­donyvezetőkhöz a fűtők is csatlakoztak. Budapest. A kormány a Mozdonyvezetők Országos Szö­vetségét feloszlatta, látják, az átvizsgáló bizottság az üzleteket, raktárakat figye­lemmel fogja kísérni, az áruuzsora letörésére repülőbizottsá­gok fognak működni holnaptól kezdve. Budapest. Keleti Dénes, a Máv­ elnöke a vasutasokhoz felhívást intézett, amelyben felszólítja a vasutasságot, álljon ellen a bujtogatásoknak, mentse meg az ország gazdasági életét, úgy amint tette az utolsó négy esztendőben a leg­nagyobb megpróbáltatások között. Budapest. A keresztényszocialista vasutasok országos gazdasági egyesülete nyilatkozik. A mozdonyvezetők és fű­tők munkabeszüntetése az egyesület vezetőségének előzetes megkérdezése nélkül történt. A sztrájk célja és a sztrájko­lók törekvései az egyesület előtt ez idő szerint ismeretlenek. Statáriális intézkedések Budapesten a mozdonyvezetők sztrájkja miatt. Budapest. A hivatalos lap mai száma közli a miniszté­rium rendeletét a nemzeti munkásvédelmi intézmény üzem­­biztosító tagjainak fegyverhasználati jogáról A minisztérium megtette az intézkedéseket, hogy a legfontosabb vonalakon holnaptól kezdve ismét járjanak a vonatok. A közélelmezési miniszter a székesfőváros, az államvasutak és az árvizsgáló bizottság bevonásával megtárgyalta azokat az intézkedése­ket, amelyek az élelmezés zavartalan ellátását biztosítják. Az államvasutak az élelmiszerek szállítását továbbra is el­ Harding elnök­ állapota egyre javul San-Franciscóéól jelentik, hogy Hiarding elnök állapo­tban az elmúlt éjjel bekövetkezett javulás tovább tart. A beteg rendszeresen táplálkozik és jobban alszik. Amerika népét nagy izgalomba ejtette az a san-franciscói jelentés, hogy az elnök betegsége komoly. Megnyugtatóan hatott az elnök orvosának, Shaw tábornoknak az a kijelentése, hogy a beteg az éjszakát igen jól töltötte, ami kedvező előjele a javulásnak. Az elnök hat óra hosszat aludt és reggel oly frissen ébredt, hogy reggel újságokat kért és elolvasta a rosszullétéről szóló terjedelmes beszámolókat. Az elnök felesége már korán reggel e beteg ágya mellett őrködött. Az öt orvos aláírásával kiadott jelentés kedvező. A tüdőben a gyursolás fészke nem terjedt tovább és a szívműködés határozottan javult. Az elnök maga is úgy nyilatkozott, hogy sokkal jobban érzi magát. Amerika bucureştii követségére a következő hivatalos távirat érkezett az elnök állapotáról : »Amerikai nagykövetségtől, London — Amerikai nagy­­követségnek Bucureşti. A külügyminisztérium sürgős kör­távirata. Július 31. délután 6 óra. Ma reggel 11 órakor az elnök orvosai a következő bulletint adták ki: Az elnök az éjszakát meglehetősen nyugodtan töltötte és pár órát aludt. Hőmérséklet reggel kilenc órakor 101 fok Fahrenheidt sze­rint, érverés 118, léfekzés 33. Peritonitikus szimptómák nincsenek. A tüdők tiszták, az idegszervezetben semmi zavar, kivéve azokat, amelyek a fáradsággal kapcsolatosak. Az akut tünetek ideje alatt tökéletes nyugalomra lesz szük­sége. Hughes külügyminiszter.“ Baldwin és Curson nyilatkoztak az angol intervenció meghiúsulásáról. Nincs kilátás a változásra a Ruhr-helyzetben. ( London: Baldwin miniszterelnök tegnap délben nyilat­kozott az alsóházban a Ruhr-kérdésről és lord Curzon azo­nos nyilatkozatot tett a felsőházban. — A kormány — sajnálja mondotta a miniszterelnök — hogy Franciaország és Belgium válaszában nem talált elegendő anyagot a német jegyzékre adandó válaszra. Ezek után nincs rá kilátás, hogy a Ruhr helyzetben hamarosan változás álljon be. Az olasz kormány válaszának kivételével a szövetségesek választ, már megérkezett. Az olasz kormány válaszáról csak annyi ismeretes, hogy általában helyesli a brit kormány előterjesztését. A brit kormány megvizsgálta ARADI JANCSI híres cigányprímás ■■■■■■■■■■■ teljes zenekarával minden este a Városi kávé­házban hangversenyez.

Next