Aradi Ujság, 1923. november (22. évfolyam, 243-266. szám)

1923-11-02 / 243. szám

ARADI ÚJSÁG agy tűz Bucurestiben, bucuresti. A Svanui Apostolescu­ utcában tegnap rövid­­­del kifolyólag nagy tűz ütött ki, amelyet a tűzoltóság hosszas, megfeszített munka árán tudott lokalizálni. A körülbelül másfélmillió lej. Az Universul a tűzesettel kap­­­atosan megállapítja, hogy a főváros tűzoltósága nem­­­delkezik azokkal a szükséges modern felszerelésekkel, i­lyek segítségével sikerrel állhatnák meg helyüket egy j­­obb tűzeset alkalmával. A tűzoltóság mai avult felszer­l­ésével képtelen emeletes házakban kiütött tűz eloltására, hívja a lap az illetékesek figyelmét a főváros tűzoltósá­­nál tapasztalt hiányokra és követeli, hogy a tűzoltóságot a­ kor technikai vívmányainak megfelelőleg lássák el fel­lésekkel. (Rador.) S nem ellenzi a szakértői bizottságban való részvételt. Chikago. A Chikago Tribune szerint Borah szenátor m Csásan tanácskozott Coolidgeval, Amerikának a szakértői ^azolágban való részvételéről. Borah kijelentette, hogy j^tora csak abban az esetben találja célravezetőnek a y^stelt, ha Franciaország eláll attól a követeléstől, hogy a sértői bizottságot a jóvátételi bizottságnak vessék alá. Mű­rég sajtó a köztársaság mellett agitál. Athénból jelenti a Havas-ügynökség : A miniszterekből, a sereg vezetőiből és­­ a politikai pártok vezetőiből . A nagytanács megállapította, hogy időszerűtlen a más­­olitikai irány megváltoztatása. Megállapította, hogy a­­.y a legutóbbi felkelésben semleges volt és arról nem ott. A sajtó nyíltan és hevesen agitál a köztársaság ki­­iáltása mellett. A szalonikii haditörvényszék két őrnagyot halálra, egy századost életfogytiglani kényszermunkára ítélt a lázadásban való részvétel miatt. A macedóniai románok tüntetése a görög követség előtt, Bucureşti. A fővárosban tartózkodó macedóniai románok tegnap a görög követség előtt nagy tüntetést rendeztek a görög hatóságok bánásmódja miatt. A görög meghatalma­zott miniszter fogadta a tüntetők küldöttségét, akik memo­randumot nyújtottak át. A görög követ kijelentette, hogy a küldöttség panaszát tartalmazó memorandumot továbbítani fogja kormányához. Változtatnak a lakástörvény-tervezeten, Bucuraşi. A Lupta értesülése szerint Marsescu minisz­ter folytatni fogja a bíróságok egyesítéséről szóló törvény­­javaslat munkálatait. A lakbértörvény, amelynek tervezete a napokban került nyilvánosságra, módosításra szo­rul és csak karácsony után fogja a kamara tárgyalni. (Rador.) Egy beteges hajlamú ember üzelmei az aradi parkban. Érdekes ügyben intézett megkeresést az aradi járásbíró­ság a rendőrséghez. A nyáron történt, hogy a parkban egy beteges hajlamú ember tűnt fel a járókelőknek. Mindig olyankor jelent meg a járatlan sétányokon, amikor a parkban kevesen voltak. Bokrokba húzódott, odacsalta az arra felé haladó serdületlen, fiatal gyermekleányokat, akiket félig le­vetkőzve, frivol mozdulatokkal riasztott el magától A bete­ges hajlamú emberre felhívták a rendőrség figyelmét és a detektíveknek sikerült egy alkalommal elfogni az illetőt. Elő­állították a rendőrségen, ahol, miután szabályszerűen iga­zolta magát, elbocsájtották. 1925. november 2. Az eljárást azonban megindították ellene és ügyében most másodszor tűzték ki a tárgyalást az aradi járásbíró­ságon. A terheltet megidézték, de az idézést egyszer sem vette át, mert nem lehetett megtalálni. Most megállapítást nyert, hogy valószínűleg hamis okmányokkal igazolta ma­gát és ezért a járásbíróság elrendelte újból a nyomozást. Gyenge őszi vásár. , Megdrágult a portéka, nincs rá pénz “ Panaszkodnak a vásárosok. Az az általános gazdasági válság, amely lépten-nyomon megdrági­ja életünket, erősen érezteti hatását a vásárokon is, ahol az egész ország­ból összegyűlnek iparosok és ter­melők, hogy áruikat piacra hozzák. Ma kezdődött meg az aradi orszá­gos vásár és már most megállapít­ható, hogy régóta volt olyan gyenge őszi vásár Aradon, mint az idei Egy kis körsétát tettünk a vásár­ban és amerre csak jártunk, min­denütt sírást és panaszt halottunk Megdrágult a portéka, nincs rá pénz ! — mondják szomorúan a vásárosok, akiknek panaszában méltóan osztozik most az egész ország kereskedő- és gazdavilága. A színháztól indulunk körútunkra. A cipészek panasza fogad először bennünket. Nagyon gyenge a vá­sár! — mondják 350—450 lej egy pár férficipő, körülbelül ugyanannyi a női cipő. Ma még alig láttak ve­vőt a cipészek, akik elmondják, hogy a csizmadiák — a Boros Báni­ tér végére tette őket a ható­ság — a nagy konkurrencia miatt hihetetlenül olcsón adják áruikat, 250—300 lejért is adnak egy pár csizmát, amire feltétlenül ráfizet­nek. A szíjgyártókat szintén alig kereste fel még valaki a vásáron. A szitamesterek már megelégedet­­tebbek, eddig közepes vásárt csi­náltak. A kalaposok panasszal fo­gadnak. 90—140 lei egy férfikalap, de nem igen keresik. Egy kucsma 100—140 lei, finom fekete kucsma 300—400 lei A vörösök szinte valamennyien simák. Vannak sátrak — mondja egyikük — ahol még semmit sem árultak. Nem is láttam még ilyen vásárt, mondja fejcsóválva. Tele van kérem a vásár közönséggel, volna nép elég, de senki nem vásárol. Jobb volt kérem az asősz idő. A szép idő nekünk árt. Min­den országos ilyen gyenge szép időn. Most voltunk Szentmiklóson és Szemlakon, ott is nagyon rossz vásár volt. Ugyanez a véleményük a szabóknak. Nincs vásárló. Egy­­ férfiöltöny 900—1200 lei, Gyermek­­öltöny 450—500 lei. A szabóknak egyébként speciális sérelmük is van. Elfoglalták a helyüket a vö­rösök. Sok szabó régi jó helyéről kiszorult a Boros Béla­ térre. A be­kecset 1000—1200 leiért adják a vásárban, egy bőrbakeck valamivel drágább. Egy pár bőrpaipucs 120—130 lei, bőrbakkancsot 260—280 leiért le­het már kapni.­ . — Majdnem saját árban adjuk, — panaszkodnak az árusok, de még így sem veszik. — Ilyen sírást még nem igen hallottunk vevőktől — mondja az egyik cipész. — De mi sem igen sirtunk még így, — mondja a másik árus. A szűrszabók között is nagy ez elégedetlenség. A szűr ára 700 és 1500 lej között ingadozik. Az asz­talosok ki nem fogynak a panasz­ból. — Nem vásár ez uram! — fa­kad ki az egyik. Kár kirakogni. A Boros Béni téren sorakoznak a gyümölcsösök. Különösen rengeteg alma, dió van felhalmozva. Az al­ma kilója négy lei és tíz lei kö­zött váltakozik. A diónak 16—17 lei kilója. A gyümölcsösök egyéb­ként éppen úgy panaszkodnak, mint a vásár többi árusai, akik nem igen remélik, hogy a még hátralevő napokon megjavul a helyzet. — Beszélő mozikép az aradi színházban. Érdekes szenzációja lesz a jövő héten az aradi szín­háznak. A legérdekesebb­ talál­mányok egyikét, a beszélő fr­ozit mutatják be az aradi színpadon, ezt a szenzációs és tökéletes találmányt, amely mindenütt a leg­nagyobb elragadtatást aratta. A beszélő moziképek technikáját annyira tökéletesítették az utóbbi időben, hogy teljes illúziót kelt. A­­színpadon rövid prózai darabokat és operarészleteket adnak elő, oly pompás természethűséggel, hogy a közönség azt hiszi majd, hogy élő személyek játszanak, beszélnek és énekelnek a színpadon. .. Legújabb valutakurzusok (ZÜRICHI NYITÁS.) november 2. ARADI ÁRFOLYAMOK

Next