Aradi Ujság, 1923. december (22. évfolyam, 268-290. szám)

1923-12-01 / 268. szám

XXII. évfolyam 268 szám. TELEFONJ 503. Egyes szám árut 1 leu. Vidéken 1*50 leu. 1923. december 1. Hirdetéseket felveszi -Keleti hírlapíródé Str. Alexi (Salac-utca),­­Walinger- hirdetési iroda Str. Boranovici (Lázár Vilmos-utca) és­­ a kiadóhivatal.ARADI ÚJSÁG és ki-Arad, Bule­vardul Regina Maria (Andrássy­ út 20.) * Cenzurat: Dr. V. MARCOVICS Felelős szerkesztő : Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ. Kiadja: s kiadó az Aradi­­ Vállalat Távirati jelentések.­­ Az egyesülési emléknap ünneplése Aradon. Az albaiuniai (gyulafehérvári) nemzetgyűlés évfordulóját ünnepelték ma délelőtt Aradon. Minden iskolában ünnepélyt rendeztek, amelyen az egyesülési ünnep jelentőségéről tar­tottak beszédeket Féltizenegy órai kezdettel minden tem­plomban Te Deum volt A Piata Catedralei­ térre díszruhás katonaság vonult fel, amely a templom előtt állt sorfalat. A székesegyház zsúfolásig megtelt közönséggel. Olyan sokan vettek részt a Te Deumon, hogy nem is fértek el valameny­nyien a templomban. Az istentiszteleten részt vettek a határ­­kiigazító­ bizottság tagjai is. Ugyancsak féltizenegy órai kezdettel Te Deumot tartot­tak az összes felekezeti templomokban, amelyen többek között a tanulóifjúság is részt vett. Az egyesülés ünnepnapja alkalmából ma este egy aradi költő eredeti színdarabját mutatják be, amelynek „Fata din Ardeal“ (Az erdélyi leány) a címe. A színmű cselekménye a háború alatti történelmi időkben történik. Az eredeti pre­mier érdekessége, hogy aradi úrhölgyek és urak játszák a főszerepeket. Színház után táncmulatság lesz a Fehér Kereszt dísztermében. A Ruhr-vidéken megkezdődött a munka, e Pázis. A német nagyiparosok és a szövetségközi mű­szaki bizottság között létrejött szerződések után a Ruhr­­területen javult a helyzet Düsseldorfból jelentik, hogy a szerződések végrehajtása megkezdődött, több bánya és kékszégető megkezdte a munkát, így a bányák közül a Deutsche Kaiser, a Dahlbusch, a Kaiserssthal is. A rajnai fémárugyárak is fokozatosan megindítják az üzemet, úgyhogy már most húszezerrel apadt Düsseldorfban a munkanélküliek száma. Október 17-ike óta a szövetségközi vasútigazgatás 28158 német vasúti munkást fogadott vissza. Ebertet kizárták a szakszervezetből. Berlin. A nyergesek és kárpitosok szövetségének veze­tősége Ebert birodalmi elnököt, mint már egyszer megelő­zőleg, megint kizárta a szervezetből és pedig azon szabály­zati határozmány alapján, amely szerint a tag kizárható, ha oly cselekményeket követ el, amelyek sértik a szövetség érdekeit. A Vorwärts, amely a határozatot rövidlátónak és kicsinyesnek mondja, azt a véleményét fejezi ki, hogy nem annyira szakszervezeti, mint politikai intézkedésről van szó, amely ugyan gyakorlatilag nem bír jelentőséggel, de annál inkább sértő. / ■ Hír Ludendorff letartóztatásáról. München. Tegnap az a hír terjedt el, hogy Ludendorff tábornokot, a birodalmi kormány utasítására, letartóztatták. A híradás valódisága nem nyert megerősítést. Estek az élelmiszerárak Berlinben. Berlin. A lapok jelentései szerint az élelmiszerárak hu­szonöt százalékkal estek. Nitti villáját elpusztították a fascisták. Róma. Nitti ellen ma nagy fascista tüntetés volt. A tömeg megtámadta Nitti villáját, behatolt a belső szobákba és minden berendezési tárgyat elpusztított. il Központi Mai­­­MET ari tvaHata Jugoszlávia demarsot intézett Magyarországhoz, a Habsburgok visszatérése ügyében. Belgrád. Itteni lapok jelentései szerint a jugoszláv kor­mány budapesti követe útján jegyzéket juttatott el a ma­gyar kormányhoz, amelyben már eleve is tiltakozását fejezi ki a Habsburgok visszatérése ellen. A jegyzék összefüggés­ben van a legitimisták legutóbbi tüntetésével Ottó főherceg mellett, valamint azokkal a hírekkel, hogy Zita volt királyné Münchenbe érkezett és ott találkozott a Habsburg-ház több tagjával. A budapesti lapok mit sem tudnak a jugoszláv jegyzékről és a magyar kormány sem adott ki jelentést a demarsról. Izgalmas hajsza egy betörő után az aradi törvényszéken. Ma reggel hat óra tájban izgalmas hajsza játszódott le egy megrögzött betörő után az aradi királyi törvényszék folyosóin. Dávid Ernő rovott múltú, többszörösen büntetett betörő néhány nappal ezelőtt szabadult csak ki az aradi királyi ügyészség fogházából. Ma hajnalban Dávid újabb be­törést kísérelt meg a törvényszék épülete közelében, ahol egy kétemeletes ház pincéjében levő raktárhelyiséget tört fel és különböző élelmiszereket akart onnan magával vinni. Távozni akart éppen a raktárból, amikor arra ment egy rendőr, aki az ügyészségen teljesít szolgálatot és a kora hajnali órákban éppen az ügyészségre ment. A rendőr fel­ismerte Dávidot és mindjárt tudta azt is, hogy miről van szó. A betörőt megfogta és bevitte az igazságügyi palota hátsó nagykapuján keresztül az ügyészségre, hogy onnan telefonon értesítse az esetről a rendőrséget. Miközben tele­fonált, a betörő hirtelen ugrással felnyitotta a hivatal ajtaját és kiugrott a folyosóra, kívülről a rendőrre zárva az ajtót. A rendőr sem vesztette el lélekjelenlétét és néhány pillanat alatt a szomszédos szoba ajtaján át a folyosóra szaladt és hangos kiáltozással kezdte üldözni a betörőt. A kapu alól egy fegyőr szaladt elő és ő fogta le a menekülő betörőt, akit aztán átadtak a rendőrségnek. Megállott a bankóprés Németországban, Berlin. Az Achturblatt szerint a bankóprés részben meg­állóit. A birodalmi banknak dolgozó magánnyomdák is abbahagyták a bankjegyelőállítást. A papírmárkaelőállítást fokozatosan csökkentik és a jövő hét végére teljesen meg­áll a bankóprés. Viharos jelenetek az osztrák parlamentben, Bécsből jelentik. Az új osztrák nemzetgyűlés munkája nem folyik olyan simán, mint ahogy a kormány eleinte tervezete. A szociáldemo­kraták erős kritikai és ellenőrző tevékenységet fejtenek ki. A ház­szabály rendelkezésükre álló esz­közeivel az eddigi gyakorlattól el­­térőleg már az úgynevezett első olvasásnál alaposan bírá­­­k az egyes javaslatokat, úgy hogy a kor­­mány a költségvetési javaslat tár­gyalásának bevárása helyett ma kénytelen volt négy hónapos indem­­nitási javaslatot beterjeszteni. A szociáldemokraták állásfoglalására a kormánnyal szemben az szolgál­tatott okot, hogy a kormány egy váratlanul beterjesztett törvényja­vaslatban egyes adókat el akar venni a városoktól. Bécs városának csekély 630 milliárdjába kerülne a javas­lat törvényerőre emelkedése, ami a rendezett városi háztartást egyszeribe felborítaná. A kormány azt állítja, hogy a pénzre a tiszt­viselők fizetésrendezése céljából van szükség. Mivel a szociáldemo­krata vezetés alatt álló Bécs érde­keinek védelmében a szociáldemo­krata párt élesen támadja a javas­latot, a kormány a tisztviselőkkel szemben a szociáldemokratákra ha és szenzációs új tagok fellépte. rítja a felelősséget. A csütörtöki ülésen a viharos és lármás jelenetek folytak le. Pick szociáldemokrata képviselő beszélt és lekicsinyőleg nyilatkozott a ke­resztényszociális és nagy­német szakszervezetekről. Ekkor Greiller nagynémet képviselő közbekiáltott : — Ne is hagyják elbolondítani magukat ettől a galíciai zsidótól ! Ez a közbeszólás kiváltotta a vi­hart a szociáldemokrata képviselők felháborodva utasították vissza ezt­ez imparlamentáris kifejezést. Az ülés folyamán több ízben került sor élénk szóváltásokra. Több mulatóhelyet bezártak Budapesten, Budapest. A belügyminiszter négy mulató : az Imperial Grill, az Ex­­celsior, a Femina és a Pavillon Comique játszási engedélyét be­vonta és hogy még több mulató játszási engedélyét szándékozik be­vonni. Ezzel kapcsolatosan a Varieté és Kábaré-Igazgatók Szövetsége és a Magyarországi Artista Egyesület küldöttséget menesztett a belügy­miniszterhez, hogy e sérelmes in­tézkedést, amely sok száz artistá­nak a kenyerét veszélyezteti, vál­toztassa meg. A küldöttségjárásnak azonban semmi eredménye nem volt, mert az Imperial Grill-t már be is zár­ták, a Pavillon Comique helyiségé­ből ismét Debrecen kávéház lett, a másik két helyiség pedig csak két óráig maradhat nyitva és csak műsor nélkül. Három napja azután újabb­­foganatja­ mutatkozik az artisták és a kabaréigazgatók utána­járásának: hivatalos bizottság járja körül Budapest összes mulatóhe­lyeit, a legnagyobbaktól a legkiseb­bekig. A bizottság az ügyeletes rendőrtisztviselő mellé ül, elkéri a műsort, sőt pontosan ellenőrzi, hogy azt valóban be is mutatják-e. A látottakról jegyzeteket készítenek és azután referálnak Panti Kálmán miniszteri osztálytanácsosnak, aki ezeknek az ügyeknek a teljhatalmú megbízottja. Azt mondják, hogy ennek az el­lenőrzésnek az a célja, hogy azokat a működő tagokat, akiknek nincs artista-igazolványuk, és az artis­ták érdekében eltiltsák a fellépés­től és így bizonyos nívóra emeljék a már fölös számban elburjánzott éjjeli mulatóhelyeket. Legújabb valutakurzusok. (ZÜRICHI NYITÁS.) december 1. Berlin — — — — — — New-York — — — .57375 London- - - - -248650 Paria — — — — - 3085 Milano ----- 2470 Praga­ - - - - 46668750 Budapest — — —------------3 Belgrád — — — — — 64750 Bukarest — — — — —290 Varsa - - - ----------------­ Bécs - — - -----------875 ARADI ÁRFOLYAMOK Paris — — — — — 1090 London — — — — — 875 Newyork — — — — 202 Itália ——— — — — — 873 Svájc — — —­­ — 3510 Prága — — — — — 586 Bécs — — — — — 353 Saifst d- 170 100 A Maciste-film kerül szombaton bemutatóra az Urániában. »Maciste és az 51. számú jegyeinc" a címe en­nek a világhírnevet elért filmszenzá­ciónak. Az izgalmas történek közép­pontjában Maciste áll, akinek újabb nagyszerű bravúrját adja ez a film, amely szombaton, vasárnap és hét­főn látható az Urániában. 3* 3 a * w­e­ír 3 %

Next