Aradi Ujság, 1923. november (22. évfolyam, 243-266. szám)

1923-11-02 / 243. szám

XXII. évfolyam 243. szám. Ara 3 lei. TELEFON: 503. 1923 ziovem­ ARADI NII SAG1 Pitari tari sznliyäl iil Anil „Németország tud fizetős, csak nem akar.. .“ Nevers. (Havas.) Poincaré tegnap a hadiemlék leleple­zése alkalmával nagyobb beszédet mondott. Beszéde legele­jén keserű szemrehányásokkal illette szövetségeseit, elsősor­ban Angliát, amely Németország iránt annyira engedékeny. Hosszasan fejtegette, miként régebbi beszédeiben is, hogy Németország gazdag, tudna fizetni ma is, azonban nem akar eleget tenni kötelezettségeinek. A németek nem akar­nak felhagyni Franciaország és a franciák elleni gyűlöle­tükkel. Ha most engednének, — mondotta — előállna az az eset, hogy Németország megizmosodva kerülne ki a küz­delemből, hogy bennünket újra megalázzon. Kívánjuk, hogy szövetségeseinkkel egyetértve oldassanak meg a jóvátételi kérdések, de semmiről le nem mondunk. Nem kívánunk semmiféle területet, de tiszteljük a népek szabadságát és Németországgal is meg akarjuk kezdeni a jó szomszédsá­got, ha őszinteségéről bizonyságot tesz. Erhardt és Hitler harci 1 /­­ 1 1 / • készülődései. Berlinből jelentik : A jobboldali radikális harci organi­zációk katonai készülődései Északbajorországban tovább folynak. Ezek a készülődések, különösen Kronach környé­kén válnak feltűnőkké. Polgári személyeknek bajor közsé­gekbe való vonulása egyre nagyobb méreteket ölt. Nagyobb arányú lőbevásárlások is történtek. A határon több helyen ágyukat hoztak állásokba és több helyre újabb kampóske­­resztes­ osztagok érkeztek. Koburg környékén lőgyakorlatokat tartottak éles töltényekkel. A fegyveres csapatok meggyarapodását egyéb vidékeken is észlelhetni. A Hitler- és Erhardt-organizációknak a thüringiai hatá­ron való készülődéseiről a „Sozialdemokratischer Parla­mentsdienst“ többek között a következőket jelenti : A bajor határvédelmet főleg a bajor rendőrség és a „Bayern und Reich nevű organizációk látják el. A határ­­védelmi őrségi láncolat mögött október 22-ike óta erős ka­tonai illegális formációk gyülekeznek. Bázisuk Bamberg. A megfigyelt formációk azt a benyomást keltik, hogy a kro­­nach-koburgi szakaszban két egymástól külön organizált ro­­hamosztályról van szó. Koburgban van az Erhardt-brigád törzse Erhardt kapi­tány október 23-án, Hitler október 24-én volt Koburgban. Erhard visszaérkezését október 26-ára várták. Hogy vissza­érkezett-e, pontosan nem lehet tudni. Koburgban a következő csapatokat állapították meg . Az Erhardt-brigád hét századát és két gépfegy­­verszázadát, a nemzeti szocialisták három r®­­harnszázadát, az Oberland szövetség két szám 0 1 zadát, egy négy ágyús üteget és egy távbeszélő - szakaszt. A környéken lázasan folyik a katonai organizáció, munkában a bajor rendőrség és bajor Reichswehrt­s»ie részt vesznek. Október 21-én Koburg környékén a forgó formációk nagy gyakorlatot tartottak. A lőgyakorló, a volt koburg-gothai herceg is részt vett. A Koburg nr*//g Neustadtban vannak az Erhard-brigád rohamcsapatai. A kronachi rohamhadosztály hasonlóan van meg­verve, mint a koburgi. A csapatok tulajdonképeni fc/s Bambergben van, ahol a kocsiparkon, tüzérségen, gó­s­­kás és aknavető formációkon kívül kampóskereszttel elő­ repülőgépeket is megállapítottak. Anglia két jegyzéket nyújtott át Franciaországnak. Tiltakozás a szeparatista mozgalom támogatása elleni Felhívás az Unióhoz a szakértő bizottságban való­ verésért. Paris. A Havas-ügynökség jelenti : Az angol nagyköv tegnap két jegyzéket nyújtott át Poincaré miniszterelnöknek Az elsőben az angol kormány figyelmezteti a francia kor­r­mányt egy német tartománynak Németországtól való elsza­­kításának jogi következményeire, amely tartomány a béké­­s szerződést és így Németország kötelezettségeit nem írta alá. A másik jegyzék javasolja, hogy a szövetségesek közö­sen hívják fel az Uniót, hogy nevezzen ki delegátusokat a megalakítandó szakértői bizottságba, amely Németország fizetőképességét megvizsgálja. Hasonló jegyzék ment a belga kormányhoz is. Visszahívták a berlini angol nagykövetet. London. A Reuter-ügynökség jelenti : Dabernon berlini angol nagykövet haladéktalanul távozik a német fővárosból. Heint­e szász főmegbízott visszaadta megbízatását. Berlin. Heintze szász főmegbízott tegnap referált Strese­­mann kancellárnak és egyben visszaadta megbízatását. Ebert elnök, miután az új szász kormány megalakult, visszavonta rendeletét Szászország közbiztonságának és rendjének helyre­állításáról. A birodalmi kormány elhatározta, hogy Feilisch minisztériumának eskületétele után beszünteti Heintze meg­bízatását. Poincaré hozzájárult a szakértői bizottsághoz. Paris. (Havas.) Poincaré miniszterelnök elfogadta a szak­értői bizottság megalakításáról szóló javaslatot, azzal a megszorítással, hogy a bizottságnak csak az lehet a fel­adata, hogy Németország pillanatnyi fizetőképességét vizs­gálja meg, Berlint, mint a bizottság működésének helyét, nem kifogásolja. November 3-ától a Központi Barb­anTÉV-Os és más elsőrendű erők lépnek fel. Belfiti üli m­es.

Next