Aradi Ujság, 1923. október (22. évfolyam, 216-242. szám)

1923-10-01 / 216. szám

XXII. évfolyam 216. szám­ára 3 lej. TELEFON: 503 1923 október 1 Elem­i nil­i helyzet fam­in­.­ lun­recht bajor Herceget mint Bajorország királyát ünnepelték­ Berlin. Politikai körök a bajor kormány megnyugtató kijelentései dacára attól tartanak, hogy a konfliktus Mün­chenben elkerülhetetlen lesz. A kormánypárti sajtó leszö­gezi a tényt, hogy Kahr kinevezése és viselkedése nem egyéb, mint Berlin provokálása. Gessler hadügyminiszter betiltotta a nacionalisták lapjának, a Münchener Beobach­­ternek megjelenését nacionalista agitációi miatt, Kahr azon­ban hatályon kívül helyezte ezt a rendelkezést és megen­gedte a lap újbóli megjelenését. Ugyancsak engedélyezte Kahr a bajor monarchisták katonai ünnepélyét, amely teg­nap zajlott le. Ezen az ünnepélyen megjelent Rupprecht ba­jor herceg, akit mint Bajorország királyát ün­nepeltek a monarchisták. A bajor diktátor magatartása nagy elégedetlenséget kel­tett a kormány köreiben. A demokrata és a szocialista mi­niszterek követelik, hogy Kahr diktatúrájának vessenek vé­get mielőbb, ellenkező esetben kilépnek a kormányból és felbomlik a koalíció. A helyzet rendkívül komoly. München, Kahr diktátor házkutatást tartott a kommu­nista lapoknál, amely alkalommal igen nagy muníciókészle­­teket és gépfegyvert koboztak el. Merényletet követtek el a krakkói osztrák konzul ellen. A konzul súlyos sérüléseket szenvedett. Krakkó: Schwiene Alfrédot az itteni osztrák konzult pénteken este több ember megtámadta botokkal és kőda­rabokkal súlyosan megsebesítették. A lengyel külügyminiszter mihelyt hírt vett az esetről felkereste a varsói osztrák kö­vetet és legmélyebb sajnálkozásnak adott kifejezést. A bűnösöket akik­­közül­­már egyet elfogtak a legszigorúb­ban fogják megbüntetni. Azzal védekeznek, hogy berúgott állapotban támadták meg a konzult. Görögország tiltakozik a nagyköveti konferencia döntése ellen. Albániából irányították a merényletet. A magyar fajvédők Hitlerért lelkesednek. Budapest. A régi képviselőházban tegnap a parlamenti keresztény ellenzék vezérei programmot adtak. Friedrich István nagy beszédet mondott, amelynek elején kijelentette, hogy Magyarországon ma csak a bolond dolgozik, a speku­láció szelleme vonul végig az országon. Támadja Bethlent, aki a külföld jóindulatával akarja talpraállítani az országot. Nem érdekli, hogy Benes mit üzen, sokkal jobban érdekli a tót nép óriási választási győzelme a csehek felett. Rámutat a bajor Hitler tevékenységére, amellyel a német naciona­listák hatalmát megalapozni igyekszik. Az országban addig nem lesz rend, amíg a hatalom nem kerül a keresztény magyarság kezébe. A Duna—Tisza köze, a Dunántúl és a Tiszántúl nem tűrik, hogy a főváros idegen kezekbe ke­rüljön. Hírek a német kancellár visszalépéséről. Berlin­ Ebert elnök tanácskozott a birodalmi kancellárral és Gessler valamint Sollmann miniszterekkel Kahl bajor állami főmegbízott intézkedéseiről. A kormány szervezéséről és a kancellár visszalépéséről szóló híreket megcáfolják. Törökország demokratikus köztársaság lesz. Angola­ Kemal pasa a sajtó képviselőinek kijelentette, hogy Törökország belső fejlődése még nem befejezett tény. Törökország kifejezetten demokratikus köztársaság lesz. A német kormány hatályon kívül helyezte a szállítási tilalomra vonatkozó rendeletét. Berlin. A kormány január 13 ikán kelt rendeletét, amely­­lyel a jóvátételi számlára eszközölt szállításokat beszüntette, visszavonta. A Ruhr-vidékről érkezett jelentések szerint fe­lelőtlen izgatók megkísérlik ellenállást szítani a kormánynak a passzív ellenállást beszüntető rendelete ellen, a lakosság azonban dolgozni akar és hű marad a kormányhoz. Freiburgban kifosztották az élelmiszerüzleteket. Freiburg: A munkanélküliek tegnap megtámadták és ki­fosztották az élelmiszerüzleteket. Összeütközésre került a sor a tüntetők és a rendőrség között. A rendet a reichswehr csapatok állították helyre. Athén: A nagykövetek értekezletének jegyzékére adott görög válasz tiltakozik a nagyköveti értekezlet döntése ellen. Felsorolja a merénylet után hozott rendszabályokat és kije­lenti, hogy számos tanúvallomásból kiderül, hogy a me­rényletet Albániából irányították. Kéri tiltakozásának a há­gai nemzetközi ítélőbíróság elé való terjesztését. Ötven embert megölt a forgószél, Omaha, Lova állam nyugati részén a forgószél és a vktölcsér óriási pusztítást okoztak. A halottak száma ötven a sebesülteké több száz. Számos ház összedőlt. Színház. la,­isti este „Marinka táncosnő“ ie lelet. Mária királyné átutazott Aradon. Ma reggel öt óra után néhány perccel egy udvari különvonat haladt át az aradi állomáson, amelyen Mária román királyné uta­zott haza Bucurestibe. A királyné résztvett Belgrádban az újszülött trónörökös megkeresztelési ünnep­ségeken és onnan utazott vissza. Az udvari vonat reggel öt óra három perckor futott be az aradi állomásra, ahol Gheorgescu János prefektus, Robu János dr. polgár­­mester, Stefanescu őrnagy és Vulpe Lázár helyettes sziguranca főnök várakoztak a vonatra. Tíz percig állt a vonat az aradi állomáson és azután tovább indult. Az aradi megállás alatt a vonat összes abla­kai befüggönyözve maradtak. . . ..!

Next