Aradi Ujság, 1923. szeptember (22. évfolyam, 193-215. szám)

1923-09-01 / 193. szám

IWiSwie.ti»£S­O m»wbs Wsj. æs Kaiims in XXII. évfolyam 193. szám, TELEFON: 503. Efxyes szánt ára 1 less. Vidéken 1950 lesz. Hirdetéseket felvesz: „Keret“ hirlapiroda Str. Aiexi (Salac-utca), „Wallinger“ hirdetési iroda Str. Boranovsci (Lázár Vilmos­ utca) és a kiadóhivatal. ms&izi&tVim 1923. szeptember 1.­­» Távirati jelentések Az antanthatalmak éles tiltakozása egy új háború réme ellen. London. Az angol közvéleményben Mussolini követelései a lehető legrosszabb hatást váltották ki. Az olasz impe­rializmus megnyilatkozását kárhoztatják. Az aggodalom épp oly nagy, — mondják, — mint a régi osztrák-magyar ultimátum elküldésekor. Az esti lapok szemlátomást hivatalos helyről eredő ujjmutatás szerint írtak. Kijelentik, amennyiben Olaszország új háború rémét idézné fel és fegyveres erővel akarná Gö­rögországtól az ultimátum teljesítését kierőszakolni, akkor nemcsak a Balkán államok és Törökország, hanem Anglia, Franciaország teljes erejével szembehelyezkednek az olasz imperializmus ama kísérletével, amelylyel az albániai ese­ményt ürügyül akarja felhasználni, hogy Görögországot meg­alázza. Londonban és Párisban egyaránt erős az elhatáro­zás, hogy Olaszország diktátorának világosan értésére adják, hogy Anglia és Franciaország nagyon könnyen el tudja rendezni a maga dolgát Olaszország feje fölött és van erejük arra, hogy elejét vegyék annak, hogy az ifjú-olasz imperializmus lángba borítsa a világot, amely különben is gyújtóanyagokkal van teli. A reggeli sajtó még élesebben állást foglal és figyel­mezteti Mussolinit, hogy egyedül a nagyköveti konferencia illetékes meginteni Görögországot. A Daily News szerint az ultimátum felbőszítően arrogáns és jellemzi azokat a melo­­dramatikus módszereket, amelyekben Olaszország szokás szerint tetszelegni szeret. Az olasz kormány tegnap minisztertanácsot tartott és mindenben helyeselte Mussolini eddigi intézkedéseit. Görögország visszautasította is olasz jegyzéket. Nem tűr beavatkozást belügyeibe Athén. A görög kormány tegnap átnyújtotta a válasz­jegyzéket az olasz kormány athéni meghatalmazott miniszte­rének, Montagna Márkinak A válaszjegyzék mindenekelőtt tiltakozik azon vád ellen, hogy az olasz misszió meggyilko­lása a görög hatóságok segédlete mellett történt v®lna. Hangsúlyozta, hogy a gyilkosok kilétét még eddig nem si­került megállapítani, de nem érti, miért fogják azt rá minden­képpen a görögökre. Athén­ Gonatas miniszterelnök tegnap fogadta az angol lapok munkatársait és a következőket mondotta nekik : Az olasz kormány jegyzékét három részre lehet osztani. Az egyik része minden megjegyzés nélkül elfogadható, a második részt módosítani kell, a harmadik részt erélyesen vissza kell utasítani. A görög kormány kész sajnálkozását kifejezni a történtek fölött, hajlandó kártérítést fizetni a meggyilkoltak családjainak, de semmi körülmények között nem tűrheti azt, hogy egy idegen állam beleavatkozzék Görög­ország belügyeibe. A görög kormány szükség esetén kész a népliga inter­vencióját igénybe venni. Athén. A lapok jelentései szerint a görög kormány teljes egészében visszautasította az olasz kormány jegyzékét. Raguzában olasz tengerésztiszteket inzultáltak. Raguza Az „Orjuna‘? jugoszláv nemzeti szervezet tag­jai egy olasz fregattkapitánynak és néhány olasz matróznak fascista jelvényeit a nyílt utcán letépték. Rómában bombát dobtak a görög konzulátusra. Görögellenes zavargások egész Olaszországban. Róma. Egész Olaszországban a városok gyászlobogót tűztek ki. Sok helyről komoly zavargásokat jelentenek, kü­lönösen Milánóból, ahol a tömeg reggel tüntetést rendezett a görög konzulátus előtt. London, ideérkezett hírek szerint görögellenes zavargá­sok voltak Olaszországban. Rómában a görög konzulátusra bombát dobtak, amely felrobbant ugyan, de nem okozott tott jelentékenyebb pusztításokat. A tömeg Milanóban és Triesztben a görög zászlókat becsmérelte és a konzulátusi épületeket ma megrongálta. Róma. Két görög sajtótudósítól: ma felszólították, hogy 24 óra alatt hagyják el Olaszországot. Az olasz kormány elfogadhatatlannak jelentette ki a görög választ. London: A Reuter-ügynökég jelenti Rómából . Az olasz­­ kormány elfogadhatlannak jelentette ki a görög válasz­­jegyzéket. A kormány megteszi a szükséges lépéseket. Róma. A Stefani-ügynökség jelenti : Mussolini minisz­­­­terelnök tegnap közölte a minisztertanácscsal a görög vá­ll­­asz teljes szövegét. A miniszterelnök elfogadhatatlannak je­­­­­entette ki a választ és bejelentette, hogy már meghozták a megfelelő határozatokat A tengerészeti, valamint a had­ügyminiszter ezután részletes felvilágosítást adtak az intéz­kedésekről. Az olasz flotta parancsot kapott több görög sziget megszállására. Mussolini nem enged álláspontjából. Róm­a. Az olasz kormány komoly katonai intézkedése­ket tesz, amelyeket Görögország provokatív viselkedése in­dokol. A görög kormány jelenlegi magatartása komoly bo­nyodalmakra vezethet. Mussolini kijelentette, hogy semmi körülmények között nem enged álláspontjából. Az olasz flotta már legközelebb meg fog szállni több görög szigetet, többek között Korfu szige­tét is és a szigeteket megszállva tartják mind­addig, amíg Görögország teljes elégtételt nem ad. Bűnös merényletet követtek el egy aradi szállodában egy tizenkét éves kislány ellen. Két vidéki kereskedő szerelmi kalandja Aradon. Az aradi rendőrség bűnügyi osz­tálya egy kényes természetű bűn­ügyben nyomoz néhány nap óta. Az ügy aradi vonatkozású, bár a benne szereplők nem aradiak. A nyomozás még nem fejeződött be és így annak részleteit nem közöl­hetjük még teljesen. Arról van szó, hogy egyik nagyobb aradi szállodá­ban ma egy hete éjjel bűnös merényletet követtek el egy tizen­két éves leányka ellen. A merény­lők ketten voltak. Az egyik petro­­séni, a másik simeriai (piskii) kereskedő akik az elmúlt hét szombatján az erdélyi vonattal Aradra érkeztek. Magukkal hoztak egy eléggé fejlett tizenkét éves leánykát, akivel szállodába mentek. A szállodai portás szobát nyitott az idegeneknek, de nem engedte be a kisleányt, mert annak nem volt semmi­féle igazolványa. A kereskedők erre a szálloda veze­tőjéhez fordultak, akinek utasítá­sára a portás átadta a szoba kul­csát a vedégeinek. Az éjszakát a­­ két kereskedő egy szobában töltöt­­­te el a kis­lánnyal. Másnap, aztán­­ mind a hárman elutaztak Aradról. A rendőrség csak néhány nap előtt értesült róla, hogy a kislánnyal mi történt. Kiderült, hogy a kereskedők az után ismerkedtek meg a gyer­mekkel, a­ki Lupeniből egy faluba utazott. A kereskedők azonban az után mindenfélét ígértek a lány­kának, ha őket Aradra kísérik. Így sikerült a fiatal leányt elcsaltnák Aradra, ahol az emlkett éjszakán merényletet követtek el ellene. Másnap aztán gondoskodtak róla, hogy a gyermek hamarosan eltün­jön Aradról, nehogy nekik valami bajuk legyen. A leányka azonban többeknek elpanaszol­a elutazása előtt a dolgot és így jutott a rendőrség tudomására a büntén­y A rendőrség most táviratilag intéz­kedett, hogy a két kereskedő le­tartóztassák és a kislányt is elő fogják keríteni, hogy e vádat maga igazolhassa merénylői ellen. Véres csata kirándulók és vasutasok között,a Braşov. A craiovai pályaudvaron, — amint bucureştii tudósítónk telefonálja — párját rit­kitót bot­rány történt, amely apró nézetel­téréssel kezdődött egy kiránduló társaság és a vasút személyzete között, s amely végül is oly nagy arányú verekedéssé fajult, hogy annak befejezése után ( részben könnyeben), részben súlyosan sebe­sültek egész tömegét kellett a cra­iovai állomás várótermében ápolás alá venni. A bucureştii Graiul Romanesc nevű egyesület, amelynek tagjai jórészt tanárok, tanárnők és diákok, kirándulást rendezett Craiovában és környékére. Amikor megérkeztek a craiovai állomásra, a kirándulók rég bevett szokásához híven azzal a kéréssel fordultak ez állomás személyzetéhez, hogy a Bucureşti felé induló vonathoz csatoljanak a kiránduló társaság részére egy kü­ Szerkesztőség­ -és ki­adóhivatal Arad, Bule­vard«­ Regina Maria (Andrássy-u. 20.) HU» Cenzurat: Dr. V. MARCOVICI. ®«, Felelős szerkesztő : Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ, Kiadja : az Aradi Lap­kiadó vállalat. lön vasúti kocsit. Az állomás személyzete azonban hallani sem akart erről. Szóváltás keletkezett, amely mind hangosabb és hangosabb lett, a­melyben ez állomásnak majdnem egész sze­mélyzete az állomásfőnöktől lefelé részt vett. A szócsata azonban nem sokáig tart­ott, mert az állomás személyzete nen­gy perc múlva, ki szabad ököllel, ki dorongokkal felfegyverkezve nekirohant a kiránduló­­társa­ságnak és annak tagjait, akik között igen sok idősebb úr és hölgy volt, kíméletlenül üt­legelni kezdték. Valóságos közelharc­ fejlődött ki a tábor között, amelyben a vasu­tasok részéről Paunescu Péter ál­lomásfőnökkel, az étterem tulaj­donosával, Nicolai felügyelővel, Traie tanácsossal az élükön lista­­ más ütlegeket osztogattak. A városban is hamar hire terjedt az indóházban folyó, küzdelemnek. Kivonult a rendőrség, kivonult egy tiszt vezetése alatt egy szakasz katonaság. Az állomás perronját s a váró­termeket a harc befejezte után a sebesültek egész tömegei foglalják el, a kiránduló társaságnak vala­mennyi tagja kivétel nélkül alapos ütlegelésben részesült s közülük igen sokan felrengenek vérükben. Súlyosan megsebesültek a többek között Teodoru, Joanin, Atanesescu tanárnők, Fenesan, Dametrescu I., Teodoru II. tanárok s ezenkívül nagy a könnyebben sebesültek ■zárna. A városból nemsokára több auto­mobilon orvosok érkeztek a hely­színére, akik a sebesülteknek tsz első segélyt nyújtották. Megdrágulnak az újságok,­ 3 leu lesz a vasárnapi szám. Az általános drágulás az ipari élet minden ágára kiterjed és nem kíméli meg a lapvállalatokat sem, amelyek arra kényszerülnek, hogy az új terhek egy részét a fogyasztó közönségre hárítsák. A legjelentő­sebb drágulási tényező a papiros, amelynek ára egy csapbra több mint 50 százalékkal drágult és 13 leuról kilogrammonként több mint 20 leura emelkedett egészen rövid idő alatt. Egy nagyon papirosnál ez a drágulás közel 80.000 leut tesz ki. Lényegesen emelked­ők a munkabérek, amelyek közül hetekig tartó harc folyt míg végül munka­adók és munkások meg tudtak egyezni, a többi nyersanyagok és a rezsik is annyira emelkedtek, hogy a­lapvállalatok, hacsak a pénzügyi egyensúlyt meg akarják tartani kénytelenek az áremelés gondolatával foglalkozni Ez az áremelés egyelőre csak mérsékelt és csupán egyszer történik egy héten a vasárnapi számoknál. Holnaptól kezdve Erdély összes magyar nyelvű napilapjainak példányonkénti eladási ára vasárnap 3 leu lesz az eddigi 2 leu helyett. Ennek meg­felelően mi is kénytelenek vagyunk az „Aradi Friss Újság“ és ez „Aradi Újság“ ünnepi számait, amelyek ezentúl az eddiginél na­­­gyobb formátumban fognak meg­jelenni 3 leiért árusíttatni. A hét­köznapi példányok éra úgy mint eddig ezentúl is 1 leu lesz. Ajándékokat a „S­alon Artistici­tie“«l»en­ (Flacher Elle-palota) vásároljon.

Next